Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

! Proces pořízení územního plánu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "! Proces pořízení územního plánu"— Transkript prezentace:

1 ! Proces pořízení územního plánu
Management a Rozvoj Obcí MRO – listopad 2012 1

2 ? Pořízení ÚP = proces přípravy, zpracování, projednání, schválení ÚP
→ definován SZ a vyhláškou č. 500/2006 Sb. → vykonávají orgány obce jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje (v tom případě se jedná o působnost samostatnou) – § 5, § 6 odst. (5) → proces řídí tzv. pořizovatel, tj. obec s rozšířenou působností (ORP) prostřednictvím úředníků s oprávněním k této činnosti (zvláštní kvalifikační požadavky) – § 6, § 24 SZ Pozn.: obec si může pořídit pro svoji obec ÚP i sama, pokud splní požadavky pro výkon ÚP činnosti – § 24 SZ → územní plán zpracovává projektant (zpracovatel), tj. autorizovaný architekt – § 24 odst. (2), (3) a tým specialistů Management a Rozvoj Obcí Nástroje – prosinec 2011 2

3 Fáze pořízení a zpracování ÚP
Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP – usnesením Návrh na pořízení územního plánu – podává obec pořizovateli Výběr projektanta (způsob výběru podle výše zakázky) – obec Přípravné práce – pořizovatel ve spolupráci s obcí Průzkumy a rozbory – pořizovatel ÚAP, projektant provádí další terénní průzkumy apod. Zadání územního plánu – zpracovává pořizovatel a/nebo projektant Projednání zadání – pořizovatel od 2013 ne – Koncept územního plánu (nemusí nastat !) – projektant od 2013 ne – Projednání konceptu – pořizovatel od 2013 ne – Pokyny pro zpracování návrhu ÚP – pořizovatel Návrh územního plánu – zpracovává projektant Projednání návrhu územního plánu – pořizovatel Úprava návrhu dle výsledků projednání – projektant Vydání územního plánu opatřením obecné povahy → vydává zastupitelstvo obce 3

4 Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP
Usnesením zastupitelstva obce Z vlastního podnětu,na návrh občana, na návrh orgánů veřejné správy, na návrh fyzické nebo právnické osoby (která má vlastnická nebo jiná práva k pozemkům), na návrh oprávněného investora Náklady na zpracování územního plánu hradí obec, vyjímka § 45 odst. (2) Obec může část nákladů požadovat od navrhovatele, jehož výhradní potřebou je pořízení vyvoláno – využívá se zejména při pořizování změn územních plánů (občané, kteří podávají podněty na změny územního plánu „platí obci“ určitý obnos – výši si stanovuje obec) Zastupitelstvo také rozhodne, zda bude pořizovatelem obec ORP (prostřednictvím úředníka ORP) → pak nehradí náklady na činnost tohoto pořizovatele nebo, pokud splní podmínky si pořídí sama (úředníkem, který splňuje podmínky) → hradí náklady na činnost (plat úředníka) nebo si najme pořizovatele, většinou fyzická osoba splňující podmínky → hradí náklady na činnost (na základě smlouvy) Zastupitelstvo obce pověří člena zastupitelstva obce → tzv. určený zastupitel SZ § 44, § 45, § 24 4

5 Výběr zpracovatele - projektanta
Návrh na pořízení ÚP Podává obec pořizovateli Pořizovatel posoudí úplnost, soulad s právními předpisy, návrh úhrady nákladů atd. Pořizovatel předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce, pro níž pořizuje O výsledku jednání zastupitelstva obce informuje navrhovatele (pokud to není obec) a úřad územního plánování ! Úřad územního plánování – obec s rozšířenou působností ORP SZ § 6, § 46 Výběr zpracovatele - projektanta Provádí obec – pravidla zadání se řídí zákonem o zadávání zakázek Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba Vždy musí zpracovávat autorizovaný architekt (vlastní tzv. kulaté razítko, tj. oprávnění k této činnost) – zákon č. 360/1992 Sb. Na zpracování ÚP se podílí několik několik profesí, tzv. specialistů 5

6 Přípravné práce ↓ Probíhají současně s výběrem projektanta
Řídí pořizovatel Shromáždění dostupných podkladů o stavu území a o záměrech jeho rozvoje, vyhodnocení podkladů a informací, vymezení řešeného území atd. V této fázi by měla obec oslovit širokou veřejnost, zejména občany obce, vysvětlovat proces pořízení územního plánu, shromažd´ovat podněty od občanů a vlastníků pozemků, zásadních subjektů podnikajících na území obce a od dalších subjektů. SZ § 44, § 45, § 24 6

7 Průzkumy a rozbory – tzv. doplňující
Zahrnují vyhodnocení současného stavu území Průzkumy a rozbory pro zadání územního plánu obce z velké části nahrazují územně analytické podklady, zejména územně technickou část průzkumů. Hlavním cílem průzkumů a rozborů je vyhodnocení stavu území, odhalení jeho rozvojových tendencí, soustředění záměrů využití v území, vyjádření rozporů a specifikace problémů dlouhodobého vývoje území. Závěry z průzkumů a rozborů tvoří základní podklad pro zpracování zadání územního plánu obce. Projektant ovšem musí provést detailní terénní průzkum území a dle potřeby a dle úplnosti ÚAP doplnit spolu s pořizovatelem podklady pro zadání. 7

8 Územně analytické podklady pro SO ORP
Územně plánovací podklady Pořizuje úřad územního plánování pros právní obvod obce s rozšířenou působností – tzv. So ORP Nahrazují, resp. tvoří průzkumy a rozbory, zejména územně technickou část průzkumů. Obsah stanoví prováděcí vyhláška Obsahují grafickou a textovou část ! Obsahují tzv. rozbor udržitelného rozvoje území → RURÚ RURÚ → slouží k „obhajobě“ řešení územního plánu → tzv. odůvodnění územního plánu (obsahuje textovou a grafickou část – viz obsah územního plánu) SZ § 26 Vyhláška 500/2006 Sb. 8

9 Zadání územního plánu Zadání pro zpracování územního plánu formuluje úkoly a požadavky na řešení, včetně tzv. společenského zadání obce (programové a strategické dokumenty). Stanoví základní tendence, priority a hlavní směry rozvoje území a základní požadavky na funkční a prostorové uspořádání území. Obsahuje případné požadavky na zpracování alternativ nebo variant řešení. → Co má projektant řešit! Proces pořízení a projednání zadání → SZ § 47 ! Výsledek projednání zadání schvaluje zastupitelstvo obce. ! Projednání je veřejnoprávním procesem. ! Účastníci mají svoje práva a povinnosti stanovené zákonem ! Je rámcem toho, co musí řešit územní plán. Obsah zadání stanoven vyhláškou č. 500/2006 Sb. 9

10 Koncept územního plánu platí pouze do 31.12.2012
Koncept se zpracovává pouze tehdy, pokud je to stanoveno v zadání nebo pokud to vyplyne z projednání zadání. Koncept předkládá komplexní urbanistické řešení území, tzn., že v zásadě řeší všechny problémy a požadavky, které budou předmětem schválení. Pouze pro úplnost. Do se můžete na www stránkách obcí setkat s tzv. fází zpracování či projednávání konceptu územního plánu obce setkat. SZ → Čl. II Přechodná ustanovení 10

11 Návrh územního plánu Zpracovává se na základě schváleného zadání nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. Zadání je výsledkem fáze projednání zadání. SZ § 47 Pozn. Může uložit tzv. vyhodnocen vlivů návrhu ÚP na životní prostředí. Návrh, tj. textovou a výkresovou část, zpracovává projektant. Návrh územního plánu, tj. textová a grafická část, je projednáván dle § 50 – § 53, tzv. veřejnoprávně. Projednání řídí pořizovatel, spolupracuje s tzv. určeným zastupitelem, → vyhodnotí výsledky projednání, zajistí řešení rozporů, atd. → zajistí upravení návrhu (úpravu provádí projektant). → to, co je předloženo k projednání (tzv. řízení o územním plánu) Proces je složitější, jakož i varianty procesu, ale pro pochopení podstaty postačí. Obsah návrhu stanoven vyhláškou č. 500/2006 Sb. SZ § 50, § 51, § 52, § 53 11

12 Řízení o územního plánu
Projednávání návrhu územního plánu. Projednání řídí pořizovatel, spolupracuje s tzv. určeným zastupitelem, → vyhodnotí výsledky projednání, zajistí řešení rozporů, atd. → zajistí upravení návrhu event. přepacování územního plánu (provádí projektant). atd. Pořizovatel musí zkoumat i soulad návrhu s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje kraje. Proces je složitější, jakož i varianty procesu, ale pro pochopení podstaty postačí. SZ § 52, § 53 12

13 Vydání územního plánu Územní plán obce vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti tzv. opatřením obecné povahy. O námitkách (vlastníků) musí zastupitelstvo rozhodnout Pozn.: do schvalovalo usnesením a vydávalo vyhláškou v samostatné působnosti „o závazných částech územního plánu obce“. Proces je složitější, jakož i varianty procesu, ale pro pochopení podstaty postačí. SZ § 54 13

14 ! Účastníci procesu pořízení ÚP
↓↓ OBEC + pořizovatel – řídí proces + projektant – zpracovává Občané, fyzické a právnické osoby a jejich sdružení Sousední obce Zástupce veřejnosti – pokud je zmocněn Rada obcí pro udržitelný rozvoj území – pokud je ustavena Dotčené orgány – hájí zájmy dle zvláštních zákonů Krajský úřad – nadřízený orgán Správci a provozovatelé infrastruktury V podstatě se může účastnit KAŽDÝ ALE : práva a povinnosti jsou jasně stanovené zákonem ! 14

15 ! Námitky, stanoviska, připomínky
Námitky – podávají vlastníci pozemků, zástupce veřejnosti – o námitkách musí zastupitelstvo obce rozhodnout – jednotlivá dílčí rozhodnutí o námitkách jsou přezkoumatelná (dle správního řádu) ! Stanoviska – dotčené orgány, krajský úřad – musí být dohodnuta Připomínky – může podávat každý – o připomínkách zastupitelstvo nerozhoduje – bere na vědomí, jak bylo s připomínkami naloženo 15

16 ! Platnost územního plánu
Územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbyla platnosti nejpozději do 2011. Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle SZ zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti (§ 188 SZ). ÚP vydaný dle nového SZ (po 2006) nemá časový horizont tzv. „návrhového období“. 16

17 ? Je (tedy) územní plán neměnný
Povinnost Každé 4 roky provádět vyhodnocení územního plánu, projednat s krajským úřadem a DO a předložit spolu s doporučením zastupitelstvu obce. Možnost Pořizovat změny územního plánu. ! Proces pořízení změny je totožný s procesem pořízení územního plánu. ! Změna územního plánu není vymahatelná. 17

18 Podklady Doporučené odkazy Vlastní podklady a zkušenosti.
Platná legislativa. Vlastní podklady a zkušenosti. Doporučené odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Portál územního plánování portal.uur.cz Města a obce Portály obcí ORP – ÚAP Portály krajů – ZUR, ÚAP

19 Děkuji za pozornost  Iveta Lukášová Management a Rozvoj Obcí
Úvod do MRO – Listopad 2012


Stáhnout ppt "! Proces pořízení územního plánu"

Podobné prezentace


Reklamy Google