Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010."— Transkript prezentace:

1 Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010 Ing. Pavla Žáčková Odbor analýz a strategie Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Pracovní skupina pro UR regionů, obcí a území Je pracovním orgánem RVUR  Vznikla z původní Pracovní skupiny pro koordinaci krajských koncepcí UR (2003) – zajišťovala informovanost krajů o otázkách UR, usilovala o koordinaci zpracování krajských koncepcí UR V r. 2007 MMR navrhlo její zrušení, později odsouhlasena RVUR její transformace  Změna názvu PS - Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území  Rozšíření předmětu činnosti PS - zaměření na zapojení regionů a obcí do přípravy a implementace SUR ČR, projednávání strategických dokumentů již od fáze jejich přípravy,  Změna složení PS - členy PS jsou zástupci všech krajů, zástupce SMO, AK, STMO, NSZM, TIMUR, Institutu komunitního rozvoje, UK, MMR, MŽP, MV a ČSÚ (35 členů + 15 stálých hostů a pozorovatelů) PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

3 Hlavní předmět činnosti PS: Tvorba Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR ve vazbě na SRR, PÚR, Zásady urbánní politiky, programy rozvoje krajů, zásady územního rozvoje krajů, strategické rozvojové dokumenty municipalit apod. Provázanost udržitelného rozvoje, kohezní politiky EU a Územní agendy EU. Spolupráce s kraji a obcemi při činnostech vyplývajících ze stavebního zákona. Podíl na tvorbě indikátorů udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni Identifikace hlavních problémů rozvoje regionů, mikroregionů a obcí – prezentace rozvojových dokumentů a způsob jejich implementace Nově zařazená témata: Zajištění implementace SRUR na regionální a místní úroveň Činnost Koordinačních výborů NSRR PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

4 Zasedání pracovní skupiny: 4 x ročně, dosud proběhlo 8 zasedání pracovní skupiny, 9. zasedání je plánováno na září/říjen 2010 Dosud projednávaná konkrétní témata: Pravidelné projednávání přípravy aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – zaměřeno na prioritní osu 3 Rozvoj území a indikátory této prioritní osy Politika územního rozvoje ČR 2008. Projednání postupu hodnotící zprávy ke Strategii regionálního rozvoje Zásady urbánní politiky Rámcová pozice ČR ke kohezní politice EU. 1. akční program k implementaci Územní agendy EU. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

5 Předsednictví ČR v Radě EU v působnosti MMR. Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 Program místní Agenda 21 v obcích a regionech Indikátory udržitelného rozvoje na regionální a místní úrovni Vyhodnocování udržitelného rozvoje v územně plánovací dokumentaci Strategické a rozvojové dokumenty krajů – kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, město Chabařovice Akční plán ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj Koordinační výbory NSRR PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

6 Zjištění a hodnocení souladu priorit a cílů SRUR se strategickými dokumenty na krajské a místní úrovni –Na regionální úrovni se předpokládá provádění tohoto hodnocení u všech krajů –Na místní úrovni bude hodnocení prováděno výběrově (po dohodě s PS MA21a příslušnou obcí) Vytvoření 2 sad indikátorů na regionální a místní úrovni –PS bude spolugestorem společně s PS MA21 a PS pro indikátory UR Implementace SRUR na regionální a místní úroveň

7 Finální podoba bez textů Od října 2009 je v provozu webový portál pracovní skupiny. Adresa webového portálu: http://psur.mmr.cz Možno rovněž přes stránky MMR (www.mmr.cz) přes banner Udržitelný rozvojwww.mmr.cz

8 Oddíly: Úvodní informace o udržitelném rozvoji Základní pojetí konceptu UR Základní dokumenty UR RVUR Nejdůležitější akce Odkazy Udržitelný rozvoj a MMR v oblasti kohezní politiky EU v oblasti územního plánování v oblasti regionální politiky v oblasti cestovního ruchu v oblasti bydlení Webový portál PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Plán činnosti Seznam členů Zápisy z jednání Neveřejná část Prezentace ze zasedání Materiály k projednání Diskuse Udržitelný rozvoj v regionech a obcích Strategie udrž. rozvoje krajů Udržitelný rozvoj ve strategických dokumentech krajů, obcí a mikroregionů

9 Základní vazby strategických dokumentů Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

10 Systém strategických dokumentů: Regionální politika a politika územního rozvoje Politika územního rozvoje ČR 2008 (PUR) Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Zásady územního rozvoje (ZUR)  Územní plán obce Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) Zákon č. 248/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Program rozvoje kraje (PRK)  Rozvojové dokumenty měst a obcí

11 Nástroje regionálního rozvoje a) Existence systému strategických dokumentů:  evropská úroveň – Strategické obecné zásady Společenství  národní úroveň – Strategie regionálního rozvoje, Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Regionální programy rozvoje, Sektorové politiky Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční rámec, Zásady urbánní politiky  krajská úroveň – Strategie rozvoje kraje, Program rozvoje kraje, apod. b) Finanční nástroje (zdroje EU, veřejné zdroje, soukromé zdroje)  Evropská unie (strukturální fondy ad.)  národní úroveň (národní programy)  kraj, města (doplňkové programy) c) Metodické nástroje  metodické pokyny  konzultace a poradenství  výzkumné úkoly

12 Projekt č. 219 - Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Zaměření projektu : prezentace textových dat na webu elektronické vzorové formuláře sloužící pro přípravu rozvojových dokumentů obcí Ze zákona o obcích má zastupitelstvo obce právo schvalovat program rozvoje obce, který formuluje a provazuje veškeré rozvojové aktivity obce. Náležitosti a procesy s tím související nejsou v zákoně upraveny a vychází z praxe. Obsah projektu: Metodika tvorby rozvojových dokumentů Uchovávání rozvojových dokumentů Školení pracovníků obcí Diskusní fóra tvůrců dokumentů Projekt Smart Administration v působnosti MMR

13 Nástroje územního plánování Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZUR, UP)  Územně analytické podklady (rozbor udržitelného rozvoje území) Politika územního rozvoje ČR 2008

14 Cíle a úkoly územního plánování § 18 ( 1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenstvíobyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. § 19 Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území “); Stavební zákon

15 § 36 ZÚR (1) … Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje. § 53 Návrh ÚP (5) Součástí odůvodnění územního plánu, zpracovaného pořizovatelem je: a)výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4, b)vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, c)stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí d)se sdělením, jak bylo zohledněno Stavební zákon

16 § 26 Územně analytické poklady Jsou podkladem pro územní plány a regulační plány, pro zásady územního rozvoje krajů Součástí ÚAP je rozbor udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (podrobně vyhláška č. 500/2006 Sb.) Stavební zákon

17 Politika územního rozvoje ČR 2008  Koordinuje územní rozvoj v mezinárodních, republikových a nadregionálních souvislostech  Koordinuje územně plánovací činnosti krajů a obcí  Koordinuje resortní koncepce, politiky a strateghie mající dopad do území  Je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánu a rozhodování v území

18 Metodické pomůcky  Metodické pomůcky pro tvorbu ÚAP (RÚRU)  Metodické pomůcky pro uplatňování PÚR ČR 2008 Webové stránky Ústavu územního rozvoje: www.uur.cz

19 Děkuji za pozornost Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010 Pavla.Zackova@mmr.cz


Stáhnout ppt "Udržitelnost z pohledu kvality územního rozvoje Konference k aktuálnímu stavu udržitelného rozvoje na místní úrovni Ministerstvo životního prostředí 9.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google