Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec, Ing. Martin Pytloun.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec, Ing. Martin Pytloun."— Transkript prezentace:

1

2

3 Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec, Ing. Martin Pytloun

4 Obsah přednášky 1. Komise pro plánování v oblasti vod – KPOV 2. Časový plán a program prací – pracovní verze 3. Spojení procesu zapojení veřejnosti dle požadavků SEA a VZ 4. Environmentální cíle

5 Komise pro plánování v oblasti vod – KPOV  Na konci srpna 2011 byla obnovena činnost Komise pro plánování v oblasti vod (KPOV)  Členové  Ústřední vodoprávní úřady,  Ústřední správní úřad pro územní plánování,  Krajské úřady,  Správci povodí a drobných vodních toků,  Významné vodohospodářské instituce,  AOPK ČR, ČIŽP,  Nevládní organizace,  atd.  Činnost  Poradní orgán pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

6 Časový plán a program prací Podkladem Vyhláška č. 24/2011 - III fáze I.Fáze přípravné práce II.Fáze zpracování návrhů plánů povodí III.Schvalování plánů povodí Vyhláška č. 24/2011 zajišťuje soulad dvou směrnic a tří úrovní plánů povodí Rámcová směrnice o vodách – Směrnice pro zvládání povodňových rizik Plány dílčích povodí – národní plány a mezinárodní plány povodí Schvalování národních a dílčích plánů povodí v souladu s mezinárodními plány Ve spolupráci MŽP, MZe a podniků Povodí vzniká nový časový plán

7 Podrobný harmonogram - ukázka Podrobný harmonogram se dokončuje na úrovních MZe – MŽP a správců povodí ÚroveňČinnostZodpovědnostZačátekKonec PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Národní Stanovení cílů (revize) - § 12 MŽP, MZe9.6.201130.6.2012 Národní + DílčíMetodická podpora činností procesu plánování v oblasti vodMŽP, MZe9.6.201131.12.2012 Pořízení maket národních plánů povodí (NPP)Mze1.1.201230.6.2012 Pořízení maket plánů dílčích povodí (PDP)SP. Mze, MŽP1.1.201230.6.2012 Národní Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem - § 6 MŽP15.10.200822.9.2012 Zpracování návrhu dokumentu podle § 6 MŽP15.10.200822.6.2011 Zveřejnění návrhu dokumentu k připomínkám, jejich vyhodnocení ve formě zprávy a úprava dokumentu MŽP22.6.201122.12.2011 Zpracování zprávy a předání EK - Předběžné vyhodnocení povodňových rizikMŽP1.1.201222.3.2012 Zpracování zprávy a předání EK - Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikemMŽP1.7.201222.9.2012

8 Stručný časový plán a program prací Plány povodí (národní plány, dílčí plány) Plány pro zvládání povodňových rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO II. PLÁNY POVODÍ Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod Zpracování ekonomické analýzy užívání vod Zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami Stanovení AWB, HMWB Návrh zvláštních cílů ochrany vod Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik Návrhy plánů dílčích povodí Návrhy národních plánů povodí Návrhy národních plánů pro zvládání povodňových rizik Schválení vládou ČR Schválení KÚ 22.12.2012 22.12.2013 31.7.2015 22.12.2015 30.6.2016 22.12.2015 31.7.2015 22.12.2013 22.12.2011

9 1) Pro maximalizace efektu spojení procesu zapojení veřejnosti je nezbytné, aby autorizované osoby byly součástí celého týmu zpracovatelů (výrobního výboru) již od samého počátku zpracovávání plánu povodí. 2) V průběhu zpracovávání plánu povodí se doporučuje konání alespoň jednoho veřejného projednání mimo proces SEA. 3) Vhodným nástrojem pro řízení spojených procesů zapojení veřejnosti by byl metodický pokyn či metodické sdělení MŽP včetně časového harmonogramu. 4) Zahájení zpracování vyhodnocení SEA a naturového hodnocení by mělo proběhnout nejdříve v druhé polovině připomínkování plánu povodí podle vodního zákona a v ideálním případě téměř na jeho konci. 5) Stanovisko SEA bude vydáno k verzi plánu povodí po veřejném projednání. 6) Mezirezortní připomínkové řízení nesmí proběhnout po vydání stanoviska SEA. 7) Lhůty procesu SEA se odvíjejí až od té doby, kdy oznámení nebo návrh koncepce zveřejní na své úřední desce poslední kraj. 8) Je nutné počítat s možností mezistátního posuzování, což znamená delší časovou potřebu. Spojení procesu zapojení veřejnosti dle požadavků SEA a Vodního zákona

10 Aktualizace environmentálních cílů STANOVENÉ EC PRO I. PLÁNY POVODÍ EC byly v prvním plánovacím cyklu stanoveny na úrovni mezinárodních komisí na eliminaci těchto převládajících vlivů Znečištění vod nutriety Znečištění nebezpečnými látkami Hydromorfologické změny Podzemní vody – znečištění a kvantita Odběry a převody vody – povrchové vody Dosažení EC v chráněných oblastech na hranicích států

11 POSTUP AKTUALIZACE provést jednoduchou analýzu stavu plnění prvního plánu povodí a označit hlavní skupiny vlivů, pro které se EC mají aktualizovat srovnat současný stav se stanovenými EC v rámci plánů A a B odhadnout možnosti odstranění vlivů v nastávajícím plánovacím období stanovit prioritní oblasti z pohledu efektivity opatření a veřejného zájmu – viz kritéria a principy nahoře stanovit % nebo jiné hodnotové množství snížení vlivů na povodí a VÚ

12 Hydromorfologické změny Pro zlepšení hydromorfologických změn se realizují tzv. přírodě blízká opatření, resp. přírodě blízká protipovodňová opatření Operační program Životní prostředí (2007-2013) Oblast podpory 1.3 Podoblast podpory 1.3.1 – podpora zpracování podkladů pro realizaci PBPO Podoblast podpory 1.3.2 – realizace PBPO (zastavěné části obcí, poldry nad 50 000 m 3 Oblast podpory 6.4 Podpora zpracování podkladů pro realizaci podélné revitalizace vodního toku Realizace revitalizace vodního toku s možností rozlivu do nivy Realizace poldrů pod 50 000 m 3 Oblast podpory 6.2 Podpora zpracování podkladů pro migrační zprůchodnění překážek ve vodním toku Realizace opatření pro zprůchodnění překážek ve vodním toku (rybí přechody)

13 Hydromorfologické změny Operační program Životní prostředí Oblast podpory 1.3 Celkem bylo alokováno 6 mld. Kč Aktuálně je k dispozici 4 mld. Kč Oblast podpory 6.4 Celkem bylo alokováno 5,5 mld. Kč Aktuálně je k dispozici 850 mil. Kč (již pouze pro opatření z POP) Oblast podpory 6.2 Celkem bylo alokováno 2,8 mld. Kč Aktuálně je k dispozici 570 mil. Kč

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Informace o stavu prací na II. plánovací cyklus Zpracovali: Ing. Mgr. Michal Pravec, Ing. Martin Pytloun."

Podobné prezentace


Reklamy Google