Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Ochrana přírody a krajiny I. NPŽP 2/PŽP2 30. 9. 2013

3 Oblasti právní úpravy A. ochrana přírody a krajiny B. ochrana ohrožených druhů C. ochrana zvířat proti týrání D. regulace chovu aj. zacházení se zvířaty (provozování ZOO, myslivost, rybářství, veterinární péče), E. rostlinolékařská péče

4 Ochrana přírody a krajiny Ochrana přírody a krajiny: „… péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) Krajina: „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“ (§ 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb.) § 58 odst. 1 ZOPK – ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem

5 Hlavní instituty ochrana obecná / ochrana zvláštní územní / druhová / individuální

6 Přehled právní úpravy  mezinárodní úmluvy (přehled viz např. Damohorský)  Právní předpisy EU Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Směrnice EP a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků  zákon ČNR č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny  Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. – prováděcí  Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení  předpisy, jimiž vyhlašována ZCHÚ a ptačí oblasti

7 Nástroje ochrany přírody  Institucionální  Administrativní  Ekonomické + náhrada za omezení práv  Koncepční  Informační

8 Hlavní instituty – obecná ochrana  územní systémy ekologické stability - ÚSES  významné krajinné prvky - VKP  ochrana genofondu  ochrana volně žijících ptáků  ochrana dřevin rostoucích mimo les  ochrana neživé přírody  krajinný ráz

9 Typologie krajiny v ČR

10

11

12

13

14

15 Zvláštní územní ochrana  Zvláště chráněná území  Natura 2000

16 Zvláště chráněná území (ZCHÚ)  typy: rozsah\ochranavyššínižší velkoplošnéNPCHKO maloplošnéNPRPR útvaryNPPPP vyhlašování –právní předpisy (zvláštní postup projednání) –i smluvně (§ 39 ZOPK)

17 Zvláště chráněná území (ZCHÚ)  ochrana zvláště chráněných území základní ochranné podmínky (zákon) bližší ochr. podmínky (vyhlašující předpis, smlouva) zonace a ochranná pásma (§ 37) návštěvní řády (OOP) právo vlastnictví, myslivosti a rybářství organizace veřejné správy (správy NP, správy CHKO) evidence a označování souhlasy, výjimky, zákazy (rozhodnutí, o.o.p) plány péče poplatky

18 Natura 2000 ptačí oblasti samostatný typ zvláštní územní ochrany evropsky významné lokality chráněny jako ZCHÚ nebo smluvně  předběžná ochrana, vymezení, sledování stavu  povolení, souhlasy, stanoviska, výjimky, hodnocení vlivů

19 Přehled důležitých správních aktů  Závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4 odst. 2)  Povolení ke kácení dřevin (§ 8)  Souhlas se zásahem do krajinného rázu (§ 14 odst. 2)  Výjimka ze zákazů v ZCHÚ (§ 43)  Závazné stanovisko k některým činnostem v ZCHÚ (§ 44)  Souhlas k zásahu do ochranného pásma ZCHÚ (§ 37 odst. 2)  Omezení nebo zákaz činnosti (§ 66 + § 80 odst. 2)


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google