Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Filip Dienstbier, 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Filip Dienstbier, 2006."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Filip Dienstbier, 2006

2 Oblasti právní úpravy A.ochrana přírody a krajiny (s.s.) B.ochrana ohrožených druhů C.ochrana zvířat proti týrání D.regulace chovu aj. zacházení se zvířaty (provozování ZOO, myslivost, rybářství, veterinární péče), rostlinolékařská péče

3 A. Ochrana přírody a krajiny (s.s.) Ochrana přírody a krajiny: „… péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny prvky“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb.) Krajina: „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“ (§ 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/92 Sb.) = dílčí výjimka z definice ŽP?

4 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy (přehled viz např. Damohorský) komunitární předpisy (zejména Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků aj.) zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny (18 novel, naposledy: č. 267/2006 Sb.) vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. – prováděcí předpisy, jimiž vyhlašována ZCHÚ a ptačí oblasti předpisy o výjimkách z některých zákazů

5 Nástroje ochrany přírody a krajiny institucionální soustava orgánů ochrany přírody (MŽP, ČIŽP, správy NP, AOPK, krajské úřady, obecní úřady všech stupňů) další orgány (vláda, stráž přírody) účast obcí a občanů

6 Nástroje ochrany přírody a krajiny administrativní povolování (s event. ohlašování), souhlasy a stanoviska monitoring, evidence registrace, vyhlašování zvl. ochrany koncepce správní dozor, ukládání sankcí a nápravných opatření

7 Nástroje ochrany přírody a krajiny ekonomické odvody a náhradní výsadby za kácení dřevin poplatky v NP finanční příspěvky.

8 Hlavní instituty ochrana obecná / ochrana zvláštní ochrana zvláštní:  územní / druhová / individuální  zvláštní (zpřísněné) režimy

9 Hlavní instituty – ochrana obecná územní systémy ekologické stability - ÚSES významné krajinné prvky - VKP ochrana genofondu ochrana volně žijících ptáků ochrana dřevin rostoucích mimo les ochrana neživé přírody krajinný ráz

10 Hlavní instituty: zvláštní ochrana územní 1. Zvláště chráněná území typy: -> vyhlašování - právní předpisy (zvláštní postup projednání) - i smluvně ochranavyššínižší velkopl.NPCHKO malopl.NPRPR útvaryNPPPP ochrana - základní ochranné podmínky, bližší ochranné podmínky - zónace a ochranná pásma, návštěvní řády, poplatky, - právo vlastnictví, myslivosti a rybářství - organizace veř. správy, evidence a označování, souhlasy, výjimky

11 Hlavní instituty: zvláštní ochrana územní 2. NATURA 2000 ptačí oblasti - samostatný typ zvláštní územní ochrany evropsky významné lokality - chráněny jako ZCHÚ nebo smluvně  předběžná ochrana, vymezení, sledování stavu, povolení, souhlasy, stanoviska, výjimky, hodnocení vlivů

12 Hlavní instituty: zvláštní ochrana druhová  evropsky významné druhy, vč. druhů prioritních - ochrana stanovišť, …  zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a nerostů - 3 kategorie druhů: ohrožené, silně ohrožené, kriticky ohrožené - základní a bližší podmínky ochrany: ochrana jedinců, stanovišť, regulace vývozu, prokazování původu, odebrání jedinců, záchranné programy, souhlasy, výjimky - náhrada škod způsobených chráněnými druhy (z. č. 115/2000 Sb.)  zvláště chráněné druhy nerostů (živočišné a rostlinné druhy ohrožené vyhubením – CITES aj. viz >)

13 Hlavní instituty: zvláštní ochrana individuální  památné stromy - vyhlašování (i smluvně), ochranné pásmo, souhlas k ošetřování, evidence a označování, výjimky, …

14 Ochrana ohrožených druhů Prameny:  Washingtonská úmluva (CITES) – č. 572/1992 Sb. aj.,  nařízení Rady č. 338/97 aj.,  zákon č. 16/1997 Sb. Nástroje:  regulace obchodu exempláři ohrožených a zaměnitelných druhů, regulace obchodu výrobky, …  označování, prokázání původu, odebrání, …

15 Ochrana zvířat proti týrání Prameny:  mezinárodní dohody  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Nástroje:  zákaz týrání zvířat a jeho propagace, bezdůvodného usmrcení a opuštění zvířete  úprava obecná a zvláštní pravidla pro hospodářská zvířata, zájmové chovy, laboratorní zvířata, přepravu zvířat

16 Další oblasti úpravy Zoologické zahrady směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, zákon č. 162/2003 Sb. licence, kontrola, finanční podpora Veterinární a rostlinolékařská péče Regulace myslivosti a rybářství


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Filip Dienstbier, 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google