Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Filip Dienstbier, 2006

2 Oblasti právní úpravy ochrana přírody a krajiny (s.s.)
ochrana ohrožených druhů ochrana zvířat proti týrání regulace chovu aj. zacházení se zvířaty (provozování ZOO, myslivost, rybářství, veterinární péče), rostlinolékařská péče

3 A. Ochrana přírody a krajiny (s.s.)
„… péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, a planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny prvky“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb.) Krajina: „část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“ (§ 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/92 Sb.) = dílčí výjimka z definice ŽP?

4 Přehled právní úpravy mezinárodní úmluvy (přehled viz např. Damohorský) komunitární předpisy (zejména Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků aj.) zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ze dne 19. února 1992, o ochraně přírody a krajiny (18 novel, naposledy: č. 267/2006 Sb.) vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. – prováděcí předpisy, jimiž vyhlašována ZCHÚ a ptačí oblasti předpisy o výjimkách z některých zákazů

5 Nástroje ochrany přírody a krajiny
institucionální soustava orgánů ochrany přírody (MŽP, ČIŽP, správy NP, AOPK, krajské úřady, obecní úřady všech stupňů) další orgány (vláda, stráž přírody) účast obcí a občanů

6 Nástroje ochrany přírody a krajiny
administrativní povolování (s event. ohlašování), souhlasy a stanoviska monitoring, evidence registrace, vyhlašování zvl. ochrany koncepce správní dozor, ukládání sankcí a nápravných opatření

7 Nástroje ochrany přírody a krajiny
ekonomické odvody a náhradní výsadby za kácení dřevin poplatky v NP finanční příspěvky .

8 Hlavní instituty ochrana obecná / ochrana zvláštní ochrana zvláštní:
územní / druhová / individuální zvláštní (zpřísněné) režimy

9 Hlavní instituty – ochrana obecná
územní systémy ekologické stability - ÚSES významné krajinné prvky - VKP ochrana genofondu ochrana volně žijících ptáků ochrana dřevin rostoucích mimo les ochrana neživé přírody krajinný ráz

10 Hlavní instituty: zvláštní ochrana územní
1. Zvláště chráněná území typy: -> vyhlašování - právní předpisy (zvláštní postup projednání) - i smluvně ochrana vyšší nižší velkopl. NP CHKO malopl. NPR PR útvary NPP PP ochrana - základní ochranné podmínky, bližší ochranné podmínky - zónace a ochranná pásma, návštěvní řády, poplatky, - právo vlastnictví, myslivosti a rybářství organizace veř. správy, evidence a označování, souhlasy, výjimky

11 Hlavní instituty: zvláštní ochrana územní
2. NATURA 2000 ptačí oblasti samostatný typ zvláštní územní ochrany evropsky významné lokality chráněny jako ZCHÚ nebo smluvně předběžná ochrana, vymezení, sledování stavu, povolení, souhlasy, stanoviska, výjimky, hodnocení vlivů

12 Hlavní instituty: zvláštní ochrana druhová
evropsky významné druhy, vč. druhů prioritních ochrana stanovišť, … zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a nerostů 3 kategorie druhů: ohrožené, silně ohrožené, kriticky ohrožené základní a bližší podmínky ochrany: ochrana jedinců, stanovišť, regulace vývozu, prokazování původu, odebrání jedinců, záchranné programy, souhlasy, výjimky náhrada škod způsobených chráněnými druhy (z. č. 115/2000 Sb.) zvláště chráněné druhy nerostů (živočišné a rostlinné druhy ohrožené vyhubením – CITES aj. viz >)

13 Hlavní instituty: zvláštní ochrana individuální
památné stromy - vyhlašování (i smluvně), ochranné pásmo, souhlas k ošetřování, evidence a označování, výjimky, …

14 Ochrana ohrožených druhů
Prameny: Washingtonská úmluva (CITES) – č. 572/1992 Sb. aj., nařízení Rady č. 338/97 aj. , zákon č. 16/1997 Sb. Nástroje: regulace obchodu exempláři ohrožených a zaměnitelných druhů, regulace obchodu výrobky, … označování, prokázání původu, odebrání, …

15 Ochrana zvířat proti týrání
Prameny: mezinárodní dohody zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Nástroje: zákaz týrání zvířat a jeho propagace, bezdůvodného usmrcení a opuštění zvířete úprava obecná a zvláštní pravidla pro hospodářská zvířata, zájmové chovy, laboratorní zvířata, přepravu zvířat

16 Další oblasti úpravy Zoologické zahrady
směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách, zákon č. 162/2003 Sb. licence, kontrola, finanční podpora Veterinární a rostlinolékařská péče Regulace myslivosti a rybářství


Stáhnout ppt "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"

Podobné prezentace


Reklamy Google