Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství a příprava velké novely vodního zákona RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství a příprava velké novely vodního zákona RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ing."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace o vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství a příprava velké novely vodního zákona RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ing. Miroslav Král, CSc.

2 „PŘESHRANIČNÍ VODY“ – TÉMA 2009 „PŘESHRANIČNÍ VODY“ – TÉMA 2009  v ČR uzavřeny dohody o dvoustranné spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními státy  probíhají pravidelná zasedání Komisí pro hraniční vody vody  spolupráce umocněna Mezinárodními komisemi pro ochranu Labe, Odry a Dunaje

3 státní hranice km z toho vodní toky km Spolková republika Německo811290 Polská republika783218 Rakouská republika466159 Slovenská republika25271

4

5  plnění požadavků směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS) odpadních vod (91/271/EHS)  progres v prevenci před povodněmi  novela vodního zákona  infringement (porušení) transpozice Rámcové směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) vodní politiky ES (2000/60/ES)  schvalování Plánů oblastí povodí  generel výhledových nádrží pro akumulaci vody AKTUÁLNÍ INFORMACE AKTUÁLNÍ INFORMACE

6 NOVELA VODNÍHO ZÁKONA NOVELA VODNÍHO ZÁKONA  2 letá diskuse a příprava - nové ekonomické parametry - snížení administrativní zátěže - reflexe dosavadní praxe - nové právní prostředí - transposice nových směrnic EU a „infingement“  připomínkové řízení - přes 1000 připomínek - z toho 512 „zásadních“ - z toho 512 „zásadních“  dopad celosvětové ekonomické krize - omezení poplatků a plateb za využití vodních zdrojů

7 Novela VZ – nevypořádané zásadní připomínky  Poplatky za znečištění - Příloha 2B  Kontrola těsností nádrží na ropu - § 39 odst. 4 písm. c)  Dopady na MVE (dodatečné stanovení min. zůst. průtoku) – § 9, 12, 36, 59, přech. ust.  Odečet vstupního znečištění - § 90 odst. 4  Hrazení opatření k nápravě ekologické újmy - § 42 odst. 5  Rozdělení poplatků za odběr podzemní vody - 20 % SR  MPO – při nevyřešení přip. 1 a 2 nepředkládat do vlády

8 Výzva EK k podání vyjádření k neformálnímu upozornění na nesprávnou nebo neúplnou transposici směrnice 2000/60/ES  terminologie – „brakické vody“, „povodí“  definice stavu povrchových a podzemních vod  neexistence vyhlášky k monitoringu  problém pojetí plánů – oblasti povodí  zvláštní cíle ochrany vod  sdružený přístup, omezování emisí  opatření podle dřívější právní úpravy

9 Transposice směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik  novela VZ § 64a a § 23 – 26  předběžné vyhodnocení povodňových rizik 22.12.2011 (pro vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky)  mapy povodňového nebezpečí (různé scénáře)  mapy povodňových rizik (nepříznivé následky) 22.12.2013  plány pro zvládání povodňových rizik – návrh 22.12.2014 přijetí 22.12.2015 přijetí 22.12.2015

10 Pojetí plánů povodí - úprava v novele VZ  infringement 2000/60/ ES a transpozice 2007/60/ES  3 národní plány povodí – základní dokumenty (cíle, programy opatření, strategie financování) (cíle, programy opatření, strategie financování)  10 plánů dílčích povodí (návrhy opatření, zpracování v předstihu cca ½ roku)  plány pro zvládání povodňových rizik (zajištění koordinace obou směrnic vč. postupů informování a konzultací s veřejností)  novelizace prováděcích předpisů

11 Schvalování Plánů oblastí povodí do 22.12.2009  projednání a schválení zastupitelstvy krajů  problém nákladů na realizaci opatření  výjimky a odklady – problém evropský  hydromorfologie – vesměs dodatečně, není k dosažení „dobrého stavu“ zásadní k dosažení „dobrého stavu“ zásadní

12 Generel výhledových území pro akumulaci (LAPV)  adaptační opatření v rámci předběžné opatrnosti  revize východisek ze Směrného vodohospodářského plánu – výstup III.Q 2009  vyhodnocení vodní bilance v povodích podle průměrného scénáře změny klimatu průměrného scénáře změny klimatu  příklad: povodí Vltavy – cca 60 % odběrů povolených v současnosti nebude zajištěno v současnosti nebude zajištěno

13


Stáhnout ppt "Aktuální informace o vodním hospodářství v působnosti Ministerstva zemědělství a příprava velké novely vodního zákona RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google