Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry."— Transkript prezentace:

1

2 Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry

3 Tři úrovně mezinárodní spolupráce •Spolupráce na úrovni EHK OSN •Spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry •Bilaterální spolupráce na hraničních vodách se sousedními státy

4 Spolupráce v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)

5 Spolupráce v rámci EHK OSN  Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer - Úmluva o vodách  Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách  Smluvní strany k oběma dokumentům jsou z oblasti EHK OSN  Připravuje se dodatek k Úmluvě o vodách a k Protokolu o vodě a zdraví, podle kterých také státy mimo region EHK OSN mohou k Úmluvě o vodách přistoupit.

6 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer – Úmluva o vodách  Platnost od r. 1992  Ratifikována ČR v r. 2000  Prováděna Zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky (6. zasedání listopad 2012) http://live.unece.org/env/water.htm Pracovní skupiny: pro integrovaný management vodních zdrojů, monitoring a hodnocení, vodu a zdraví, klima a vodu, právní a administrativní záležitosti, prevenci havárií

7 Cíle Úmluvy o vodách  Integrovaný management vodních zdrojů a souvisejících ekosystémů v ucelených povodích  Monitoring a hodnocení vody a jejích ekosystémů  Ochrana před povodněmi a adaptace na změnu klimatu  Voda a lidské zdraví  Ochrana před znečištěním z průmyslových havárií  Podpora mezinárodní spolupráce v ucelených povodích a na hraničních vodách

8 Hlavní principy Úmluvy o vodách  Státy sdílející stejná povodí musí spolupracovat na bázi rovnosti a reciprocity, zejména prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních smluv tak, aby vytvořily harmonizované politiky, programy a strategie.  Princip předběžné opatrnosti, podle kterého akce nesmí být odložena/provedena jen na základě nedostatku důkazů získaných pomocí současných vědeckých metod.  Princip znečišťovatel platí.  S vodními zdroji musí být nakládáno tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, ale nebylo porušeno právo budoucích generací na uspokojení jejich potřeb.

9 Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách  Ratifikován ČR v r. 2001  Platnost od r. 2005  Prováděn zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky ( 3. zasedání listopad 2013) http://live.unece.org/env/water.html Úkolové skupiny: pro indikátory a reporting, sledování nemocí z vody, mechanizmus finanční podpory projektů, extrémní výkyvy počasí

10 Cíle Protokolu o vodě a zdraví  Ochrana lidského zdraví prostřednictvím lepšího nakládání s vodami  Zlepšení jakosti pitné vody  Potlačení nemocí z vody  Zajištění bezpečné pitné vody pro všechny  Zajištění adekvátního čištění odpadních vod pro všechny  Zlepšení informování veřejnosti a jejího zapojení do rozhodovacího procesu

11 Cíle Protokolu o vodě a zdraví podle čl. 6 Protokolu  Strany publikují do dvou let od vstupu Protokolu v platnost své cíle dle čl. 6  Plnění cílů je pravidelně kontrolováno zasedáním smluvních stran.  První zprávy o plnění cílů byly podány na 2. zasedání smluvních stran v roce 2010  V ČR byla založena Radou pro zdraví a životní prostředí pracovní skupina pro stanovení a sledování plnění cílů Protokolu. Skupina je vedena Státním zdravotním ústavem, členy jsou MZd, MZe a MŽP.

12 Mezinárodní povodí v České republice  Povodí Labe odvádí vody do Severního moře – pokrývá 66% českého území  Povodí Moravy (část mezinárodního povodí Dunaje) odvádí vody do Černého moře – pokrývá 27% českého území  Povodí Odry odvádí vody do Baltského moře – pokrývá 7% českého území

13 Mezinárodní povodí v ČR

14 Spolupráce v ochraně hlavních českých povodí – Labe, Dunaje (Moravy) a Odry  Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe  Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje  Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

15 Mezinárodní spolupráce v ochraně ucelených povodí Labe, Dunaje a Odry

16 Cíle spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry  Snížení znečištění v Labi, Dunaji a Odře a v jejich přítocích a následně v Severním, Černém a Baltském moři  Revitalizace vodních ekosystémů  Bezpečné užívání vody pro pitné účely a v zemědělství  Koordinovaná ochrana před povodněmi a implementace Povodňové směrnice EU (2007/60/ES) podle čl. 8  Prevence znečištění vod z havárií  Koordinovaná implementace Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/ES) podle čl. 13.

17 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

18  Vstup v platnost v r. 1993  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE)  Smluvní strany – Česká republika a Německo  www.mkol-ikse.com

19 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE) Havarijní znečištění MKOL/IKSE delegace CZ, DE president sekretariát Ochrana před povodněmi Rámcová směrnice o vodách Povrchové vody Podzemní vody Ekonomická analýza Management dat Hydrologie Ad-hoc skupiny: haloethery, povrchové vody využívané pro plavební účely, management množství vod

20 Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

21  Vstup v platnost v r. 1998  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR)  Smluvní strany – Česká republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldava, Černá Hora, Německo, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a EU  www.icpdr.org

22 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR) MKOD/ICPDR president, sekretariát Data - GIS Strategická skupina Tlaky a opatření Monitoring a hodnocení Management povodí Povodně a hydrologie Ad – hoc úkolové skupiny - Monitoring Ad – hoc úkolové skupiny Ad – hoc Úkolové skupiny Ad – hoc úkolové skupiny seznam expertů Hlásný a varovný systém a prevence havárií a

23 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

24  Vstup v platnost v r. 1999  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO)  Smluvní strany – Česká republika, Německo, Polsko  www.mkoo.pl

25 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO) MKOO/IKSO Delegace CZ, DE, PL president sekretariát Povodně Rámcová směrnice o vodách Havarijní znečištění Právní otázky Ekonomická analýza Správa dat Plánování Monitoring

26 Bilaterální spolupráce na hraničních vodách

27 Děkuji za pozornost Doubravka Nedvědová odbor ochrany vod doubravka.nedvedova@mzp.cz

28


Stáhnout ppt "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry."

Podobné prezentace


Reklamy Google