Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv"— Transkript prezentace:

1

2 Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv
v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry

3 Tři úrovně mezinárodní spolupráce
Spolupráce na úrovni EHK OSN Spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry Bilaterální spolupráce na hraničních vodách se sousedními státy

4 Spolupráce v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)

5 Spolupráce v rámci EHK OSN
Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer - Úmluva o vodách Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách Smluvní strany k oběma dokumentům jsou z oblasti EHK OSN Připravuje se dodatek k Úmluvě o vodách a k Protokolu o vodě a zdraví, podle kterých také státy mimo region EHK OSN mohou k Úmluvě o vodách přistoupit.

6 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer – Úmluva o vodách
Platnost od r. 1992 Ratifikována ČR v r. 2000 Prováděna Zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky (6. zasedání listopad 2012) Pracovní skupiny: pro integrovaný management vodních zdrojů, monitoring a hodnocení, vodu a zdraví, klima a vodu, právní a administrativní záležitosti, prevenci havárií

7 Cíle Úmluvy o vodách Integrovaný management vodních zdrojů a souvisejících ekosystémů v ucelených povodích Monitoring a hodnocení vody a jejích ekosystémů Ochrana před povodněmi a adaptace na změnu klimatu Voda a lidské zdraví Ochrana před znečištěním z průmyslových havárií Podpora mezinárodní spolupráce v ucelených povodích a na hraničních vodách

8 Hlavní principy Úmluvy o vodách
Státy sdílející stejná povodí musí spolupracovat na bázi rovnosti a reciprocity, zejména prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních smluv tak, aby vytvořily harmonizované politiky, programy a strategie. Princip předběžné opatrnosti, podle kterého akce nesmí být odložena/provedena jen na základě nedostatku důkazů získaných pomocí současných vědeckých metod. Princip znečišťovatel platí. S vodními zdroji musí být nakládáno tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, ale nebylo porušeno právo budoucích generací na uspokojení jejich potřeb.

9 Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách
Ratifikován ČR v r. 2001 Platnost od r. 2005 Prováděn zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky (3. zasedání listopad 2013) Úkolové skupiny: pro indikátory a reporting, sledování nemocí z vody, mechanizmus finanční podpory projektů, extrémní výkyvy počasí

10 Cíle Protokolu o vodě a zdraví
Ochrana lidského zdraví prostřednictvím lepšího nakládání s vodami Zlepšení jakosti pitné vody Potlačení nemocí z vody Zajištění bezpečné pitné vody pro všechny Zajištění adekvátního čištění odpadních vod pro všechny Zlepšení informování veřejnosti a jejího zapojení do rozhodovacího procesu

11 Cíle Protokolu o vodě a zdraví podle čl. 6 Protokolu
Strany publikují do dvou let od vstupu Protokolu v platnost své cíle dle čl. 6 Plnění cílů je pravidelně kontrolováno zasedáním smluvních stran. První zprávy o plnění cílů byly podány na 2. zasedání smluvních stran v roce 2010 V ČR byla založena Radou pro zdraví a životní prostředí pracovní skupina pro stanovení a sledování plnění cílů Protokolu. Skupina je vedena Státním zdravotním ústavem, členy jsou MZd, MZe a MŽP.

12 Mezinárodní povodí v České republice
Povodí Labe odvádí vody do Severního moře – pokrývá 66% českého území Povodí Moravy (část mezinárodního povodí Dunaje) odvádí vody do Černého moře – pokrývá 27% českého území Povodí Odry odvádí vody do Baltského moře – pokrývá 7% českého území

13 Mezinárodní povodí v ČR

14 Spolupráce v ochraně hlavních českých povodí – Labe, Dunaje (Moravy) a Odry
Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

15 Mezinárodní spolupráce v ochraně ucelených povodí Labe, Dunaje a Odry

16 Cíle spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry
Snížení znečištění v Labi, Dunaji a Odře a v jejich přítocích a následně v Severním, Černém a Baltském moři Revitalizace vodních ekosystémů Bezpečné užívání vody pro pitné účely a v zemědělství Koordinovaná ochrana před povodněmi a implementace Povodňové směrnice EU (2007/60/ES) podle čl. 8 Prevence znečištění vod z havárií Koordinovaná implementace Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/ES) podle čl. 13.

17 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

18 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
Vstup v platnost v r. 1993 Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE) Smluvní strany – Česká republika a Německo

19 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE)
Havarijní znečištění MKOL/IKSE delegace CZ, DE president sekretariát Ochrana před povodněmi Rámcová směrnice o vodách Povrchové vody Podzemní vody Ekonomická analýza Management dat Hydrologie Ad-hoc skupiny: haloethery, povrchové vody využívané pro plavební účely, management množství vod

20 Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

21 Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje
Vstup v platnost v r. 1998 Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR) Smluvní strany – Česká republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldava, Černá Hora, Německo, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a EU

22 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR)
president, sekretariát Data - GIS Strategická skupina Tlaky a opatření Monitoring a hodnocení Management povodí Povodně a hydrologie Ad – hoc úkolové skupiny - Monitoring úkolové skupiny Úkolové skupiny seznam expertů Hlásný a varovný systém a prevence havárií a

23 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

24 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
Vstup v platnost v r. 1999 Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO) Smluvní strany – Česká republika, Německo, Polsko

25 Rámcová směrnice o vodách
Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO) MKOO/IKSO Delegace CZ, DE, PL president sekretariát Povodně Rámcová směrnice o vodách Havarijní znečištění Právní otázky Správa dat Plánování Monitoring Ekonomická analýza

26 Bilaterální spolupráce na hraničních vodách

27 Děkuji za pozornost Doubravka Nedvědová odbor ochrany vod

28


Stáhnout ppt "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv"

Podobné prezentace


Reklamy Google