Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry."— Transkript prezentace:

1

2 Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry

3 Tři úrovně mezinárodní spolupráce •Spolupráce na úrovni EHK OSN •Spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry •Bilaterální spolupráce na hraničních vodách se sousedními státy

4 Spolupráce v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN)

5 Spolupráce v rámci EHK OSN  Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer - Úmluva o vodách  Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách  Smluvní strany k oběma dokumentům jsou z oblasti EHK OSN  Připravuje se dodatek k Úmluvě o vodách a k Protokolu o vodě a zdraví, podle kterých také státy mimo region EHK OSN mohou k Úmluvě o vodách přistoupit.

6 Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer – Úmluva o vodách  Platnost od r  Ratifikována ČR v r  Prováděna Zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky (6. zasedání listopad 2012) Pracovní skupiny: pro integrovaný management vodních zdrojů, monitoring a hodnocení, vodu a zdraví, klima a vodu, právní a administrativní záležitosti, prevenci havárií

7 Cíle Úmluvy o vodách  Integrovaný management vodních zdrojů a souvisejících ekosystémů v ucelených povodích  Monitoring a hodnocení vody a jejích ekosystémů  Ochrana před povodněmi a adaptace na změnu klimatu  Voda a lidské zdraví  Ochrana před znečištěním z průmyslových havárií  Podpora mezinárodní spolupráce v ucelených povodích a na hraničních vodách

8 Hlavní principy Úmluvy o vodách  Státy sdílející stejná povodí musí spolupracovat na bázi rovnosti a reciprocity, zejména prostřednictvím bilaterálních a multilaterálních smluv tak, aby vytvořily harmonizované politiky, programy a strategie.  Princip předběžné opatrnosti, podle kterého akce nesmí být odložena/provedena jen na základě nedostatku důkazů získaných pomocí současných vědeckých metod.  Princip znečišťovatel platí.  S vodními zdroji musí být nakládáno tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, ale nebylo porušeno právo budoucích generací na uspokojení jejich potřeb.

9 Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o vodách  Ratifikován ČR v r  Platnost od r  Prováděn zasedáním smluvních stran – jedenkrát za 3 roky ( 3. zasedání listopad 2013) Úkolové skupiny: pro indikátory a reporting, sledování nemocí z vody, mechanizmus finanční podpory projektů, extrémní výkyvy počasí

10 Cíle Protokolu o vodě a zdraví  Ochrana lidského zdraví prostřednictvím lepšího nakládání s vodami  Zlepšení jakosti pitné vody  Potlačení nemocí z vody  Zajištění bezpečné pitné vody pro všechny  Zajištění adekvátního čištění odpadních vod pro všechny  Zlepšení informování veřejnosti a jejího zapojení do rozhodovacího procesu

11 Cíle Protokolu o vodě a zdraví podle čl. 6 Protokolu  Strany publikují do dvou let od vstupu Protokolu v platnost své cíle dle čl. 6  Plnění cílů je pravidelně kontrolováno zasedáním smluvních stran.  První zprávy o plnění cílů byly podány na 2. zasedání smluvních stran v roce 2010  V ČR byla založena Radou pro zdraví a životní prostředí pracovní skupina pro stanovení a sledování plnění cílů Protokolu. Skupina je vedena Státním zdravotním ústavem, členy jsou MZd, MZe a MŽP.

12 Mezinárodní povodí v České republice  Povodí Labe odvádí vody do Severního moře – pokrývá 66% českého území  Povodí Moravy (část mezinárodního povodí Dunaje) odvádí vody do Černého moře – pokrývá 27% českého území  Povodí Odry odvádí vody do Baltského moře – pokrývá 7% českého území

13 Mezinárodní povodí v ČR

14 Spolupráce v ochraně hlavních českých povodí – Labe, Dunaje (Moravy) a Odry  Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe  Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje  Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

15 Mezinárodní spolupráce v ochraně ucelených povodí Labe, Dunaje a Odry

16 Cíle spolupráce v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry  Snížení znečištění v Labi, Dunaji a Odře a v jejich přítocích a následně v Severním, Černém a Baltském moři  Revitalizace vodních ekosystémů  Bezpečné užívání vody pro pitné účely a v zemědělství  Koordinovaná ochrana před povodněmi a implementace Povodňové směrnice EU (2007/60/ES) podle čl. 8  Prevence znečištění vod z havárií  Koordinovaná implementace Rámcové směrnice EU o vodách (2000/60/ES) podle čl. 13.

17 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

18  Vstup v platnost v r  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE)  Smluvní strany – Česká republika a Německo 

19 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL/IKSE) Havarijní znečištění MKOL/IKSE delegace CZ, DE president sekretariát Ochrana před povodněmi Rámcová směrnice o vodách Povrchové vody Podzemní vody Ekonomická analýza Management dat Hydrologie Ad-hoc skupiny: haloethery, povrchové vody využívané pro plavební účely, management množství vod

20 Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

21  Vstup v platnost v r  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR)  Smluvní strany – Česká republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldava, Černá Hora, Německo, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a EU 

22 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD/ICPDR) MKOD/ICPDR president, sekretariát Data - GIS Strategická skupina Tlaky a opatření Monitoring a hodnocení Management povodí Povodně a hydrologie Ad – hoc úkolové skupiny - Monitoring Ad – hoc úkolové skupiny Ad – hoc Úkolové skupiny Ad – hoc úkolové skupiny seznam expertů Hlásný a varovný systém a prevence havárií a

23 Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním

24  Vstup v platnost v r  Prováděna prostřednictvím Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO)  Smluvní strany – Česká republika, Německo, Polsko 

25 Struktura Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO/IKSO) MKOO/IKSO Delegace CZ, DE, PL president sekretariát Povodně Rámcová směrnice o vodách Havarijní znečištění Právní otázky Ekonomická analýza Správa dat Plánování Monitoring

26 Bilaterální spolupráce na hraničních vodách

27 Děkuji za pozornost Doubravka Nedvědová odbor ochrany vod

28


Stáhnout ppt "Spolupráce ČR v oblasti vod na základě mezinárodních smluv v rámci EHK OSN a v mezinárodních povodích Labe, Dunaje a Odry."

Podobné prezentace


Reklamy Google