Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická normalizace v České republice 1.Tvorba českých technických norem 2.Mezinárodní spolupráce 3.Postavení českých technických norem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická normalizace v České republice 1.Tvorba českých technických norem 2.Mezinárodní spolupráce 3.Postavení českých technických norem."— Transkript prezentace:

1 Technická normalizace v České republice 1.Tvorba českých technických norem 2.Mezinárodní spolupráce 3.Postavení českých technických norem

2 Tvorba českých technických norem  zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  změněn zákony 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb. a 277/2003 Sb.

3 Zákon 22/1997 Sb. 1.§ 4 České technické normy 2.§ 5 Zabezpečení tvorby ČSN 3.§ 6 Podmínky tvorby a vydávání ČSN

4 Zákon 22/1997 Sb. - § 4 1.Norma je dokument vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2.Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů. 3.Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

5 Zákon 22/1997 Sb. - § 4a Harmonizované technické normy Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob.

6 Zákon 22/1997 Sb. - § 4a Určené normy Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může ÚNMZ po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit ČSN, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky.

7 Zákon 22/1997 Sb. - § 4a Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují.

8 Zákon 22/1997 Sb. - § 5 1.Tvorbu a vydávání českých technických norem v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. 2.Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především harmonizovaných norem, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát. 3.České technické normy vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem ČNI.

9 Zákon 22/1997 Sb. - § 6 1.včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích ČSN a vydaných normách ve Věstníku Úřadu 2.jednotnost a vzájemný soulad ČSN a jejich soulad s právními předpisy 3.plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích a využívání výsledků mezinárodní spolupráce 4.projednání návrhu ČSN s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění

10 Mezinárodní spolupráce 1.CEN 2.CENELEC 3.ETSI -ISO -IEC -ITU

11 Postavení ČSN 1.závaznost × nezávaznost 2.zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 3.zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 4.zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce

12 Postavení ČSN zákon č. 102/2001 Sb. bezpečný výrobek: „Výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu. Jestliže však tento právní předpis stanoví pouze některá hlediska bezpečnosti, ostatní se stanoví podle tohoto zákona. V případě, že neexistuje zvláštní právní předpis, kterým se v souladu s právem Evropského společenství stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho používání spojena považuje se za bezpečný výrobek, který je ve shodě - s právním předpisem státu (národní právní předpis), nelze-li využít, tak - s českou technickou normou zavádějící evropskou normu, není- li, tak - s českou technickou normou.

13 Postavení ČSN zákon č. 40/1964 Sb. § 415: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“

14 Postavení ČSN zákon č. 65/1965 Sb. § 132a stanovuje povinnosti zaměstnavateli takto: odst.1) „Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímáním opatření k prevenci rizik“. odst. 2) „Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci….“. § 273 „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví,..., předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy...“.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Technická normalizace v České republice 1.Tvorba českých technických norem 2.Mezinárodní spolupráce 3.Postavení českých technických norem."

Podobné prezentace


Reklamy Google