Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011."— Transkript prezentace:

1

2

3 Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011

4 Obsah: Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody:  Identifikace problémových otázek jednotlivých oblastí  Mezistátní a regionální spolupráce  Zapojení ČR v konkrétních akcích

5 Hlavní priority PS z pohledu ochrany přírody  Pilíř A) Napojení Podunají  3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů  Pilíř B) Ochrana životního prostředí Podunají  4. Obnovení a udržení kvality vod  5. Řízení rizik pro životní prostředí  6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy

6 3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů  Karpatská strategie  Metodika pro zajišťování udržitelnosti cestovního ruchu v národních parcích  Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2007-2013  Integrace do ostatních sektorových politik  Standardy environmentální kvality

7 3. Podpora kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů Konkrétní akce:  Výměna dobré praxe  Podpora rozvoje udržitelných forem cestovního ruchu jako alternativy k masovému turismu  Podpora rozvoje udržitelné návštěvnické infrastruktury  Monitorování dopadů cestovního ruchu na přírodu a krajinu

8 4. Obnovení a udržení kvality vod  ČR spolupracuje v oblasti ochrany vod s ostatními státy v povodí Dunaje na dvou úrovních.  na základě Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (činnost Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje MKOD)  na základě bilaterálních dohod o spolupráci České republiky na hraničních vodách s Rakouskem a Slovenskem  plnění směrnic EU  Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice)  Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice).

9 5. Řízení rizik pro životní prostředí  Voda  Akční program udržitelné ochrany před povodněmi  Akčního plánu dílčího povodí Moravy  hlásný a varovný systém pro celé povodí  Ekologické škody  odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a kompletní řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží  Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4, opatření 4,2 „Odstraňování starých ekologických zátěží“

10 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy Biodiverzita Krajina Ovzduší Půda Chemické látky

11 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy Biodiverzita: řadu lokalit zařazených do soustavy Natura 2000  Např. ptačí oblasti Litovelské pomoraví, Pálava, Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, Lednické rybníky  koncentrace řady zvláště chráněných území a cenných přírodních lokalit  Např. Národní park Podyjí, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Pálava, Beskydy a Bílé Karpaty

12 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy Biodiverzita přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi  v rámci stávajících mezinárodních úmluv  v rámci bilaterální, případně trilaterální spolupráce na konkrétních projektech Projekt „Příroda bez hranic“

13 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy Priority v oblasti ochrany krajiny:  obnova přirozené retence vody v krajině prostřednictvím realizace protierozní ochrany a územních systémů ekologické stability  zajištění migrační prostupnosti krajiny prostřednictvím realizace opatření na vodních tocích  důsledná ochrana a obnova přirozených krajinných struktur a funkcí

14 6. Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy Ovzduší  regiony, které by teoreticky mohly ovlivňovat ovzduší v podunajských oblastech (jižní část ČR), nepatří z pohledu znečištění ovzduší mezi problematické Půda  Degradace půd  Tématická strategie pro ochranu půdy  Vytváření jednotného systému evidence půdy, pozemků a jejich využívání Chemické látky  odstraňování obsoletních pesticidů a chemikálií

15 Děkuji za pozornost. eva.kubesova@mzp.cz 267 122 143


Stáhnout ppt "Význam strategie EU pro Podunají v klíčových oblastech ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eva Kubešová Odbor Evropské unie a politiky životního prostředí 21. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google