Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita Strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita Strategie."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje 10. prosinec 2009

2 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Základní statistické srovnání Za 3. čtvrtletí 2009  Celkem do HUZ přijelo 9,7 milionu hostů, což je o 5,6 % méně Počet zahraničních hostů klesl o 9,9 %  Počet přenocování hostů v HUZ dosáhl 30,2 mil, což je o 5,7 % méně U zahraničních hostů klesl o 11,5 % Za 2. pololetí 2009  Devizové příjmy dosáhly 59 801,1 mil Kč, což je o 8,5 % méně

3 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 – 2013  Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 schválena vládou ČR usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 Globální cíl Koncepce:  Posláním politiky cestovního ruchu je zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu využitím a dalším rozvojem dostupného potenciálu a tím docílení zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, při respektování zájmů ochrany přírody a krajiny a dalších složek životního prostředí. Priorita 1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů CR Priorita 2: Rozšiřování a zkvalitňování infrastruktury a služeb CR Priorita 3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů Priorita 4: Vytváření organizační struktury CR

4 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 – 2013  Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013 schválen vládou ČR usnesením č. 913 zde dne 23. července 2008 1)Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropsk é unie v Česk é republice v programovac í m obdob í 2007 -20 1 3  Struktur á ln í fondy EU (Integrovaný operačn í program, Region á ln í operačn í programy, programy přeshraničn í spolupr á ce, ostatn í programy)  Program rozvoje venkova 2)N á rodn í a region á ln í n á stroje 2) N á rodn í a region á ln í n á stroje  Legislativn í n á stroje, Rozpočty veřejn é spr á vy (MMR a dal ší ministerstva, kraje), marketingov é n á stroje atd.  Vyhodnocení Koncepce za období 2007 a 2008 bylo vládě ČR předloženo k 30. červnu 2009

5 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty MMR ze strukturálních fondů EU (IOP) Integrovaný operační program (IOP)  Priorita 4 - Národní podpora cestovního ruchu  Cíle: Konveregence a RKaZ  Alokace: 77,5 mil EUR na cestovní ruch Aktivity Priority 4a/4b a)Zavedení národního informačního a rezervačního systému CR b)Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu c)Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází d)Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni e)Podpora prezentace ČR jako destinace CR

6 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu  Cíl: Zavedení národního systému kvality služeb  Postup: Vytvoření dílčích standardů kvality Implementace dílčích standardů do Národního systému kvality  Důvody zavedení standardů: Růst konkurence destinací CR Pokles zájmu o ČR (již není „exotická“ destinace)  Efekty zavedení standardů: Zvýšení kvality služeb Zvýšení konkurenceschopnosti ČR Ochrana spotřebitele, transparentnost trhu Partnerství stát a profesní organizace

7 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu

8 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na kvalitu služeb v cestovním ruchu Realizované projekty 1.Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu 2.Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu 3.Systém udržitelných modelů cestovního ruchu 4.Zlepšení kvality služeb turistických informačních center Připravované projekty (výzva bude vyhlášena v roce 2010) 1.Projekt na zavedení standardů kongresového a incentivního turismu 2.Projekt na zavedení systému řízení kvality  realizace Národního systému kvality služeb v oblasti cestovního ruchu

9 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na statistiku cestovního ruchu  Cíl: Zpřesnění a zkvalitnění statistických dat  Postup: Vytvoření resortního pracoviště státní statistické služby: Pro projekty na statistiku - zveřejnění šetření v Programu statistických zjišťování Provedení statistických šetření ve vybraných sektorech Vytvoření souhrnné databáze statistických dat z vybraných sektorů  Důvody realizace šetření: Částečná, nepřesná a často chybějící data Chybí data v podrobnějším regionálním členění  Efekty realizace šetření: Zajištění dat pro sestavení TSA a jeho regionalizace Zvýšení kvality statistických dat v oblasti cestovního ruchu Vytvoření podmínek pro měření přínosů odvětví cestovního ruchu pro NH ČR Přínos pro řízení a strategické rozhodování státního a soukromého sektoru Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu

10 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na statistiku cestovního ruchu

11 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Projekty na statistiku služeb v cestovním ruchu Realizované projekty 1.Zkvalitnění informací pro zpracování Satelitního účtu cestovního ruchu ČR (TSA) 2.Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu 3.Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním cestovním ruchu Připravované projekty (výzva bude vyhlášena v roce 2010) 1.Regionalizace Satelitního účtu CR (TSA)

12 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Informace o dalších možnostech využití SF v CR Regionální operační programy (ROP)  V ČR celkem 7 ROP na úrovni regionů soudržnosti NUTS2  Každý ROP má prioritu věnovanou na cestovní ruch  Cíl: Konvergence  Alokace981,9 mil EUR na cestovní ruch Programy přeshraniční spolupráce  V ČR celkem 5 programů přeshraniční spolupráce  Cíl: Evropská územní spolupráce  Alokace: 190 mil. EUR využitelných na cestovní ruch Program rozvoje venkova  Osa; Opatření 1.3 Podpora cestovního ruchu  Fond: Evropský zemědělský fond  Alokace144,8 mil. EUR na cestovní ruch

13 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Národní program podpory cestovního ruchu  Podpora domácího CR, snížení sezónnosti, sociální cestovní ruch – rodiny s dětmi s nízkými příjmy, mládež, senioři, zdravotně handicapovaní)  Předpokládaná alokace 100 mil. Kč pro rok 2010  Cílová skupina – podnikatelské subjekty v CR

14 Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Jitka Fatková Ředitelka odboru CR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje Moravskoslezský kraj: Tradice, rozvoj, kvalita Strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google