Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu Členské fórum ATIC Polička lll.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu Členské fórum ATIC Polička lll."— Transkript prezentace:

1 Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu Členské fórum ATIC Polička lll

2 Prioritní osa 4a, 4b – Národní podpora cestovního ruchu
Oblast intervence 4.1a – Národní podpora cestovního ruchu (Cíl Konvergence) 4.1b - Národní podpora cestovního ruchu (Cíl RKaZ) VÍCECÍLOVOST Globální cíl priority: Zvýšit využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti CR Specifické cíle priority: Podpora tvorby produktů CR na národní a nadnárodní úrovni Zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací Zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu Zkvalitnění marketingové podpory České republiky jako destinace CR Celková alokace činí 76,73 mil. Euro (cca 2,0 mld. Kč) Křížové financování z ESF - financování vzdělávacích aktivit ve výši 9 % alokace prioritní osy lll

3 Aktivity Priority 4a/4b Navržené aktivity
Zavedení národního informačního a rezervačního systému Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu Podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází Prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni Podpora prezentace ČR jako destinace CR Navržené aktivity vycházejí z Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 schválené usnesením vlády č. 1239/2007 ze dne 7. listopadu 2007 musí mít národní (nadnárodní) a systémový charakter navazují na aktivity v oblasti cestovního ruchu v ROP lll

4 Projekty v této aktivitě budou realizovány ve dvou výzvách
b) Zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor cestovního ruchu) je konečným příjemcem oprávněným žadatelem v rámci této aktivity Odborem cestovního ruchu MMR ČR budou připraveno celkem 6 národních a systémových projektů, jejichž cílem je zavedení jednotné národní standardizace a certifikace kvality služeb v cestovním ruchu. Výstupem bude státem garantovaný národní systém standardizace a certifikace služeb ve vybraných oblastech cestovního ruchu. Jednotlivé standardy budou vytvářeny v koordinaci se všemi projekty tvorby standardů v cestovním ruchu tak, aby mohly být následně implementovány do Národního systému kvality služeb, který do budoucna pod jednou značkou kvality cestovního ruchu zaštítí celý systém. Projekty v této aktivitě budou realizovány ve dvou výzvách Celková alokace na aktivitu je 14,5 mil Euro lll

5 Projekty realizované v rámci první výzvy
Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu Cílem projektu je především zavedení jednotných národních standardů kvality poskytovaných služeb v sektorech hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a cestovních agentur a jejich následná certifikace. Doba realizace: – Alokace projektu: tis. Kč Řízení projektu: Bude vytvořen „Řídící tým projektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé. lll

6 Projekty realizované v rámci první výzvy
Zavádění národních standardů kvality ve vybraných sektorech cestovního ruchu Aktivity projektu: 1) Analýza standardů kvality služeb v sektorech hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců 2) Vytvoření národních standardů kvality služeb pro sektory hotelnictví, gastronomie a cateringových služeb a jejich certifikaci 3) Vytvoření národního standardu kvality služeb pro sektor wellness a jejich certifikace 4) Vytvoření národních standardů kvality služeb pro sektor cestovních kanceláří a cestovních agentur a jejich certifikace 5) Vytvoření národního standardu kvality služeb pro sektor průvodců v oblasti cestovního ruchu a jejich certifikace 6) Vzdělávání subjektů cestovního ruchu pro sektory hotelnictví, gastronomie, catering, wellness, cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců 7) Zajištění řízení projektu 8) Publicita a informovanost o projektu lll

7 Projekty realizované v rámci první výzvy
2) Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu Cílem projektu je vytvoření národních standardů pro jednotlivé segmenty venkovského cestovního ruchu (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické značené cesty, stanice a jezdecké stezky pro turistiku na koni) a jejich následná certifikace. Doba realizace: – Alokace projektu: tis. Kč Řízení projektu: Bude vytvořen „Řídící tým projektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Ministerstva zemědělství, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé. lll

8 Projekty realizované v rámci první výzvy
Kvalita služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu Aktivity projektu: 1) Analýza služeb v segmentu venkovského cestovního ruchu 2) Standardizace a následná certifikace ubytování v soukromí ve venkovském cestovním ruchu 3) Standardizace a následná certifikace kempů a chatových osad 4) Standardizace a následná certifikace turistických značených cest 5) Standardizace a následná certifikace stanic a jezdeckých stezek pro turistiku na koni 6) Vzdělávání subjektů cestovního ruchu v segmentech venkovského cestovního ruchu 7) Zajištění řízení projektu 8) Publicita a informovanost o projektu lll

9 Projekty realizované v rámci první výzvy
3) Systém udržitelných modelů cestovního ruchu Cílem projektu je systémová podpora udržitelných modelů cestovního ruchu, která by postihovala komplexněji všechny aspekty udržitelnosti v rámci udílení ekoznaček, udržitelnosti produktů, služeb a destinací v ČR. Doba realizace: – Alokace projektu: tis. Kč Řízení projektu: Bude vytvořen „Řídící tým projektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Ministerstva životního prostředí, orgánu ochrany životního prostředí Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé. lll

10 Projekty realizované v rámci první výzvy
3) Systém udržitelných modelů cestovního ruchu Aktivity projektu: 1) Analýza současného stavu udržitelných modelů cestovního ruchu 2) Systémová podpora udržitelných modelů cestovního ruchu 3) Vzdělávání v oblasti udržitelných modelů cestovního ruchu 4) Zajištění řízení projektu 5) Publicita a informovanost o projektu lll

11 Projekty realizované v rámci první výzvy
4) Zlepšení kvality služeb turistických informačních center Cílem projektu je především zavedení jednotného standardu poskytovaných služeb turistických informačních center (TIC) a jejich následná certifikace. V rámci projektu bude rovněž provedena optimalizace sítě jednotlivých TIC a navržen optimální model jejich fungování, a to jak z pohledu organizačního tak i ekonomického. Realizováno bude rovněž komunikační propojení TIC, jež umožní na základě spolehlivé dokumentace racionální zpracování informací. Doba realizace: – Alokace projektu: tis. Kč Řízení projektu: Bude vytvořen „Řídící tým projektu“, jehož členy budou kromě pracovníků odboru cestovního ruchu i zástupce CzechTourism, Svazu měst a obcí, Komise pro cestovní ruch Rady asociace krajů, subjekt zastupující zájmy spotřebitelů a dodavatelé. lll

12 Projekty realizované v rámci první výzvy
4) Zlepšení kvality služeb turistických informačních center Aktivity projektu: 1) Analýza činnosti a potřeb turistických informačních center v ČR 2) Optimalizace sítě TIC 3) Standardizace a následná certifikace činností TIC 4) Vzdělávání pracovníků TIC 5) Zajištění řízení projektu 6) Publicita a informovanost o projektu lll

13 Realizační tým projektů
Odborný gestor Hlavní projektový manažer Projektový manažer Manažer pro vzdělávání Manažer pro zadávací řízení Manažer pro publicitu Finanční manažer Administrativní pracovník Zavedení národních standardů ve vybraných sektorech CR X Kvalita služeb ve venkovském cestovním ruchu Systém udržitelných modelů CR Zlepšení kvality turistických informačních center lll

14 Řídící výbor projektů Ke každému projektu bude zřízen řídící výbor projektu. Tento tým bude vykonávat úlohu odborného a metodického garanta za realizaci a kontrolu projektu. Svojí činností tak bude přispívat ke zkvalitnění výstupů realizovaného projektu. Řídící tým se bude setkávat vždy v souvislosti s prezentací výsledků jednotlivých etap příslušného projektu v předpokládané frekvenci dvou setkání ročně. Složen bude ze zástupců MMR, CzechTourism, dalších resortů dle typu projektu, organizací zastupující spotřebitele, profesní a odborné veřejnosti a dodavatelů. lll

15 Připravované projekty v rámci druhé výzvy
Projekt na zavedení standardů kongresového a incentivního turismu Zahájení realizace projektu 2010 Projekt na zavedení systému řízení kvality realizace Národního systému kvality služeb v oblasti cestovního ruchu lll

16 Efekty plynoucí z realizace projektů
Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu Zvýšení konkurenceschopnosti České republiky jako destinace cestovního ruchu Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu – transparentnost trhu cestovního ruchu v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým spotřebitelům snadnou orientaci. Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu – realizace projektu výrazně přispěje k posílení významu jednotlivých profesních sdružení, které se stanou odpovědnými subjekty za realizované standardy. Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími působícími v cestovním ruchu lll

17 Hodnocení projektů Kriteria přijatelnosti projektů:
Obecná kriteria přijatelnosti Specifická kriteria přijatelnosti Kriteria pro kontrolu formálních náležitostí Hodnocení kvality projektů Každý projekt bude hodnocen minimálně 2 nezávislými hodnotiteli Projekt musí získat nejméně 75 % bodů ze 100 % projekty, které dosáhnou 75% bodů postoupeny ke schválení řídícímu orgánu lll

18 Hodnocení kvality individuálních projektů
Hodnotící kritéria Schopností a zkušeností žadatele bodů Potřeba a relevance projektu bodů Finanční a ekonomické hodnocení projektu 5 bodů Kvalita projektu bodů Horizontální kritéria bodů Specifická kriteria bodů liší se pro aktivity a) – e) oblasti intervence Celkem bodů lll

19 Děkuji za pozornost více informací na www. strukturalni-fondy
Děkuji za pozornost více informací na Ing. Radek Chaloupka Odbor cestovního ruchu Staroměstské nám Praha 1 Pracoviště: Na Příkopě 3 lll


Stáhnout ppt "Zvyšování kvality v cestovním ruchu prostřednictvím IOP: Vytvoření národního systému kvality služeb v cestovním ruchu Členské fórum ATIC Polička lll."

Podobné prezentace


Reklamy Google