Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování cestovního ruchu a evropské fondy v programovacím období 2007 - 2013 Ing. Marcela Houdková Cassia Development & Consulting, s.r.o. České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování cestovního ruchu a evropské fondy v programovacím období 2007 - 2013 Ing. Marcela Houdková Cassia Development & Consulting, s.r.o. České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Financování cestovního ruchu a evropské fondy v programovacím období 2007 - 2013 Ing. Marcela Houdková Cassia Development & Consulting, s.r.o. České Budějovice

2 Cíle politiky soudržnosti EU  Cíl 1 - Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech  Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech  Cíl 3 - Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Evropské unie

3 Dotační programy 2007 – 2013 ► Pro cíl Konvergence:  tématické operační programy  regionální operační programy ► Pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:  OP Praha Konkurenceschopnost  OP Praha Adaptabilita ► Pro cíl Evropská územní spolupráce:  OP Mezinárodní spolupráce  OP Nadnárodní spolupráce  OP Přeshraniční spolupráce

4 Tématické operační programy v ČR Aktuální návrh před projednáním s Evropskou komisí: ► OP Životní prostředí ► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ► OP Výzkum a vývoj pro inovace ► OP Podnikání a inovace ► OP Lidské zdroje a zaměstnanost ► OP Doprava ► Integrovaný operační program

5 Regionální operační programy v ČR ► ROP NUTS II Jihozápad ► ROP NUTS II Jihovýchod ► ROP NUTS II Moravskoslezsko ► ROP NUTS II Severovýchod ► ROP NUTS II Severozápad ► ROP NUTS II Střední Čechy ► ROP NUTS II Střední Morava

6 Základní programy využitelné pro podporu rozvoje cestovního ruchu ► Regionální operační programy ► Integrovaný operační program ► OP Přeshraniční spolupráce ► Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

7 Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ)

8 Základní informace o programu ► ROP bude realizován v rámci Jihočeského a Plzeňského kraje. ► Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti se sídlem v Českých Budějovicích (www.rr-jihozapad.cz). www.rr-jihozapad.cz ► Celková alokace finančních prostředků na program činí 619,65 mil. € (cca 13 % z celkové alokace pro všechny ROP).

9 Globální cíl ROP JZ ► Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel.

10 Aktuální návrh Prioritních os v rámci ROP JZ ► Dostupnost center ► Stabilizace a rozvoj měst a obcí ► Rozvoj cestovního ruchu ► Technická pomoc

11 Prioritní osa 3: Rozvoj cestovního ruchu ► Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ► Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu ► Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

12 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovného ruchu ► Příklady podporovaných aktivit:   výstavba a a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hypostezky...) včetně doprovodné infrastruktury a značení   výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch   výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit   výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku   výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) včetně doprovodné infrastruktury

13 Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ► Příjemci podpory:   kraje   obce   organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji   dobrovolné svazky obcí   občanská sdružení   NNO   církevní právnické osoby   zájmová sdružení právnických osob   malí a střední podnikatelé

14 Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu ► Podporované aktivity:  stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek  restaurování movitých kulturních památek  komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách  budování doprovodných informačních systémů a značení v památkově chráněných územích nebo objekt  pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů  aktivity související s novým využitím památek v oblasti CR (do 10% uznatelných nákladů projektu – zatím návrh, který bude dále diskutován)

15 Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu ► Příjemci podpory:  kraje  obce  organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji  dobrovolné svazky obcí  občanská sdružení  NNO  církevní právnické osoby  zájmová sdružení právnických osob  malí a střední podnikatelé

16 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů CR ► Podporované aktivity:  služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury  zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů CR, zavádění rezervačních a objednávkových systémů)  propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu  podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu

17 Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb CR, marketingu a produktů CR ► Příjemci podpory:  kraje  obce  organizace zřizované a zakládané obcemi a kraji  dobrovolné svazky obcí  občanská sdružení  NNO  církevní právnické osoby  hospodářská komora ČR a její složky  zájmová sdružení právnických osob  malí a střední podnikatelé

18 Integrovaný operační program (IOP)

19 Základní informace o programu ► IOP je tématickým operačním programem primárně zaměřeným na podporu modernizace veřejné správy a systémů podpory územního rozvoje; ► Pro dosažení globálního cíle IOP integruje několik oblastí podpory - modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení a koordinace územního rozvoje. ► Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s dalšími dotčenými ministerstvy (MKČR, MZČR, MPSV, MVČR) ► Celková alokace finančních prostředků na program činí 1,553 mld. €.

20 Globální cíl ► Modernizace a zefektivnění činnosti a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje, které jsou důležité pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR jako předpokladu pro zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku.

21 Prioritní osy v rámci IOP ► ► Modernizace veřejné správy ► ► Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb ► ► Národní podpora územního rozvoje   oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje CR   oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví ► ► Technická pomoc

22 Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu ► Podporované aktivity:  zavedení národního informačního a rezervačního systému  organizace CR na národní úrovni  zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR  podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází  prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro CR na národní úrovni  podpora prezentace ČR jako destinace CR

23 Oblast intervence 3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu ► Příjemci podpory:  organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace  NNO s celorepublikovou působností v CR  zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností v cestovním ruchu ► Forma a výše podpory:  nevratná pomoc ve výši až 100 %

24 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství ► Podporované aktivity:  budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR  budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace uchování  realizace vzorových projektů identifikace, obnovy, uchování, prezentace a využití kulturního dědictví ČR  budování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou.

25 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství ► Příjemce podpory:  organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace  obce a jimi zřizované organizace  svazky obcí  NNO ► Výše podpory:  nevratná pomoc ve výši až 100 %

26 Operační programy Přeshraniční spolupráce

27 Programy přeshraniční spolupráce ► 5 bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce:  česko-saský program  česko-bavorský program  česko-rakouský program  česko-slovenský program  česko-polský program ► Řídícím orgánem operačních programů přeshraniční spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

28 OP Přeshraniční spolupráce Česko-Rakousko ► Globální cíl: Rozšíření a prohloubení spolupráce v přeshraničním regionu a podpora udržitelného ekonomického rozvoje přeshraničního regionu formou odstraňování existujících bariér a posilování celkového rozvojového potenciálu území. ► Celková alokace na program je 107,4 mil. €.

29 Prioritní osy ► Sociálně-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know- how:  Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi  Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času  Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace  Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace ► Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj ► Technická pomoc

30 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času ► Zaměření podpory:  posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síť nabídek služeb v přeshraničním cestovním ruchu  posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky CR v souladu s ekologickými a sociálními omezeními  zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury  udržitelné formy a produkty CR, kultury a volného času  zdokonalovat kvalitu standardů pro návštěvníky historických a kulturních památek  rozšířit koordinované turistické činnosti v chráněných krajinných oblastech  přesně vymezit nové přeshraniční extenzivní a atraktivní přístupy k přírodě a turistice v přírodě  propojit rekreační CR s turistikou v přírodě a obchodním CR

31 OP Přeshraniční spolupráce Česko- Bavorsko ► Globální cíl : Další rozvoj česko-bavorského příhraničí jako společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílení konkurenceschopnosti česko-bavorské příhraniční oblasti a zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro její obyvatele. ► Celková alokace na program: 55 mil. €.

32 Prioritní osy ► Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě  Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru  Cestovní ruch, volný čas a rekreace  Profesní vzdělávání a trh práce  Všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami  Přeshraniční sítě  Technická pomoc ► Rozvoj území a životního prostředí

33 1.2 Cestovní ruch, volný čas a rekreace ► Zaměření podpory:  podpora přeshraniční spolupráce v oblastech CR, volného času a rekreace, jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými sektory a odvětvími  zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch včetně řídících a navigačních systémů  rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti CR, volného času a rekreace  podpora přeshraniční aktivit zaměřených na propagaci regionu  podpora přeshraniční infrastruktury v oblasti kultury  podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním významem, mj. v oblasti cestovního ruchu  podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury

34 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013

35 Charakteristika programu ► ► Specifikuje aktivity, jež bude možné financovat z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který je součástí Společné zemědělské politiky EU. ► ► Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR.

36 Prioritní osy pro rozvoj venkova ► Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví ► Zlepšování životního prostředí a krajiny ► Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova:  opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu  podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova ► Leader (průřezová osa)

37 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu ► Podporované aktivity:  vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování  vybudování rekreačních zařízení  zajištění služeb pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví a lyžování  budování a značení pěších tras, odpočinkových míst, hipostezek  využití zvířat v rámci cestovního ruchu  nákup a výsadba doprovodné zeleně

38 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu ► Příjemci podpory:  fyzické a právnické osoby s oprávněním pro zemědělskou nebo lesnickou činnost,  nezemědělské subjekty pouze pokud činnost zahajují nebo mají kratší než dvouletou historii a  neziskové organizace (včetně zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou ► Další podmínky:  projekt může být realizován v obci do 2 000 obyvatel na území ČR

39 Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu ► Výše podpory:  maximální výše 50 % uznatelných nákladů pro podnikatelské subjekty  90 % pro neziskové organizace  minimální celkové způsobilé náklady 50 000 Kč

40 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova ► Podporované aktivity:  zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací  stavební obnova památkových budov a ploch  nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software  investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí

41 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova ► Příjemci podpory:  obce  sdružení obcí  neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací  zájmová sdružení právnických osob ► Další podmínky:  projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území ČR

42 Podopatření III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova ► Výše podpory:  maximální výše podpory 90 % pro neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob  100 % pro obce a sdružení obcí  minimální celkové způsobilé náklady 50 000 Kč  maximální celkové způsobilé náklady 5 000 000 Kč

43 Doporučené zdroje informací ► ► Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Žižkova 1321/1, 371 18 České Budějovice ► Internetové odkazy:  www.southbohemia.eu www.southbohemia.eu  www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz  www.edotace.cz www.edotace.cz  http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz  www.rr-jihozapad.cz www.rr-jihozapad.cz  www.mmr.cz www.mmr.cz  www.mfcr.cz www.mfcr.cz  www.mze.cz www.mze.cz  www.kraj-jihocesky.cz www.kraj-jihocesky.cz

44 Děkuji za pozornost. Ing. Marcela Houdková e-mail: houdkova@cassia.cz


Stáhnout ppt "Financování cestovního ruchu a evropské fondy v programovacím období 2007 - 2013 Ing. Marcela Houdková Cassia Development & Consulting, s.r.o. České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google