Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury

2 Strukturální fondy EU  největší podíl evropských dotací pro oblast kultury je právě ze SF (pokrývají až 80 % výdajů EU na kulturní aktivity)  obecný cíl: snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů EU  2004–2006: ČR měla k dispozici více než 2,6 miliardy EUR  2007–2013: 26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun)

3 Systém SF (období 2004–2006) EU ČR  Cíl 1  Cíl 2  Cíl 3 Iniciativy  Společný regionální OP  OP Průmysl a podnikání  OP Infrastruktura (žp a doprava)  OP Rozvoj lidských zdrojů  OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství  JPD pro Cíl 2  JPD pro Cíl 3 Strukturální fondy Interreg III, Equal

4

5 Strukturální fondy 2007–2013: cíle  Cíl Konvergence podpora regionů s HDP nižším než 75 % průměru EU, celá ČR bez Prahy  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpora regionů nespadající pod Cíl Konvergence, tj. HDP nad 75 % průměru EU  Cíl Evropská územní spolupráce vychází ze současné iniciativy Interreg, tj. podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a nadregionální úrovni

6 SF v období 2007–2013 EU ČR  Cíl Konvergence  Cíl Reg. konk. a zam.  Cíl Ev. úz. spolupráce Strukturální fondy OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova

7 Srovnání dvou období SF OP Infrastruktura OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů SROP JPD 2 JPD 3 Iniciativa Interreg Iniciativa Leader+ (OP RVMZ) OP Životní prostředí OP Doprava OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurencesch. Integrovaný OP Regionální OP (7 programů) OP Technická pomoc OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnan. OP Mezinár., nadnár., přeshran. spolupráce Společná zeměděl. polit. a rozvoj venkova Cíl 1 2004 – 20062007 – 2013 Cíl 2 Cíl 3 Inicia -tivy Cíl 1 Cíl 3 Cíl 2

8 Nové programy vhodné pro kulturu Integrovaný operační program (IOP) OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Regionální operační programy (ROP) OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Praha – Konkurenceschopnost OP Praha – Adaptabilita a zaměstnanost OP Meziregionální, nadnárodní a přeshraniční spolupráce Mimo SF: Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

9 Integrovaný operační program Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy Prioritní osa 2 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje – oblasti intervence:  3.1 – Národní podpora rozvoje cestovního ruchu  3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství  3.3 – Zlepšení prostředí pro problémová sídliště  3.4 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

10 IOP – intervence 3.2 Oblast intervence 3.2 – Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství pro rozvoj regionů Podporované aktivity:  komplexní obnova a využití kulturních památek ve vlastnictví státu, NKP či památek UNESCO  komplexní obnova a využití sítí kulturních památek v území s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a ležících na území více regionů NUTS 2  budování a modernizace objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví  tvorba nových produktů z oblasti umění a kultury

11 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Priorita 1 Počáteční vzdělávání  Priorita 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj  Priorita 3 Další vzdělávání

12 Regionální operační programy  ROP NUTS II Jihovýchod  ROP NUTS II Jihozápad  ROP NUTS II Moravskoslezsko  ROP NUTS II Severovýchod  ROP NUTS II Severozápad  ROP NUTS II Střední Čechy  ROP NUTS II Střední Morava

13 Mapa regionů NUTS 2

14 ROP Střední Morava = Olomoucký kraj, Zlínský kraj  Priorita 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionů  obnova a rekonstrukce stávajících objektů  infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit včetně kulturních a multifunkčních zařízení  Priorita 3 – Cestovní ruch  rekonstrukce kulturních památek a kulturních zajímavostí se záměrem využití pro cestovní ruch  služby vázané na kulturní a folklorní tradice

15 ROP Moravskoslezsko = Moravskoslezský kraj  Priorita 2 – Podpora prosperity regionu  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě  revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu  Priorita 3 – Rozvoj měst a Priorita 4 – Rozvoj venkova  regenerace měst. památkových objektů a venkovských sídel  zkvalitnění kulturního a volnočasového zázemí  zájmové a spolkové aktivity

16 ROP Jihovýchod = Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina  Priorita 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  rekonstrukce a obnova kulturních památek  Priorita 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel  regenerace městských historických center  modernizace infrastruktury pro kulturu  modernizace a využití venkovských zařízení kultury a osvěty, nové druhy aktivit

17 ROP Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj  Priorita 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí  2.1 Revitalizace částí měst a obcí  2.2 Rozvoj infrastruktury a programů základního, středního a vyššího odborného školství  2.3 Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální integraci  Priorita 3 – Rozvoj cestovního ruchu  3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu  3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produkt cestovního ruchu

18 OP Přeshraniční spolupráce Pět bilaterálních operačních programů Přeshraniční spolupráce:  česko–saský  česko–bavorský  česko–rakouský  česko–slovenský  a česko–polský program Navazují na iniciativy Interreg III.

19 Společná zemědělská politika a rozvoj venkova  Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  III.1.3 – Podpora cestovního ruchu  III.2.1 – Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova  III.2.2. – Ochrana a rozvoj dědictví venkova  Osa IV – Leader  zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova

20 SF: Možnosti podpory kulturních programů  2 typy projektů: 1.investiční (tvrdé)  Rekonstrukce historických budov, památkových objektů a regenerace historických městských center  Budování informačních, multifunkčních, vzdělávacích a kulturních center 2.neinvestiční (měkké)  Festivaly, přehlídky, výstavy, umělecké akce (?)  Aktivity všeobecného i kulturně a umělecky zaměřeného vzdělávání  Aktivity spojené s tradičními řemesly  Aktivity komunitního charakteru, socio–kulturní aktivity  Aktivity kulturní turistiky

21 Společný regionální op. program (SROP)  Zastupuje témata všech ostatních (národních) OP na regionální úrovni, období: 2004–2006  Příjemci dotací: kraje, obce, příspěvkové organizace, podnikatelé, neziskovky, popř. fyzické osoby  Výše podpory ze strany EU byla v zásadě 75 % (od 35 % do 80 %) rozpočtu projektu, u dotací podnikatelským subjektům nesmí celková dotace překročit 50 % uznatelných nákladů

22 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (1/3) Priorita 1 Regionální podpora podnikání  Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech  Studio porcelánu Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury  Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  Internetizace knihoven Olomouckého kraje  Opatření 2.3. Regenerace vybraných měst  Regenerace měst: Ostrov, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Písek, Svitavy

23 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (2/3) Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech  Opatření 3. 1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech  Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel  Vybudování prostoru pro Masarykovu veřejnou knihovnu...  Opatření 3. 2. Podpora sociální integrace v regionech  Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně

24 SROP – Priority a opatření SROP – Priority a opatření (3/3) Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu  Opatření 4. 1. Rozvoj služeb cestovního ruchu  Nadregionální: „Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU“  Regionální: Historické víkendy v Prášilech, Divadlo Open Air  Opatření 4. 2. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  Nadregionální: Aktivní turistika na Orlicko–Třebovsku, Rekonstrukce muzea Ústí n. L. s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum  Regionální: rekonstrukce kostelů a místních památek... Obnova vlašimského zámeckého parku, Obec Náměšť na Hané – Obnova areálů zámku a hradu

25 OP Rozvoj lidských zdrojů  Příkladové projekty: JAMU  Další vzdělávání v oblasti dramatického a hudebního vzdělávání  Kvalitativní rozvoj studijního programu cestou spolupráce s profesionálními uměleckými tělesy

26 Více informací na...  www.institutumeni.cz – využití prostředků EU pro kulturní účely včetně všech kontaktů na instituce  www.strukturalni-fondy.cz – oficiální stránky spravované MMR  www.edotace.cz – průvodce finančními podporami SF a Finančních mechanismů EHP a Norska  www.dotaceeu.cz – interaktivní vyhledávač programů EU podle různých kritérií  http://europa.eu.int/comm/culture – portál EU

27 Děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost. www.InstitutUmeni.cz www.culture2000.cz (možnost zaregistrovat se k získávání e-aktualit) Divadelní ústav – Institut umění Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 119 E info@institutumeni.cz


Stáhnout ppt "Strukturální fondy a jejich využití v oblasti kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google