Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální aktivity odboru cestovního ruchu MMR Kolegium cestovního ruchu 7.10. 2011 Karlovy Vary.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální aktivity odboru cestovního ruchu MMR Kolegium cestovního ruchu 7.10. 2011 Karlovy Vary."— Transkript prezentace:

1 Aktuální aktivity odboru cestovního ruchu MMR Kolegium cestovního ruchu 7.10. 2011 Karlovy Vary

2 Schváleno usnesením vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 Implementace Koncepce  Prováděcí dokument ke Koncepci byl schválen vládou ČR usnesením č. 913 ze dne 23. července 2008  Kohezní politika (IOP, ROP, Program přeshraniční spolupráce atd.) Vyhodnocení Koncepce  První vyhodnocení Koncepce předloženo do vlády k 30.6.2009  Druhé vyhodnocení Koncepce předloženo do vlády k 30.6.2011 Doporučení vyplývající ze Zprávy o plnění Koncepce:  urychlit zpracování zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu,  podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů,  podpořit tvorbu kvalitních dat a informací o cestovním ruchu a zabezpečit jejich následné využití pro další rozvoj cestovního ruchu,  zajistit vyváženou implementaci všech opatření Koncepce do konce její platnosti,  na základě vyhodnocení stávající Koncepce odpovědně připravit novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. Koncepce státní politiky CR v ČR na 2007 - 2013

3 Příprava Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020  Příprava zpracování nové Koncepce bude zahájena na podzim 2011 s termínem dokončení na podzim roku 2012 (schválení vládou ČR)  Základní strategický dokument pro období 2014+  Nutnost vyřešení implementace Koncepce – návaznost na zákon o CR?  Výchozí dokument pro přípravu programového období 2014+ Koncepce 2014+

4 Vláda dne 31. srpna 2011 odsouhlasila zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. Národní rozvojové priority 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce) 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví 5. Integrovaný rozvoj území Cestovní ruch je součástí priority 5. Integrovaný rozvoj území Navržené oblasti podpory odborem cestovního ruchu MMR  Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu – podpora zaměřená na prosazování nových, udržitelnějších modelů cestovního ruchu.  Podpora rozvoje služeb -podpora zaměřená na zlepšení nabídky služeb s vyšší přidanou hodnotou  Podpora marketingu a tvorba produktů cestovního ruchu na národní, regionální a lokální úrovni – využití potenciálu přírodního, historického a kulturního bohatství ČR.  Podpora rozvoje lidských zdrojů a vzdělanosti v cestovním ruchu. Kohezní politika 2014 +

5 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Přínosy zavedení zákona:  zamezení duplicitám v managementu a marketingu destinace  zvýšení motivace podnikatelských subjektů i veřejné správy na rozvoji cestovního ruchu  hospodárné směřování finančních prostředků do rozvoje a řízení cestovního ruchu (koordinace státu, krajů a oblastí)  zajistit provázanost strategických dokumentů na všech úrovních (strategie rozvoje cestovního ruchu i marketingové strategie) Předmětem zákona je definovat/nastavit:  strukturu řízení cestovního ruchu na 3 úrovních: stát – kraje – turistické oblasti  kompetence organizací cestovního ruchu na všech úrovních  provázanost a spolupráci jednotlivých úrovní řízení CR (horizontální i vertikální)  provázanost strategických koncepčních i marketingových dokumentů  financování cestovního ruchu na všech úrovních – zapojení státu, krajů, obcí, podnikatelů

6 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Úrovně řízení cestovního ruchu  1. úroveň = stát; MMR: zřizuje národní organizaci cestovního ruchu  2. úroveň = kraj; krajský úřad: zakládá/spoluzakládá krajskou organizaci cestovního ruchu; na úrovni kraje může existovat jediná krajská organizace cestovního ruchu  3. úroveň = turistická oblast; obce, podnikatelské subjekty, NNO působící v cestovním ruchu, příp. správa NP, CHKO, resp. AOPK ČR, či odborné kulturní organizace zakládají oblastní organizaci cestovního ruchu Pracovní skupiny:  Vznik na všech úrovních řízení  Zajištění koordinace realizovaných opatření  Snadný přenos informací  Členové: zástupci organizací cestovního ruchu, samosprávy, podnikatelů, NNO působících v CR, MŽP/AOPK/CHKO, odborných kulturních organizací

7 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu Postup tvorby věcného návrhu zákona o CR  návrh věcného záměru zákona vznikal od počátku roku 2010 za účasti zástupců krajů, regionů a vysokých škol  návrh byl prezentován profesním sdružením působícím v oblasti cestovního ruchu na celostátní úrovni, včetně SOCR  po vypořádání vnitřního připomínkového řízení a odsouhlasení vedením MMR byl návrh zákona postoupen do vnějšího připomínkového řízení:  osloveno 58 připomínkových míst  20 míst vzneslo připomínky, z toho z 8 míst připomínky zásadní (Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra)  vnější připomínkové řízení nebylo dosud uzavřeno – stále trvá rozpor s MF ohledně zavádění nových finančních toků.  po vypořádání vnějšího připomínkového řízení bude návrh zákona předán do vlády ČR k projednání  Příprava jednání 18.10.2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

8 Legislativa v cestovním ruchu  úkol vyplývající z Konsolidovaného plánu 2010/2011  možný způsob řešení: ponechání průvodcovské profese mezi živnostmi volnými a vymezení živnosti průvodce v novele zákona č. 159/1999 Sb. Průvodcovská činnost Činnost provozovatelů lanovek a vleků  Úkol OCR na rok 2012  možný způsob řešení bude analyzován  Možné řešení je: navázání odborné způsobilosti na splnění dílčí kvalifikace) navázat provozování živnosti lyžařských vleků a lanovek na podmínku zajištění obsluhy předmětných zařízení osobami splňujícími odbornou způsobilost; zajistit vymahatelnost opatření vyplývajících ze zákona č. 266/1994 Sb., vyhlášky č. 100/1995 Sb., zákona číslo 159/99 Sb, ČSN 018027 a zákona č. 455/1991 Sb.

9 Integrovaný operační program Aktuální výzva Aktivity a), b), c), e)  Kontinuální výzva - 7. 9. 2011 – ?  Alokace: 988,616 mil. Kč (ERDF 838,698 mil. Kč, SR 148,006 mil. Kč)  Oprávněný žadatel – Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace MMR předloží do této výzvy dva projekty: -Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice (aktivita b) -Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v České republice (aktivita c)

10 Národní systém kvality služeb v CR Postup zavedení NSKS v ČR  Licence německého systému kvality služeb (Service Qualität Deutschland)  Nákup realizován dne 16.12.2010 Návrh řešení Národního systému kvality služeb - Základní atributy systému Víceúrovňový systém NSKS  Tři na sebe navazují stupně označené jako (Bronze, Silver a Gold)  Založený na manažerských systémech řízení se zohledněním potřeb cestovního ruchu  Cenově dostupný pro subjekty cestovního ruchu  Mezinárodně srovnatelný  Otevřený a nezávislý Institucionální zabezpečení systému NSKS  Vznik specializovaného pracoviště v rámci MMR Vytvoření značky kvality NSKS  Vytvoření značky kvality a její zapracování do celkové propagace České republiky v CR  Variace značky kvality na symbol Q

11 NSKS v České republice Hlavní cíl Zvýšit kvalitu služeb v sektoru cestovního ruchu Naplnit očekávání zákazníků – poskytovat jim takovou službu jakou skutečně požadují 1. Stupeň/ Q Bronze 3. Stupeň/ Q Gold Zhodnocení manažerského přístupu ve společnosti – kvalita se stává součástí společnosti Komplexní management kvality služeb Q 2. Stupeň/ Q Silver Q

12 Hardware faktory Technické předpoklady pro segmenty cestovního ruchu Tvorba různých klasifikačních systémů zohledňujících technické předpoklady oOficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení oKategorizace kempů a chatových osad oKlasifikace TIC Software faktory Zaměřené na spokojenost zákazníka: dostupnost, spolehlivost, flexibilitu, důvěryhodnost, odpovědnost, postoje a chování, schopnost rychlé nápravy nedostatků atd. Reflektuje kvalitu poskytnuté služby Tvorba různých programů kvality založených na manažerských systémech řízení kvality Kvalita služeb / produktů v cestovním ruchu Kvalita služeb v cestovním ruchu Legislativní řešení technických předpokladů kvality?

13 ŠvýcarskoQuality Passion Level I.Management kvality zaměřený na přímý kontakt se zákazníkem Level II.Management kvality zaměřený na systém managementu společnosti Level III.Management kvality jako celý systém (ISO, EFQM) NěmeckoService Qualität Deutchland Level I.Management kvality zaměřený dovnitř společnosti na sebehodnocení Level II.Celkové hodnocení kvality v podniku Level III.Management kvality jako celý systém (ISO, EFQM atd.) Španělsko Turistica Calidad Jednostupňový systém tvořený standardy pro jednotlivé sektory cestovního ruchu Další systémy Itálie, Francie, Irsko, Švédsko, Velká Británie, Bulharsko, Maďarsko, Skotsko atd. Česká republika??? Kvalita v cestovním ruchu v Evropských zemí

14 Národní systém kvality služeb v CR Kvalita služeb cestovního ruchu na evropské úrovni  Nový strategický rámec v oblasti cestovního ruchu COM (2010) 352 ze dne 30. června 2010  Cílem je zavedení jednotné značky kvality v EU  Zapojení pouze zemí s vybudovaným národním systémem

15 Zkvalitnění systému statistických informací Přínosy:  „lepší“ kvantifikace přínosů cestovního ruchu  Zajištění dat pro sestavení TSA v CR a jeho případné regionalizace  Sledování trendů vývoje cestovního ruchu  Sledování efektivity realizovaných opatření  Přínos pro řízení a strategické rozhodování v CR pro veřejnou i podnikatelskou veřejnost  Podpora investičního rozhodování – sledování návratnosti investic do CR Výstupy:  Souhrnná veřejně přístupná databáze statistických dat Realizované projekty:  Zkvalitnění informací pro zpracování TSA ČR Realizace: 1.1.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o vybraných sektorech (HUZ, IUZ, CK/CA) Realizace: 1.7.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním CR Realizace: 1.7.2009 - 30.6.2014

16 Zkvalitnění systému statistických informací Přínosy:  „lepší“ kvantifikace přínosů cestovního ruchu  Zajištění dat pro sestavení TSA v CR a jeho případné regionalizace  Sledování trendů vývoje cestovního ruchu  Sledování efektivity realizovaných opatření  Přínos pro řízení a strategické rozhodování v CR pro veřejnou i podnikatelskou veřejnost  Podpora investičního rozhodování – sledování návratnosti investic do CR Výstupy:  Souhrnná veřejně přístupná databáze statistických dat Realizované projekty:  Zkvalitnění informací pro zpracování TSA ČR Realizace: 1.1.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o vybraných sektorech (HUZ, IUZ, CK/CA) Realizace: 1.7.2009 – 30.6.2015  Zkvalitnění informací o kongresovém a incentivním CR Realizace: 1.7.2009 - 30.6.2014

17 Zkvalitnění systému statistických informací Nový projekt Zkvalitnění informací o sektoru stravovacích zařízení v České republice Realizace: 1.1.2012 – 31.12.2014 - Předmětem projektu je získání kvalitní a souhrnné informace o sektoru stravovacích zařízení na území České republiky. Projekt vhodným způsobem doplní stávající systém statistických projektů OCR MMR ČR

18 Aleš Hozdecký Ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 e-mail: ales.hozdecky@mmr.cz


Stáhnout ppt "Aktuální aktivity odboru cestovního ruchu MMR Kolegium cestovního ruchu 7.10. 2011 Karlovy Vary."

Podobné prezentace


Reklamy Google