Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa vodních toků §48 zák. č. 254/2001 Sb. určuje správce toků „významných vodních toků“ a „drobných vodních toků“ Správci „ významných vodních toků“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa vodních toků §48 zák. č. 254/2001 Sb. určuje správce toků „významných vodních toků“ a „drobných vodních toků“ Správci „ významných vodních toků“"— Transkript prezentace:

1 Správa vodních toků §48 zák. č. 254/2001 Sb. určuje správce toků „významných vodních toků“ a „drobných vodních toků“ Správci „ významných vodních toků“ jsou určeni dle zák. č. 305/2000 Sb. o povodích – seznam těchto toků je určen ve vyhlášce č. 470/2001 Sb. (800 úseků toků délka cca 15,4 tis. km) Správci „drobných vodních toků“ mohou být obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství. Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do doby, než bude správce určen. To platí i v případě, je-li na drobném vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného vodního toku.

2 Správci toků jsou to organizace, které mají podle zákona povinnost pečovat o vodní toky a jejich blízké okolí včetně břehových porostů.

3 Sledování stavu koryta VT
nejméně jednou za 3 roky v případě významných vodních toků a nejméně jednou za 5 let u drobných vodních toků pravidelné prohlídky koryta vodního toku; další prohlídky nejlépe 2x za rok, jaro – po odchodu ledů před vzrůstem vegetace, podzim (zaří, říjen) – před příchodem mrazů provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci, vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v případě zjištění závady do záznamu uvede i potřebná opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou.

4 Další sledování správcem
sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná opatření, sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody, sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním toku.

5 Povinnosti správce sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku; pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám; udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků a nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku; připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku; spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a informovat příslušné úřady o nahlášené havárii; zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě; plnit úkoly při ochraně před povodněmi; vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit;

6 Péče o koryto VT Úpravy břehu Sanace břehových nátrží
Odstraňování nánosů Úprava profilu koryta Oprava opevnění (nevegetační) Údržba opevnění (vegetační) Péče o břehové porosty

7 Úprava břehu

8 Úprava břehu

9 Poškození koryta po průchodu povodňových průtoků – vývar pod stupněm

10 Úprava profilu koryta a odstraňování nánosů
Před údržbou

11 Úprava profilu koryta a odstraňování nánosů
Po údržbě

12 Úprava profilu koryta a odstraňování nánosů
Kráčející bagr

13 Oprava opevnění - dlažba

14 Sledování toku – ledové jevy

15 Zřizování opevnění - vegetační

16 Péče o břehové porosty Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků
Zákon č.254/2001 Sb. ukládá vlastníkům pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, povinnost strpět na svých pozemcích břehové porosty, které jsou obvykle jejich vlastnictvím ( § 50 písm. a) vodního zákona ). Pokud vodní zákon ukládá takovou povinnost, znamená to především, že musí strpět své břehové porosty v takovém stavu, jaký je nezbytný z hlediska např. stability koryta vodního toku. Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni udržovat břehy koryt těchto vodních toků na svých pozemcích ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vodního toku a přitom odstraňovat překážky plynulého toku vody a cizorodé předměty v korytě vodního toku ( § 50 písm.b) vodního zákona). Tuto povinnost vlastníci pozemků koryt vodních toků nemají, pokud jde o nánosy v korytech vodních toků.

17 Péče o břehové porosty Odstraňovat překážky a cizorodé předměty z koryta vodního toku a udržovat jeho břehy mají vlastníci těchto pozemků jen v případě, že tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, je-li k výkonu této činnosti třeba zvláštní odborné způsobilosti nebo je k jejich výkonu třeba použití speciální techniky (§ 50 písm.b) vodního zákona). Tím je povinnost vlastníků pozemků koryt vodních toků významně omezena a prakticky se omezuje především na sekání trávy na březích koryt vodních toků a odstraňování náletových dřevin a překážek, které brání průtoku vodního toku. Tato povinnost náleží vlastníkům pozemků, na nichž leží koryta všech vodních toků, tedy i vodních toků významných. S ohledem na ustanovení § 127 odst.5 vodního zákona jsou vlastníky pozemků koryt vodních toků v řadě případů i právnické a fyzické osoby, na které přešlo, dnem vlastnictví k nim proto, že pozemek koryta vodního toku nebyl označen v katastru nemovitostí vlastním parcelním číslem a veden v něm jako vodní plocha. Přitom je podstatné zjištění, který pozemek je, podle § 44 vodního zákona, skutečně korytem vodního toku. Vlastníci pozemků, na nichž leží koryta vodních toků jsou rovněž povinni ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v jeho korytě ( § 50 písm. d) vodního zákona).

18 Zákládání břehových porostů
- zakládání travních břehových porostů - zakládání keřových (stromových) břehových porostů - vrbové porosty z řízků - vrbové kůly - vrbová krytina - vrbové rohože - vrbová podestýlka - oživená kamenná rovnanina

19 Péče o břehové porosty - ošetřování (vláha, pletí, kypření, hnojení)
- ochrana porostů (abiotické vlivy – pozdní mráz, dlouhodobé záplavy, sucho, krupobití; biotické vlivy – choroby rostlin – plísně, houby, rzi), ochrana proti invazním rostlinám – křídlatka japonská, k. sachalinská, netýkavka žláznatá - prořezávky - probírky - obnova

20 Péče o břehové porosty Invazní druhy – křídlatka japonská a její výskyt podél VT


Stáhnout ppt "Správa vodních toků §48 zák. č. 254/2001 Sb. určuje správce toků „významných vodních toků“ a „drobných vodních toků“ Správci „ významných vodních toků“"

Podobné prezentace


Reklamy Google