Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s majetkem státu. Pojem hospodaření  ZMS nedefinuje  obecně se jedná o výkon majetkových práv státu  lze rozlišit hospodaření s majetkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s majetkem státu. Pojem hospodaření  ZMS nedefinuje  obecně se jedná o výkon majetkových práv státu  lze rozlišit hospodaření s majetkem."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s majetkem státu

2 Pojem hospodaření  ZMS nedefinuje  obecně se jedná o výkon majetkových práv státu  lze rozlišit hospodaření s majetkem státu  v širším slova smyslu – zahrnuje i nakládání s majetkem  v užším slova smyslu – užívání a požívání majetku, nezahrnuje nakládání s majetkem

3 Příslušnost k hospodaření  s majetkem státu může hospodařit pouze organizační složka státu nebo státní organizace  několik základních pravidel  s majetkem hospodaří ta organizační složka, která jej potřebuje – určující je titul nabytí, nikoliv faktické hospodaření, daná složka s majetkem také nakládá  příslušná k hospodaření může být pouze 1 organizační složka  příslušná je pouze ta složka, která je účetní jednotkou

4 Příslušnost k hospodaření - pokračování  ZMS výslovně neupravuje příslušnost k hospodaření s nehmotným majetkem, kritérium potřebnosti neuplatnitelné  inspiraci možné hledat ve zrušeném hospodářském zákoníku, 3 pravidla - příslušná k hospodaření je ta organizační složka,  z jejíž činnosti pohledávka vznikla  do jejíž působnosti patří ochrana majetkových zájmům, jejichž poškozením pohledávka vznikla  která je příslušná k hospodaření s majetkem, s nímž pohledávka souvisí

5 Spory o příslušnost  Základní pravidlo – spory odstraní Ministerstvo financí jednostranným písemným opatřením  Spor nemohou odstranit zřizovatelé/zakladatelé příslušných organizačních složek, ani věcně příslušné ústřední správní úřady  Ministerstvo financí může opatření vydat na žádost i z vlastního podnětu

6 Spory o příslušnost - pokračování  opatření není rozhodnutím ve správním řízení  opatření není soudně přezkoumatelné, soud si o této otázce nemůže učinit úsudek, musí o odstranění pochybností požádat Ministerstvo financí  opatření se doručuje  dotčeným organizačním složkám/státním organizacím  katastru nemovitostí, pokud se týká majetku, jenž se tam eviduje  postup při podání žádosti a vydávání opatření není obecně závazným předpisem upraven, záleží na úvaze Ministerstva financí

7 Základní povinnosti při hospodaření  nad rámec „běžných“ povinností, které má každý vlastník, mají stát a státní organizace veřejnoprávní povinnosti stanovené § 14 ZMS 1. Povinnost využívat majetek účelně a hospodárně klíčová povinnost, jádro hospodaření s majetkem státu majetek musí být používat k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností zahrnuje povinnost majetek nepoškozovat a nesnižovat bezdůvodně jeho rozsah a hodnotu

8 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 2. povinnost vést majetek v účetnictví a provádět jeho inventarizaci  účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost vést podvojné účetnictví účtuje se o veškerém majetku s výjimkou toho, kde to stanoví zvláštní zákon  inventarizace – porovnávání stavu skutečného se stavem v účetnictví 1 x ročně

9 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 3. povinnost pečovat o zachování majetku, jeho údržbu, zlepšení nebo rozmnožení, povinnost majetek chránit  údržba cíl – zpomalit fyzické opotřebení průběžné, pravidelné ošetřování věci, odstraňování drobných nedostatků zajištění  zaměstnanci organizační složky  externí firmou

10 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování  opravy cíl – obnova užitné hodnoty věci na rozdíl od údržby nejsou pravidelné souhrn technických úkonů odstraňujících nedostatky  úpravy zvyšují užitnou hodnotu věci  rekonstrukce – cílený zásah do konstrukce, který vede k zlepšení technických parametrů  modernizace – úprava, která vede ke zdokonalení

11 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 4. povinnost důsledně využívat všechny právní prostředky ochrany, povinnost včas uplatňovat právní nároky stát má k dispozici stejné právní prostředky ochrany jako běžní vlastníci  soudní ochrana  žaloba na vydání věci  žaloba zápůrčí  žaloba na určení vlastnického práva  jiná ochrana u obecního úřadu při zjevném zásahu do pokojného stavu

12 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 5. povinnost sledovat, zda dlužníci plní včas řádně, povinnost práva uplatňovat a vymáhat týká se výlučně nehmotného majetku, zejm. pohledávek uplatňování zahrnuje  upomínání dlužníků  podání žaloby u soudu/návrhu u jiného příslušného orgánu  podání návrhu na výkon rozhodnutí

13 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 6. povinnost rozhodnout o nepotřebnosti majetku a naložit s ním stanoveným způsobem za nepotřebný se považuje majetek  přebytečný  přesahuje potřeby dané organizační složky  už není veřejný zájem na jeho ponechání státu (nepotřebuje ho žádná další složka)  neupotřebitelný (nemůže sloužit svému účelu)  opotřebený, poškozený, zastaralý nebo příliš nákladný

14 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování o nepotřebnosti musí být rozhodnuto písemně, rozhodnout může  vedoucí příslušné organizační složky  jiný vedoucí zaměstnanec složky písemně pověřený jejím vedoucím s nepotřeným majetkem musí být naloženo v souladu s ZMS  nabídnutí jiné složce/státní organizaci  převod na nestátní FO nebo PO  nabídnutí jako druhotná surovina/fyzická likvidace


Stáhnout ppt "Hospodaření s majetkem státu. Pojem hospodaření  ZMS nedefinuje  obecně se jedná o výkon majetkových práv státu  lze rozlišit hospodaření s majetkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google