Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakládání s majetkem státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakládání s majetkem státu"— Transkript prezentace:

1 Nakládání s majetkem státu

2 Úvodem nakládání s majetkem státu založeno na soukromoprávních úkonech
veřejnoprávní specifika omezení autonomie vůle státu specifické veřejnoprávní instituty – jednostranné opatření, zápis, jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky

3 Nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi
nemění se subjekt vlastnického práva, zůstává jím stát 2 typy vztahů majetko-správní – nakládání mezi organizačními složkami majetkoprávní – nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi/mezi státními organizacemi navzájem

4 Obecné zásady vztahy k majetku státu co nejméně komplikovat
organizační složka státu/státní organizace může založit svou příslušnost k hospodaření s majetkem státu pouze v těchto případech majetek potřebuje pro výkon své působnosti a stanovených činností vyžaduje to veřejný zájem ukládá to prováděcí vyhláška k ZMS (vyhláška č. 62/2001 Sb.) prioritu má nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami a státními organizacemi nelze zakládat vztahy neslučitelné s předmětem činnosti dané složky/státní organizace nebo se způsobem jejího financování

5 Nakládání mezi organizačními složkami
2 specifické veřejnoprávní instituty zápis specifický majetkosprávní institut, založený na konsensu – shodný projev vůle organizačních součástí, připomíná koordinační veřejnoprávní smlouvu nakládání s majetkem po horizontále prováděcí vyhláška stanovuje, že obsah se řídí přiměřeně ustanoveními obecných právních předpisů upravujících smluvní obsahově nejbližší

6 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování
plnění sjednaná zápisem nelze vymáhat soudní ani správní cestou, jediná schůdná cesta – aktivity zřizovatele problémy – řada věcí neupravena Co když je zápis nesrozumitelný nebo neurčitý? Co když je plnění nemožné? Co když je podepíše neoprávněná osoba? analogie s obecnou právní úpravou nemá zákonnou oporu

7 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování
jednostranné opatření nakládání s majetkem po vertikále rovněž majetkosprávní institut použitelné pouze v taxativně stanovených případech zřizovatel svěřuje majetek nově zřizované organizační složce zřizovatel mění rozsah majetku, s nímž je složka příslušná hospodařit zřizovatel nakládá s majetkem zrušené organizační složky Ministerstvo financí odstraňuje pochybnosti o příslušnosti k hospodaření Ministerstvo financí odebírá majetek v závažných případech nedostatků při hospodaření zjištěných při kontrole

8 Nakládání mezi organizačními složkami - pokračování
jednostranné opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám/státním organizacím zřizovatelům dotčených složek/organizací, pokud opatření vydává Ministerstvo financí katastrálnímu úřadu, pokud se nakládá s majetkem, který se eviduje v katastru nemovitostí na vydání opatření se nevztahují předpisy o správním řízení opatření není soudně přezkoumatelné

9 Nakládání mezi organizačními složkami a státními organizacemi
jedná se o nakládání s majetkem mezi jednotkami, které mají právní subjektivitu v tomto případě se nakládá smlouvou nepřevádí se vlastnické právu (vlastníkem zůstává stát), nýbrž příslušnost k hospodaření s majetkem přiměřeně se použijí ustanovení obecných právním předpisů upravujících smluvní typ dané smlouvě nejbližší

10 Společná omezení pro zápis a smlouvu
nelze zakládat vztahy neslučitelné s předmětem činnosti dané složky/státní organizace nebo se způsobem jejího financování zákaz leasingových smluv zákaz zřizování zástavního práva věcné břemeno lze sjednat pouze za úplatu a v rozsahu, který dané složce nebrání v její činnosti, a to pouze v těchto případech pro účely zřízení a provozu sítě technického vybavení pro účely zřízení a provozu veřejně prospěšné stavby k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě v ostatních případech na základě výjimky povolené Ministerstvem financí

11 Rozhodování sporů spory mezi organizačními složkami, pokud nemají povahu pochybností o příslušnosti k hospodaření, rozhodují jejich zřizovatelé nebo věcně příslušné ústřední správní úřady spory mezi státem a státními organizacemi rozhodují soudy

12 Peněžitá plnění základní pravidlo – organizační složky státu a státní organizace si mohou sjednat plnění za úplatu peněžitá plnění se neposkytují mezi organizačními složkami státu pokud to stanoví zvláštní právní předpis – zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – peněžitá plnění se neposkytují mezi organizačními složkami v působnosti jednoho správce kapitoly organizační složkou státu a jí zřízenou příspěvkovou organizací za užívání nemovitosti mezi organizačními složkami státu namísto peněžitého plnění může být sjednáno plnění věcné

13 Převody vlastnictví zcizování věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví FO a PO mimo stát uskutečňuje se soukromoprávními smlouvami – kupní, směnná, darovací atd. pouze ve 2 případech se stát může zbavovat majetku prodej zboží v obchodě – věci předem určené k prodeji věci trvale pro stát nepotřebné – vláda může po vyjádření Ministerstva financí povolit výjimku

14 Převody vlastnictví - pokračování
smluvní převod má být výjimečný, musí předcházet 2 kroky písemné rozhodnutí o tom, že majetek je trvale nepotřebný pro danou organizační složku/státní organizaci širší nabídka – zda o majetek nemá zájem jiná organizační složka/státní organizace omezení zákaz leasingových smluv zákaz smlouvy o prodeji podniku oba zákazy jsou absolutní

15 Úplatný převod stanovena minimální cena – tržní cena
při porušení je smlouva pro rozpor se zákonem absolutně neplatná postup při hledání zájemce upravuje vyhláška č. 62/2001 Sb.) výběrové řízení nebo nabídka uveřejněná v oborových nabídkových katalozích nebo inzercí

16 Úplatný převod - pokračování
při zjišťování zájemců musí být stanovená kritéria výběru cena se stanovuje znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku lhůta pro přihlášení zájemců nesmí přesahovat 1 měsíc postup lze opakovat

17 Úplatný převod - pokračování
prováděcí vyhláška umožňuje zjistit zájemce pro koupi movité věci: veřejným návrhem na uzavření smlouvy (§ 276 a násl. ObZ): projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby, smlouva se uzavírá s tím, kdo první oznámí, že návrh přijímá a komu navrhovatel uzavření smlouvy potvrdí obchodní veřejná soutěž (§ 281 a násl. ObZ): výzva neurčitým osobám k podání návrhu na uzavření smlouvy, vyhlašovatel vybere nejvhodnější návrh

18 Bezúplatný převod přichází v úvahu pouze ve 3 taxativně vypočítaných případech je na tom veřejný zájem tradiční, např. humanitární pomoc státu vybraným subjektům Ministerstvo financí zmocněno k vydání vyhlášky, dosud vydána nebyla

19 Bezúplatný převod - pokračování
je to hospodárnější něž jiné naložení určující zpravidla budou náklady na fyzickou likvidaci (např. odstranění stavby) musí předcházet nabídka ostatním organizačním složkám/státním organizacím a marný pokus o úplatný převod pokud to stanoví zvláštní právní předpis § 60a ZMS zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holokaustem zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského materiálu

20 Bezúplatný převod - pokračování
schvalovací režim obligatorní Ministerstvo financí schvaluje převody nemovitostí, které se evidují v katastru nemovitostí výjimky, metodický materiál čj. 22/13414/2001 Ministerstvo kultury schvaluje převody věcí prohlášených za kulturní památku a sbírek muzejní povahy Ministerstvo životního prostředí schvaluje převody nemovitostí ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu fakultativní schvalování převodů movitých věcí si může vyhradit zřizovatel/ústřední správní úřad/Ministerstvo financí vláda si může vyhradit schválení věcí majících strategickou nebo značnou peněžitou/jinou hodnotu univerzální výjimka – smlouvy uzavírané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

21 Přechody vlastnictví přechod vlastnictví = změna vlastníka na základě jiné právní skutečnosti než projevu vůle tvoří součást nakládání s majetkem státu v širším slova smyslu 2 případy přechody zákonem přechody rozhodnutím příslušného orgánu

22 Přechody zákonem několik příkladů restituční a privatizační zákony
přechody majetku na obce a kraje zákon č. 172/1991 Sb. zákon č. 290/2002 Sb. zrušení okresních úřadů zákon č. 320/2002 Sb. – přechod movitých věcí

23 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu
přechody na obce zákon č. 172/1991 Sb. na žádost obce mohl o přechodu konkrétních věcí rozhodnout okresní úřad a v Praze Ministerstvo financí vyžadoval se souhlas Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci rozhodnutí nebylo rozhodnutím ve správním řízení

24 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu - pokračování
přechody na kraje zákon č. 157/2000 Sb. na kraje přecházely věci ve vlastnictví státu, se kterými hospodařily státní příspěvkové organizace a vyjmenované organizační složky státu, a to dnem účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu rozhodnutí nebylo rozhodnutím ve správním řízení některé organizační složky státu se staly organizačními složkami krajů

25 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu - pokračování
některé další případy zákon č. 166/2004 Sb. – přechod některých věcí, se kterými hospodařila Česká správa letišť, s.p., do vlastnictví některých krajů občanský zákoník – rozhoduje soud zpracování věci ve vlastnictví státu nestátním subjektem zřízení státní stavby na cizím pozemku vypořádání spoluvlastnictví, pokud stát jedním ze spoluvlastníků

26 Přenechání majetku státu do užívání jiným osobám
majetek zůstává ve vlastnické sféře státu, do budoucna se s ní nadále počítá pro plnění funkcí státu týká se pouze hmotného majetku nemění se příslušnost k hospodaření s dotčeným majetkem organizační složka/státní organizace nadále vede majetek v účetnictví a plní i další povinnosti podle ZMS

27 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování
věc ve vlastnictví státu nebo její část může být přenechána do užívání pouze ve 2 případech příslušná organizační složka/státní organizace ji dočasně nepotřebuje – zřejmě bude potřeba věc nejdříve nabídnout k užívání další složkám/státním organizacím bude tak dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití věci při zachování hlavního účelu – dvojí paralelní užívání věci, typicky nemovitosti, příklad – využití rekreačního nebo školícího střediska pro obdobné aktivity jiných subjektů Ministerstvo financí může povolit výjimku

28 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování
užívání věci lze sjednat pouze na dobu určitou, nejdéle 8 let pro 1 uživatele, smlouvu lze prodloužit nebo sjednat znovu, opět nejdéle na 8 let, Ministerstvo financí může povolit výjimku smlouva musí obsahovat možnost ukončit vztah výpovědí možnost odstoupit od smlouvy, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti nebo nejsou nadále splněny podmínky pro přenechání věci do užívání

29 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování
úplatné užívání věci smluvní typy – nájemní smlouva (§ 633 a násl. OZ), smlouva o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb.), smlouva o nájmu podniku (§ 488b a násl. ObZ), smlouva o nájmu dopravního prostředku (§ 630 a násl. ObZ) minimální výše nájemného stanovená zvláštním právním předpisem v ostatních případech obvyklé (tržní) nájemné

30 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování
bezúplatné užívání věci smluvní typ – smlouva o výpůjčce (§ 659 a násl. OZ) lze sjednat za současného splnění 2 podmínek lze sjednat pouze s osobami, které se nezabývají podnikáním lze sjednat pouze pro 12 taxativně vypočítaných účelů – výkon státní správy v přenesené působnosti, sociální účely, humanitární účely, požární ochrana, ochrana obyvatelstva, IZS, vzdělávací účely, vědecké účely, kulturní účely, sportovní a tělovýchovné účely, ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží Ministerstvo financí může povolit výjimku

31 Přenechání majetku státu do užívání - pokračování
schvalovací režim pouze fakultativní schvalování si může vyhradit zřizovatel věcně příslušný ústřední správní úřad Ministerstvo financí

32 Nakládání s pohledávkami a dalším nehmotným majetkem
největší význam má nakládání s peněžitými pohledávkami u ostatního nehmotného majetku pravidla platí obdobně výjimka – cenné papíry, pokládají se za věc movitou

33 Plnění ve splátkách může být výhodné pro obě strany, přesto jsou zde rizika u majetku státu se pokládá za výjimečné nesmí sloužit jako skrytá „bezúročná půjčka“ 2 případy nesplatný dluh – vázáno na 2 kumulativní podmínky dlužník předem prokáže schopnost svůj závazek včas splnit nebude z okolností zřejmé, že splnění závazku bude ujednáním ohroženo splatný dluh - může být sjednáno jen ze závažných důvodů, vázáno na 2 alternativní podmínky uznání dluhu co do důvodu a výše přiznán pravomocným rozhodnutím

34 Plnění ve splátkách- pokračování
v obou případech musí být sjednáno splatnost celé pohledávky při nesplnění kterékoliv splátky u splatného dluhu musí být dále sjednáno placení úroků z prodlení možnost státu od dohody odstoupit v případě zlepšení majetkových poměrů dlužníka

35 Postoupení pohledávky
základní pravidlo – pohledávku státu lze postoupit nestátnímu subjektu jen za úplatu schválení zřizovatelem/věcně příslušným ústředním správním úřadem/ Ministerstvem se vyžaduje, pokud sjednaná cena nedosahuje 60% nominální hodnoty pohledávky včetně příslušenství se pohledávka postupuje bezplatně má být pohledávka předmětem veřejné dražby

36 Poměrné uspokojení podstata – pohledávka věřitele je uspokojena jen částečně stát může na poměrné uspokojení přistoupit pouze ve 2 případech při reorganizaci při oddlužení (zákon č. 182/2006 Sb.)

37 Prominutí dluhu výjimečné naložení s pohledávkou státu
má povahu vzdání se práva, následkem je nevratný zánik pohledávky, nikdy v budoucnu ji už nebude možné vymáhat, pohledávka se vyvede z účetnictví lze sjednat s dlužníkem, který je fyzickou osobou, pokud to odůvodňují jeho tíživé sociální poměry uzavírá se písemná dohoda (požadavek písemnosti - § 574 odst. 1 OZ) vždy je potřeba zvažovat jiné řešení – např. rozložení dluhu do splátek

38 Prominutí dluhu - pokračování
dluh nelze prominout, jestliže dluh vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka dlužník má pohledávku vůči státu, ledaže by sám přistoupil k jejímu prominutí dlužník má majetek, z něhož může být pohledávka státu uspokojena – zda dlužník má majetek, je nutné důkladně prověřit, možnost požadovat prohlášení o majetku Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimku z důvodu prominutí dluhu z důvodu vylučujících prominutí dluhu

39 Prominutí dluhu - pokračování
novela ZMS – zvláštní pravidla pro dluh vzniklý porušením podmínek smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu tento dluh lze prominou i z jiných důvodů než tíživých sociálních poměrů dlužníka dluh nelze prominou pouze ve 2 případech dluh vznikl v souvislosti s trestnou činností dlužníka dlužník má pohledávku vůči státu,

40 Prominutí dluhu - pokračování
schvalovací režim obligatorní: pokud nominální hodnota dluhu včetně příslušenství přesahuje 500 tis. Kč, je nutné schválení Ministerstvem financí fakultativní: u nižších pohledávek si schválení může vyhradit zřizovatel/věcně příslušný ústřední správní úřad/Ministerstvo financí

41 Jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky
specifický veřejnoprávní institut, který nemá soukromoprávní kořeny jednostranný akt učiněný uvnitř organizační složky státu/státní organizace, dlužník o něj nežádá, ani se o něm nevyrozumívá pohledávka nezaniká, může být v budoucnu znovu vymáhána, nadále se vede v účetnictví (na podrozvahovém účtu) upuštění od vymáhání musí být písemné

42 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování
od vymáhání pohledávky lze jednostranně upustit pouze v taxativně vypočítaných případech, lze utřídit do 3 kategorií nedobytnost pohledávky pokud dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích ze všech okolností případu je zřejmé, že další vymáhání by bylo neúspěšní – dlužník nemá majetek pohledávka se promlčela a dlužník odmítá plnit dobrovolně

43 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování
neprůkaznost pohledávky nelze prokázat její existenci nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud/jiný orgán její výši určil nepatrnost pohledávky nominální hodnota pohledávky včetně příslušenství nepřekračuje 1 000,-Kč a dlužník odmítá dluh splnit dobrovolně – u 1 dlužníka lze během 1 kalendářního roku od vymáhání upustit jen 1x, ledaže by součet pohledávek nepřevyšoval 1 000,-Kč dvousečná zbraň výhoda – stát si uvolňuje ruce riziko – zhoršení platební kázně dlužníků

44 Upuštění od vymáhání pohledávky - pokračování
schvalovací režim obligatorní: pokud nominální hodnota dluhu včetně příslušenství přesahuje 500 tis. Kč, je nutné schválení Ministerstvem financí fakultativní: u nižších pohledávek si schválení může vyhradit zřizovatel/věcně příslušný ústřední správní úřad/Ministerstvo financí


Stáhnout ppt "Nakládání s majetkem státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google