Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. konference o územním plánování a stavebním řádu Ing.arch.Hana Bártová OÚP MMR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. konference o územním plánování a stavebním řádu Ing.arch.Hana Bártová OÚP MMR"— Transkript prezentace:

1 15. konference o územním plánování a stavebním řádu Ing.arch.Hana Bártová OÚP MMR barhan@mmr.cz

2 56. Schůze Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 9. – 11. listopadu 2005 Vládní návrh SZ Sněmovní tisk č.998

3 Předpokládané termíny projednávání zákonů v PSP Listopadová schůze - 21.11.2005 Lednová schůze - 2006 2. a 3. čtení (mezi 2. a 3. čtení musí být min 72 dní) 2. Čtení – hlasuje se o jednotlivých pozměňovacích návrzích 3. Čtení – hlasuje se o textu, upraveném podle schválených pozměňovacích návrhů

4 ZÁKON O ZMĚNĚ ZÁKONŮ (ZZZ) SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM STAVEBNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O VYVLASTNĚNÍ Spolupředkladatelé  Ministerstvo pro životní prostředí  Ministerstvo vnitra Sněmovní tisk č. 999

5 ZZZ mění cca 50 právních předpisů Důvod: zjednodušení procesu pořizování územně plánovací dokumentace a dalších řízení vedených podle stavebního zákona Koncepční změna ve spolupráci dotčených orgánů

6 Hlavní principy změn  Odstranění možnosti upředostňovat zájem jednoho odvětví před ostatními  Změna charakteru stanovisek dotčených orgánů potřebných pro správní řízení vedené podle stavebního zákona (Využití nového správního řádu)  Stanoviska dotčených orgánů pro potřeby ÚP nebudou vydávána správním rozhodnutím  Změna způsobu stanovování podmínek správci „infrastruktury“  Doplnění působnosti DOSS, tam kde tato působnost chybí do zvláštních zákonů  Vydávání ÚPD formou opatření obecné povahy (institut nového správního řádu) (institut nového správního řádu)  Úprava terminologie podle NSZ

7 ZÁKON O ODNĚTÍ NEBO OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA K POZEMKU NEBO KE STAVBĚ (ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ) Sněmovní tisk č. 1015

8 NÁHRADA  Zásadní změně bylo třeba podrobit stanovení výše náhrady za pozemek nebo stavbu.  Vedle náhrady za vlastní pozemek či stavbu umožnit dále poskytování náhrady za účelně vynaložené náklady.  Umožnit poskytování náhrady za odnětí vlastnického práva i jinou formou než peněžní, tj. v jiném pozemku nebo stavbě.

9 Obvyklou cenou je podle zákona o oceňování majetku cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

10 PŘÍSLUŠNOST  - obecní úřady obcí s rozšířenou působností  - Magistrát hlavního města Prahy  - Magistráty územně členěných statutárních měst. V Praze a statutárních městech nemůže být působnost vyvlastňovacího úřadu přenesena statutem na městské části nebo městské obvody.. Ústředním orgánem státní správy v otázkách vyvlastnění bude Ministerstvo pro místní rozvoj.

11 SOUDY Návrh nově upravuje projednávání vyvlastnění v řízení před soudem; Vzhledem k tomu, že vyvlastnění představuje závažný zásah do základního práva, zákon výslovně stanoví, že podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu

12 ZAMEZENÍ DISPOZICE Zákon přijal opatření k zamezení neodůvodněného prodlužování vyvlastňovacího řízení.

13 Dále zákon například nově stanoví, kdy vyvlastnění není přípustné:  byl-li pozemek nebo stavba pojat do soupisu majetku patřícího do konkursní podstaty,  byl-li podle usnesení soudu nařízen výkon rozhodnutí prodejem pozemku nebo stavby,  byl-li podle exekutorského příkazu nařízen prodej pozemku nebo stavby,  patří-li pozemek nebo stavba do majetku zůstavitele, u něhož byla nařízena likvidace dědictví,  provádí-li se dražba pozemku nebo stavby podle zvláštních právních předpisů  je-li pozemek předmětem výměny pozemku podle stavebního zákona,

14 Řeší otázky spojené s vypořádáním práv 3.osob, která váznou na předmětu vyvlastnění a náhradu za tato práva, pokud vyvlastněním zaniknou  právo nájmu bytu vyvlastněním nezaniká,  vyvlastněním zanikají zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě a zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby; zánikem těchto práv se dosud nesplatné zajištěné pohledávky stávají splatnými,  nájem pozemku nebo stavby a jejich části nebo věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě vyvlastněním zanikají jen tehdy, pokud veřejný zájem nevyžaduje, aby i po vyvlastění pozemek nebo stavbu nadále zatěžovaly,

15 Podrobněji upravuje řízení o vyvlastnění :  náležitosti žádosti i rozhodnutí  okruh účastníků vyvlastňovacího řízení  způsob pořízení znaleckého posudku ( kdo jej pořídí, kdo hradí,  povinnost umožnit pořízení znaleckého posudku)  speciální důvody pro přerušení a zastavení vyvlastňovacího řízení

16  Nový zákon o vyvlastnění bude respektovat účely vyvlastnění stanovené jinými zákony  Nepředpokládá se žádný právní předpis k provedení zákona o vyvlastnění.  Novou právní úpravou vyvolané nutné změny jiných zákonů jsou součástí samostatného zákona o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem a zákonem o vyvlastnění.  Účinnost zákona je navrhována k 1. 1. 2007, shodně s novým stavebním zákonem


Stáhnout ppt "15. konference o územním plánování a stavebním řádu Ing.arch.Hana Bártová OÚP MMR"

Podobné prezentace


Reklamy Google