Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace výuky odborných předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace výuky odborných předmětů"— Transkript prezentace:

1 Modernizace výuky odborných předmětů
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.08/ VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ Ing. Jolana Juřicová

2 HYDROLOGICKÝ CYKLUS Hydrologický cyklus je změna skupenství vody a změna místa výskytu vody na Zemi Vodní režim krajiny výsledkem hydrologického cyklu

3 HYDROLOGICKÝ CYKLUS SRÁŽKY VSAK AKUMU-LACE ODTOK VÝPAR
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? EVAPORACE HORIZONTÁLNÍ SRÁŽKY DESUBLIMACE PODPOVRCHOVÝ ODTOK RETENCE TRANSPIRACE SLUNCE

4 VODNÍ REŽIM JE OVLIVNĚN:
HYDROLOGICKÉ VLASTNOSTI POVODÍ množství srážek, výpar, hustota říční sítě, sklon a členitost reliéfu, délka údolnice, plocha povodí, vegetační poměry, geologické a pedologické poměry HOSPODAŘENÍ ČLOVĚKA MIMO LIDSKÁ SÍDLA zemědělství – plocha orné půdy, lesnictví – lesnatost, druhové složení porostů TECHNICKÉ STAVBY USMĚRŇUJÍCÍ VODNÍ REŽIM přehrady, rybníky, jezy, opevnění břehů a dna, odvodňovací stavby ČINNOST ČLOVĚKA V SÍDELNÍCH ÚTVARECH stavby, zpevněné plochy, silnice

5 DŮVODY ZMĚN VODNÍHO REŽIMU
VYUŽITÍ VOD ČLOVĚKEM OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY VOD NEVHODNÉ HOSPO- DAŘENÍ ČLOVĚKA V KRAJINĚ

6 POVODÍ Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků do určitého místa vodního toku (obvykle soutok řek). Rozvodnice Úmoří Hydrologický Bilance rok

7 SPRÁVA TOKU Správa významných vodních toků
Povodí Moravy, Vltavy, Labe, Ohře, Odry, s. p. Správa drobných vodních toků Obce, LČR – správa toků, podniky povodí Sledování stavu koryt vodních toků a okolních pozemků z hlediska funkcí vodního toku. Péče a udržování koryt v dobrém stavu, aby byla zabezpečena jejich funkce. Udržování břehových porostů. Provoz a údržba vodních děl na tocích (např. přehradní nádrže) Řešení vzniklých škod a havárií, které mohou ohrozit jakost vody. Evidence hodnocení stavu povrchových i podzemních vod apod.

8 VODA V PŘÍRODNÍ KRAJINĚ
ŘÍČNÍ KORYTO ZÁKRUTY JESEPY VÝSPY MEANDRY SLEPÁ RAMENA MRTVÁ RAMENA PROUDNICE SPLAVENINY INUNDANCE NIVA BRODY TŮNĚ PLAVENINY FLUVIZEM

9 VODA V PŘÍRODNÍ KRAJINĚ

10 VODA V PŘÍRODNÍ KRAJINĚ
MEANDRY ODRY V CHKO POODŘÍ

11 TYPY PŘIROZENÝCH ŘEK NA UTVÁŘENÍ KORYTA SE RŮZNOUM MĚROU PODÍLÍ:
VĚTVENÍ DO RAMEN BOČNÍ EROZE HLOUBKOVÁ EROZE ŚTĚRKONOSNÝ DIVOČÍCÍ TOK – MORÁVKA

12 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ POVRCHOVÝ ODTOK
KLIMA VELIKOST POVODÍ PŮDNÍ PODMÍNKY GEOLOGICKÉ POMĚRY STOJATÉ VODY VEGETAČNÍ KRYT LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ STAVBY VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM

13 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ POVRCHOVÝ ODTOK

14 VODA V URBANIZOVANÉKRAJINĚ
ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ = REGULACE TOKU ZKRÁCENÍ, NAPŘÍMENÍ, OPEVNĚNÍ TOKŮ MELIORACE = ZÚRODNĚNÍ PŮDY ODVODNĚNÍ PŮDY A JEJÍ VYUŽITÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSTAVBA VODNÍCH NÁDRŽÍ Z DŮVODU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, VÝROBA EL. ENERGIE, REGULACE PRŮTOKŮ ŘEK ZMĚNA KRAJINY

15 Souvisle zastavěné území
REGULOVAT NEBO NE? Souvisle zastavěné území  Každou obcí a městem protéká min jedna řeka. Podél řeky je hustá zástavba, vedou zde cesty a inženýrské sítě. Regulace toku je nezbytně nutná pro existenci osídlení. I v intravilánu můžeme vytvořit např. travnaté plochy kolem toku. pro případ vybřežení vody Volná krajina Úpravy nejsou zpravidla nutné, vybřežená voda nenapáchá tolik škod Lze provádět přírodě blízké úpravy toků Vytipujeme oblasti, kde se může voda vylít a utlumíme tak povodňovou vlnu 

16 Úpravy vodních toků NAPŘIMOVÁNÍ VODNÍHO TOKU ZKRACOVÁNÍ
ZVÝŠENÍ SKLONU DNA PŘÍČNÉ OBJEKTY: SPÁDOVÝ STUPEŇ JEZOVÝ STUPEŇ PRÁH

17 Úpravy vodních toků PŘEHRÁŽKA BALVANITÝ SKLUZ
AKUMULAČNÍ PROSTOR NAD PŘEHRÁŽKOU

18 Úpravy vodních toků PODÉLNÉ OBJEKTY ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA
KAMENNÁ ROVNANINA KÁMEN DO BETONOVÉHO LOŽE

19 Úpravy vodních toků KAMENNÝ ZÁHOZ KONCENTRAČNÍ STAVBY - VÝHONY
RYBÍ PŘECHOD – MORAVA POD KRALICKÝM SNĚŽNÍKEM

20 Úpravy vodních toků Koryta jsou nejčastěji upravena do profilu lichoběžníku. Dlouhé svahy se přerušují tzv. bermami (lavičky) - slouží pro lepší přístup do koryta a zároveň zvyšují jeho kapacitu. Schéma upraveného vodního toku OCHRANNÁ HRÁZ KORYTO BERMA ZDIVO (podélná úprava toku) ZDIVO VODNÍ TOK 1:2

21 OBNOVA VODNÍHO REŽIMU


Stáhnout ppt "Modernizace výuky odborných předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google