Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí 3.lekce TEZE: Hlavní složky hydrologické bilanční rovnice Řešení RaA v korytě a v nivě vodního toku Funkce vodních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí 3.lekce TEZE: Hlavní složky hydrologické bilanční rovnice Řešení RaA v korytě a v nivě vodního toku Funkce vodních."— Transkript prezentace:

1 Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí 3.lekce TEZE: Hlavní složky hydrologické bilanční rovnice Řešení RaA v korytě a v nivě vodního toku Funkce vodních nádrží při zvyšování RaA vody, typy vodních nádrží Transformační účinek nádrže na průtok ve vodním toku Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření

2 H S = H O + H V ±R kde H S = množství srážek, vypadlých na povodí H O = množství vody odteklé závěrovým profilem H V = množství vody odpařené z povrchu povodí R = změna zásob vody na povodí (v nádržích, tocích, v půdě, v podzemních vodách)

3 Typ pozemkuPlocha km 2 Povrchový odtok (%) H v (%) =ET+I Doporučená základní environmentální opatření Celková rozloha území 78 868 Management udržitelného rozvoje Zastavěné + ostatní plochy 8 21735 - 905 - 30Retardace odtoku, zelené a vodní plochy, zelené střechy, vsakovací soustavy, podzemní nádrže, polopropustné povrchy komunikací atd. Vodní plochy1 61485 – 95 ( 0 ) 5 – 15 ( 75 ) Odbahnění, retardace odtoku pohyblivými příčnými stavbami, pobřežní zeleň, atd. Lesní pozemky26 4910 - 1055 – 70Víceúčelové využívání smíšených lesních porostů včetně půdoochranných funkcí, údržba bystřinných toků a lesotechnických meliorací Zemědělská orná půda 32 8264 - 2030 - 45Optimalizace zemědělského managementu s prodloužením pokryvu půdy rostlinami a údržbou a modernizací stávajících i nově budovaných hydromelioračních staveb Louky a trvalý travní porost 9 7204 - 1260 - 95V údolích řek preferovat řádnou údržbu TTP včetně modernizace víceúčelových hydromelioračních staveb Informativní charakteristiky ČR v % průměrné srážky 3.lekce

4

5  Způsoby získání hydrologických podkladů pro HB:  chronologické řady - reálné údaje/měřená data (období nemusí být reprezentativní)  statisticky zpracovaná data (standardní řešení, práce s obecnými statistickými charakteristikami)  umělé řady (pseudochronologické): např. získané generátorem počasí + modelem (umožňuje oba přístupy)  Pro účely RaA řešíme jednak řízení zásobního objemu nádrže a (kompenzační) režim odtoku z nádrže, jednak řešíme ochrannou (retenční) funkci nádrže

6 Přírodní základ klima a výškový gradient, geologické a půdní poměry, členitost reliéfu, biotické poměry Antropogenní ovlivnění způsob využívání krajiny člověkem land ude / land cover Typy přírodní krajiny Funkční typy krajin Typy současné krajiny Typy kulturních krajin  lesohospodářská  zemědělská  sídelní (urbanizovaná)  těžební, průmyslová

7

8  RaA v korytě vodních toků  zvyšování objemů pomocí příčných objektů  využití přilehlých tůní, mokřadů  rozlivy do nivy vodního toku (včetně posílení infiltrace do půd a do podloží) Uplatnění PBO (přírodě blízká opatření)

9 Typy bočních tůní

10 Zdroj: T.Just Vytváření tzv. "klků" Zaústění odvodňovacích zařízení Původní koryto stále vede vodu !

11 Zdroj: T.Just Výpočet objemu akumulace: - zaměřením příčných profilů - zaměření podélného profilu - vyjádření hloubky vody - výpočet kubatur - zahrnutí objemů spojitosti podpovrchových vod (včetně infiltrace do dna a boků) Průtočná nádrž !

12 Typy ohrázování toku

13 - drsnost - objemy - rozlivy

14 Intercepce, evapotranspirace. infiltrace, povrchový odtok Příčné objekty na DVT

15

16  transformovat průtoky (retence; ochranná funkce)  akumulovat vodu (akumulace; zásobovací funkce)  upřednostnit víceúčelovost vodních nádrží

17  Ochranná nádrž:  jediný účel  Zásobní nádrž:  zásobení obyvatelstva, průmyslu a zemědělství  využití vodní energie  nalepšování průtoků (pro plavbu, pro funkce toku, k obecnému užívání v toku pod nádrží)  Další funkce: vytvářet vodní prostředí  k rekreaci a vodním sportům  k chovu ryb, drůbeže, pro zlepšení ŽP vodní bioty  k úpravě vlastností vody  Soustava vodních nádrží (samostatné řešení...)

18 A. Podle vznikuB. Podle umístěníC. Podle účeluD. Podle cyklu -přírodní (např. také inundace) -umělé -protékané -neprotékané -vyhloubené -boční -údolní -postranní -vrcholové -podzemní -jednoúčelové -víceúčelové -zásobní pro: -ochranné -vytvářející prostředí pro: -upravující vlastnosti vody: -zachycující splaveniny a odpady: - obyvatelstvo - průmysl - zemědělství - energetika - plavba - rekreaci - chov ryb - chov drůbeže - pěstování rostlin - usazovací - chladící - předehřívací - záchytné - odkalovací S cyklem: Bez pravidelného cyklu: -víceletým -ročním -týdenním -denním -příležitost ný odběr -nárazové (např. polder)

19  rybníky (od 13.stol., max. ČR 1800km 2 v 16.stol.)  ochranné nádrže (od 19.stol., Jevišovský p. na Moravě)  energetické nádrže (od 20.stol., Dyje, Vltava)  zásobování obyvatelstva a průmyslu (od 19.stol., Jesenice, Želivka, Nechranice)  zemědělské účely (od 19.stol., Husinec, Rozkoš)  ostatní typy nádrží...  včetně MVN (zpravidla akumulační účely)

20  P = f 1 (t)O = f 2 (t)R = P - O  graf plnění/prázdnění a transformace vlny  manipulační a provozní řád Chronologická čára přítoku Konsumpční křivka přelivu Manipulační řád

21  v době výstavby a za běžného provozu  na hydrologický režim (vodní tok: vyrovnání, odběry vod, povodně)  na režim podzemních vod (průsaky)  na splaveninový režim (zazemňování, záchytné nádrže a přehrážky)  abraze a sesuvy břehů nádrže (podmáčení, vlnobití)  na mikroklima okolí  na teplotní režim vody v nádrži a v toku pod nádrží (letní i zimní)  na biologické a chemické vlastnosti vod (tvorba biomasy, život ryb, režim O2)


Stáhnout ppt "Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí 3.lekce TEZE: Hlavní složky hydrologické bilanční rovnice Řešení RaA v korytě a v nivě vodního toku Funkce vodních."

Podobné prezentace


Reklamy Google