Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí"— Transkript prezentace:

1 Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí
TEZE: Hlavní složky hydrologické bilanční rovnice Řešení RaA v korytě a v nivě vodního toku Funkce vodních nádrží při zvyšování RaA vody, typy vodních nádrží Transformační účinek nádrže na průtok ve vodním toku Zvyšování RaA v urbanizované krajině, prvky katalogu opatření 3.lekce

2 Bilanční rovnice A další modifikace podle místních podmínek
HS = HO + HV ±R kde HS = množství srážek, vypadlých na povodí HO = množství vody odteklé závěrovým profilem HV = množství vody odpařené z povrchu povodí R = změna zásob vody na povodí (v nádržích, tocích, v půdě, v podzemních vodách) A další modifikace podle místních podmínek ... bilancovat, bilancovat.

3 Doporučená opatření pro podporu RaA
Informativní charakteristiky ČR v % průměrné srážky Typ pozemku Plocha km2 Povrchový odtok (%) Hv (%) =ET+I Doporučená základní environmentální opatření Celková rozloha území 78 868 Management udržitelného rozvoje Zastavěné + ostatní plochy 8 217 5 - 30 Retardace odtoku, zelené a vodní plochy, zelené střechy, vsakovací soustavy, podzemní nádrže, polopropustné povrchy komunikací atd. Vodní plochy 1 614 85 – 95 ( 0 ) 5 – 15 ( 75 ) Odbahnění, retardace odtoku pohyblivými příčnými stavbami, pobřežní zeleň, atd. Lesní pozemky 26 491 0 - 10 55 – 70 Víceúčelové využívání smíšených lesních porostů včetně půdoochranných funkcí, údržba bystřinných toků a lesotechnických meliorací Zemědělská orná půda 32 826 4 - 20 Optimalizace zemědělského managementu s prodloužením pokryvu půdy rostlinami a údržbou a modernizací stávajících i nově budovaných hydromelioračních staveb Louky a trvalý travní porost 9 720 4 - 12 V údolích řek preferovat řádnou údržbu TTP včetně modernizace víceúčelových hydromelioračních staveb 3.lekce

4 Příklady opatření

5 RaA v rámci hydrologické bilance (HB)
Způsoby získání hydrologických podkladů pro HB: chronologické řady - reálné údaje/měřená data (období nemusí být reprezentativní) statisticky zpracovaná data (standardní řešení, práce s obecnými statistickými charakteristikami) umělé řady (pseudochronologické): např. získané generátorem počasí + modelem (umožňuje oba přístupy) Pro účely RaA řešíme jednak řízení zásobního objemu nádrže a (kompenzační) režim odtoku z nádrže, jednak řešíme ochrannou (retenční) funkci nádrže

6 Typologie české krajiny způsoby uplatňování RaA
Přírodní základ klima a výškový gradient, geologické a půdní poměry, členitost reliéfu, biotické poměry Antropogenní ovlivnění způsob využívání krajiny člověkem land ude / land cover Typy přírodní krajiny Funkční typy krajin Typy současné krajiny Typy kulturních krajin lesohospodářská zemědělská sídelní (urbanizovaná) těžební, průmyslová

7

8 Využití hydrografické sítě
RaA v korytě vodních toků zvyšování objemů pomocí příčných objektů využití přilehlých tůní, mokřadů rozlivy do nivy vodního toku (včetně posílení infiltrace do půd a do podloží) Uplatnění PBO (přírodě blízká opatření)

9 Úpravy v nivě vodního toku
Typy bočních tůní

10 Rozvolnění trasy toku a využití původního koryta
Vytváření tzv. "klků" Původní koryto stále vede vodu ! Zaústění odvodňovacích zařízení Zdroj: T.Just

11 Revitalizační nádrž navržená na soutoku drobných vodotečí
Průtočná nádrž ! Výpočet objemu akumulace: - zaměřením příčných profilů - zaměření podélného profilu - vyjádření hloubky vody - výpočet kubatur - zahrnutí objemů spojitosti podpovrchových vod (včetně infiltrace do dna a boků) Zdroj: T.Just

12 Typy ohrázování toku

13 Podpora RaA v rámci hrazení bystřin a v lesním hospodářství
- drsnost - objemy - rozlivy

14 Podpora RaA v rámci hrazení bystřin a v lesním hospodářství
Příčné objekty na DVT Intercepce, evapotranspirace. infiltrace, povrchový odtok

15 Využití vodních nádrží
rybníky MVN (typy) výpočty: čára objemů, transformace vlny Charakteristiky nádrže: čára zatopených ploch = f(h) čára zatopených objemů = f(h) 𝑉= 1 ℎ ∆ 𝑉 𝑖 = 1 ℎ 𝐹 𝑖 ∙∆ ℎ 𝑖

16 Hlavní VH funkce vodní nádrže
transformovat průtoky (retence; ochranná funkce) akumulovat vodu (akumulace; zásobovací funkce) upřednostnit víceúčelovost vodních nádrží

17 Další funkce: vytvářet vodní prostředí
Ochranná nádrž: jediný účel Zásobní nádrž: zásobení obyvatelstva, průmyslu a zemědělství využití vodní energie nalepšování průtoků (pro plavbu, pro funkce toku, k obecnému užívání v toku pod nádrží) Další funkce: vytvářet vodní prostředí k rekreaci a vodním sportům k chovu ryb, drůbeže, pro zlepšení ŽP vodní bioty k úpravě vlastností vody Soustava vodních nádrží (samostatné řešení ...)

18 Typologie vodních nádrží
A. Podle vzniku B. Podle umístění C. Podle účelu D. Podle cyklu přírodní (např. také inundace) umělé protékané neprotékané jednoúčelové víceúčelové S cyklem: víceletým ročním týdenním denním vyhloubené boční údolní postranní vrcholové podzemní zásobní pro: ochranné vytvářející prostředí pro: upravující vlastnosti vody: zachycující splaveniny a odpady: - obyvatelstvo - průmysl - zemědělství - energetika - plavba Bez pravidelného cyklu: - rekreaci - chov ryb - chov drůbeže - pěstování rostlin příležitostný odběr nárazové (např. polder) - usazovací - chladící - předehřívací - záchytné - odkalovací

19 Rozvoj a typy vodních nádrží
rybníky (od 13.stol., max. ČR 1800km2 v 16.stol.) ochranné nádrže (od 19.stol., Jevišovský p. na Moravě) energetické nádrže (od 20.stol., Dyje, Vltava) zásobování obyvatelstva a průmyslu (od 19.stol., Jesenice, Želivka, Nechranice) zemědělské účely (od 19.stol., Husinec, Rozkoš) ostatní typy nádrží ... včetně MVN (zpravidla akumulační účely)

20 Řešení RaA funkcí nádrží
P = f1(t) O = f2(t) R = P - O graf plnění/prázdnění a transformace vlny manipulační a provozní řád Chronologická čára přítoku Konsumpční křivka přelivu Manipulační řád

21 Vliv nádrží na přírodní prostředí
v době výstavby a za běžného provozu na hydrologický režim (vodní tok: vyrovnání, odběry vod, povodně) na režim podzemních vod (průsaky) na splaveninový režim (zazemňování, záchytné nádrže a přehrážky) abraze a sesuvy břehů nádrže (podmáčení, vlnobití) na mikroklima okolí na teplotní režim vody v nádrži a v toku pod nádrží (letní i zimní) na biologické a chemické vlastnosti vod (tvorba biomasy, život ryb, režim O2)


Stáhnout ppt "Umělé způsoby zvyšování RaA vod v povodí"

Podobné prezentace


Reklamy Google