Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická řešení podpovrchové RaA 6.lekce TEZE: Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Zemědělské odvodnění v krajině, principy regulace odtoku, opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická řešení podpovrchové RaA 6.lekce TEZE: Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Zemědělské odvodnění v krajině, principy regulace odtoku, opatření."— Transkript prezentace:

1 Technická řešení podpovrchové RaA 6.lekce TEZE: Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Zemědělské odvodnění v krajině, principy regulace odtoku, opatření k eliminaci nežádoucích funkcí odvodnění Systémy pro odvádění přebytků vody z povodí

2  sklonové poměry, nerovnosti povrchu  charakteristiky pozemku... využití území, kultura, agrotechnika  půdní a geologické poměry  geomorfologické vlastnosti údolnic... souvislost s hydrografickou sítí  vodní nádrže, přehrážky a podpovrchové zdrže

3  uplatnění geologických struktur (zvodně)  vytváření podzemních nádrží pomocí přehrážek a odtokových bariér  uplatnění půdních pórů  uplatnění hydromelioračních staveb (PEO, odvodnění včetně regulace, závlaha, MVN, rybníky a mokřady, DVT, infiltrace srážkových a odpadních vod)

4

5 PRINCIPY: Hydrogeologie = gravitačně pohyblivá voda; značná mocnost vrstev Hydropedologie = již také uplatňování kapilárních sil a vzlínání Hydraulika = vliv povrchu - ovlivňuje infiltraci + povrchový odtok

6

7 Platí nejen pro zde zobrazovanou trubní drenáž, ale i pro otevřené příkopy nebo přirozené vodoteče. Ovlivňuje způsob nakládání se zachycenými vodami: -buď stačí zadržet -nebo je třeba převést

8 zóna aerace zóna nasycení vodou

9

10 Přehledná situace Totéž v detailu včetně sběrných drénů

11 nad 20 let99 % nad 30 let74 % nad 40 let40 % nad 50 let20 % nad 90 let 8 % přes 90 let 5 % Stáří evidovaných staveb odvodnění (k roku 2010)

12

13  hlavní odvodňovací zařízení (HOZ)  podrobné odvodňovací zařízení (POZ)  organizační opatření s odvodňovacím účinkem  pramenní jímky (PJ)

14 Procesy a mechanismy působící při regulaci odtoku vody z odvodněných pozemků R1 –vlastnost povrchu půdy a vegetace R2 –propustnost půdního prostředí R3 –vtok do odvodňovacího zařízení R4 –transport vody odvodňovacím prvkem R5 –objekty v systému odvodnění 7.lekce

15 Hydrologický účinek regulace v drenážní síti – transformace hydrogramu

16  zvýšení vlhkosti půdy  zlepšení tepelné bilance území snížením přehřívání povrchu půdy  snížení retenčního potenciálu pro přívalové srážky současně se zvýšením dlouhodobé retence vody v povodí  snížení infiltrační schopnosti povrchu zamokřené půdy, zvýšení podílu povrchového odtoku s důsledky na vodní erozi (zejména v zimním a jarním období)  zvýšení úrovně hladiny podzemní vody první zvodně (zóny nasycení)  zvýšení intenzity filtrace vod do nižších zvodní (hydrogeologický aspekt)  zvýšení podílu evapotranspirace  zvýšení rozmanitosti vodních režimů povodí s dopady na zvýšení biodiverzity (zejména např. s podporou existence cenných mokřadních společenstev)  snížení složky hypodermického (podpovrchového) odtoku, který významně ovlivňuje existence drenáží  snížení stability svážných území či jednotlivých svahů  zvýšení stupně podmáčení v blízkosti situovaných staveb pozemního a dopravního stavitelství, případně vodních staveb; zvýšením vztlaku na stavební objekty  zvýšení intenzity anaerobních procesů v půdě a vytváření glejových půdních horizontů s destrukcí sorpčního komplexu  tvorba kyselého humusu a rašelinění organické hmoty, snížení procesů mineralizace organické hmoty v půdě  zvýšení denitrifikace půdní a podzemní vody (redukce dusičnanů na oxidy dusíku a vzdušný dusík), která je vnímána jako významný samočisticí proces vod, projevující se na zlepšení jakosti vod toků a nádrží  snížení intenzity vyplavování dalších nutrientů (fosforu, uhlíku a draslíku) z půd  změna poměru produkčních a mimoprodukčních funkcí území směrem k posílení ekologických hodnot území

17  Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení a revitalizace vodního toku  Změna původních návrhových parametrů HOZ (směrové a výškové poměry)  Převody vod na úrovni hlavních odvodňovacích zařízení  Regulace na úrovni hlavních odv. zařízení  Eliminace funkcí odv. čerpacích stanic

18

19

20  Kontrolované spontánní stárnutí drenáže  Zalesnění zemědělské půdy  Trvalé zatravnění zemědělské půdy  Řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami)  Úprava podmínek tvorby povrchového odtoku (PEO)

21  Eliminace účinnosti drénu  Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění  Přerušené úseky potrubí  Záslepky na drenážním potrubí  Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení  Clona na drenážním potrubí  Podzemní retardace drenážního odtoku (na sběrných drénech)  Převody drenážních vod na úrovni POZ

22 Stávající stavOdstranění drénu

23

24 Systém podzemní regulace odtoku na sběrných drénech. Regulační prvek systému PRO Axonometrický pohled na systém v krajině.

25

26

27  Zrušení pramenní jímky a obnovení pramene  Zrušení pramenní jímky vytvořením tůně /mokřadu  Regulace odtoku z pramenních jímek s ochranným zatravněním

28

29

30

31

32

33


Stáhnout ppt "Technická řešení podpovrchové RaA 6.lekce TEZE: Principy uplatnění podpovrchové RaA vod Zemědělské odvodnění v krajině, principy regulace odtoku, opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google