Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový projekt pro studijní obor Finance – III.část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – III.část."— Transkript prezentace:

1 Diplomový projekt pro studijní obor Finance – III.část

2 Opakování Co je to diplomová práce + projekt Téma DP + název práce Zadání práce + Osnova práce

3 Časový plán 1) Výběr tématu a vedoucího práce: prezenční studium: do 1.10.2007 kombinované studium: 12.10.2007 2) Odevzdání zápočtového úkolu: prezenční studium: do 5.12.2007 kombinované studium: 7.10.2007 3) Vyplnění „Podkladu pro zadání diplomové práce studenta“ ve STAG-u : do 15.2.2008 4) Vyzvednutí zadání a odevzdání přihlášky ke SZZ: 10. 3. – 14. 3. 2008 5) Odevzdání DP do 5. 5. 2008

4 Časový plán 6) Státní závěrečné zkoušky: - 26. 5. – 6. 6. 2008 7) Nácvik promocí - 26. 6. 2008 8)Promoce - 1. 7. a 2. 7. 2008

5 Časový plán výuky 24.10.2007 Informační základna pro zpracování DP Nutná účast 7.11.2007 Volno – nahrazeno 26.10.2007

6 Časový plán výuky 21.11.2007 Konzultace se svým vedoucím, vypracování zadání a osnovy práce Remeš 21.11.2007, 17-18.30h 12.12.2007 (17.00h) Udělení zápočtu – na základě odevzdaného zadání DP a osnovy

7 Formální úprava DP Směrnice rektora SR/5/2006: „Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění“ Příloha č. 1 – Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 5/2006 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha č. 1A_1 – Šablona a manuál pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2 – Šablona a manuál pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3 – Šablona a manuál pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4 – Ukázková diplomová práce Příloha č. 2 – Anglická terminologie

8 Formální členění práce Úvodní stránka Zadání diplomové práce Abstrakt v českém a ve světovém jazyce Poděkování, motto, … Obsah Úvod I. Teoretická část II. Praktická část Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

9 Další náležitosti „Podklad pro zadání DP/BP“ – vyplnit, vytisknout, podepsat vedoucímu DP, odevzdat na sekretariátu ústavu – do 15.2.2008 Vyzvednutí zadání a odevzdání přihlášky ke SZZ na sekretariátu ústavu : 10.3.-14.3.2008 Před odevzdáním práce : - vyplnit formulář ve STAGU „Doplnění údajů o DP/BP studentem“ - vyplnit ve STAGU Licenční smlouvu: - předkládá se vytištěná 3x při odevzdání diplomové práce - podepisuje se po úspěšné obhajobě

10 Odevzdání DP do 5.5.2008: - nahrání do IS STAG ve formátu PDF - 2 tištěné výtisky (1x originál, 1x kopie) – odevzdat na sekretariát ústavu (vazba – pevné černé desky s popisem ve zlaté, na hřbetu jméno a letopočet)

11 Hodnocení DP Kritérium 1. Hodnocení náročnosti tématu práce Toto kritérium hodnotí originalitu zvoleného tématu, jeho zaměření na studijní obor, složitost řešené problematiky, náročnost na teoretické i praktické informační zdroje. Kritérium 2. Hodnocení splnění cílů práce Toto kritérium hodností splnění zadání práce a na základě zadání definovaných cílů práce, které musí být součástí úvodu.

12 Hodnocení DP Kritérium 3. Hodnocení teoretické části práce Hodnotí se především výběr teoretických disciplín, jejich možná aplikace pro řešení tématu, podíl poznatků získaných během studia, tak i studium odborné literatury a dalších informačních zdrojů. Hodnotí se rovněž způsob i úroveň citací. V teoretické části nelze uvádět poznatky, které nejsou využity v praktické části. Kritérium 4. Hodnocení praktické části práce (analytická část) Hodnotí se úroveň analýzy zadaného tématu, vazba analýzy na stanovené cíle, využití teoretických poznatků pro analýzu problému. Při hodnocení se bere v úvahu náročnost získávání informací, přístup studenta a jeho schopnost logických závěrů z analýzy, jako východisko pro řešící část.

13 Hodnocení DP Kritérium 5. Hodnocení praktické části práce (řešící část) Hodnotí se věcná úroveň řešení problému, dosažení stanovených cílů, návaznost řešící části na analytickou část. Hodnotí se logická struktura řešení problému, popřípadě předpoklady jeho verifikace. Kritérium 5 hodnotí rovněž celkovou úroveň provázanosti teoretické a praktické části práce. Kritérium 6. Hodnocení formální úrovně práce Hodnotí se gramatická úroveň, zvolené formulace, celková úroveň vyjadřování. Hodnotí se dodržování Směrnice rektora UTB o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací a normy ČSN o úpravě písemností zpracovávaných textovými editory.

14 Hodnocení DP Hodnocení stupni ECTS u každého kritéria, potom návrh na klasifikaci DP. Vedoucí a zejména oponent práce klade otázky – připravit si odpověď (student má právo nahlédnout do posudků 3 dny před obhajobou DP). Navrhne-li vedoucí nebo oponent práce hodnocení kteréhokoliv kritéria stupněm nedostatečně (FX, F), je celá práce hodnocena tímto stupněm. Student má možnost i v tomto případě obhajovat práci.

15 Obhajoba DP jako součást SZZ Časový a obsahový rozvrh SZZ: 10 min – úvodní slovo studenta k DP 5 min – vyjádření vedoucího práce a oponenta, odpovědi studenta na otázky v posudcích 10 min – diskuse k diplomové práci 30 min – odborná rozprava: Ekonomie (Mikroekonomie, Makroekonomie) Finance podniku (Finance podniku, Controlling) Bankovnictví a kapitálové trhy (Peněžní a kapitálové trhy, Obchodování na kapitálových trzích, Bankovnictví a pojišťovnictví, Mezinárodní finance) Daně a účetnictví (Daně a daňová soustava, Veřejné finance, Mezinárodní účetní standardy) 5 min – rozhodnutí komise (Více k SZZ – viz Pravidla pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek – webové stránky FaME – Studium – Další informace – Státní závěrečné zkoušky)Pravidla pro organizaci, průběh a hodnocení státních závěrečných zkoušek

16 Prezentace DP Název práce, autor DP Cíle práce Zvolený postup zpracování Výsledky práce Závěr Prezentace - stručná, přehledná, čitelná, nepřetechnizovaná, připravena na více médiích - nepopisovat teoretické a analytické části do podrobností, vyjádřit se zejména k výsledkům práce a splnění cílů, které byly dány v úvodu - obhajoba srozumitelná, mluvit dostatečně hlasitě


Stáhnout ppt "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – III.část."

Podobné prezentace


Reklamy Google