Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce."— Transkript prezentace:

1 2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce

2 2005 OBSAH  Úvod – elektronické dokumenty  elektronické publikování  výhody elektronických dokumentů  Současný stav na UTB ve Zlíně  eVŠKP  směrnice rektora č. 41/2004  V praxi  Možné problémy + jejich řešení

3 2005 Úvod – elektronické dokumenty  Elektronické publikování  Zpřístupnění dokumentů v digitální podobě  Naprostá většina informací  i během „klasického“ publikačního procesu v elektronické podobě  možnost, jak efektivně využít výhod elektronického publikování  Rozvoj technických prostředků pro  tvorbu,  archivaci a  následné využívání elektronických textů  Výhody pro všechny zúčastněné strany  studenti, knihovny, uživatelé, ústavy

4 2005 Výhody elektronických dokumentů  Uživatelé  přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu  účinné a rychlé vyhledávání nejen v bibliografických údajích, ale i v plném textu  Knihovna  zefektivnění činností  katalogizace (přímý import dat)  kvalitnější služby pro uživatele  úspora prostoru ve fondu i archivu (zakázané práce)  Studenti  odpadá tisk více kopií bakalářských/diplomových prací  Ústavy  složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně

5 2005 ÚK UTB ve Zlíně– do roku 2004  odevzdané práce shromažďují katedry  obhájené práce jsou předávány do knihovny  v knihovně jsou ručně zpracovány do katalogu  jsou rozděleny na zakázané a povolené  povolené se zařadí do fondu  zakázané se uloží do archivu DPBPcelkem 2004341503844 2003370300670 2002274258532

6 2005 Současný stav  ÚK UTB je členem odborné komise e-VŠKP při AKVŠ ČR  příprava národních standardů pro  zpracování, archivování a zpřístupňování VŠKP v el. podobě  iniciace a koordinace lokálních digitálních knihoven  jejich integraci na národní a mezinárodní úrovni  podstatná doporučení k procesům zpřístupňování eVŠKP  řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování úplných textů  Přímý kontakt s řešeními na dalších univerzitách

7 2005 Současný stav II  Směrnice rektora č. 41/2004  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění  Upravuje diplomové a bakalářské práce  formální úprava - šablona  evidence prací ve STAGu  licenční smlouva  forma odevzdání práce do knihovny  uložení a zpřístupnění prací

8 2005 Formální úprava  Nabývá na důležitosti  Práce snadněji opouštějí univerzitu a reprezentují  Vytvořena jednotná formální šablona  Přidána ke směrnici  Pro všechny fakulty -> vychází z design manuálu  Předdefinováno  Struktura (pořadí stránek, nečíslované přílohy…)  Styly (fonty, nadpisy, odstavce, odrážky, seznamy, odkazy…)  Obsahuje slovní popis stylů i ukázky bibl. citací  Formát RTF, DOC -> převod do TeXu i OpenOffice

9 2005 Forma odevzdávání  Odevzdávání  předložení práce při SZK upravuje vnitřní norma fakulty  povinnost odevzdat elektronickou verzi pro knihovnu  jeden soubor (kompletní práce)  umělecká díla a projekty nejsou součástí práce  ve formátu PDF  nastaveno zabezpečení proti kopírování textů  nahrání plného textu do STAGu  Student při doplňování údajů o DP/BP  Kontrola na sekretariátu při vyplňování data odevzdání

10 2005 Licenční smlouva  Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany  Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě  Autor souhlasí se zveřejněním díla:  ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB  2 (5,7,10) roky po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).  Autor souhlasí se zveřejněním:  v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací,  pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.  Pokud autor se zveřejněním díla nesouhlasí, napíše „Nesouhlasím s poskytnutím licence.“ a podepíše se.

11 2005 Uložení a zpřístupnění prací  pevné propojení se systémem STAG  vznik digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací  zpřístupňování na základě licenčních smluv (doba utajení)  katalog knihovny - záznam + odkaz  rychlé a účinné vyhledávací rozhraní  v budoucnosti  komunikace s národním centrem pomocí standardních protokolů

12 2005 V praxi I.  IS STAG zahrnuje modul ABSOLVENT, který umožňuje  studentovi vytvořit si podklad pro zadání diplomové práce a dokument vytisknout,  zadat studentovi diplomovou práci (bakalářskou práci, disertační práci) a daný dokument vytisknout,  k diplomové práci zadávat různé osoby jako konzultanty, oponenty apod.,  studentovi doplnit údaje o diplomové práci,  převést data o diplomových pracích do knihovny.

13 2005 V praxi II.  Vyplnění podkladu zadání DP/BP studentem

14 2005 V praxi III. – zadání témat Název DP

15 2005 V praxi IV.  Doplnění údajů studentem (STAG)

16 2005 V praxi V. – doplnění (www)

17 2005 V praxi VI. – převzetí knihovnou

18 2005 V praxi VII. – vyhledávání (ZČU)

19 2005 V praxi VIII. – přehled výsledků

20 2005 V praxi IX. – výpis záznamu

21 2005 V praxi X. - postup  Zadání práce (student s vedoucím práce)  Vytištění formuláře -> podepsání (vedoucím práce) ->  odevzdání na sekretariátu ústavu  Doplnění povinných inf. o DP/BP a vyplnění licenční smlouvy  Provádí student před odevzdáním práce (www nebo STAG)  Vytištění licenční smlouvy a doplněných údajů  Odevzdání práce  Kontrola správnosti údajů (doplněných studentem) a odevzdání elektronické verze  Odevzdání předvyplněné licenční smlouvy (nepodepsané)  Vyplnění data odevzdání -> student nemůže údaje upravovat  Obhajoba práce  Podepsání licenční smlouvy  Předání obhájených prací do Ústřední knihovny

22 2005 Možné problémy + řešení  Studenti  Převod do formátu PDF  Povinný formát X nejsou rozšířeny nástroje pro tvorbu PDF  Kompletní podpora v knihovně a areálových studovnách • Předinstalovaný SW (několik vyhrazených PC-> všechna PC) • Detailní návod na www stránkách + nástěnkách  Doplňování informací o DP/BP  Povinné údaje se kontrolují na sekretariátech při odevzdávání  Nevyplněné jsou přijaty  Licenční smlouvy  Podepisovat na základě doporučení vedoucích prací

23 2005 Možné problémy + řešení  STAG  V současné době není plně implementována podpora  Nahrávání plných textů do systému  Nedostatečná znalost systému  Nutnost školení  Sjednocení a prosazování požadavků při vyplňování formulářů

24 2005 Možné problémy + řešení  Vedoucí prací  Obavy z kopírování textů DP/BP studenty  Téměř neoprávněné – stejným způsobem, jakým práci nalezne student ji nalezne i vedoucí/oponent  Snazší „usvědčení“ studenta z plagiátorství • Zadáním specifické části textu do vyhledávání  Obavy z přímého a rychlého srovnání s jinými VŠ  Možný zamítavý postoj k zveřejňování prací • Spíše impuls k dalšímu rozvoji, zkvalitnění absolventských prací

25 2005 Závěr Děkujeme za pozornost Za Ústřední knihovnu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Simona Esteřáková Ing. Lukáš Budínský


Stáhnout ppt "2005 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google