Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace SPŠ Opatření na podporu OV Špindlerův Mlýn 9. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace SPŠ Opatření na podporu OV Špindlerův Mlýn 9. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Asociace SPŠ Opatření na podporu OV Špindlerův Mlýn 9. října 2012

2 Koncepce 2

3 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011- 2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: -Podpora rozvoje odborného středního vzdělávání a posílení jeho prestiže. -Podpora technického školství pro zajištění a rozvoj kvalitní obslužné a řídící struktury technických odvětví. -Získání a udržení kvalitních a motivovaných učitelů a zajištění jejich co nejlepší přípravy a profesního rozvoje. 3

4 Akční plán podpory OV -APOV 2008 -průběžné hodnocení APOVu (leden 2012, Vláda ČR) -návrh Nových opatření na podporu OV (prosinec 2012, Vláda ČR) => APOV 2012 -PS pro řešení problematiky OV: a)posílení úlohy vlivu na OV b)koordinace 4

5 1. Demografie 5

6 Struktura žáků ve SV (2007 -2011) 6 Téměř konstantní rozdělení v čase. zdroj: ČSÚ, 31. 12. 2010

7 Míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů v letech 2001–2011 7

8 Vývoj podílu nezaměstnaných čerstvých absolventů středních a vyšších odborných škol podle skupin oborů vzdělání (2007-2011) 8

9 Optimalizace sítě SŠ (opatření v DZ) Zřizovatelé 1.Analýza struktury škol a školských zařízení včetně struktury vyučovaných oborů vzdělání. 2.Vytvoření strategie optimalizace s ohledem na uplatnění budoucích absolventů a na případné místní specifické odlišnosti Bude však potřeba vybudovat systém PREDIKCE => další oblast spolupráce se zaměstnavateli. 9

10 Kritéria rozvoje RgŠ - SŠ a)zařazování nebo posilování oborů: -v souladu s předpokládanými nebo očekávanými budoucími potřebami trhu práce -u unikátních nebo jedinečných oborů je nutná dohoda v rámci Asociace krajů s MŠMT b)v rámci optimalizace sítě SŠ: -při redukci kapacit SŠ => utlumování oborů, jejichž absolventi vykazují vyšší míru nezaměstnanosti -nepředpokládá se vznik nových SŠ 10

11 Kritéria přijímání do SŠ a)nezvyšování podílu počtu přijatých žáků do maturitního studia SŠ (aby nepřesáhl hranici 70 %) b)podíl počtu přijatých žáků do oborů zakončených výučním listem by neměl klesnout pod hranici 30 % c)lze očekávat snížení zájmu o nástavbová studia d)očekáváme snižování podílu počtu žáků odcházejících ze ZŠ na víceletá gymnázia 11

12 2. Motivace žáků 12

13 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Systémový model KP 13 MŠMT řešení problémů, kterým žáci čelí v průběhu vzdělávání proces výběru nebo změny vzdělávací dráhy prevence předčasných odchodů ze vzdělávání speciální pedagogická centra (pro žáky se zdravotním postižením) MPSV řešení situací spojených s přechodem ze vzdělávání do světa práce podporu při hledání pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnatelnosti Další NÚV: Centrum kariérového poradenství NVF: Středisko podpory poradenských služeb

14 Kariérové poradenství a informování veřejnosti Slabé stránky KP 14 1.Počáteční a další vzdělávání výchovných poradců je spíše zaměřeno na pedagogické a psychologické poradenství než na kariérové poradenství. 2.Spojování funkce pedagogického a psychologického poradenství s kariérovým poradenstvím. 3.Nedostatečná provázanost s trhem práce. 4.Nízké využití potenciálu třídních učitelů.

15 Praktické vyučování na ZŠ -RVP ZV modul Člověk a svět práce -závisí pouze na dobrovolnosti ZŠ (problematika personálních a materielních podmínek) Opatření: -praktické vyučování vrátit zpět do ZŠ -využití potenciálu SŠ, vytvoření podmínek -tam kde není prokazatelně možné využít potenciál SŠ => možnost využít dotačních programů 15

16 Příklad nefinanční motivace -Možnost získání výučního listu pro absolventy oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L (pokusné ověřování od září 2012,zapojeno 7 SŠ). 16

17 3. Financování 17

18 Co lze nyní … Střední školy => zaměstnavatelé -Umožnění školám použít část normativu na mzdové náklady smluvního partnera, spojené s realizací praktického vyučování. Zaměstnavatelé => střední školy -Limit odpočtu hodnoty darů od základu daně až 10 %. -Daňová uznatelnost limitovaného účelového motivačního příspěvku. 18

19 Opatření v oblasti FINANCOVÁNÍ V rámci financování RgŠ a)Zohlednění specifik: -oborů vzdělání v souladu s potřebami trhu práce a zaměstnavatelů (potřeba predikce) -škol zajišťujících vzdělání ve třídách, kde je vyučováno několik oborů vzdělání -škol v souvislosti s vytvořením materiálních a technických podmínek pro úspěšnou realizaci jednotného zadání praktických zkoušek (JZZ) b)dotační programy (zavést), rozvojové programy (např. EXCELENCE pro SŠ) c)ESF: Šablony pro SŠ, IPn POSPOLU Stipendia -Umožnit vydání stipendijního řádu (se souhlasem zřizovatele ) podle něhož bude možno žákům a studentům poskytovat kromě prospěchového stipendia i jiné stipendium. Daňové odpočty -DZ MŠMT ČR 2011-2015: MŠMT + MPO => MF (POSPOLU) 19

20 4. Komunikace 20

21 Komunikační platformy -PS pro řešení problematiky OV -webové stránky MŠMT => informace pro zaměstnavatele -centralizace informací zaměstnavatelů o možnostech konání praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů 21

22 5. Kvalita 22

23 Zajištění kvality odborného vzdělávání -DVPP učitelů odborných předmětů a praktického vyučování -zavedení více prvků všeobecné přípravy v oborech vzdělání s výučním listem -zavedení vyšší míry standardizace RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů -účast zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů: -na tvorbě vzdělávacích programů -na hodnocení výstupů z odborného vzdělávání -při ukončování vzdělávání na SŠ => důležitý systémový krok -zavádění vybraných indikátorů do systému hodnocení odborného vzdělávání a přípravy v ČR 23

24 6. Spolupráce se zaměstnavateli 24

25 Podpora další spolupráce se zaměstnavateli -podpora vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy -usilovat o přímou finanční podporu ze strany krajů i podnikatelského sektoru -vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé-kraj -usilovat o sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil -IPn POSPOLU 25

26 Klíčové oblasti k řešení 1.Požadavky na absolventy = vliv na kurikulum: a)Absolvent na míru? => tzn. více PRAXE b)S funkční gramotností? => tzn. více VŠEOBECNÉ SLOŽKY 2.Predikce potřeb zaměstnavatelů. 3.Možnosti zapojení zaměstnavatelů do kariérového poradenství. 4.Možnost využití odborníků z praxe ve školách. 5.Vyčíslení nákladů na zajištění odborného vzdělávání (podklady pro MF). 26

27 Děkuji Vám za pozornost 27 Petr BANNERT vedoucí oddělení středního vzdělávání (O211) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 143 e-mail: Petr.Bannert@msmt.czPetr.Bannert@msmt.cz www: http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Asociace SPŠ Opatření na podporu OV Špindlerův Mlýn 9. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google