Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora ve výzvě č. B2 Praha 21. 3. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora ve výzvě č. B2 Praha 21. 3. 2013."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora ve výzvě č. B2 Praha 21. 3. 2013

2 Výzva a veřejná podpora Projekty předkládané v rámci této výzvy nebudou obvykle naplňovat znaky veřejné podpory podle čl. 107 Smlouvy o fungování EU. Výjimkou však budou zejména ty projekty, jejichž součástí jsou: Služby péče o děti Mzdové příspěvky Aktivity směřované na profesní vzdělávání zaměstnanců Aktivity směřované k podpoře již podnikajících žen Aktivity směřované na tvorbu dílen k podpoře zaměstnanosti postižených osob Pilotní ověření nových podnikatelských nástrojů

3 Výzva a veřejná podpora Každá žádost bude po podání posuzována individuálně z hlediska naplnění znaků veřejné podpory. Hodnocení veřejné podpory je součástí kritérií přijatelnosti – pokud žadatel vyplní informace o veřejné podpoře nepravdivě, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení žádosti. Pokud bude mít podpora charakter veřejné podpory, bude poskytována ve formě podpory de minimis.

4 Podpora de minimis - prameny Právní prameny: –Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. –Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004. –Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů. –Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

5 Podpora de minimis Podpora podle pravidla de minimis českou legislativou označována jako podpora malého rozsahu (zákon č. 215/2004 Sb.). Podpora de minimis sice de iure není veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy… –Důvod: vzhledem ke své relativně nízké hodnotě není s to narušit hospodářskou soutěž ani ovlivnit obchod mezi členskými státy EU, nejsou tedy splněny dva znaky veřejné podpory ze čtyř. …, ale v ostatních parametrech má stejný charakter –podpora je poskytována z veřejných prostředků a zvýhodňuje určitý podnik Pokud se v rámci této výzvy bude zmiňovat kdekoli veřejná podpora či pravidla veřejné podpory, bude tím míněna obecná podpora de minimis.

6 Podpora de minimis Obecnou podporou de minimis míněna podpora podle nařízení č. 1998/2006. Definice podpory de minimis: Podpora, jejíž celková výše poskytnutá jednomu podniku nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nesmí přesáhnout 100 000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let.

7 Podpora de minimis Při sledování dodržení limitu se sčítají jakékoli podpory de minimis poskytnuté v posledních třech účetních obdobích jednomu subjektu dle příslušného nařízení o podpoře de minimis; bez ohledu na osobu poskytovatele, formu nebo účel podpory. Pro přepočet hodnoty podpory z EUR na Kč se použije měnového kurzu Evropské centrální banky (viz část C Úředního věstníku ES) platného pro den poskytnutí podpory (např. den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace) Překročí-li celková poskytnutá částka podpory stanovený limit, nelze využít právní výhody plynoucí z nařízení ani pro část celkové částky podpory, která tento strop nepřekračuje.

8 Podpora de minimis Účetním obdobím je míněn buď a)kalendářní rok, nebo b)hospodářský rok podle toho, který z nich daný subjekt využívá pro daňové účely v České republice (viz § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) Příklad: Před poskytnutím podpory de minimis v roce 2013 podniku používajícímu jako účetní období kalendářní rok sleduje poskytovatel podpory de minimis poskytnuté tomuto podniku v letech 2013, 2012 a 2011.

9 Podpora de minimis Využívání podpory de minimis není podmíněno spolufinancováním ze strany jejího příjemce – intenzita podpory závisí na rozhodnutí poskytovatele a činí až 100 % způsobilých nákladů na projekt. Podporu de minimis však nelze kumulovat s veřejnou podporou ohledně týchž způsobilých nákladů, pokud by takováto kumulace měla za následek vyšší intenzitu podpory, než je maximální intenzita daná příslušnou výjimkou ze zákazu veřejné podpory.

10 Podpora de minimis Obecnou podporu de minimis lze poskytnout ve všech oblastech hospodářství s výjimkou oblastí uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kterými jsou: a)odvětví rybolovu a akvakultury, b)prvovýroba zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, c)některé podpory poskytnuté podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, d)podpora při vývozu, e)podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého, f)podpora podnikům činným v uhelném průmyslu, jak jej definuje nařízení (EK) č. 1407/2002, g)podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, h)podpora podnikům v obtížích.

11 Podpora de minimis Žadatel vyplňuje v benefitové žádosti informace k veřejné podpoře v kapitole 18 Veřejná podpora Podpora de minimis generována v tabulce bez nepřímých nákladů! Př. Projekt celý v režimu podpory de minimis Celkové způsobilé náklady projektu - 4 856 315,84 Kč Nepřímé náklady - 682 827,84 Kč 4 856 315,84 Kč mínus 682 827,84 Kč je 4 173 488 Kč. Nepřímé náklady nutno brát v potaz při stanovení limitu čerpání 200 tis. EUR na jeden subjekt/IČO.

12 Podpora de minimis Úspěšný žadatel, kterému má být poskytnuta podpora de minimis, vyplní, podepíše a zašle poskytovateli před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace čestné prohlášení s údaji nezbytnými pro poskytnutí této podpory

13 Podpora de minimis Povinnosti poskytovatele: Za účelem dodržení limitu podpory de minimis je poskytovatel povinen ověřit v centrálním registru podpory malého rozsahu, zdali poskytnutím podpory danému podniku nedojde k překročení stanoveného limitu Do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory je poskytovatel povinen zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře de minimis a o jejím příjemci. Pokud poskytovatel nesplní tuto povinnost, dopustí se podle § 8a zákona správního deliktu. Za správní delikt je ÚOHS oprávněn uložit poskytovateli pokutu do 100 000 Kč.

14 Příklady veřejné podpory v projektech I. Žadatel nebo partner je soutěžitelem na trhu v oblasti vzdělávání a díky projektu vznikne produkt, který by žadatel nebo partner mohl následně uplatnit na trhu za účelem generování zisku; Žadatel nebo partner je soutěžitelem na trhu a v rámci projektu dochází k dalšímu profesnímu vzdělávání jeho zaměstnanců s vazbou na aktivity žadatele nebo partnera na daném trhu; Žadatel nebo partner provozuje v rámci projektových aktivit tréninkové pracoviště, dílnu apod., které poskytuje (např. pohostinské služby) široké veřejnosti, nebo funguje jako zahradnická či úklidová firma a poskytuje služby či prodává produkty za úplatu;

15 Příklady veřejné podpory v projektech II. Žadatel nebo partner je soutěžitelem na trhu v oblasti zprostředkovávání zaměstnání a součástí projektových aktivit je zprostředkování práce pro cílovou skupinu např. jako navazující aktivita na již dříve poskytnutou podporu ve formě vzdělávání či poradenství; Vzdělávání rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, kteří jsou zaměstnanci příjemce či partnera, přičemž organizátorem vzdělávání je zaměstnavatel a současně se jedná o podnik, který soutěží v rámci svých činností poskytovaných za úplatu na daném trhu; Vzdělávání OSVČ, tj. osob již podnikajících, v podnikatelských a manažerských dovednostech;

16 Příklady veřejné podpory v projektech III. V rámci projektových aktivit vzniká v podniku, který s obdobnými produkty soutěží na trhu, produkt, který má potenciál být nabízen na trhu za úplatu a který po vytvoření zůstane pouze příjemci či partnerovi; V rámci projektu vzniká v podniku, který svou náplní soutěží na trhu, centrum nebo zařízení, které má potenciál nabízet služby na trhu za úplatu.

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Veřejná podpora ve výzvě č. B2 Praha 21. 3. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google