Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK VYTVOŘIT ŽÁDOST O DOTACI V PROJEKTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK VYTVOŘIT ŽÁDOST O DOTACI V PROJEKTU"— Transkript prezentace:

1 JAK VYTVOŘIT ŽÁDOST O DOTACI V PROJEKTU
"ŠKOLENÍ JE ŠANCE„ 1. ZADÁVACÍ PODMÍNKY                            2. VEŘEJNÁ PODPORA 3. FINANČNÍ PODMÍNKY                4. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 5. REALIZACE PROJEKTU Úvodní info 2 min Ing.Vladimír Tauer

2 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Projekt není určen pro „podnik v obtížích“
dle Sdělení Komise 2004/C 244/02 a Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud splňuje tyto podmínky: a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky insolvenčního zákona (182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) pro zahájení kolektivního úpadkového řízení. Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu považuje za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v pododstavci písm. c).

3 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Oprávněné aktivity
další profesní vzdělávání zaměstnanců odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů klíčové (obecné) dovednosti (informační technologie, ..) tvorba podnikových vzdělávacích programů příprava podnikových lektorů a instruktorů aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích podpora dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství; uplatňování pružných forem organizace práce

4 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Oprávnění žadatelé
Výzva je určena podnikatelům Všechny typy firem pro obecné vzdělávání Omezení dle NACE CZ pro specifické vzdělávání NE: Školy, vzdělávací instituce, veřejná správa, samospráva Služby zaměstnanosti, sociální služby, ……. uzavřená dohoda podle § 209 uzavřená dohoda na „Vzdělávejte se!“ předložená žádost do „Vzdělávejte se!“

5

6 Způsobilé výdaje - 2.5 Veřejná podpora
Způsobilým výdajem může být jen takový náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu. Náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu, nemusí být způsobilým výdajem. Poskytovatel podpory má právo zúžit množinu způsobilých výdajů nezakládajících veřejnou podporu v souladu se svou intervenční (výdajovou) politikou. Projekty financované ze zdrojů EU nesmí zakládat veřejnou podporu nebo, pokud ji zakládají, musí být povolené na základě aplikace výjimek ze zákazu veřejné podpory a nesmí překračovat horní meze výše podpory uvedené v příslušné výjimce. Ve všech ostatních případech nelze žádnou podporu projektům financovaných ze zdrojů EU poskytnout.

7 ZNAKY ZAKÁZANÉ VEŘEJNÉ PODPORY
(vyloučení jednoho ze znaků = nejedná se o veřejnou podporu) Podpora je poskytována z veřejných prostředků - Vždy splněno ( rozpočet ČR, EU, obce, ..) 2. Narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže Zvýhodňuje tržní aktivitu (zboží, služby, …) 3. Zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví Selektivně zvýhodňuje některé subjekty na trhu (konkurence, …) Téměř vždy splněno 4. Ovlivňuje obchod mezi členskými státy Nutno posoudit relevantní trh (téměř vždy splněno) Ztěžuje přístup zahraničním investorům

8 (vyloučení jednoho ze znaků = nejedná se o veřejnou podporu)
ZJEDNODUŠENÉ ZNAKY (vyloučení jednoho ze znaků = nejedná se o veřejnou podporu) Je podporována ekonomická činnost ? Nabídka zboží a služeb 2. Je podpora jiného než místního významu ? Relevantní trh nemá dosah do zahraničí (podpoření vzniku prodejny v obci kde selhal trh) (fakulta místního významu, nemá zahraniční studenty, nemá cizojazyčný web, …)

9 PŘÍPADY POVOLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY
Výjimky ze Smlouvy o založení ES 2. Blokové výjimky a de minimis / dočasný rámec 3. Notifikace – Rozhodnutí Evropské komise

10 Podpora malého rozsahu – de minimis
Podpora malého rozsahu - „de minimis“ představuje takovou podporu, která se nepovažuje za veřejnou podporu, neboť nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Tato podpora nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu kterýchkoliv tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR (100 000 EUR v silniční dopravě). Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis. Lze ji tudíž čerpat od více subjektů a v rámci více projektů. Nově lze podporu de minimis poskytnout také subjektům působícím v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví dopravy (maximální výše úhrnné podpory za období 3 let poskytnuté subjektu činnému v silniční dopravě je EUR). Čerpání podpory de minimis musí být uvedeno ve smlouvě.

11 Podpora malého rozsahu – de minimis
Podporu de minimis nelze poskytnout mj.: - subjektům působícím v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů vedených v příloze Smlouvy o založení ES, - subjektům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu na nákup vozidel pro silniční nákladní dopravu, do odvětví uhelného průmyslu. Poskytovatel podpory ověří u příjemce podpory, že poskytnutím podpory z jeho strany ani ze strany klientů nebude překročen limit de minimis, že všichni příjemci de minimis byli s touto skutečností seznámeni a zavázali se evidovat záznamy o poskytnutých podporách po dobu 10 let. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory. Vazba na legislativu: Nařízení Komise (ES) č /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis (Úřední věstník Evropské unie L 379, )

12 Bloková výjimka na vzdělávání
Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání Subjekty Specifické kurzy26 Obecné kurzy27 Velké podniky v ČR 25% 60% Střední podniky 35% 70% Malé podniky (včetně mikropodniků) 45% 80%

13 Přehled pravidel Veřejná podpora Způsobilé výdaje Publicita
Horizontální témata Zadávání veřejných zakázek Projekty vytvářející příjmy Udržitelnost projektu BENEFIT 7 e – acount, BENEFIL

14 Veřejné zakázky, pravidla
od 1,- Kč do 5.000,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do ,-Kč do Kč do Kč do Kč do Kč

15 Projekty nezakládající veřejnou podporu
Služby obecného hospodářského významu hasiči, obec, školky, školy, spolky, … komunitní život, …… není povinnost placení tržního nájemného Doplnění chybějící infrastruktury v obci kulturní centrum, obchodní centrum, knihovny, …… volnočasové aktivity, veřejná sportoviště, zařízení pro seniory (koncepce regionu) neekonomické činnosti (Zákon o DPH §5 odst.2, 235/2007 Sb.) Pozor na udržitelnost projektu (5 let) nesmí dojít ke změně charakteru projektu vrácení dotace (referenční sazba 4% až 5%) ********************************************************************************************* Pronájem pro ekonomické činnosti nájemci platí tržní nájemné stanovené soudním znalcem, výběrové řízení Projekt zakládá veřejnou podporu a může být podpořen 36% až 60% dle mapy.

16 PŘÍKLADY POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ PODPORY
1. Zvýhodněné půjčky (ČSOB, obce, …..) 2. Zvýhodněné záruky 3. Dotace, granty (EU, EHP, ČR, ….) 4. Výjimky ze Smlouvy o založení ES 5. Zvýhodněný prodej majetku (obec, stát, …) Je zakázána kumulace veřejných podpor (na stejné způsobilé náklady – kontrola zpravidla 5 let zpětně)

17 Specialista na strukturální fondy 2007 – 2013 Jak vytvářet projekty EU
Kurzy a semináře: PROJEKTOVÝ MANAGER Jak vytvářet projekty EU Ing.Vladimír Tauer Praha 1, Vodičkova 33 Úvodní info 2 min

18 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Vzdělávání obecné není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu Vzdělávání specifické uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu omezení některých činností dle NACE CZ - stavebnictví -obchodní činnosti - skladování

19 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Cílové skupiny
zaměstnanci podnikatelských subjektů věkové skupiny nad 50 let, mladí do 25 let. zaměstnanci žadatele a partnera.

20 „ŠKOLENÍ JE ŠANCE“ Náklady projektu
Regionální projekty 1 až 7 mil Kč Nadregionální projekty 2 až 15 mil. Kč Nákup služeb až 70% Přímé náklady Nepřímé náklady 12 až 18% Křížové financování 3 až 9%

21 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Jak vytvořit projekt Výzva k podání žádosti Smlouva
Příručka žadatele Zpracování a podání žádosti Hodnotitelé, hodnotící kritéria Rozhodnutí komise, schválení Smlouva Příručka příjemce Realizace

22 NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI V PROJEKTU "ŠKOLENÍ JE ŠANCE„
1. KONZULTACE A PORADENSTVÍ (cena 920,- Kč/hod) 2. SUPERVIZE PŘI TVORBĚ PROJEKTU 3. DODÁVKA PROJEKTU „NA KLÍČ“ (cena ,- Kč)     4. SUPERVIZE PŘI REALIZACI PROJEKTU (hrazeno z rozpočtu projektu) 5. MINITORING PROJEKTU Úvodní info 2 min Ing.Vladimír Tauer


Stáhnout ppt "JAK VYTVOŘIT ŽÁDOST O DOTACI V PROJEKTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google