Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice"— Transkript prezentace:

1 Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice
Libuše Bílá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Praha, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Struktura prezentace pojmy veřejná podpora a výzkumná organizace
právní rámec EU v oblasti VaVaI vybrané případy

3 Znaky veřejné podpory čl. 107 odst. 1 SFEU
veřejné prostředky zvýhodnění podniku/odvětví výroby (hrozba) narušení hospodářské soutěže ovlivnění obchodu mezi členskými státy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Pojem podnik Podnik - subjekt vykonávající ekonomickou činnost; právní forma nebo způsob financování není pro určení statusu relevantní Ekonomická činnost - nabízení výrobků a/nebo služeb na relevantním trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

5 Definice výzkumné organizace čl. 2.2 (d) Rámce Společenství
1) hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií 2) veškerý zisk je zpětně investován do uvedených činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky 3) podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6 Ekonomické a neekonomické činnosti VO
Neekonomické činnosti (primární činnosti VO) vzdělávání s cílem zvýšit množství a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů provádění nezávislého (i ve spolupráci) výzkumu s cílem zvýšit objem znalostí a zlepšit chápání stávajícího know-how šíření výsledků výzkumu převod technologií (za určitých podmínek) Ekonomické činnosti smluvní výzkum pronájem infrastruktury/zaměstnanců poradenská a konzultační činnost Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

7 Financování VO z veřejných prostředků
Neekonomické činnosti nejedná se o VP Ekonomické činnosti VO jakožto podnik aplikace pravidel VP Nezbytnost vést oddělené účetnictví pro oba typy činností! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8 Zabránění poskytnutí nepřímé podpory podnikům
Smluvní výzkum (čl Rámce) VO poskytuje službu za tržní cenu nebo VO poskytuje službu za cenu, která zahrnuje plné náklady a přiměřený zisk Výzkum ve spolupráci VO a podniků (čl Rámce) podnik plně hradí náklady projektu výsledky, které nemají za následek vznik práv k duševnímu vlastnictví, mohou být obecně šířeny (případná práva k duševnímu vl. náležejí plně VO) VO obdrží od podniku náhradu ve výši tržní ceny práv k duševnímu vl. (případný příspěvek podniků na náklady VO se od této náhrady odečte) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

9 Právní rámec EU v oblasti VaVaI
Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací Úřední věstník EU, C 323 ze dne , str. 1 Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem Úřední věstník EU, L 214 ze dne , str. 3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

10 Právní rámec EU v oblasti VaVaI
Nařízení Komise č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis Analytický formulář infrastruktury č. 6 – výzkum, vývoj a inovace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

11 Postup při aplikaci pravidel VP
Podpora de minimis max EUR/příjemce/tříleté období lze poskytnout přímo, nutnost zápisu do registru de minimis (ÚOHS) Nařízení Komise č. 800/2008 splnění obecných a zvláštních podmínek podporu lze poskytnout přímo nutnost předložení souhrnných informací EK prostřednictvím ÚOHS do 20 pracovních dnů od zahájení programu/poskytnutí ad hoc podpory vztahuje se na podniky (případně i na VO, pokud jsou v daném případě považovány za podnik)

12 Postup při aplikaci pravidel VP
(Pre)notifikace EK pokud nelze aplikovat de minimis/nařízení Komise č. 800/2008 z důvodu právní jistoty, že se nejedná o VP podporu nelze poskytnout, dokud není vydáno (pozitivní) rozhodnutí EK EK posuzuje slučitelnost opatření na základě kritérií, stanovených Rámcem

13 Vybrané případy předložené Evropské komisi k předběžnému posouzení
Podpora výzkumné infrastruktury Prodej pozemků VO za zvýhodněnou cenu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14 Podpora infrastruktury
Prenotifikace EK z důvodu předběžného posouzení, že se nejedná o VP Posouzení EK, zda: příjemce splňuje definiční znaky VO z veřejných prostředků jsou financovány pouze neekonomické činnosti VO VO vede oddělené účetnictví o neekonomických a ekonomických činnostech ekon. činnost na infrastruktuře je prováděna pouze v omezeném rozsahu a za tržních podmínek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

15 Podpora infrastruktury
účel financování: rozšíření a modernizace výzkumné infrastruktury ve vlastnictví VO, provozní náklady (na zaměstnance, cestovní náklady), náklady na otevřený přístup pro jiné VO veřejné prostředky směřují pouze na nekomerční využití výzkumné infrastruktury v rámci (základního) nezávislého výzkumu ve většině posuzovaných případů není výzkumná infrastruktura současně využívána pro smluvní výzkum/není pronajímána v některých případech část infrastruktury okrajově využívána rovněž pro ekonomické činnosti

16 Podpora infrastruktury
Závěry posouzení EK v posuzovaných případech se jedná o veřejné financování neekonomických činností VO a tedy nepředstavuje VP dle čl Rámce (zabránění křížovému financování ekonomických činností) v případě využití části infrastruktury pro ekonomické činnosti (do 25% skutečně využívané kapacity infrastruktury) nesmí tato být financována z veřejných prostředků (přímo ani nepřímo); povinnost kontroly dodržení procentuálního poměru využití infrastruktury, jeho překročení=povinnost informovat EK v případě budoucího doplňkového využití infrastr.(do 5% skutečně využívané kapacity) k ekon.činnostem a současném dodržení kritérií dle bodu 4 analytického formuláře není ČR povinna oznamovat podporu doplňkových činností EK

17 Prodej pozemků VO za zvýhodněnou cenu
Prenotifikace EK z důvodu posouzení, zda rozdíl mezi tržní cenou pozemku (stanovenou na základě znaleckého posudku) a prodejní cenou, nižší než tržní, zakládá VP EK posuzovala mj. naplnění definice VO ze strany kupujícího, charakter činností souvisejících s převáděným pozemkem, vedení odděleného účetnictví o ekon. a neekon. činnostech VO – odkaz na případ N 365/2007 (Fraunhoferovo centrum v Německu)

18 Prodej pozemků VO za zvýhodněnou cenu
Posouzení struktura VO (kupujícího) podobná struktuře Fraunhoferova centra - hl. činností je (veřejný) výzkum v oblasti zemědělství, ekon. činnosti jsou vedlejší povahy = kupující není podnik ekon. činnost nesouvisí s prodejem pozemku, ten se týká pouze neekon. činností příjemce = z veřejných zdrojů nebude financována ekon. činnost kupujícího kupující vede oddělené účetnictví o ekon. a neekon. činnostech = zabránění křížovému financování opatření nezakládá veřejnou podporu

19 Závěrem k případům Posouzení EK
je nutno považovat za předběžné hodnocení jednotlivých opatření nelze je považovat za konečné rozhodnutí EK konečné rozhodnutí pouze na základě notifikace

20 Závěrem k pravidlům veřejné podpory
nezbytnost zohledňovat existenci pravidel pro veřejnou podporu při poskytování/přijímání veřejných prostředků (nejen) v oblasti VaVaI riziko poskytnutí protiprávní podpory a vznik povinnosti jejího případného navrácení, včetně úroků, v případě nerespektování pravidel VP konzultační a poradenská role ÚOHS v oblasti VP

21 Děkuji za pozornost. Libuse.bila@compet.cz


Stáhnout ppt "Vybrané případy z oblasti výzkumu a vývoje v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google