Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka k NPV II 7.2.2008. Program • Seznámení s průběhem soutěže • Dotační pravidla • Příklad výpočtu dotace • Obsah smlouvy na řešení projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka k NPV II 7.2.2008. Program • Seznámení s průběhem soutěže • Dotační pravidla • Příklad výpočtu dotace • Obsah smlouvy na řešení projektu."— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka k NPV II 7.2.2008

2 Program • Seznámení s průběhem soutěže • Dotační pravidla • Příklad výpočtu dotace • Obsah smlouvy na řešení projektu • Co se musí doložit před podpisem smlouvy • Údaje jednotlivých projektů • Individuální jednání s navrhovateli

3 Seznámení s průběhem soutěže Program2B2C2E Celkem počet evidovaných návrhů projektů 87359149 počet nedoporučených k hodnocení 181423 počet posuzovaných OPO 69255126 počet nepostoupených k hodnocení pro nesplnění prahových podmínek 30912 počet hodnocených 66246114 počet doporučených k financování 4812776

4 Seznámení s průběhem soutěže • 2B – Zdravý a kvalitní život, • 2C – Informační technologie pro znalostní společnost a • 2E – Lidské zdroje. Zadávací dokumentace byla upravena s ohledem na nové požadavky dle definic Rámce společenství pro státní podporu.

5 Disponibilní prostředky 2Bpro rok 2008136 239 2Cpro rok 200886 418 2Epro rok 200830 319

6 Zadávací dokumentace • Nejvyšší podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech může činit až • 90 % uznaných nákladů u projektu programu 2B • 75 % uznaných nákladů u projektu programu 2C • 100% uznaných nákladů u projektu programu 2E.

7 Zadávací dokumentace • Míra podpory vypočtená na základě uznaných nákladů projektu musí být v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (206/C 323/01) a obecně nesmí přesáhnout: • 100 % u základního výzkumu • 50 % u aplikovaného výzkumu • 25% u experimentálního vývoje

8 Zadávací dokumentace • Skládá-li se projekt z různých úkolů, tyto úkoly musí být kvalifikovány jako úkoly spadající do kategorií základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje nebo jako úkoly, které nespadají do žádné z těchto kategorií. • V případě státní podpory na projekt v oblasti výzkumu a vývoje, který se provádí ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, nesmí společná podpora vyplývající z přímé státní podpory konkrétního výzkumného projektu překročit u žádného příjemce dané výše mezní hodnoty podpory.

9 RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) • „mírou podpory“ se rozumí výše podpory vyjádřená jako procento přípustných nákladů na projekt. Míra podpory se vypočítává na příjemce; • „výzkumnou organizací“ se rozumí určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu (subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem;

10 Rámec …….. • „základním výzkumem“ se rozumí experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi; • „aplikovaným výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo ke značnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů nezbytných pro aplikovaný výzkum kromě prototypů,

11 Rámec ……. • „experimentálním vývojem“ se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem tvorby plánů a uspořádání nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může zahrnovat rovněž např. jiné činnosti zaměřené na definování koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů a služeb. Činnosti mohou zahrnovat vytváření návrhů, výkresů, plánů a jiné dokumentace za předpokladu, že nejsou určeny pro obchodní využití.

12 Rámec …… Základní míry podpory Míra podpory vypočtená na základě způsobilých nákladů projektu nesmí přesáhnout: a)100 % u základního výzkumu; b) 50 % u aplikovaného výzkumu; c) 25% u experimentálního vývoje. Míru podpory je nutno zjistit pro každého příjemce a pro každého partnera, který obdrží státní podporu v rámci projektu prováděného ve spolupráci.

13 Rámec ….. Příplatky Mezní částky stanovené pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj lze zvýšit takto: a) pokud má být podpora poskytnuta malým a středním podnikům, míru podpory lze zvýšit o 10 procentních bodů u středních podniků a o 20 procentních bodů u malých podniků;

14 Rámec …. Příplatky b) do maximální míry podpory ve výši 80 % lze příplatek 15 procentních bodů uplatnit, pokud : i) projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi nejméně dvěma na sobě nezávislými podniky a jsou splněny tyto podmínky: — jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů projektu prováděného ve spolupráci, — projekt musí zahrnovat spolupráci s nejméně jedním malým nebo středním podnikem nebo přeshraniční spolupráci, tj. činnosti v oblasti výzkumu a vývoje se uskutečňují nejméně ve dvou různých členských státech,

15 Rámec.. Příplatky ii) projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a výzkumnou organizací, zejména v kontextu koordinace vnitrostátních politik VaV a jsou splněny tyto podmínky: — výzkumná organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů projektu, — výzkumná organizace má právo zveřejnit výsledky výzkumného projektu v míře, v níž pocházejí z výzkumu prováděného touto organizací, iii) pouze v případě aplikovaného výzkumu, jestliže jsou výsledky projektu obecně šířeny prostřednictvím technických a vědeckých konferencí nebo jejich zveřejněním ve vědeckých nebo odborných časopisech nebo ve zdrojích s otevřeným přístupem (databáze, v nichž jsou pro každého dostupné prvotní údaje o výzkumu) nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

16 Rámec. Příplatky Pro účely bodů i) a ii) se subdodávky nepovažují za účinnou spolupráci. V případě spolupráce podniku s výzkumnou organizací se nejvyšší možné míry podpory a příplatků stanovené v tomto rámci nevztahují na výzkumné organizace.

17 Příklad výpočtu dotace Je v návrhu projektu jen jeden účastník? – Ano, • je to „V“, pak ZV=100%, AV=50% EV=25% z UN (uznaných nákladů) A • je to „P“, pak u MP je ZV=100%, AV=70%, EV=45% B • je to „P“, pak u SP je ZV=100%, AV= 60%, EV=35% C • je to „P“, pak u VP je ZV=100%, AV=50%, EV=25% D

18 Příklad výpočtu dotace Je v návrhu projektu jen jeden účastník? – Ne, • Spolupracují „V“ a „V“, pak ZV=100%, AV=50% EV=25% E • Spolupracují „V“ a „P“, pak – „V“ má ZV=100%, AV=100%, EV=100%F – „P“ má u » MP má ZV=100%, AV=80% a EV=60%G » SP má ZV=100%, AV=75% a EV=50%H » VP má ZV=100%, AV=65% a EV=40%I • Spolupracují „P“ a „P“, pak » MP má ZV=100%, AV=80% a EV=60%J » SP má ZV=100%, AV=75% a EV=50%K » VP má ZV=100%, AV=65% a EV=40%L

19 Příklad výpočtu dotace • Viz příklad výpočtu v tabulce Exelu

20 Obsah smlouvy na řešení projektu • Viz návrh smlouvy

21 Co se musí doložit před podpisem smlouvy • Uchazeč, před podpisem smlouvy musí doložit • Oprávnění k činnosti ověřenou kopií oprávnění k činnosti, zřizovací listinu atp. nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku • Způsobilost výpisem z rejstříku trestů u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo jeho člena • Jsou výjimky • Čestné prohlášení o typu „subjektu“

22 Údaje jednotlivých projektů • Jak je nutno upravit návrhy projektů před podpisem smlouvy • Jak to udělat – Kde získat podklady – Co se musí s poskytovatelem projednat • Dokdy to udělat • Kdy bude podepsaná smlouva – Jak se bude postupovat

23 Individuální jednání s navrhovateli Úprava projektů v případě více projektů podaných jedním subjektem • do jedné veřejné soutěže • do více veřejných soutěží Problematika požadovaných přístrojů, zaměstnávání osob na více projektech atp.

24 Různé • „Všechny“ částky musí být zaokrouhleny na celé tis. Kč. • Prosíme v komunikaci s ministerstvem vždy uvádět číslo projektu, a to jak v emailu (předmět), tak i v korespondenci. • Korespondenci směrovat na Odbor 31 (nikoliv na osobu) a emailovou korespondenci na adresu emailu odbor31@msmt.cz

25 Děkujeme za pozornost • Ing. Václav Hanke, CSc. • Ing. Jana Mejsnarová • Ing. Jana Fišerová • Mgr. Jana Nejedlá • Mgr. Šárka Komendová • Ing. Josef Hálek za eProjekt • Bohumila Černá


Stáhnout ppt "Informativní schůzka k NPV II 7.2.2008. Program • Seznámení s průběhem soutěže • Dotační pravidla • Příklad výpočtu dotace • Obsah smlouvy na řešení projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google