Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 12. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 12. května 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 12. května 2014

2 1. Primární právo a veřejné podpory 2. Nařízení (ES) č. 659/1999 3. Horizontální podpory 4. České právo a veřejné podpory 5. Veřejné podniky a veřejné podpory 2

3  čl. 107-109 Smlouvy o fungování Evropské unie A.Základní pravidlo B.Výjimky per se C.Výjimky na základě rozhodnutí Komise D.Výjimky na základě rozhodnutí Rady E.Pravomoc Komise F.Prováděcí nařízení 3

4  neslučitelnost podpor se společným trhem  podmínky ◦ forma podpory ◦ stát – státní prostředky ◦ hospodářská soutěž ◦ obchod mezi členskými státy 4

5  podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků  podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi  podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením 5

6  podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 299 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci  podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu  podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem  podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu  jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím 6

7  žádost členského státu  jednomyslné rozhodnutí  mimořádné okolnosti  přerušení řízení 7

8  průběžné zkoumání podpor Komisí  rozhodování Komise a Soudního dvora  informační povinnost vůči Komisi 8

9  demonstrativní výčet  nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 smlouvy o fungování Evropské unie  nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES 9

10 I. Obecná ustanovení II. Řízení týkající se oznámené podpory III. Řízení týkající se protiprávní podpory IV. Řízení týkající se zneužití podpory V. Řízení týkající se existujících režimů podpory 10

11  podpora  existující podpora  nová podpora  režim podpory  jednotlivá podpora  protiprávní podpora  zneužití podpory  zúčastněná strana 11

12  úplné oznámení  zákaz uskutečnit podporu  předběžné přezkoumání ◦ opatření není podporou ◦ rozhodnutí nevznášet námitky ◦ rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení  ukončení formálního řízení ◦ opatření není podporou ◦ kladné rozhodnutí ◦ podmínečné rozhodnutí ◦ záporné rozhodnutí 12

13  přezkoumání informací  příkaz k poskytnutí informací  příkaz k pozastavení podpory  příkaz k navrácení podpory ◦ opatření má charakter podpory ◦ je nutné ihned jednat ◦ podstatná a nenapravitelná újma pro soutěžitele  rozhodnutí Soudního dvora  rozhodnutí Komise 13

14  povinnost spolupráce  doporučení Komise ◦ podstatná změna režimu podpory ◦ zavedení procesních požadavků ◦ zrušení dotyčného režimu podpory  přijetí opatření  nepřijetí opatření 14

15  nařízení Rady (ES) č. 994/98, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory A. Skupinové výjimky B. Podpora de minimis 15

16  kategorie podpory ◦ podpora ve prospěch  malých a středních podniků  výzkumu, vývoje a inovací  ochrany životního prostředí  zaměstnanosti a odborné přípravy  atd. ◦ regionální podpora  náležitosti nařízení ◦ obligatorní ◦ fakultativní  obecné nařízení o blokových výjimkách – nařízení Komise (ES) č. 800/2008 16

17  do 30. června 2014 ◦ nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis  od 1. července 2014 ◦ nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  základní pravidlo  vymezení podpory de minimis ◦ 200 000 € ◦ 100 000 € 17

18  zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje  předmět úpravy ◦ výkon státní správy ◦ práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců (B) vůči koordinačnímu orgánu (A) ◦ součinnost 18

19  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ◦ ostatní  Ministerstvo zemědělství ◦ zemědělství a rybolov  působnost koordinačního orgánu ◦ spolupráce s Komisí ◦ registr podpor malého rozsahu 19

20  poskytovatelé  příjemci  povinnost poskytovat informace ◦ poskytovatelů ◦ příjemců 20

21  čl. 106 Smlouvy o fungování Evropské unie  směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků  zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory 21

22  předmět úpravy  vymezení pojmů ◦ subjekt veřejné správy ◦ osoba ovládaná subjektem veřejné správy  evidenční povinnost 22

23 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 23


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 12. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google