Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora – smysl regulace jejího poskytování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora – smysl regulace jejího poskytování"— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora – smysl regulace jejího poskytování
Mgr. Tomáš Kruták 4. dubna 2012 Tuto šablonu lze použít jako počáteční soubor pro prezentaci výukových materiálů při práci ve skupině. Oddíly Po kliknutí na snímek pravým tlačítkem myši lze přidat oddíly. Oddíly mohou pomoci uspořádat snímky nebo usnadnit spolupráci mezi více autory. Poznámky Oddíl Poznámky použijte k zadání poznámek k doručení nebo dalších podrobností pro posluchače. Tyto poznámky lze zobrazit během prezentace. Vezměte v úvahu velikost písma (důležité pro usnadnění, viditelnost, pořízení videozáznamu a online provoz). Sladěné barvy Věnujte zvláštní pozornost obrázkům, grafům a textovým polím. Zvažte, zda účastníci budou tisknout černobíle nebo ve stupních šedé. Provedením zkušebního tisku ověřte, zda barvy fungují správně při vytištění černobíle i ve stupních šedé. Obrázky, tabulky a grafy Vsaďte na jednoduchost: pokud je to možné, použijte konzistentní a nerušivé styly a barvy. Označte popisky všechny grafy a tabulky.

2 Základní souvislosti – význam konkurence v tržním prostředí
Konkurence – základ tržní ekonomiky fungování jednotného trhu EU Kdo/co může ohrožovat konkurenci? Samotní konkurenti – buď tím, že si nekonkurují, ač by měli anebo tím, že si konkurují nefér způsobem Veřejný sektor individuálními či obecnými zásahy Koho ohrožuje ohrožení konkurence? Spotřebitele Národní hospodářství

3 Metody ochrany konkurence
Soukromoprávní – nekalá soutěž, ochrana spotřebitele Veřejnoprávní („existenciální“) Potírání kartelů a stíhání zneužití dominantního postavení Předcházení monopolizaci určitých odvětví kontrolou koncentrace Regulace zadávání veřejných zakázek Regulace veřejné podpory

4 Veřejná podpora – základní vymezení
Čl. 107 odst. 1 SFEU: „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“ 4 znaky veřejné podpory - podpora z veřejných prostředků - možné narušení hospodářské soutěže - zvýhodnění podniku nebo určitého odvětví výroby - ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU („komunitární dopad“)

5 Podpora z veřejných prostředků
finanční prostředky z rozpočtu státu, krajů, měst, obcí Nejde jen o přímé platby, ale nejrůznější opatření (i nepřímá), která mohou přinést výhodu: Daňové úlevy Poskytnutí zajištění financování Veřejná zakázka z „volné ruky“

6 Zvýhodnění příjemce podpory
Selektivní výhoda pro příjemce (popř. skupinu příjemců), kterou by jinak nezískal Nevztahuje se na obecné úlevy (např. daňové) Plnění získané z veřejných prostředků za tržních podmínek není selektivní výhodou (veřejné zakázky)

7 Narušení soutěže s komunitárním dopadem
Soutěž zásadně narušuje jakákoli selektivní výhoda, je-li poskytnuta soutěžiteli Je tedy klíčové, zda se subjekt účastní hospodářské soutěže na trhu či nikoli § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ (tzv. in-house kontrakty): „Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva….“ Podstatná část činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele znamená, že nesmí soutěžit na trhu Komunitární dimenze – VP nebudou opatření s čistě lokálním dopadem (samotný dopad, je však třeba posuzovat velmi extenzivně)

8 Kdy lze podporu poskytnout?
Veřejná podpora je obecně zakázána Možná, jen pokud lze slučitelnost se společným trhem opřít o: obecné výjimky individuální výjimky skupinové (blokové) výjimky výjimky stanovené Radou ES (dále jen „Rada“). Nesplňuje-li veřejná podpora podmínky některé z výjimek, je považována za neslučitelnou, a tedy za zakázanou.

9 Obecné výjimky (čl. 107/2 SFEU)
podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením.

10 Individuální výjimky (čl. 107 odst.3)
Horizontální, sektorové a regionální podpory: Podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností; Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu; Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; Podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve Společenství v míře odpovídající společnému zájmu; Jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou. Musí být jako slučitelné posouzeny Komisí, tj. je nutná notifikace Komisi („soft law“ upravující postupy EK)

11 Skupinové (blokové výjimky)
EK vyhlašuje určité skupiny podpor za slučitelné a nepodléhající povinné notifikaci: Skupinové výjimky podle oblasti prospěchu (podpora malých a středních podniků, podpora výzkumu a vývoje, ochrana ŽP, podpora zaměstnanosti a vzdělávání, regionální veřejná podpora) Skupinové výjimky de minimis (je však třeba hlídat kumulaci podpor de minimis)

12 Procesní pravidla I Povinnost notifikovat EK plánovanou podporu
Předběžné posouzení: Nejde o VP Jde o podporu, která je slučitelná Pochybnosti o slučitelnosti – formální šetření

13 Procesní pravidla II Závěry formálního šetření: Nejde o VP
Jde o podporu, která je slučitelná Podmíněné kladné rozhodnutí Neslučitelná podpora – nelze realizovat

14 Praktický postup Jsou splněny 4 znaky VP? Pokud ano:
pokud ne, o zakázanou veřejnou podporu se nejedná a lze ji poskytnout Pokud ano: - podpora malého rozsahu- podporu lze poskytnout - aplikace některé z blokových výjimek - podporu lze poskytnout, do 20 dnů zaslat informace o podpoře EK - notifikace EK - podporu lze poskytnout až po obdržení souhlasu EK

15 Důsledky nezákonné podpory
Jakákoli neoznámená VP je nezákonná V případě zjištění nezákonné VP – předběžné šetření a ev. Formální šetření Možnost pozastavení podpory/příkaz vrácení podpory Rozhodnutí o vrácení podpory (i s úroky) – pokud byla VP shledána neslučitelnou

16 Děkuji za Vaši pozornost
Tomáš Kruták Děkuji za Vaši pozornost Prague /


Stáhnout ppt "Veřejná podpora – smysl regulace jejího poskytování"

Podobné prezentace


Reklamy Google