Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika posuzování veřejné podpory IV. Regionální sympozium 25. dubna 2007 Hodonín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika posuzování veřejné podpory IV. Regionální sympozium 25. dubna 2007 Hodonín."— Transkript prezentace:

1 Metodika posuzování veřejné podpory IV. Regionální sympozium 25. dubna 2007 Hodonín

2 Pojem veřejné podpory, čl. 87 Smlouvy o založení ES Pojem veřejné podpory, čl. 87 Smlouvy o založení ES Současná právní úprava a často používaná pravidla Současná právní úprava a často používaná pravidla Často kladené dotazy Často kladené dotazy Obsah prezentace

3 o Článek 87 až 89 Smlouvy o založení Evropských společenství o Sekundární legislativa ES, rozhodnutí EK a ESD o Evropská dohoda - sdělení MZV 7/1995 Sb. o Zákon o veřejné podpoře č. 59/2000 Sb., v platném znění o Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje o Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře Regulace veřejné podpory

4  Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem. Článek 87(1) Smlouvy o založení ES

5 Veřejná podpora - je poskytována ze státních prostředků, - narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, - zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, - ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Pozn. Všechny body musí být splněny kumulativně, pak je taková podpora zakázána, pokud není povolena výjimka! Čtyři znaky veřejné podpory

6 o o Granty (na investice etc.) – (730/79 Phillip Morris), o o Podpory na krytí provozních ztrát - (305/89 Alfa Romeo), o o Zvýhodněné půjčky (úroky) (323/82 Intermills) o o Záruky o o Selektivní odpouštění veřejných plateb (odvodů za sociální zabezpečení) (C-75/97 Komise v. Belgie), o o navýšení základního kapitálu (private market investor) – 234/84 o o zvýhodněný prodej majetku státu a další… Formy veřejné podpory

7 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje o Role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - centrální koordinační, poradenský, konzultační a monitorující orgán v oblasti veřejné podpory - stanoviska ke slučitelnosti veřejné podpory - monitoring poskytované podpory - vytváření metodiky pro veřejné podpory o Povinnosti Úřadu v oblasti veřejné podpory - kontrola rozhodnutí Úřadu - vypracovávání výroční zprávy - poradenství v oblasti veřejných podpor - zastupování státu při konzultacích - podpora při vypracovávání notifikací k Evropské komisi Právní úprava veřejné podpory v České republice

8 o Do 30. dubna za poskytnuté veřejné podpory v předcházejícím kalendářním roce. o V rozsahu vyhlášky č. 207/2005 Sb., o plnění informační povinnosti (§ 5 z. č. 215/2004) o Elektronickou formou (dle formátu uvedeného na www.compet.cz) s elektronickým podpisem. www.compet.cz o De-minimis informační povinnosti nepodléhá! Informační povinnost poskytovatelů

9 o Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de minimis o Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o regionální investiční podpoře o Nařízení Komise (ES) č. 68/2001, o podpoře vzdělávání o Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o malých a středních podnikatelů včetně novelizace Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 o Regionální pravidla (Úřední věstník C 54, 04.03.2006, strany 13-45) Jaké předpisy do své knihovny?

10 o Kdo to vymyslel a proč to všechno...? Časté dotazy k veřejné podpoře

11 Mapa regionální podpory na období 2007-2013 Rozhodnutí EK N 510/2006 ze dne 24.10.2006

12 Jak postupovat při poskytnutí podpory de minimis? 1. Ověření u příjemce, zda obdržel v aktuálním a za předešlé 2 fiskální roky podporu de minimis 2. Nově jaké veřejné podpory obdržel na podporovaný projekt (vhodné náklady) 3. Uvedení ve „smlouvě o dotaci“, že se jedná o de minimis podporu (př. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28.12.2006.) 4. Vedení poskytnutých podpor po dobu 10 let od ukončení programu Časté dotazy k veřejné podpoře

13 Podnik - podnikatel Za podnik se pro účely veřejné podpory považuje jakýkoli subjekt, který vyvíjí ekonomickou činnost, a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financování, příp. neziskový charakter daného subjektu. Ekonomickou činností se přitom rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Právní forma žadatele tudíž není podstatná z hlediska sledování přítomnosti veřejné podpory. Pokud je příjemcem nezisková organizace či občanské sdružení a tyto provozují rovněž ekonomickou činnost, nelze vyloučit účinek podpory pro tuto část činnosti a taková podpora tedy podléhá příslušným předpisům v oblasti veřejné podpory. Časté dotazy k veřejné podpoře

14 Zahájení práce na projektu: o zahájení stavebních prací nebo o první závazný příslib objednávky zařízení. Nevztahuje se však na studie proveditelnosti či geologické práce. Časté dotazy k veřejné podpoře

15 1. Město / obec pronajme nemovitost za zvýhodněnou cenu. 2. Podpora základní dopravní obslužnosti ve městě / obci. 3. Budování / rekonstrukce infrastruktury města (cesty, osvětlení, hotel) 4. Dotace na vybudování s provozování internetového připojení. 5. Další příklady… Časté dotazy k veřejné podpoře Obsahuje projekt veřejnou podporu?

16 o o Dokončení předpisů týkajících se životního prostředí (přestože současné přepisy jsou platné do roku 2008, připravuje se na druhou polovinu roku 2007 vydání předpisů nových) o o Předpis týkající se referenční sazby o o Revize stávajících Nařízení pro MSP, školení a nezaměstnanost o o Super bloková výjimka (druhá polovina roku 2007) zahrnující mimo již stávající oblasti i záruky, podpory na kulturu a podpory sociální povahy. Časté dotazy k veřejné podpoře Časté dotazy k veřejné podpoře Předpisy pro rok 2007

17 o Co je to veřejná podpora...? ;-) ------------------------------------------------------------------- Kontakty: posta@compet.cz stateaid@email.cz posta@compet.czstateaid@email.czposta@compet.czstateaid@email.cz Na závěr nejčastější dotaz


Stáhnout ppt "Metodika posuzování veřejné podpory IV. Regionální sympozium 25. dubna 2007 Hodonín."

Podobné prezentace


Reklamy Google