Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojem „veřejná podpora“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojem „veřejná podpora“"— Transkript prezentace:

1

2 Pojem „veřejná podpora“
Definici obsahuje článek 87 a násl. Smlouvy o Evropském společenství - „podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují soutěž nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouvy jinak“

3 Co je veřejná podpora? 2 úhly pohledu Evropské komise:
Pozitivní - přínos pro rozvoj regionů, přispívá k rozvoji malého a středního podnikání, umožňuje zavádění nových technologií, má pozitivní dopad na výzkumné aktivity apod. Negativní - narušuje soutěž v rámci vnitřního trhu EU, může mít až likvidační účinky na podniky z ostatních členských států, způsobuje neefektivní alokaci veřejných prostředků, které následně chybějí v jiných oblastech, nenutí podniky přijímající veřejnou podporu reflektovat tržní vývoj a přizpůsobovat se mu, apod. Při necitlivém používání představuje veřejná podpora hrozbu pro fungování vnitřního trhu.

4 Znaky veřejné podpory Určité opatření je poskytováno státem nebo ze státních prostředků Zakládá výhodu určitému podniku nebo odvětví výroby Důsledkem jeho poskytnutí je hrozba narušení nebo přímo narušení hospodářské soutěže Má dopad na obchod mezi členskými státy Všechny tyto znaky musí být naplněny kumulativně!!!!!

5 Opatření ze strany státu …
Pojem stát – jde o vládu, regionální samosprávu (obce, kraje), Českou národní banku. Státní prostředky – prostředky krajů, obcí, státu, prostředky právnických osob pod kontrolou státu, prostředky, jejichž výběr/odvod je uložen zákonem (soc. a zdravotní pojištění,…), prostředky privátních subjektů pověřených redistribucí veřejných prostředků (např. programy podpory pro MSP) Dopad na rozpočet – opatření musí zasáhnout veřejný rozpočet (poskytnutí dotace, nevybrání daní,…), tzn. veřejný rozpočet buď nějaké prostředky vydá nebo do něj nějaké veřejné prostředky nedoputují. Pokud není prokázán dopad na veřejný rozpočet, nejedná se o veřejnou podporu!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Výhoda určitému podniku nebo odvětví výroby
Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu na její právní status či způsob financování vykonávající tzv. ekonomickou aktivitu, tedy činnost, pro niž existuje na příslušném trhu konkurence Podnikem tedy zpravidla jsou podnikatelské subjekty (obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, svobodná povolání (advokáti, notáři, exekutoři, privátní lékaři)), fotbalové kluby Příspěvkové organizace, pokud vykonávají činnost, pro které je na trhu konkurence (např. vzdělávací služby) a za stejných podmínek obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace. Podnikem není např. mezinárodní organizace

7 Výhoda určitému podniku
Výhoda – s podnikem je zacházeno preferenčně – je „zvýhodněn“, upřednostněn před ostatními podniky (je postupováno selektivně)-prospěch, který by příjemce nezískal za běžných tržních podmínek Výhoda = opatření, které je vybočením z obecně aplikovaných pravidel, tj. profituje z něj pouze určitý podnik/sektor Selektivitu nezakládají obecná opatření, která nejsou určena konkrétnímu podniku (dostupná všem)

8 Hrozba narušení, narušení soutěže
Opatření zakládající VP musí mít dopad na hospodářskou (volnou) soutěž Musí existovat příčinná souvislost mezi poskytnutím výhody a narušením nebo hrozbou narušení hospodářské soutěže Příklad: poskytnutí finanční pomoci podniku, který by jinak zkrachoval. Z rozhodovací praxe Evropské komise lze vysledovat, že prakticky každá výhoda je způsobilá narušit soutěž. Lze ji např. spatřovat ve skutečnosti, že v důsledku výhody může být uzavřen národní trh a jiné podniky sem nebudou mít přístup.

9 Dotčení obchodu mezi členskými státy
Obchodem se rozumí výměna zboží, služeb a platebního styku v rámci EU Opatření lokálního charakteru nemají dopad na obchod mezi členskými státy (např. podpora výrobě specifického výrobku vyráběného pouze na omezeném území – divoká ovce jihlavská)

10 Dotčení obchodu mezi členskými státy II.
Zvýhodněný podnik nemusí exportovat, stačí, aby byla posílena jeho vnitrostátní pozice (dochází k oslabení pozice konkurentů) Příjemce výhody svoji produkci exportuje mimo EU (trhy třetích států), zde však soutěží s podniky z ostatních členských států EU K dotčení obchodu postačí, že se podnik účastní obchodní výměny na úrovni Společenství Tzn. dotčením obchodu je např. i poskytnutí podpory místnímu hostinci.

11 Nejběžnější formy VP Daňové úlevy
Dotace na podnikání, tvorbu pracovních míst, školení a rekvalifikaci zaměstnanců Státní záruky a jiné záruky ze strany orgánů veřejné moci Promíjení plateb sociálního a zdravotního pojištění (rovněž i promíjení penále v této oblasti)

12 Nejběžnější formy VP Promíjení cla
Prodeje pozemků, budov a jiných aktiv za cenu nižší než tržní Bezplatná reklama Budování infrastruktury na míru podnikům Úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou Úvěry ze strany státem kontrolovaných bank společnostem v obtížích

13 Nejběžnější formy VP Navyšování základního kapitálu orgány veřejné moci Kapitálové injekce Odkupy nebonitních pohledávek Výpůjčky nemovitostí vlastněných orgány veřejné moci Snížený nájem, aj.

14 Co je třeba si zapamatovat
1. Formy veřejné podpory jsou neomezené 2. Veřejnou podporu zakládá pouze opatření, které kumulativně splňuje všechny uvedené znaky O veřejnou podporu jde pouze tehdy, dochází-li k přímému či nepřímému zatížení veřejných rozpočtů.

15 Co není veřejnou podporou
Obecná opatření Opatření směřující jednotlivcům - fyzickým osobám (nikoliv však podnikatelům), např. sociální dávky, zvýhodněné úvěry fyzickým osobám mladším 36 let na pořízení prvního bydlení Opatření pokrytá pravidlem de minimis Opatření respektující princip soukromého investora a soukromého věřitele Kompenzace nákladů vzniklých v souvislosti se službami obecného hospodářského významu

16 Výjimky ze zákazu I. Obecné výjimky (čl. 87 odst. 2 Smlouvy ES)
II. Individuální výjimky (čl. 87 odst. 3 Smlouvy ES) III. Skupinové výjimky (nařízení Evropské komise) IV. Výjimky stanovené Radou ES (čl. 88 odst. 2 Smlouvy ES)

17 Obecné výjimky Podpory sociální povahy (čl. 87 odst. 2 písm. a)
jde o podporu poskytovanou fyzickým osobám (nepodnikatelům) za předpokladu, že: Jde o podporu sociální povahy (související se životním standardem) Je poskytována jednotlivým spotřebitelům Není založena na diskriminaci v závislosti na původu výrobku.

18 Obecné výjimky II. 2. Podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi (čl. 87 odst. 2 písm. b) musí jít o škody objektivně vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí bez přičinění podniku mimořádnou událostí se rozumí povodně, vichřice, válka, teroristické útoky, … . Je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi událostí a vznikem škody. Kompenzovat je možné pouze do výše škody (je nutné škodu ocenit).

19 Obecné výjimky III. 3. Podpory poskytované hospodářství určitých oblastí SRN, pokud jsou potřebné pro vyrovnání nevýhod spojených s rozdělením Německa (čl. 87 odst. 2 písm. c) tato výjimka je v současné době v podstatě mrtvá

20 Individuální výjimky I.
Podpory, které mají napomoci rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo vysokou nezaměstnaností (čl. 87 odst. 3 písm. a) tzv. regionální veřejná podpora určená regionům s HDP nižším než 75% průměru Společenství (kraj Vysočina patří do regionu NUTS 2 Jihovýchod, kde míra podpory činí 48%) Tuto podporu je nutno předem notifikovat!!!!

21 Individuální výjimky II.
2. Podpory, které mají napomoci uskutečnění významného projektu společného evropského zájmu nebo napravit vážnou poruchu v hospodářství členského státu (čl. 87 odst. 3 písm. b) musí jít o projekt, který přesahuje hranice jednoho členského státu a podpora musí mít výrazný stimulační efekt Tuto podporu je nutno předem notifikovat!!!!

22 Individuální výjimky III.
3. Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí (čl. 87 odst. 3 písm. c) jedná se o tzv. regionální a sektorovou veřejnou podporu nesmí měnit podmínky obchodu v takové míře, která by byla v rozporu se společným zájmem nejpoužívanější výjimka Tuto podporu je nutno předem notifikovat!!!!

23 Individuální výjimky IV.
4. Podpory, které mají napomoci kultuře a zachování kulturního dědictví (čl. 87 odst. 3 písm. d) veřejné podpory, jejichž cílem je stimulace kulturních akcí veřejné podpory směřující k zachování kulturního dědictví nelze pod ni podřadit pořádání komerčně založených akcí Tuto podporu je nutno předem notifikovat!!!!

24 Individuální výjimky V.
5. Podpory, které mohou být vymezeny rozhodnutím Rady EU na návrh Komise (čl. 87 odst. 3 písm. e)

25 Skupinové výjimky Zmocnění je obsaženo v čl. 89 Smlouvy ES, který stanoví, že: Rada může kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem vydávat veškerá potřebná nařízení k provedení článků 87 a 88, a zejména stanovit podmínky provádění článku 88 odstavec 3, jakož i vymezit druhy podpor, které jsou vyňaty z tohoto řízení (Rada ES přijala nařízení 994/98, kterým zmocnila Evropskou komisi k přijímání tzv. skupinových výjimek (veřejných podpor nepodléhajících notifikaci)

26 Skupinové výjimky V současné době jsou platná následující nařízení Evropské komise stanovící skupinové výjimky: č. 68/2001 ve znění č. 363/2004 (školení a rekvalifikace) č. 69/2001 (de minimis) č. 70/2001 ve znění č. 364/2004 (malí a střední podnikatelé) + doporučení Evropské komise č. 2003/361/EC (vymezení MSP) č. 2204/2002 (zaměstnanost).

27 Skupinové výjimky Některá další nařízení:
č. 1860/2004 (de minimis v oblastech zemědělství a rybolovu) č. 1/2004 (aplikace čl. 87 a 88 Smlouvy ES na MSP zabývajícími se zpracováváním, produkcí a prodejem zemědělských produktů).


Stáhnout ppt "Pojem „veřejná podpora“"

Podobné prezentace


Reklamy Google