Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Martin Mal č ík, Ph.D. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrav ě Metodické a evalua č ní centrum, o.p.s. 1 Přidaná hodnota ve vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Martin Mal č ík, Ph.D. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrav ě Metodické a evalua č ní centrum, o.p.s. 1 Přidaná hodnota ve vzdělání."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Martin Mal č ík, Ph.D. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrav ě Metodické a evalua č ní centrum, o.p.s. 1 Přidaná hodnota ve vzdělání a Relativní přírůstek znalostí

2 Autonomie a akontabilita škol 2 Koncept m ěř ení p ř idané hodnoty vzniká v souvislosti se zvyšující se autonomii škol. M ěř ení p ř idané hodnoty je sou č ástí evaluace školy.

3 Přidaná hodnota 3 Stále je jednodušší nalézt detailní informace o školských vstupech než o výstupech. Efektivní rozhodování na základ ě sobor ů dat č i informací lze však lépe č init, když existuje rovnovážná míra informací nejen o vstupech, ale také o procesech a výstupech. Kombinace dat o vstupech, procesech a výstupech umož ň uje Provést mnohem úpln ě jší analýzy, které sm ěř ují až k posouzení využití zdroj ů. Ř ídit lépe eduka č ní proces se zám ě rem zvýšit kvalitu Využití informací pro rozvoj sebehodnocení žák ů

4 Přidaná hodnota 4 Definoce OECD „Modely p ř idané hodnoty m ěř í p ř ísp ě vek školy k pokroku žáka v ůč i p ř edem ur č eným školním vzd ě lávacím cíl ů m. P ř ísp ě vek je o č išt ě ná hodnota od jiných faktor ů, které taky p ř ispívají k pokroku žáka v u č ení.“ Modely: Jednoduché – dva č asové ř ezy (Relativní p ř ír ů stek znalostí, SCIO) Kontextuální – postihují také vlivy, které nejsou ovlivn ě ny školou

5 Využití výsledků přidané hodnoty 5 Zlepšování informací o výkonech škol P ř i zlepšování vzd ě lávání na školách v rámci vlastních sebeevalua č ních aktivit Pro informaci subjekt ů m jako z ř izovatel, inspekce P ř i signální funkci, kdy se zjistí, že n ě které školy pot ř ebují vn ě jší podporu P ř i srovnávání r ů zných typ ů škol p ř i reformních aktivitách ve školském systému. Pro informovanost uvnit ř školy - u č ící se organizace

6 6

7 Faktory ovlivňující přidanou hodnotu 7

8 Negativa testování 8 testování m ů že zp ů sobovat stres a pocity strachu dochází k tzv. „zužování školních osnov“ u č itelé a č asto vedoucí pracovníci d ů v ěř ují výsledk ů m test ů mnohem více než vlastním profesionálním úsudk ů m o žácích, které spo č ívají na delších pozorováních a vzájemné komunikaci. v mnoha p ř ípadech projevují u č itelé negativní postoje v ůč i d ě tem, které mají nejhorší testové výsledky, protože jim kazí „pr ů m ě ry“, což logicky vede k ješt ě v ě tší frustraci d ě tí, které v testech „neusp ě ly“. U sumativního hodnocení testování zvyšuje spíše vn ě jší motivaci testování zmenšilo „lásku k u č ení“ (scholé),

9 Relativní přírůstek znalostí 9 Testování vstupní úrovn ě Testování výstupní úrovn ě Interpretace a práce s výsledky

10 Vstupní úroveň 10 Vstupní testování realizováno v letech 2009, 2010 Testování elektronicky Všichni stejné úlohy Rozklad na dovednosti Analýza a zprávy žák ů m, školám

11 1. Dov….Chápání č ísla jako pojmu vyjad ř ujícího kvantitu; zápis celku r ů znými zp ů soby. 2. Dov….Numerické dovednosti. 3. Dov….Práce se znaky (symboly). 4. Dov….Orientace a práce s tabulkou. 5. Dov….Grafické vnímání a práce s grafem. 6. Dov….Poznání rovinných útvar ů a práce s nimi, prostorová p ř edstavivost. 7. Dov….Funkce jako vztah mezi veli č inami. 8. Dov….Správnost logické úvahy. Jihlava, 2009 Matematika

12 Relativní přírůstek znalostí – výstupní úroveň 12 Výstupní testování elektronicky po variantách Harmonizace variant Párování dat 2009, 2011 Výpo č et relativního p ř ír ů stku po ro č nících a p ř edm ě tech Transformace relativního p ř ír ů stku u žák ů do p ě ti stup ňů Transformace relativního p ř ír ů stku u t ř íd, škol o č ty ř stup ňů Analýza a zprávy žák ů m, školám

13 Elektronické testování 13

14 Elektronické testování 14 Elektronické testování P ř ipraveno deset variant testu o podobné obtížnosti Docházelo k rotaci úloh v rámci jednotlivých č ástí V u č ebn ě náhodné p ř id ě lování variant až do vy č erpání variant Prob ě hla harmonizace variant ekvipercentilovou metodou

15 Harmonizace dat ekvipercentilovou metodou 15

16 Vstup 2007 a výstup 2010 v %

17 Dosažené výsledky v rámci určitého oboru - český jazyk

18 Regresní přímka - očekávaný přírůstek - český jazyk

19 Dosažené výsledky v rámci určitého oboru - matematika

20 Regresní přímka - očekávaný přírůstek - matematika

21 Relativní přírůstek znalostí žáků po ročnících a předmětech

22 Relativní přírůstek třídy, školy 22 Rozd ě lení – transformace Relativního p ř ír ů stku znalostí žáka do 5 stup ňů u žák ů dle rozd ě lení (15%, 20%, 30%, 20%, 15%) P ř ír ů stek: Velký Vyšší st ř ední St ř ední Nižší st ř ední Malý Rozd ě lení – transformace Relativního p ř ír ů stku t ř íd, škol do 4 stup ňů (po kvartilech, 0-25%, 25%-50%, 50-75%, 75-100%, Stupn ě t ř ídy, školy 1 … 75-100% 2 … 50-75% 3 … 25-50%, 4 … 0-25%,

23 Struktura výstupů pro školy 23 Vše on-line p ř ístupné na heslo p ř edané žák ů m Zpráva pro žáka, krátká a dlouhá Zpráva pro školu Celková Po t ř ídách Po žácích

24 Výstup za školu 24 Ú [%]P(c)P(o1)R(o1)P(o8)R(o8) český jazyk7085423. stupeň1001. stupeň matematika5164193. stupeň672. stupeň anglický jazyk6581322. stupeň1001. stupeň německý jazyk6172211. stupeň obecné studijní předpoklady938448 100

25 Výstup za třídy po oborech v ČJ 25 t ř ídaVýsledek 1. ro č níku [%] Výsledek 3. ro č níku [%] Reziduál (stupe ň ) G3A84732. stupe ň G3B88723. stupe ň G3C86871. stupe ň S3A83662. stupe ň S3B79691. stupe ň

26 Třídy oboru vzhledem k regresní přímce 26

27 Žáci vzhledem ke třídě a oboru 27

28 Odhady žáků v jednotlivých částech testu Jihlava, 2009 Výsledky poskytují informaci o sebehodnocení žák ů

29 Typy hodnocení žáka 29 Formativní hodnocení žáka - Nedílná sou č ást pr ů b ě žného hodnocení výuky a u č ení se žáka - Každodenní zp ě tná vazba mezi u č itelem a žákem - Hlavní cíl hodnocení: zdokonalení procesu u č ení se žáka Sumativní hodnocení žáka - Posuzuje úrove ň výsledk ů žáka – co žák ví, chápe, umí - Hlavní cíl: potvrzení dosažených znalostí, č áste č n ě i podpora u č ení se žáka - Výsledky slouží ke srovnání p ř ípadn ě rozhodnutí, zda žák m ů že postoupit do vyššího ro č níku nebo na další stupe ň školního vzd ě lávání aj.

30 Formativní prvky testování Relativního přírůstku znalostí 30 Výsledky (v ě tšina) jsou dostupny ihned po testování Percentily žák ů v jednotlivých p ř edm ě tech – celkové Postavení v rámci t ř ídy P ř edm ě ty hodnoceny nejen jako celek, ale také po dovednostech Podle výsledku v dovednostech jsou žákovi nabídnuty úlohy, které rozvíjejí danou dovednost Žák dostane zp ě tnou vazbu z odhadu svého výkonu Relativní p ř ír ů stek je transformován na stupn ě

31 Regresní přímky předmětů 31

32 32

33 Korelace celkem – predikční validita 33 Č J0,616 MA0,523 AJ0,642 NJ0,606 OSP0,308 Predik č ní validita - výsledek testu z výstupního testování se porovnává s úsp ě šností ú č astníka testu ve vstupním testování Jde vlastn ě o speciální p ř ípad kriteriální validity.

34 Závěr 34 Elektronické testování Hodnoceny nejen p ř edm ě ty, ale také dovednosti Dovednosti formulovány ve všech p ř edm ě tech na základ ě expertního odhadu a faktorové analýzy Relativní p ř ír ů stek žák ů, t ř íd, škol rozd ě len do stup ňů Nový model testování - formativní konceptuální hodnocení rozší ř ené o vstupní informace od u č itel ů, kte ř í jsou sou č asn ě uživateli hodnocení

35 Děkuji za pozornost 35


Stáhnout ppt "RNDr. Martin Mal č ík, Ph.D. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostrav ě Metodické a evalua č ní centrum, o.p.s. 1 Přidaná hodnota ve vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google