Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testování hypotéz. Testování statistických hypotéz Ne ř íkej: „Objevil jsem pravdu!“ ale rad ě ji: „Objevil jsem jednu z pravd!“ Libanonsko- americký.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testování hypotéz. Testování statistických hypotéz Ne ř íkej: „Objevil jsem pravdu!“ ale rad ě ji: „Objevil jsem jednu z pravd!“ Libanonsko- americký."— Transkript prezentace:

1 Testování hypotéz

2 Testování statistických hypotéz Ne ř íkej: „Objevil jsem pravdu!“ ale rad ě ji: „Objevil jsem jednu z pravd!“ Libanonsko- americký básník Chalil Gibran (1883 –1931) v knize „The Prophet“

3 VO x hypotézy:

4 Typické zdroje hypotéz 1)Požadavek na pot ř ebnou kvalitu produktu 2)Hypotéza je založena na p ř edchozí zkušenosti 3)Hypotéza vychází z teorie, kterou je t ř eba doložit 4)Hypotéza je pouhým dohadem, založeným na náhodném pozorování

5 Testování – postup Formulujeme testovanou (nulovou) a alternativní hypotézu Vybereme vhodný test (testové kritérium) Zvolíme hladinu významnosti α (obvykle 0,05 = 5%) Sestrojíme kritický obor W Vypo č ítáme hodnotu testovacího kritéria U č iníme záv ě r o prokázání č i neprokázání alternativní hypotézy (zamítnutí č i nezamítnutí nulové hypotézy)

6 Testování - pojmy Nulová / alternativní hypotéza Hladina významnosti Testovací kritérium Kritický obor (obor zamítnutí), kritická hodnota, obor p ř ijetí Jednostranné testy – dvojstranné testy

7 Chí - kvadrát chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se používá k zjišt ě ní, zda mezi dv ě ma znaky existuje prokazatelný výrazný vztah. Základní myšlenka chí-kvadrát testu spo č ívá v porovnání pozorovaných a o č ekávaných č etností. 3 typy test ů : · Test homogenity – slouží pro porovnání rozložení (distribuce) kvalitativní veli č iny ve dvou nebo více populacích. Test nezávislosti – používá se k posouzení závislosti dvou kvalitativních veli č in m ěř ených na prvcích téhož výb ě ru. Test dobré shody - zjiš ť uje, zda sledovaná veli č ina má rozd ě lení pravd ě podobnosti ur č itého typu.

8 Postup Sestavení kontingen č ní tabulky (min. 2x2) Pozorované č etnosti zjistíme z kontingen č ní tabulky O č ekávané č etnosti je nutné vypo č ítat. P ř i výpo č tu vycházíme z p ř edpokladu, že platí nulová hypotéza.

9 Case I. Nulová hypotéza: Podíl ku ř ák ů je stejný u muž ů i žen. Alternativní hypotéza: Podíl ku ř ák ů u muž ů a u žen se liší. Pozorované četnosti Sloupec1nekuřácikuřácicelkem muži277119396 ženy12266188 celkem399185584

10 Přepočítané četnosti

11 Výsledek, tedy dosaženou hladinu statistické významnosti, porovnáme s hodnotou 0,05. Je-li dosažená hladina statistické významnosti menší než 0,05, nulovou hypotézu zamítáme, v opa č ném p ř ípad ě nulovou hypotézu zamítnout nem ů žeme. V tomto p ř íkladu p = 0,220, nulovou hypotézu tedy zamítnout nem ů žeme. Nulová hypotéza: Podíl ku ř ák ů je stejný u muž ů i žen. Záv ě r testování zní: Podíl ku ř ák ů je stejný v populaci muž ů i žen.

12 Testy shody Parametrický test - Chí kvadrát test Provést: intervalové rozd ě lení č etností Podmínky: - žádný interval s nulovou č etností; maximáln ě 20% interval ů s č etností menší než 5 Testovací kritérium: kde: A i = pozorovaná č etnost a E i = o č ekávaná č etnost. Pokud je hodnota testovacího kritéria vyšší, než p ř íslušná kritická hodnota rozd ě lení chí- kvadrát pro ν = (r - 1) stup ňů volnosti (kde r = po č et interval ů ), hypotézu o shod ě dvou rozd ě lení zamítáme (na p ř íslušné hladin ě významnosti)


Stáhnout ppt "Testování hypotéz. Testování statistických hypotéz Ne ř íkej: „Objevil jsem pravdu!“ ale rad ě ji: „Objevil jsem jednu z pravd!“ Libanonsko- americký."

Podobné prezentace


Reklamy Google