Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Dlouhodobý majetek u příspěvkových organizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Dlouhodobý majetek u příspěvkových organizací."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Dlouhodobý majetek u příspěvkových organizací

2 Hospodaření nepodnikatelských organizací 2 Příspěvková organizace Hospodaří:  s prostředky získanými vlastní činností,  s prostředky finančních fondů,  s prostředky získanými doplňkovou činností,  s příspěvky a dary od fyzických a právnických osob  s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele,  s peněžními prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů, grantů, ze zahraničí Příspěvek na provoz – rozdíl mezi vlastními výnosy a celkovými náklady

3 Hospodaření nepodnikatelských organizací 3 Finanční vztahy ke zřizovateli Důsledné oddělení:  investiční prostředky  provozní prostředky  Hlavní činnost  Doplňková činnost

4 Hospodaření nepodnikatelských organizací 4 Povinnosti zřizovatele PO  poskytovat příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony či jiná kritéria,  provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace po celý rozpočtový rok, zajišťovat výkon finanční kontroly podle Zákona o finanční kontrole,  schvalovat a vydávat zřizovací listinu organizace,  podat návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku,  zveřejnit informaci o zřízení či zrušení příspěvkové organizace a znění zřizovací listiny v Ústředním věstníku ČR,  schvalovat výši rezervního fondu i odpisový plán příspěvkové organizace

5 Hospodaření nepodnikatelských organizací 5 Kompetence zřizovatele PO  zřizovat a rušit příspěvkové organizace, schvalovat jejich zřizovací listiny,  uložit odvod prostředků do svého rozpočtu, jestliže: plánované výnosy příspěvkové organizace překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele při porušení rozpočtové kázně.

6 Hospodaření nepodnikatelských organizací 6 Souhlas zřizovatele PO  rozdělovat hospodářský výsledek a příděly do fondů a použití fondů  použít zisk z doplňkové činnosti k jinému využití než jen ve prospěch hlavní činnosti,  využívat investiční úvěry a půjčky,  pořizovat majetek na leasing,  ručit za závazky třetích osob,  přijímat cenné papíry jako protihodnoty za své pohledávky

7 Hospodaření nepodnikatelských organizací 7 Financování investičních potřeb Financování dlouhodobého majetku  Fond reprodukce majetku (916)  Zdroje fondu: z odpisů DM z investiční dotace od zřizovatele z darů a příspěvků jiných subjektů

8 Hospodaření nepodnikatelských organizací 8 Investiční prostředky ze státního rozpočtu Žádost na MF ČR: o finanční podporu dle vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek: státního rozpočtu ISPROFIN – Informační Systém PROgramového FINancování : výdaje programového financování (ISPROFIN) = součást kapitálových i běžných výdajů státního rozpočtu (podle konkrétních podmínek vyhlášeného programu).

9 Hospodaření nepodnikatelských organizací 9 Rozvaha PO, USC, OSS Rozvaha Stálá aktiva  hmotná  nehmotná  finanční Vlastní zdroje  Majetkové fondy  Finanční a peněžní fondy Oběžná aktivaCizí zdroje Časové rozlišení (Aktiva celkem)(Pasiva celkem)

10 Hospodaření nepodnikatelských organizací 10 MAJETKOVÉ FONDY FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Vlastní zdroje Cizí zdroje ZDROJE KRYTÍ AKTIV ZDROJE KRYTÍ PROSTĚDKU ROZP. HOSP

11 Hospodaření nepodnikatelských organizací 11 Struktura vlastních zdrojů u nepodnikatelských subjektů (příspěvkových organizací) Majetkové fondy (90) – zdroj krytí majetku příspěvkových organizací  Fond dlouhodobého majetku (901)  Fond oběžných aktiv (902) Finanční a peněžní fondy (91)  Fond odměn (911)  Fond kulturních a sociálních potřeb (912)  Fond rezervní (914)  Fond reprodukce investičního majetku (916) Výsledky hospodaření  Výsledek hospodaření minulých účetních období  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

12 Hospodaření nepodnikatelských organizací 12 Fond DM (901) Zdroje fondu:  bezúplatně přijatý DM  tvorba zdrojů krytí DM převodem z 916 a 914 Čerpání fondu:  zůstatková cena DM při jeho vyřazení  vypořádání mezi zdroji krytí ve výši odpisů DM převodem na 916

13 Hospodaření nepodnikatelských organizací 13 Fond reprodukce majetku (916) Zdroje fondu:  odpisy DM  příděl z VH  dotace na investice, dary na pořízení DM  převody z rezervního fondu Čerpání fondu:  k financování pořízení DM a tech. zhodnocení  doplňkový zdroj financování oprav DM

14 Hospodaření nepodnikatelských organizací 14 Třída 0 - DM  01 - DNM  02 – DHM odpisovaný  03 – DHM neodepisovaný  04 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek  05 – Poskytnuté zálohy na DM  06 – DFM  07 – Oprávky k DNM  08 – Oprávky k DHM  09 – opravné položky k DM (nepoužívají PO)

15 Hospodaření nepodnikatelských organizací 15 02 – DHM odpisovaný  021 – stavby  022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí  025 – pěstitelské celky trvalých porostů  026 – základní stádo a tažná zvířata  028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  029 – ostatní dlouhodobý hmotný majetek

16 Hospodaření nepodnikatelských organizací 16 Rozdělení dlouhodobého majetku u PO Dlouhodobý hmotný majetek  do 3 tis. Kč  3 tis. Kč – 40 tis. Kč (DDHM)  nad 40 tis. Kč (DHM) Dlouhodobý nehmotný majetek  do 7 tis. Kč  7 tis. Kč – 60 tis. Kč  (DDNM)  nad 60 tis. Kč (DNM)

17 Hospodaření nepodnikatelských organizací 17 Pořizování DM  Nákupem z vlastních zdrojů  Bezúplatným převodem  Darem  Vlastní činností  Ze systémové dotace  Z návratné finanční výpomoci od zřizovatele  Z FKSP

18 Hospodaření nepodnikatelských organizací 18 Pořízení drobného dlouhodobého majetku koupí Účetní operacetis. Kč MD DAL FaD – nákup DDHM16 Np – spotřeba materiálu CZ – dodavatelé VBU – úhrada faktury16 CZ - dodavateléOA - BU VUD – zařazení DDHM do užívání 16 028 DM - DDHM088 DM – oprávky k DDHM FaD – nákup DDNM30 Np – spotřeba služeb CZ – dodavatelé VBU – úhrada faktury30 CZ - dodavateléOA - BU VUD – zařazení DDNM do užívání 30 018 DM - DDNM078 DM – oprávky k DDNM

19 Hospodaření nepodnikatelských organizací 19 Pořízení dlouhodobého majetku nákupem z vlastních zdrojů Účetní operacetis. Kč MD DAL FaD – nákup DHM60 DM – pořízení DHM CZ – dodavatelé VBU – úhrada faktury60 CZ - dodavateléOA – BU FRIM VUD – zařazení DHM do užívání 60 DM - SAMVDM – pořízení DHM VUD – převod zdrojů k pořízenému DM (čerpání FRIM) 60 916 VZ – FRIM901 VZ – fond DM

20 Hospodaření nepodnikatelských organizací 20 Schéma zaúčtování opotřebení DM

21 Hospodaření nepodnikatelských organizací 21 Odpisy DM Účetní operacetis. Kč MD DAL VUD – zaúčtování účetních odpisů DM do nákladů 60 Np – odpisy DMDM – oprávky VUD – tvorba FRIM (tvorba zdrojů ve výši zaúčtovaných odpisů ) 60 901-fond DM916 – FRIM VUD – převod mezi analytickými bankovními účty ve výši odpisů 60 BU – FRIM BU

22 Hospodaření nepodnikatelských organizací 22 Pořízení dlouhodobého majetku darem Účetní operace MD DAL VUD – dar oceněný reprodukční pořizovací cenou DM – SAMV901 VZ – fond DM VUD – odpis darovaného majetku Np – odpisy DMDM- oprávky VUD – tvorba fondu RM (vyúčtování zdrojů krytí) 901 VZ – fond DM916 VZ – fond RM VUD – darovaný DDHM 028 DM – DDHM088 DM – oprávky

23 Hospodaření nepodnikatelských organizací 23 Pořízení neodpisovaného DM bezúplatným převodem Účetní operace MD DAL VUD – zaúčtování nabytí neodpisovaného DM DM – pořízení DM901 VZ – fond DM VUD – zařazení do užívání DM – kulturní památka DM – pořízení DM

24 Hospodaření nepodnikatelských organizací 24 Vyřazení DM  Z důvodu likvidace  Z důvodu poškození nebo ztráty  Prodejem  Převodem zřizovateli  Bezúplatným převodem jiné PO

25 Hospodaření nepodnikatelských organizací 25 Vyřazení dlouhodobého majetku likvidací Účetní operace MD DAL VUD – vyřazení majetku plně odepsaného DM – oprávkyDM – SAMV Majetek se zůstatkovou cenou VUD – dodatečný odpis zůstatkové ceny Np – odpisy DMDM- oprávky VUD – tvorba fondu FRIM (vyúčtování zdrojů krytí) 901 VZ – fond DM916 DM – fond RM VUD – vyřazení majetku z evidence DM – oprávkyDM – stroj

26 Hospodaření nepodnikatelských organizací 26 Vyřazení dlouhodobého majetku Účetní operacetis. Kč MD DAL VUD – vyřazení DDHM z evidence 16 088 DM – oprávky k DDHM 028 DM - DDHM Vyřazení dlouhodobého majetku prodejem VUD – vyřazení DHM v pořizovací ceně 60 08. DM - oprávky02. DM – SAMV FaO – prodej DHM30 OA – odběrateléV – tržby VBU – úhrada faktury30 OA - BUOA - odběratelé

27 Hospodaření nepodnikatelských organizací 27 Technické zhodnocení Účetní operacetis. Kč MD DAL FaD – přístavba600 DM – pořízeníCZ – dodavatelé VBU – úhrada faktury600 CZ - dodavateléOA - BU VUD – zařazení do užívání – zvýšení pořizovací ceny 600 02. DM - DHM DM – pořízení VUD – převod zdrojů krytí DM 600 916 – FRIM901 – fond DM FAD – technické zhodnocení (do 40 tis. Kč) 30 Np – technické zhodnocení CZ - dodavatelé

28 Hospodaření nepodnikatelských organizací 28 Opravy DM Účetní operacetis. Kč MD DAL FaD – oprava DDHM6 Np – opravyCZ – dodavatelé FaD – oprava budovy600 Np – opravyCZ – dodavatelé VUD – schváleno čerpání FRIM na opravy DM 600 916 – FRIM V – zúčtování fondů

29 Hospodaření nepodnikatelských organizací 29 Účetní operacetis. Kč MD DAL VBU – příjem investiční dotace 160 VUD – předpis nároku na poskytnutí investiční dotace 160 VUD – tvorba FRIM z odpisů – zaúčtování - Vyúčtování zdrojů krytí 50 VUD – použití fondu na financování oprav DM 30 FaD – pořízení DM VBU – úhrada faktury 190 VUD – převod zdrojů k pořízenému DM 190

30 Hospodaření nepodnikatelských organizací 30 Účetní operacetis. Kč MD DAL VBU – příjem investiční dotace 160OA - BUCZ – dotace VUD – předpis nároku na poskytnutí investiční dotace 160348 - CZ dotace916 – Vlastní zdroje- FRIM VUD – tvorba FRIM z odpisů – zaúčtování - Vyúčtování zdrojů krytí 50 Np – odpisy 901- fond DM DM – oprávky 916 – FRIM Investiční fond VUD – použití fondu na financování oprav DM 30916 – FRIMVp –zúčtování fondů FaD – pořízení DM VBU – úhrada faktury 190 DM – pořízení DM CZ – dodavatelé OA - BU VUD – převod zdrojů k pořízenému DM 190916 – FRIM901 – fond DM


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikatelských organizací 1 Dlouhodobý majetek u příspěvkových organizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google