Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Implementační fáze Pracovní skupina – rodina a zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Implementační fáze Pracovní skupina – rodina a zdraví."— Transkript prezentace:

1 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Implementační fáze Pracovní skupina – rodina a zdraví

2 Cíl dnešního setkání Účelem prezentace je především: – představit procesy a organizační strukturu implementační/realizační fáze – význam pracovní skupiny, – základní informace k dotačním výzvám, – připomenutí tematické oblasti „Rodina a zdraví“.

3 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

4 Dotační příležitosti KPSVL

5 Projektové alokace v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Soulad s programovým opatřením Zkušenost parametrů probíhajících výzev Spolupráce s ministerstvy Soulad s prioritami a cíli SPSZ Projektový návrh Alokace SPSZ

6 Dosavadní přínosy Politika sociálního začleňování je významnou sociálně-politickou aktivitou MMB. MMB prostřednictvím KPSVL dále otevírá dveře spolupráce a participace, přičemž se danému dále učí. Město se učí prezentovat a komunikovat otázky sociální politiky (např. Desatero politiky sociálního začleňování). Město se snaží být aktivním i inovativním řešitelem různých oblastí sociální politiky (nábytková banka atd.). Město se snaží, ve spolupráci s ASZ, obhajovat oprávněné zájmy všech místních aktérů na úrovni jednotlivých resortů. MMB vyjednal s KÚ JMK takové podmínky, které v základu umožní to, aby v rámci projektových aktivit mohly být podpořeny i ty záměry, jejichž součástí budou sociální služby (viz základní přehled SPSZ) Atd.

7 Desatero politiky sociálního začleňování města Brna: 1.Pozitivní dopady pro všechny. 2.Město Brno, místo pro budování zdravé a fungující rodiny. 3.Problémy řešíme komplexně a ve spolupráci. 4.Aktivně zapojujeme všechny dotčené - všechny občany města Brna. 5.Rozvíjíme kompetence všech občanů města Brna. 6.Předcházíme vzniku dalších problémů. 7.Politika sociálního začleňování města Brna je výsledkem dlouhodobé odborné spolupráce. 8.Průběžně vyhodnocujeme efektivitu nastavených opatření. 9.Posilujeme obecnou sociální politiku města Brna s dopady na další cílové skupiny (senioři, zdravotně znevýhodnění atd.). 10.Využíváme příležitostí čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/desatero- politiky-socialniho-zaclenovani-mesta-brna/

8 Struktura řízení/procesů – realizační fáze Řídící skupina Výbor pracovních skupin PS Bydlení PS Sociální práce a sociální služby PS Sociálně rizikové jevy/prevence PS VzděláváníPS ZaměstnanostPS Cizinci a uprchlíci Konference LP Lokální partnerství

9 Struktura řízení/procesů – roční cíle PS Přehledová tabulka aktivit a výstupů - roční plán činnosti (rok XY) Pracovní skupina Vedoucí pracovní skupiny Tajemník pracovní skupiny Zástupce Agentury Priorita 1. CílNástroje dosažení cíle Termín plnění Odpovědný subjekt Hodnocení plnění cíle Priorita 2. CílNástroje dosažení cíle Termín plnění Odpovědný subjekt Hodnocení plnění cíle Celkové vyhodnocení činnosti (rok xy)

10 Potřeby PS Proces zjišťování potřeb PS a dalších institucí/aktérů politiky sociálního začleňování: Realizace dotazníkového šetření/anket při jednotlivých PS – zaměření na oblast potřeb – – Znalostní a dovednostní potřeby ve vztahu k práci s cílovou skupinou, – Znalostní a dovednostní potřeby z hlediska přípravy projektů, – Nastavení komunikačních a vzájemných informačních toků, – Nastavení možností participace CS do přípravy projektových záměrů, – Otázky vážící se k systému sociálních služeb a poskytování registrovaným sociálním službám, – Oblast hraničních „služeb“ tzn. komunitní sociální práce, – Oblast sociálně právní ochrany dětí a související spolupráce NNO, – Atd.

11 Struktura řízení/procesů – role MMB Podpora dosahování priorit a cílů stanovených v rámci SPSZ prostřednictvím soustavného posilování kompetencí kapacit zapojených institucí a rozvoje nástrojů/metod sociální inkluze. Komunikační prostor Koordinace Pozitivní pracovní prostředí Odborné kapacity Realizace ne/projektových opatření Sociální služby

12 Struktura řízení/procesů – role Agentury Podpora dosahování priorit a cílů stanovených v rámci SPSZ prostřednictvím soustavného posilování kompetencí kapacit zapojených institucí a rozvoje nástrojů/metod sociální inkluze. Poradenství Vzdělávací a informační činnost Koordinační role Koncepční činnost Rozvoj participace Řízení rizik

13 Operační programy

14 ESF – Operační program zaměstnanost Prioritní osa2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Specifický cíl2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Předpoklad otevření pro Brno – první čtvrtletí 2017 (výzva č.3). Vzor rozsahu a podmínek výzvy - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva (http://www.esfcr.cz/vyzva- 042-opz)http://www.esfcr.cz/vyzva- 042-opz

15 Příklady podporovaných aktivit Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti, zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.). Aktivizační, asistenční a motivační programy, které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

16 Příklady podporovaných aktivit Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách. Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny. Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace). Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

17 ESF – Operační program zaměstnanost (základní informace) Oprávnění žadatelé – NNO, obce a organizace jimi zřizované, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb (zapsaní v registru poskytovatelů SS), osvč a obchodní společnosti pro projekty sociálního podnikání, sociální družstva Financování – NNO (100 % financování z veřejných zdrojů), podnikající subjekty (85 % financování z veřejných zdrojů), obce a jimi zřizované organizace (95 % financování z veřejných zdrojů)

18 ESF – Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osaPrioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční prioritaIP1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy IP2 - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí IP3 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové Cílová skupina: všechny děti a žáci v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, s důrazem na zvýšení kvality a proinkluzivnosti škol a vzdělávacích zařízení, dále děti a žáci, u kterých společenské nebo osobní faktory, představují překážky pro naplnění jejich potenciálu v budoucím životě.

19 ESF – Výzkum, vývoj a vzdělávání (základní informace) Posílení kompetencí PP pro inkluzivní vzdělávání a překonávání předsudků, pedagogickou diagnostiku, práci s heterogenní skupinou, formální hodnocení a aktivizující metody výuky. Aktivity vedoucí ke zlepšení ped-psych. poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných podpůrných opatření s součinnosti s MŠ, ZŠ, NNO a OSPOD. Ověřování a zavádění podpůrných opatření. Rozvoj školních poradenských pracovišť. Začleňování dětí ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ a poskytování podpory pro jejich vzdělávání. Podpora alternativních forem předškolního vzdělávání. Rozvoj spolupráce pedagogických, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání. Koordinace a spolupráce při sociálně-pedagogických intervencích v rodinách. Spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ.

20 EFRR – Integrovaný regionální operační program Prioritní osa2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční prioritaInvestiční priorita 9a „Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižováním nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám“ Investiční priorita 9c „Poskytování podpory sociálním podnikům“ Podporované aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče, infrastruktura pro sociální, zdravotní a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, infrastruktura komunitních center, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení Podporované aktivity: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků

21 EFRR – Integrovaný regionální operační program (základní informace) Veřejná podpora: služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) nebo de minimis Financování – žadatelé sociální podnikání (85% financování z veřejných zdrojů), sociální bydlení (obce 90 %, ostatní žadatelé 95 %) Ex-post financování (převládá)

22 EFRR – Integrovaný regionální operační program (základní informace) Vyhlášení výzvy - orientačně období mezi polovinou května a června nákup jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení nebo jejich rekonstrukci, a to až do podílu 20 % bytů ve stávajících bytových domech. Hlavním důvodem přesunutí vyhlášení výzvy skutečnost, že ministerstvo dosud nezodpovědělo všechny otázky souladu výzvy s pravidly veřejné podpory. Dle dosavadního návrhu, který odpovídá potřebám regionů, bude výzva vyhlášena jak v režimu de minimis SGEI, tak v režimu tzv. vyrovnávací platby. Pro výpočet vyrovnávací platby je však třeba nastavit tzv. kalkulační vzorec, na jehož vytvoření Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době pracuje. Agentura usilovala od počátku jednání o rozšíření dosavadního zacílení výzvy o další poptávaný parametr, kterým je podpora rekonstrukce objektů výhradně se sociálními byty. Agentura preferuje možnost celkové rekonstrukce objektů za podmínky, že se bude jednat o malé objekty s maximální velikostí 8 bytových jednotek.

23 EFRR – Integrovaný regionální operační program (základní informace) Byla schválena specifická kritéria hodnocení a tím de facto výzva na sociální bydlení. Dnes byly na MV IROP diskutovány dvě pozitivní změny, které byly schváleny: 1.zásadní pro uvažování o podobě žádosti vzhledem k míře podpory z IROP je počet bytů v domě: a)V domě do 8 bytů se může čerpat dotace na nákup či rekonstrukci všech 8 bytů pro účely sociálního bydlení nebo na libovolný počet bytů bez ohledu na pravidlo maxima 20 % sociálních bytů. Např. se tedy v domě o 8 bytech může rekonstruovat 6 bytů pro účely sociálního bydlení a 2 budou určeny pro klasické bydlení. Poměry mohou být libovolné (5 SB / 3 klasické; 7 SB / 1 klasický...). Vycházelo se z předpokladu, že malý dům a méně než 8 sociálních bytů nezhorší situaci v oblasti sociálního vyloučení, ale je reálné sociální prací a dalšími nástroji podpořit proces sociální inkluze. b)V domě nad 8 bytů se již uplatní pravidlo finanční podpory maximálního počtu 20 % bytů určených pro sociální bydlení. 2.podpora žádosti na rekonstrukci nebo nákup sociálních bytů je podmíněna vykonáváním sociální práce s klientem/klienty, kteří sociální byt obývají. Sociální práci mohou provozovat obce či NNO, časově nebude sociální práce omezena, důležitá bude její potřebnost na straně klienta. Výzva na sociální bydlení by, dle sdělení MMR, mohla být vyhlášena do konce tohoto týdne. Důležité pro jednotný komplex podpory sociálního bydlení v území ČR je to, že schválená specifická kriteria hodnocení v rámci individuálních projektů budou platit i pro integrované výzvy (ITI/IPRU/CLLD).

24 Návrh na průběh projektové spolupráce 1.Předání základního souboru informací prostřednictvím semináře pro žadatele/informačních setkání 2.Individuální schůzky se žadateli, na kterých dojde k základnímu poradenství ohledně přípravy projektů a k vytvoření orientačního harmonogramu podávání žádostí. Schůzka odstartuje proces konzultací. 3.ASZ sestaví celkový harmonogram čerpání za Brno. Tyto plány využijeme k vlastnímu projektovému poradenství, ale odevzdáme je také MPSV a dalším ministerstvům (v případě sociálních služeb také krajům ). 4.Na základě individuálních konzultací dojde k rozpracování projektového záměru, který bude průběžně konzultován s ASZ. 5.ASZ shromáždí často se opakující otázky a připraví ve spolupráci s ministerstvy pro partnery odpovědi. 6.Žadatel využívá nabídky jedné písemné (případně osobní ) konzultace záměru s řídícím orgánem.

25 Návrh na průběh projektové spolupráce 7. Na základě harmonogramu připraví ASZ v Brně projektové dny, na které přizve ke konzultaci složitých žádostí (neobvyklé aktivity, investiční projekty apod.) další odborné pracovníky ASZ. 8. Proběhne konzultace předfinální žádosti ze strany garantů města a Agentury a je vydáno vyjádření (ASZ i města) k souladu se strategickým plánem. V případě registrovaných sociálních služeb se vyjadřuje také kraj. 9. Pracovní skupiny monitorují přípravu projektů, evidují podané žádosti, zajišťují soulad a komplementaritu mezi jednotlivými projekty

26 Rodina a zdraví

27 Vize: „Prostředí pozitivní lokální prorodinné politiky utvořené na moderních principech sociální politiky posilující rozvoj a spolupráci všech nezbytných institucí, fungující na principu vzájemné solidarity“. Motto: „Brno, rodina.“ Celkem Rodina a zdraví Zdroje (Kč) IROPIROP 9.A 2.1 0 OPZOP Z 2.1.1 123 689 000 OP VVVOP VVV 3.3.1 0

28 Základní analytická situace Nestabilita rodinného prostředí na úrovni „nukleární“ i „široké“ rodiny. Navyšující se počet rodin, které nejsou schopny zajistit dostatečné plnění svých funkcí – ekonomická, výchovná/socializační, emocionální, biologická/reprodukční, kontrolní atd. Zhoršený zdravotní stav sociálně vyloučených s přímými dopady do nejširšího okolí. Navyšující se počet zásahů OSPOD na území MMB – 13 372 případů v roce 2014. Navyšující se problematika dětí a mládeže s výchovnými problémy – kurátoři pro děti a mládež evidovali celkem 1 628 klientů s výchovnými a dalšími problémy (řešení trestných činů, přestupků, dohledy a další). Využití ústavní výchovy v roce 2014 – 150x nařízena soudem, 60x nařízena soudem v rámci okamžité pomoci, 101x nařízena při souhlasu rodiče/zákonného zástupce. V roce 2014 celkem 125x zasáhl OSPOD v situacích domácího násilí.

29

30

31 Projektové záměry MMB Rodina, zdraví a prevence Aktivity obecně: – Posílení efektivity realizovaných opatření oblasti „Rodina, zdraví a prevence“ = koordinace prostoru platforem a pracovních skupin příslušných oblastí – Strategický materiál pro oblast „Rodina, zdraví a prevence“ – Personální posílení – rodinní poradci, sociálně-zdravotní pracovník – Preventivní aktivity = zdravá rodina Partneři: – spolupracující subjekty oblasti prevence, rodiny a zdraví (PČR, MP, PMS, JMK atd.) Financování: OP Z

32 Děkujeme za pozornost a těšíme se na příležitost další spolupráce! Kontaktní osoby: Mgr. Jan Mochťák (Agentura, lokální konzultant,), tel: 725001925, mochtak.jan@vlada.cz mochtak.jan@vlada.cz Mgr. Tomáš Jurčík (Magistrát města Brna, poradce pro národnostní menšiny), tel: 542 173 759, jurcik.tomas@brno.czjurcik.tomas@brno.cz


Stáhnout ppt "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Implementační fáze Pracovní skupina – rodina a zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google