Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Strategický plán sociálního začleňování města Brna (SPSZ) 14. 4. 2016, Zastupitelský sál města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Strategický plán sociálního začleňování města Brna (SPSZ) 14. 4. 2016, Zastupitelský sál města."— Transkript prezentace:

1 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Strategický plán sociálního začleňování města Brna (SPSZ) 14. 4. 2016, Zastupitelský sál města Brna

2 Cíl dnešního setkání Účelem setkání je především: – představit schválený dokument SPSZ (schválení zastupitelstvem MMB 15. 3. 2016), – odpovědět na související základní dotazy, – v návaznosti na dané seznámení s organizační strukturou realizační fáze.

3 Obsah dnešního setkání Prezentace obsahu Strategického plánu sociálního začleňování a jeho jednotlivých kapitol, včetně nástinu projektových záměru města Brna (9:30 – 10:45). Bližší představení formálních procesů a postupů naplňování cílů SPSZ (10:45 – 11:15). Základní informace k dotačním příležitostem, které se váží ke KPSVL (11:15 – 11:30).

4 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Počátek spolupráce duben 2015. Schválení memoranda o spolupráci ZMB dne 23. 6. 2015. Postupná tvorba systému spolupráce ve vztahu MMB a Agenturou pro sociální začleňování (dále ASZ) = jmenován manažer KPSVL (T. Jurčík a příslušný podpůrný tým) X tvořen tým ASZ. Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - http://www.socialni- zaclenovani.cz/KPSVLhttp://www.socialni- zaclenovani.cz/KPSVL

5 Obsahová příprava materiálu Pracovní skupiny Definují potřeby, opatření a cíle (základní finalizace září 2015). Příprava analytické části Výchozím materiálem Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR + spolupráce se členy PS a dalšími institucemi. Projektové záměry Konzultace, sběr a hodnocení (garanční komise) projektových záměrů. (září – prosinec 2015) Konzultace Konzultace s příslušnými resorty - MPSV, MŠMT, MMR, MV ČR. Schvalovací a seznamovací proces Úroveň MČ (sněm starostů), komise RMB, výbory ZMB, politické kluby, úroveň KÚ JMK. (leden – březen 2016) Schválení SPSZ ZMB 15. 3. 2015

6 Obsah dokumentu Teoretická část Představení Odboru pro sociální začleňování ÚV ČR (dále jen Agentury) a Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen KPSVL) Spolupráce města Brna a Agentury v režimu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Formální struktury a mechanismy pro naplňování cílů KPSVL Význam spolupráce s vybranými institucemi Proces tvorby Strategického plánu sociálního začleňování Úvodní analytická část Tematická/aplikační část Tematické kapitoly, priority a cíle SPSZ města Brna Tematická kapitola - Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování Tematická kapitola – Zaměstnanost Tematická kapitola - Bezpečnost a prevence rizikového chování Tematická kapitola – Zdraví a rodina Tematická kapitola – Cizinci a uprchlíci – integrace Tematická kapitola – Vzdělávání Tematická kapitola – Bydlení

7 Přílohy a kde dokument naleznete Seznam příloh: Příloha č. 1 - Stručná analýza sociálního vyloučení na území města Brna k dispozici Příloha č. 2 - Memorandum spolupráce - město Brno a ASZ k dispozici Příloha č. 3 - Přehled členů lokálního partnerství na území města Brna k dispozici Příloha č. 4 - Přehled indikátorů a alokací SPSZ k dispozici Příloha č. 5 - Vstupní indikátorová soustava Strategických plánů sociálního začleňování k dispozici Kde dokument naleznete: http://socialnipece.brno.cz/

8 Celková/výsledná alokace dle jednotlivých oblastí

9 Tematické naplnění SPSZ Solidarita Participace Subsidiarita

10 Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování Aktivity této oblasti posilují prostor sociální koheze, jakožto základní předpoklad pro uskutečňování aktivit v dílčích (aplikačních) oblastech politiky sociálního začleňování. Základními východisky tohoto postupu jsou obecné principy sociální politiky – solidarita, participace a subsidiarita.

11 Stanovené priority 1. Posílení aspektů formálního a neformálního komunikačního prostředí inkluze. 2. Posílené participace řešení sociálního začleňování na straně majority i minority. 3. Zlepšení podmínek pro zapojení cílových skupin do kulturních a sportovních aktivit.

12 Bezpečnost a prevence rizikového chování Vize: „Posílení systémového přístupu lokální úrovně politiky prevence při rozvoji potenciálu všech zapojených aktérů a souběžném navyšování bezpečného prostředí města Brna“. Motto: „Prevence je lepší než terapie“. Celkem Bezpečnost a prevence rizikového chování Zdroje (Kč) IROPIROP 9.A 2.1 0 OPZOP Z 2.1.1 90 822 000 OP VVVOP VVV 3.3.1 15 340 000

13 Základní analytická situace Za celý rok 2014 celkem 14 203 trestných činů (PČR), celkem 109 213 přestupků (MP). Celkem 2 311 trestných činů Brno-střed, 2 067 trestných činů Brno-sever a 2 188 trestných činů Brno-Židenice. Dle výzkumů přes 50% dětí ve věku 11-15 let má zkušenost s návykovými látkami a hraním hazardních her (ve věkové kategorii 16–19 let je to 83,7 %). Dle výzkumů se snižuje věková hranice uživatelů drog – experimentátorů i pravidelných uživatelů. Lidé, kteří mají za sebou pobyt ve vězení, trpí v 50 % případů bytovou nouzí, potřebují pomoc s oddlužením, hledáním nové práce a zároveň často podstupují léčbu závislostí či trpí psychickými poruchami.

14 Stanovené priority 1. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. 2. Podpora výchovně-vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež. 3. Podpora integračních aktivit pro osoby vykonávající alternativní typ trestu, osoby po návratu z výkonu trestu nebo osoby žijící rizikovým způsobem života. 4. Zmírňování rizik návykového chování.

15 Projektová záměry MMB Domovnická akademie (Bezpečná adresa) – 60 vyškolených domovníků Asistenti prevence kriminality – 6 nových asistentů do oblastí sociálně vyloučených lokalit

16 Rodina a zdraví Vize: „Prostředí pozitivní lokální prorodinné politiky utvořené na moderních principech sociální politiky posilující rozvoj a spolupráci všech nezbytných institucí, fungující na principu vzájemné solidarity“. Motto: „Brno, rodina.“ Celkem Rodina a zdraví Zdroje (Kč) IROPIROP 9.A 2.1 0 OPZOP Z 2.1.1 123 689 000 OP VVVOP VVV 3.3.1 0

17 Základní analytická situace Nestabilita rodinného prostředí na úrovni „nukleární“ i „široké“ rodiny. Navyšující se počet rodin, které nejsou schopny zajistit dostatečné plnění svých funkcí – ekonomická, výchovná/socializační, emocionální, biologická/reprodukční, kontrolní atd. Zhoršený zdravotní stav sociálně vyloučených s přímými dopady do nejširšího okolí. Navyšující se počet zásahů OSPOD na území MMB – 13 372 případů v roce 2014. Navyšující se problematika dětí a mládeže s výchovnými problémy – kurátoři pro děti a mládež evidovali celkem 1 628 klientů s výchovnými a dalšími problémy (řešení trestných činů, přestupků, dohledy a další). Využití ústavní výchovy v roce 2014 – 150x nařízena soudem, 60x nařízena soudem v rámci okamžité pomoci, 101x nařízena při souhlasu rodiče/zákonného zástupce. V roce 2014 celkem 125x zasáhl OSPOD v situacích domácího násilí.

18 Stanovené priority 1. Zlepšit přístup ke zdravotní péči, včetně preventivní zdravotní péče a zdravotní osvěty. 2. Navýšení efektivity práce s rodinou, včetně systematizace spolupráce.

19 Projektové záměry MMB Rodina, zdraví a prevence Aktivity obecně: – Posílení efektivity realizovaných opatření oblasti „Rodina, zdraví a prevence“ = koordinace prostoru platforem a pracovních skupin příslušných oblastí – Strategický materiál pro oblast „Rodina, zdraví a prevence“ – Personální posílení – rodinní poradci, sociálně-zdravotní pracovník – Preventivní aktivity = zdravá rodina Partneři: – spolupracující subjekty oblasti prevence, rodiny a zdraví (PČR, MP, PMS, JMK atd.) Financování: OP Z

20 Zaměstnanost Vize: „Inkluzivní trh práce na území města Brna umožňuje rovný přístup k zaměstnání pro všechny skupiny osob, disponuje dostatkem pracovních míst a pracovní síly odpovídající kvalifikace v požadované úrovni“. Motto: „Brno, město příležitostí“. Celkem Zaměstnanost Zdroje (Kč) IROPIROP 9.C 2.2 26 100 000 OPZ OP Z 2.1.1 40 017 000 OP Z 2.1.2 20 240 000 OP VVVOP VVV 3.3.1 0

21 Základní analytická situace Míra nezaměstnanosti se v údobí posledních tří let pohybuje v rozmezí 7 – 9 %. Nezaměstnaností jsou více zasaženy ženy. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných při ÚP nad 12 měsíců se pohybuje dlouhodobě nad 50 %. Nejvíce hlášených volných pracovních míst je pro osoby se základním vzděláním a pro osoby vyučené – tyto dvě položky tvoří více jak 2/3 hlášených volný pracovních míst. Z kvalifikovaných odhadů (statistické výkazy činnosti sociální práce) nevládních organizací pracujících v sociálně vyloučených lokalitách v Brně vyplývá, že nezaměstnanost v lokalitách se pohybuje mezi 30–50 %, u romských obyvatel dosahuje až k 90 %. Nejčastějšími bariérami pro vstup na trh práce sociálně vyloučených osob jsou nízká nebo nerelevantní kvalifikace, diskriminace na trhu práce, zadluženost a s ní související problematika (exekuce atd.), ztráta pracovních návyků, neznalost nových využívaných technologií, neochota za prací dojíždět mimo centrum lokality, praktická nezaměstnatelnost, neschopnost fungovat v pevném denním řádu a rytmu.

22 Stanovené priority 1. Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce. 2. Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, včetně přípravy osob pro vstup na trh práce. 3. Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti. 4. Provázání služeb na podporu zaměstnanosti.

23 Projektové záměry MMB Systémový projekt – Zaměstnanost Aktivity obecně: – Provázení a podpora klienta v získání a udržení si zaměstnání – Podpora spolupráce subjektů trhu práce, včetně zaměstnavatelů – Vytvoření metodických postupů koordinace a organizace spolupráce – Evaluace a vyhodnocení Realizující subjekty: – MMB, spolupracující partner ÚP – pobočka Brno, NNO podílející se na řešení problematiky nezaměstnanosti ve městě Brně Financování: OP Z

24 Vzdělávání Vize: „Systémový přístup a podpora kvality a inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách na území statutárního města Brna při navázání spolupráce a propojení úsilí všech zapojených aktérů ve vzdělávání a v práci s rodinou.“ Motto: „Kvalitní škola základ života“ Celkem Vzdělávání a školství Zdroje (Kč) IROPIROP 10 2.4 0 OPZOP Z 2.1.1 0 OP VVVOP VVV 3.3.1 287 115 000

25 Základní analytická situace Statutární město zřizuje samo nebo prostřednictvím svých městských částí celkem 137 mateřských škol (z toho počtu je 23 škol součástí škol základních) a 66 základních škol. Ve školním roce 2015/2016 mateřské školy navštěvovalo celkem 11 540 dětí, v základních školách se vzdělávalo celkem 28 666 žáků. Ve dvou třetinách MŠ nejsou děti ohrožené školním neúspěchem nijak systematicky sledovány. Většina pedagogických pracovníků MŠ dosud neabsolvovala žádné vzdělávání v oblasti inkluze, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami apod. Všechny ZŠ mají alespoň minimální zkušenost s inkluzivním vzděláváním. Nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a v nedostatečné odborné přípravě pedagogů (přetíženost pedagogů). Nefungující komunikační prostor mezi ZŠ a rodiči, klesající zájem rodičů o spolupráci se školou. Potřebné personální posílení pedagogických sborů (zejména na pozicích asistentů pedagoga a odborných pozicích na školních poradenských pracovištích).

26 Stanovené priority 1. Rovný přístup k předškolnímu vzdělání. 2. Rovný přístup k základnímu vzdělání. 3. Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání.

27 Projektové záměry MMB Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně Aktivity: – Podpora neformálních forem předškolního vzdělávání – Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči – Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole – Povinný modul rozvoj pracovníků ve vzdělávání Partneři: 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi, NNO Zdroj: OP VVV

28 Projektové záměry MMB Rovný přístup k základnímu vzdělávání ve městě Brně Aktivity: – Usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání – Podpora škol prostřednictvím školních asistentů – Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem /nebo předčasným odchodem ze vzdělávání, doučování žáků – Kariérové poradenství a podpora žáků při smysluplné volbě povolání – Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání – Spolupráce se školami a s NNO, vzájemná informovanost o aktivitách projektů města a projektů škol a NNO Partneři: 66 základních škol zřizovaných městem/městskými částmi, ZŠ Pramínek (zřizovaná NNO), ZŠ Cyrilometodějská, NNO Zdroj: OP VVV

29 Projektové záměry MMB Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání Aktivity: – Zajištění možnosti smysluplného trávení volného času dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí a s tím spojená prevence patologických jevů – Spolupráce se školami a s NNO, vzájemná informovanost o aktivitách projektů města a projektů škol a NNO Realizátor: MMB, NNO Zdroj: OP VVV/OP Z (prolínání s oblastí prevence)

30 Bydlení Vize: „V roce 2025 se v Brně lidé budou jen výjimečně dostávat do situace bytové nouze, pokud se do této situace přece jen dostanou, nebudou v této situaci muset být dlouhodobě a nebudou se do ní dostávat opakovaně.“ Motto: „Důstojné bydlení je základ.“ Celkem Bydlení Zdroje (Kč) IROPIROP 9.A 2.1 108 995 000 OPZOP Z 2.1.1 97 556 000 OP VVVOP VVV 3.3.1 0

31 Základní analytická situace Ke konci roku 2014 vlastnilo město 29 333 bytů. Z tohoto počtu bylo 746 bytů neobydlených (z velké části šlo o byty v domech, jež potřebují kompletní rekonstrukci). Domácnostem, které nesplňují podmínky pro získání pronájmu městského bytu, nezbývá jiná možnost, než se pokoušet najít bydlení na volném trhu, kde ale narážejí na bariéry finanční nedostupnosti (kauce, provize realitním kancelářím) a diskriminace. Nejvíce lidí bez domova žije v komerčních ubytovnách. Kolem 500 lidí bez domova využívá pobytových sociálních služeb (azylových domů a domů na půl cesty). Přinejmenším ve třetině případů se uživatelé pobytových sociálních služeb po odchodu ze zařízení nedostali z bytové nouze. V červenci 2015 žilo v městských bytech téměř 2 500 domácností dlužících na nájemném, z nichž část je rovněž ohrožena ztrátou bydlení. Podle kvalifikovaného odhadu žije v Brně v situaci bezdomovectví (tj. v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v ubytovnách) zhruba 250 rodin. Další stovky rodin pak žijí v nejistém bydlení (hrozí jim vystěhování) nebo v nevyhovujícím bydlení (v přeplněných bytech či v bytech, jež jsou ve stavu nevhodném pro bydlení).

32 Stanovené priority 1. Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení). 2. Investice do bytového fondu pro účely sociálního bydlení. 3. Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení. 4. Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy. 5. Vytvoření, implementace a monitoring naplňování koncepce sociálního bydlení.

33 Projektové záměry MMB Základní přehled: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) – 50 rodin Domov, jako šance (housing first) – 65 osaměle žijících ohrožených lidí vč. mladistvých Zřízení 100 sociálních bytů ze stávajících obecních bytů (a další rekonstrukce v rámci ITI) Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – cca 1900 ohrožených domácností Pilotní testování zavádění koncepce sociálního bydlení v Brně – Pilotní projekt MPSV Realizace a vyhodnocení pilotního projektu sociální nájemní agentury – 240 osob (60 domácností) využije služeb poradenství v získání a udržení si bydlení

34 Integrace cizinců Vize: „Posílení systémového přístupu lokální úrovně integrační politiky se současným rozvojem potenciálu všech zapojených aktérů“. Motto: „Brno, otevřené město“.

35 Základní analytická situace V rozmezí posledních pěti let docházelo a dochází k soustavnému navyšování počtu cizinců na území města Brna. Podle údajů MV ČR je k termínu 31. 8. 2015 evidováno na území města Brna 24 275 cizinců (při závěru roku 2010 to bylo 21 307 cizinců). Z celkového počtu jich přibližně 60 % pochází z tzv. třetích zemí a zbylých 40 % jsou občané některé ze zemí EU/EHP. Z celkového počtu všech cizinců z třetích zemí, kteří žijí na území města Brna, je sociálním vyloučením ohroženo (je sociálně vyloučeno) 1500-2000 osob. Nejčastějším státním občanstvím cizinců přicházejících z třetích zemí na území města Brna jsou Ukrajina a Vietnam. Interkulturní prostředí města Brna je výrazně syceno i cizinci, kteří žijí v dojezdové vzdálenosti do zaměstnání (včetně přeshraničního dojíždění). Cizinci nejsou soustředěni do určitých lokalit, ale jsou rozptýleni po celém území města Brna. Město doposud nebylo hlavním subjektem a koordinátorem integrační politiky na svém území. Významným aspektem je nedaleká vzdálenost přijímacího zařízení Správy uprchlických zařízení MV ČR a Integrační azylové zařízení SUZ MV umístěné přímo v Brně.

36 Stanovené priority 1. Vytváření pozitivního prostředí integrace cizinců při zapojení všech obyvatel města Brna. 2. Snížení interkulturních bariér v dílčích oblastech lokální sociální politiky – bydlení, zaměstnanost, vzdělávání. 3. Posílení interkulturní dostupnosti institucionální pomoci se zvláštním zaměřením na oblast sociální ochrany, zdraví a bezpečnosti jedince.

37 Projektové záměry MMB Integrace cizinců – město, aktivní subjekt integrační politiky Aktivity: – Vytvoření koncepce integrační politiky města Brna – Pilotní odzkoušení využívání interkulturních pracovníků v režimu samosprávy města. – Navyšování interkulturní přístupnosti/otevřenosti prostředí města Brna (státní i nestátní instituce). – Aktivizace primární cílové skupiny pro participaci na veřejném životě při aktivním oslovování a práci s majoritou. – Nastavení integračních evaluačních mechanismů na lokální úrovni. Realizátor: MMB Partneři/spolupracující organizace: JMK, MV ČR (OAMP), SUZ MV, NNO Zdroj: OPZ/další finanční zdroje určené příslušné oblasti

38 Struktura řízení/procesů – realizační fáze Řídící skupina Výbor pracovních skupin PS Bydlení PS Sociální práce a sociální služby PS Sociálně rizikové jevy/prevence PS VzděláváníPS ZaměstnanostPS Cizinci a uprchlíci Konference LP Lokální partnerství

39 Struktura řízení/procesů – role MMB Podpora dosahování priorit a cílů stanovených v rámci SPSZ prostřednictvím soustavného posilování kompetencí kapacit zapojených institucí a rozvoje nástrojů/metod sociální inkluze. Komunikační prostor Koordinace Pozitivní pracovní prostředí Odborné kapacity Realizace ne/projektových opatření Sociální služby

40 Struktura řízení/procesů – role Agentury Podpora dosahování priorit a cílů stanovených v rámci SPSZ prostřednictvím soustavného posilování kompetencí kapacit zapojených institucí a rozvoje nástrojů/metod sociální inkluze. Poradenství Vzdělávací a informační činnost Koordinační role Koncepční činnost Rozvoj participace Řízení rizik

41 Role zapojených aktérů s ohledem na strategický plán sociálního začleňování Stává se žadatelem, příjemcem a realizátorem projektu. Spolupracuje na dalších aktivitách – vzdělávací akce, rozvoj participace atd. Jednotlivý žadatel Vytváří podmínky pro realizaci plánu, vystavuje vyjádření k projektům, stává se jeho nositelem a podporuje jeho naplňování. Je žadatelem a příjemcem dotace. Statutární město Brno Připravují výzvy, alokují prostředky, konzultují záměry, posuzují plán Přijímají žádosti, hodnotí je, přijímají pravidelnou zprávu o naplňování indikátorů a čerpání prostředků Ministerstva

42 Role zapojených aktérů s ohledem na strategický plán sociálního začleňování Konzultuje otázky spojené s potřebami cílové skupiny, je informován o přípravě plánu, konzultuje otázky udržitelnosti, sumarizuje informace o čerpání dotací v rámci celého kraje a všech tematických oblastí Sám je žadatelem a příjemcem dotací v oblasti sociálního začleňování Jihomoravský kraj Významný žadatel a příjemce dotací v oblasti OP Z 1 Spolupracující organizace v přípravě projektů v oblasti zaměstnanosti Úřad práce ČR, krajská pobočka

43 Dotační příležitosti KPSVL

44

45 Projektové alokace v rámci Strategickém plánu sociálního začleňování Soulad s programovým opatřením Zkušenost parametrů probíhajících výzev Spolupráce s ministerstvy Soulad s prioritami a cíli SPSZ Projektový návrh Alokace SPSZ

46 ESF – Operační program zaměstnanost Prioritní osa2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Specifický cíl2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Specifickým cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Předpoklad otevření pro Brno – leden 2017 (výzva č.3). Vzor rozsahu a podmínek výzvy - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva (http://www.esfcr.cz/vyzva- 042-opz)http://www.esfcr.cz/vyzva- 042-opz

47 Příklady podporovaných aktivit Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb. Podpora komunitní sociální práce, podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti, zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka při práci s cílovou skupinou; podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů; vznik a rozvoj nástrojů na podporu sociálního začleňování jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci, apod.). Aktivizační, asistenční a motivační programy, které přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

48 Příklady podporovaných aktivit Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách. Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny. Aktivity přispívající k boji s diskriminací (např. vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace). Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku (asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.). Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování. Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

49 ESF – Operační program zaměstnanost (základní informace) Oprávnění žadatelé – NNO, obce a organizace jimi zřizované, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb (zapsaní v registru poskytovatelů SS), osvč a obchodní společnosti pro projekty sociálního podnikání, sociální družstva Financování – NNO (100 % financování z veřejných zdrojů), podnikající subjekty (85 % financování z veřejných zdrojů), obce a jimi zřizované organizace (95 % financování z veřejných zdrojů)

50 EFRR – Integrovaný regionální operační program Prioritní osa2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční prioritaInvestiční priorita 9a „Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižováním nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám“ Investiční priorita 9c „Poskytování podpory sociálním podnikům“ Podporované aktivity: zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče, infrastruktura pro sociální, zdravotní a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, infrastruktura komunitních center, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení Podporované aktivity: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků

51 EFRR – Integrovaný regionální operační program (základní informace) Veřejná podpora: služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) nebo de minimis Financování – žadatelé sociální podnikání (85% financování z veřejných zdrojů), sociální bydlení (obce 90 %, ostatní žadatelé 95 %) Ex-post financování (převládá)

52 ESF – Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osaPrioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční prioritaIP1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy IP2 - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí IP3 - Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové Cílová skupina: všechny děti a žáci v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, s důrazem na zvýšení kvality a proinkluzivnosti škol a vzdělávacích zařízení, dále děti a žáci, u kterých společenské nebo osobní faktory, představují překážky pro naplnění jejich potenciálu v budoucím životě.

53 ESF – Výzkum, vývoj a vzdělávání (základní informace) Posílení kompetencí PP pro inkluzivní vzdělávání a překonávání předsudků, pedagogickou diagnostiku, práci s heterogenní skupinou, formální hodnocení a aktivizující metody výuky. Aktivity vedoucí ke zlepšení ped-psych. poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných podpůrných opatření s součinnosti s MŠ, ZŠ, NNO a OSPOD. Ověřování a zavádění podpůrných opatření. Rozvoj školních poradenských pracovišť. Začleňování dětí ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ a poskytování podpory pro jejich vzdělávání. Podpora alternativních forem předškolního vzdělávání. Rozvoj spolupráce pedagogických, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání. Koordinace a spolupráce při sociálně-pedagogických intervencích v rodinách. Spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ.

54 Návrh na průběh projektové spolupráce 1.Předání základního souboru informací prostřednictvím semináře pro žadatele 2.Individuální schůzky se žadateli, na kterých dojde k základnímu poradenství ohledně přípravy projektů a k vytvoření orientačního harmonogramu podávání žádostí. Schůzka odstartuje proces konzultací. 3.ASZ sestaví celkový harmonogram čerpání za Brno. Tyto plány využijeme k vlastnímu projektovému poradenství, ale odevzdáme je také MPSV a dalším ministerstvům (v případě sociálních služeb také krajům ). 4.Na základě individuálních konzultací dojde k rozpracování projektového záměru, který bude průběžně konzultován s ASZ. 5.ASZ shromáždí často se opakující otázky a připraví ve spolupráci s ministerstvy pro partnery odpovědi. 6.Žadatel využívá nabídky jedné písemné (případně osobní ) konzultace záměru s řídícím orgánem.

55 Návrh na průběh projektové spolupráce 7. Na základě harmonogramu připraví ASZ v Brně projektové dny, na které přizve ke konzultaci složitých žádostí (neobvyklé aktivity, investiční projekty apod.) další odborné pracovníky ASZ. 8. Proběhne konzultace předfinální žádosti ze strany garantů města a Agentury a je vydáno vyjádření (ASZ i města) k souladu se strategickým plánem. V případě registrovaných sociálních služeb se vyjadřuje také kraj. 9. Pracovní skupiny monitorují přípravu projektů, evidují podané žádosti, zajišťují soulad a komplementaritu mezi jednotlivými projekty

56 Harmonogram nejbližších aktivit Projektové týmy záměrů MMB (duben) Zahájení činnosti práce výboru pracovních skupin (duben) Zahájení činnosti práce pracovních skupin (květen) Realizace informačních setkání k příslušným dotačním oblastem (duben – červen) Sociální služby – informační setkání (květen - červen)

57 Děkujeme za pozornost a těšíme se na příležitost další spolupráce! Kontaktní osoby: Mgr. Jan Mochťák (Agentura, lokální konzultant,), tel: 725001925, mochtak.jan@vlada.cz mochtak.jan@vlada.cz Mgr. Tomáš Jurčík (Magistrát města Brna, poradce pro národnostní menšiny), tel: 542 173 759, jurcik.tomas@brno.czjurcik.tomas@brno.cz


Stáhnout ppt "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) Strategický plán sociálního začleňování města Brna (SPSZ) 14. 4. 2016, Zastupitelský sál města."

Podobné prezentace


Reklamy Google