Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum evropského projektování Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum evropského projektování Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele."— Transkript prezentace:

1 Centrum evropského projektování Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

2 OPPI Operační program pro podnikání a inovace Nemovitosti Marketing Eko-Energie Potenciál

3 Program Nemovitosti Uvažujete o investicích do podnikatelských nemovitostí Vaší firmy? Pomohla by Vám poloviční úspora nákladů v rozhodnutí investovat do rekonstrukce či přístavby Vaší výrobní či skladovací haly? Podnikáte v oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických a vývojových center a strategických služeb? Právě nyní máte poslední možnost získat až 50% finanční podporu na rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury Vaší firmy. Dne 28. 3. 2012 byla vyhlášena nová Výzva pro předkládání žádostí do programu Nemovitosti.

4 Program Nemovitosti Na co lze získat dotaci: projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný projekt); příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice); rekonstrukce a přístavba podnikatelských nemovitostí (není povolena výstavba „na zelené louce“); inženýrské sítě a účelové komunikace Harmonogram předkládání žádostí o dotaci: Registrační žádost - 11. 6. 2012 (povinnou přílohou RŽ je stavební povolení v právní moci) Plná žádost – 1. 8. 2012 (povinnou přílohou je dokumentace k ukončenému výběrovému řízení na dodavatele stavby, včetně uzavřené SoD, projektová dokumentace, atd.)

5 Program Nemovitosti Některé specifické podmínky účasti v dotačním programu Nemovitosti: žadatelem může být pouze subjekt podnikající v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také strategických služeb a technologických a vývojových center, který má uzavřen minimálně 2 účetní období; velikost podlahové plochy podnikatelského objektu, který je předmětem projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 500 m 2 ; v rámci projektu je možné navýšit původní podlahovou plochu a kubaturu objektu a to maximálně o 100 % původního stavu objektu; způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než cena obvyklá staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku; žadatel musí prokázat vlastnická práva k nemovitostem, kde bude projekt realizován (výpis z KN a snímek z katastrální mapy); žadatel nesmí po dobu 5 let (3 let u MSP) od dokončení projektu pronajmout ve prospěch třetích osob nebo sám využívat nemovitost pro jiné účely více než 25 %; objekt, který je předmětem Projektu, není v současnosti dostatečně efektivně využíván, je zanedbaný a pro činnost uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky realizace projektu.

6 Program Marketing Rozhodli jste se prorazit s vašimi produkty i na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Jste malý nebo střední podnik s více než 2letou historií? Právě pro Vás byla vyhlášena výzva k předkládání projektů v programu podpory MARKETING. Výzva je zaměřena na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích. Příjem registračních žádostí bude zahájen 2. května. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. červen 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč. Jaké výdaje je možné podpořit: - Podpora první účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku) - ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu. - Podpora druhé a další účasti MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí - ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis. - Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav v projektu (nikoli samostatně) - ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis. - Podpora na dopravu výstavních exponátů, vč. balného a manipulace v projektu této Výzvy - ve výši 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis.

7 Další plánované programy OPPI EKO-ENERGIE Plánujete realizovat aktivity v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů? Zeptejte se našich projektových manažerů na aktuální stav dotačního programu Eko-Energie. POTENCIÁL Rozhodli jste se zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Jestliže ano, pak je program Potenciál určen právě vám. Získejte až 50% dotační podporu na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií.

8 OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Educa III Rozvoj kvalifikace zaměstnanců

9 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program v současné době připravil a připravuje pro podniky dvě výzvy zaměřené na vzdělávání zaměstnanců. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty (nehledě na velikost). Výše finanční podpory se odvozuje podle formy přidělení dotace: 1.Režim de minimis – 100% (85% ESF, 15% státní rozpočet). Podmínkou možnosti čerpat podporu v tomto režimu je součet podpor de minimis v průběhu uplynulých 3 let (200 000 EUR) 2.Veřejná podpora – procenta dle velikosti podniku. a)Malé podniky 45% z celkových způsobilých výdajů b)Střední podniky 35% z celkových způsobilých výdajů c)Velké podniky 25% z celkových způsobilých výdajů

10 EDUCA III Výzva je zaměřena na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, tvorbu vzdělávacích programů pro zaměstnance či přípravu podnikových lektorů. 1.Vzdělávání specifické (poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné v omezeném rozsahu) 2.Vzdělávání obecné (kvalifikace přenositelné do ostatních podniků nebo oborů) – maximálně 20% z celkového rozpočtu projektu Žádosti je možné podávat od 3. září 2012 Ukončení příjmu žádostí: 14. 11. 2012

11 Rozvoj kvalifikace zaměstnanců Výzva v současné době není vyhlášena. Předpokládaný termín vyhlášení je červen 2012. Výzva bude obsahově zaměřena na podporu zvyšování kvalifikace zaměstnanců – bude podporováno vzdělávání managementu, dále vzdělávání v tzv. soft dovednostech a další vzdělávání, které nespadá do výzvy EDUCA. Podrobné informace budou známy po vyhlášení výzvy.

12 Centrum evropského projektování Pro bližší informace o jednotlivých programech OPPI volejte naše projektové manažery na tel.: 724 540 543 či 606 076 646; informace OPLZZ na tel.: 606 620 779 nebo nás kontaktujte na emailu obchod@cep-rra.cz. Konzultace projektových záměrů poskytujeme zcela nezávazně a ZDARMA.


Stáhnout ppt "Centrum evropského projektování Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google