Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Blanka Miksová CzechInvest, Regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Blanka Miksová CzechInvest, Regionální."— Transkript prezentace:

1 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Blanka Miksová CzechInvest, Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu

2 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě CzechInvest -- státní agentura, která své služby poskytuje bezplatně -- řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu -- působnost nejen v Praze, ale i ve všech krajských městech -- poskytuje informace a formální návod jak získat dotace na podporu podnikání -- podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR a rozvoj aplikovaného výzkumu --

3 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006 -- realizace na celém území ČR s výjimkou hlavního města (sídlo je možné mít v Praze) -- spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách s cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost či zavádění nových technologií -- požadované odvětvové vymezení dle CZ-NACE (dříve OKEČ) -- podpora vyplacena ve formě dotací zpětně po ukončení projektu -- povinnost alespoň 2-leté historie (u většiny programů)

4 Maximální míra veřejné podpory (velké/střední/malé podniky) Seminář v Evropském domě

5 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Aktuální výzvy - harmonogram příjmu RŽ aktuálních programů OPPI ICT v podnicích 01.01. 2010 – 15.10. 2010 Prosperita 01.11. 2009 – 30.06. 2010 Školící střediska 01.11. 2009 – 31.05. 2010 Inovace – Patent 01.06. 2009 – 31.05. 2010 Potenciál 26.02. 2010 – 30.09. 2010 Marketing 01.03. 2010 – 30.06. 2010 Eko-energie 01.03. 2010 – 30.08. 2010 ICT a strategické služby 01.03. 2010 – 15.04. 2010 Plánované výzvy vyhlášení výzvy příjem ŘŽ (pouze předpoklad!) Inovace 01.02.2010 01.05.2010 Rozvoj konec března 01.05.2010

6 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě ICT v podnicích Zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních technologií pro zvyšování vnitřní efektivity podniků a dodavatelsko-odběratelských vztahů. -- rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení -- zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií -- zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů v podniku Výše dotace: 0,35 – 20 mil. Kč Příjemce dotace: MSP Jaké výdaje lze podpořit: -- hmotný majetek a jeho technické zhodnocení: hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení (i pronájem) -- nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví -- služby poradců, expertů, outsourcing -- vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek

7 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Prosperita Podpora spolupráce a komunikace mezi oblastí výzkumu a podnikatelskou sférou, vybudování prostředí, které by posílilo postavení inovativních českých firem. -- vznik a rozvoj podnikatelských inkubátorů -- vznik a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků -- rozvoj center pro transfer technologií -- sítě business angels (propojení investorů a podniků) Výše dotace: -- 5 – 300 mil. Kč u projektů obsahujících stavební práce -- 1 – 30 mil. Kč u projektů bez stavebních prací Příjemce dotace: -- podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů -- veřejné instituce, ÚSC, výzkumné instituce, VŠ Jaké výdaje je možné podpořit: -- nákup pozemků a objektů -- investiční náklady v oblasti výstavby -- nákup HW a SW -- služby poradců

8 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Školicí střediska Zvyšování odborné znalosti zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností. Výše dotace: 0,2 - 100 mil. Kč Příjemci dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, nestátní neziskové organizace Podporované aktivity: -- pořízení pozemků a koupě nemovitostí -- výstavba, rekonstrukce a modernizace staveb -- inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí -- projektová dokumentace -- HW, SW a sítě -- pořízení vybavení a veškerých pomůcek ke školení Ve školicím středisku musí být vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl a související služby)!!!

9 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Inovace - Patent Získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Výše dotace: 0,01 – 1 mil. Kč -- 45 % pro malé a střední podniky, fyzické osoby -- 55 % pro malé a střední podniky spolupracující s vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi -- 75 % pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce Příjemce podpory: MSP, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, VŠ Jaké výdaje lze podpořit: -- náklady na oprávněné zástupce -- překlady -- správní poplatky

10 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Potenciál Vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Výše dotace: 1 - 100 mil. Kč. -- Procentuální výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou -- Podpora na neinvestiční výdaje je poskytována v režimu de minimis (pouze pro MSP) Příjemce dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti Jaké výdaje lze podpořit: -- pořízení strojů a jiného zařízení -- budovy, pozemky -- pořízení licencí a know-how -- vybrané provozní náklady: -- služby poradců, expertů, studie -- cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace projektu -- minimální výše investice do majetku 5 mil. Kč (10 mil. Kč u velkých podniků)

11 Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Marketing Podpora exportních záměrů jednotlivých podniků, posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. výše dotace: min. 100 000 Kč (max. dle pravidla de minimis) příjemci dotace: MSP a seskupení MSP Podporované aktivity: -- tvorba propagačních materiálů (letáky, brožury, inzeráty, pozvánky) -- účast na výstavách a veletrzích v zahraničí (pronájem, zřízení a provoz stánku) -- žadatel musí mít sídlo mimo Prahu s výjimkou případů, kdy je vývozní činnost spojena s výrobou a službami realizovanými mimo region Praha -- doba realizace projektu může být maximálně 1 rok

12 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Eko-energie Stimulace aktivit podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. a) využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů b) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory) výše dotace: 0,5 – 250 mil. Kč příjemce dotace: aktivita a) pouze MSP, aktivita b) i velké podniky Jaké výdaje lze podpořit: -- nákup a úprava pozemků -- inženýrské sítě a komunikace -- projektová dokumentace stavby -- inženýrská činnost ve výstavbě -- rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb -- novostavby a nákup staveb -- hardware a sítě -- stroje a zařízení včetně řídícího software

13 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. ICT a Strategické služby Rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem podnikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvářet tzv. centra strategických služeb Výše dotace: 1,5 až 100 mil. Kč (150 mil. Kč v regionech se soustředěnou podporou státu) Příjemce dotace: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti Jaké výdaje lze podpořit: -- stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků -- hardware a sítě, licence, know-how software. NEBO (nelze kombinovat) -- hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele PRO OBĚ VARIANTY -- nájem pozemků a budov -- služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP) -- přístup k informacím a databázím

14 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Proces administrace Registrační žádost (RŽ) Hodnocení formální + přijatelnosti (vč. ekonomického) Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu a kontroly na místě Monitoring projektu Základní principy: - využití internetové aplikace eAccount - „elektronizace“ dokumentů (RŽ, PŽ, ŽOPL, většina příloh a zpráv…) - elektronická komunikace mezi žadatelem a agenturou (PM) - nutnost získání elektronického podpisu - založení Master účtu (prostředí k podávání žádostí) - podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (RŽ, PŽ)

15 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

16 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

17 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize..

18 Seminář v Evropském domě Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Děkuji za pozornost Bc. Blanka Miksová Ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu praha@czechinvest.org Tel: 296 342 553, 724 335 117


Stáhnout ppt "Jsem malý podnikatel a dolehla na mě krize.. Seminář v Evropském domě Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Blanka Miksová CzechInvest, Regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google