Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Robert Wenzel oddělení implementace, OSF

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Robert Wenzel oddělení implementace, OSF"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Robert Wenzel oddělení implementace, OSF
Možnosti využití finančních prostředků v letech 2007 – 2013 ze SF EU Mgr. Robert Wenzel oddělení implementace, OSF © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Prioritní osa 1 – Vznik firem
Program START Cíl: Zvýhodnění přístupu začínajících podnikatelů ke kapitálu na realizaci jejich prvních podnikatelských záměrů Příjemce podpory:     Začínající drobní podnikatelé s registrací k dani z příjmu v roce podání žádosti nebo v roce předchozím, příp. s registrací po uplynutí 7 let od ukončení předchozí registrace Uznatelné náklady: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného a vybraného nehmotného majetku náklady na pořízení zásob, software a náklady spojené s propagací a publicitou projektu Druh podpory: Bezúročný úvěr do výše 90% uznatelných nákladů projektu, výše úvěru 0,75 až 1,5 mil. Kč, doba splatnosti 7 let Zvýhodněná záruka až do 80 % úvěru s finančním příspěvkem až do 15 % úvěru, výše zaručovaného úvěru 1,5 mil. Kč, realizace do 2 let

3 Prioritní osa 1 – Vznik firem
Program JEREMIE Cíl: Vytvoření nabídky nástrojů financování projektů začínajících podnikatelů s minimálním vlastním kapitálem umožňující realizaci drobnějších investičně zaměřených projektů, zejména pro účely inovačně zaměřených projektů spin-off firem. Příjemce podpory: Podnikatelské subjekty jako správci fondů rizikového kapitálu (prostřednictvím EIF). Druh podpory: Kapitálový vstup EIF do jednotlivých fondů (fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu zaměřené především na nově vznikající firmy a firmy ve fázi vývoje /firmy typu spin-off a start-up/)

4 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program KREDIT Cíl: Zvýhodnění přístupu k finančním prostředkům pro malé podnikatele s nižším vlastní kapitálem a nedostatečným zajištěním úvěru Zajištění podřízeného úvěru pro malé a střední podnikatele 1/ Příjemci podpory: Malí podnikatelé s maximálně 7 – letou historií Uznatelné náklady: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku náklady na pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku pořízení zásob Druh podpory: zvýhodněný úvěr s pevnou úrokovou sazbou 4 % p.a., 0,2 až 6 mil. Kč, z toho 60 % investice, splatnost až 8 let finanční příspěvek ve výši až 15 % z vyčerpaného zvýhodněného úvěru s podmínkou zvýšení stavu o 2 zaměstnance

5 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program KREDIT 2/ Příjemci podpory: Malí a střední podnikatelé Uznatelné náklady: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku náklady na pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku koupě podniku v konkurzu Druh podpory: podřízený úvěr s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a., 2 – 25 mil. Kč, až 75 % uznatelných nákladů, doba splatnosti podřízeného úvěru 11 let, odklad splátek jistiny úvěru na 6 let, Výše uzavřeného podřízeného úvěru musí být nižší než související uzavřený bankovní úvěr finanční příspěvek ve výši až 10 % z vyčerpaného podřízeného úvěru s podmínkou zvýšení stavu o 4 zaměstnance

6 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program EPC Cíl: Podpora projektů malých a středních podnikatelů v oblasti energetických služeb, které svými efekty přispívají ke snížení spotřeby energie a zvýšení efektivnosti výroby energie Příjemci podpory: MSP Druh podpory: Zvýhodněný úvěr ve výši až 10 mil. Kč, s úrokovou sazbou 1 % p. a., s dobou splatností do 10 let a odkladem splácení až 3 roky , zajištění avalovanou směnkou Záruka s finančním příspěvkem ve výši až 15 % z výše zaručeného úvěru

7 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program ZÁRUKA Cíl: Zlepšení přístupu malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci projektů Příjemci podpory: Malí a střední podnikatelé Ze zaručovaného úvěru lze financovat: pořízení a rekonstrukci dlouhodobého a pořízení vybraného dlouhodobého nehmotného majetku pořízení zásob, financování pohledávek do lhůty splatnosti Druh podpory: zvýhodněná záruka za bankovní úvěr do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, cena ve výši 0,1 – 0,3 % p.a z výše záruky zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem pouze pro malého podnikatele zvýhodněná záruka až do výše 80 % jistiny úvěru s finančním příspěvkem až 15 % výše úvěru v postižených regionech, úvěr do 5 mil. Kč, realizace projektu do 2 let

8 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program ROZVOJ Cíl: Posílit vlastní růst podnikatelů, zlepšení jejich pozice na trhu, udržení a růst počtu pracovních míst Příjemci podpory: Malí a střední podnikatelé v regionech se soustředěnou podporou státu Uznatelné náklady: nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, kde je příjemce dotace prvním vlastníkem stavební náklady v souvislosti se zaváděním technologie (max. 30 % z celkových uznatelných nákladů), náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how poradenství v souvislosti s projektem Druh podpory: Dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů a je poskytována ve výši mil. Kč, maximálně však do výše stanovené regionální mapou intenzity veřejné podpory uznatelných nákladů projektu

9 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program ROZVOJ STRATEGICKÝCH A ICT SLUŽEB Cíl: Tvorba nových informačních systémů (IS), ICT řešení a aplikací; Centra pro návrh a implementaci IS/ICT; Centra sdílených služeb; Centra zákaznické podpory; Centra oprav high-tech výrobků a technologií. Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Uznatelné náklady: Projektová dokumentace a náklady související s výstavbou center sdílených služeb, center zákaznické podpory, high-tech opravárenských center; 2-leté mzdové náklady na nově vytvořená pracovní místa při vývoji nových IS/ICT řešení a aplikací. Výše podpory: mil. Kč / projekt

10 Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Program VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH Cíl: Zavádění a rozšiřování využívání informačních systémů (IS) při zvyšování vnitřní efektivity, vývoji nových výrobků, zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů. Rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury; Zavádění a rozšiřování outsorcingu IS. Příjemci podpory: Malý a střední podnik či sdružení podnikatelů (klastry) ve zpracovatelském průmyslu Uznatelné náklady: Náklady na implementaci manažerských, znalostních systémů, CRM, ERM; Náklady na zavedení paperless office; Náklady na napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů; Náklady na kvalitativní zvýšení zabezpečení IS; Náklady na zavedení outsorcingu informačního systému ERM. Výše podpory: Max. 20 mil. Kč / projekt

11 Prioritní osa 3 – Efektivní energie
Program EKOENERGIE Cíl: Stimulovat aktivitu podniků, zejména MSP, v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů Příjemci podpory: MSP Druh podpory: Podřízený úvěr - do 50 mil. Kč, doba splatnosti až 15 let, odklad splátek 8 let, úroková sazba 1 % p. a., do výše maximálně 50 % nákladů projektu. Dotace ve výši 1 mil. Kč – 75 mil. Kč.

12 Prioritní osa 4 – Inovace
Program INOVACE Cíl: Zavádění inovací produktu a výrobního procesu, organizační a marketingové inovace. Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR, udělení patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek v ČR a v zahraničí. Příjemci podpory: Inovace: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Patenty: MSP, VŠ, veřejné výzkumné instituce a fyzické osoby Uznatelné náklady: pořízení nových strojů a zařízení pro zavedení průmyslové výroby inovovaných produktů a/nebo zvýšení efektivnosti procesů výroby náklady na služby patentových zástupců, správní poplatky placené příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví, náklady na překlady dokumentace Výše podpory: Inovace: 1 – 75 mil. Kč / projekt + max. 2 mil. Kč na organizační a marketingové inovace Patenty: 10 – 300 tis. Kč / projekt

13 Prioritní osa 4 – Inovace
Program POTENCIÁL Cíl: Pořízení či rozšíření infrastruktury (budovy, výzkumná zařízení) pro vývojové a inovační aktivity. Prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Uznatelné náklady: nákup, rekonstrukce nebo výstavba ploch pro založení nebo rozšíření vývojového centra pořízení přístrojového zařízení pro činnost vývojového centra náklady na provoz vývojových center (MSP) Výše podpory: 3 – 70 mil. Kč / projekt

14 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Program SPOLUPRÁCE Cíl: Vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni Příjemci podpory: Právnická osoba ve smyslu § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, která vede oddělenou účetní evidenci a musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejích hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti Uznatelné náklady: nákup a rekonstrukce staveb, projektová dokumentace software, přístup k informacím a databázím, hardware a sítě služby poradců, expertů, studie, překlady, tlumočení, účetnictví a audit práva duševního vlastnictví školení, rekvalifikace, semináře, workshopy

15 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Program SPOLUPRÁCE Druhy podpor: Dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů až do výše 75 %, výše dotace na projekt minimálně 1 mil. Kč, maximální výše podpory bude upřesněna v jednotlivých výzvách

16 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Program PROSPERITA Cíl: Zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů a inovačních center. Zakládání a rozvoj sítí Business Angels. Příjemci podpory: Podnikatelé, obecně prospěšné společnosti, kraje, obce Uznatelné náklady: projektová dokumentace a náklady související s výstavbou výše uvedených zařízení inovační infrastruktury náklady na zvýhodněné služby poskytované inkubovaným MSP náklady na provoz podnikatelských inkubátorů a inovačních center Výše podpory: 5 – 200 mil. Kč (obsahuje-li projekt stavební práce) 1 – 30 mil. Kč (neobsahuje-li projekt stavební práce)

17 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Program ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Cíl: Pořízení či rozšíření prostorů určených pro další vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců v sektoru průmyslu a podnikání Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, vzdělávací instituce, sdružení podnikatelů, zaměstnavatelské svazy, územní samosprávné ceky, NNO Uznatelné náklady: výstavba, pořízení, rekonstrukce budov a prostorů pro vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů pořízení přístrojového vybavení, včetně školicích pomůcek a programů Výše podpory: 200 tis. – 150 mil. Kč / projekt

18 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Program NEMOVITOSTI Cíl: Pořízení nemovitosti, předprojektová a projektová příprava staveb, provádění staveb, příprava území, odstranění ekologických zátěží a nevyužitelných staveb, relokace firem, vytváření GIS a akreditace manažerů regionální infrastruktury. Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty, územní a samosprávné celky nebo svazky územních či samosprávných celků a agentura CzechInvest Uznatelné náklady: Pořízení a/nebo rekonstrukce budov pro podnikání, výstavba podnikatelských objektů určených k pronájmu, regenerace zanedbaného území (brown-fieldu) pro nové podnikání Výše podpory: Výše dotace se poskytuje podle příjemce podpory a podle druhu projektu a to v souladu s regionální mapou podpory.

19 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Program PORADENSTVÍ Cíl: Zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podnikatele Příjemci podpora: Malí a střední podnikatelé Podporované aktivity: Národní registr poradců podpora poradenských služeb pro podnikatele podpora infrastruktury informačních, poradenských a vzdělávacích služeb Druhy podpor: Dotace na služby externích poradců je poskytována malým a středním podnikatelům ve výši až do 2 milionů Kč, maximálně však ve výši 50 % uznatelných nákladů projektu

20 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Program MARKETING Cíl: Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím podpory individuálních a společných účastí na zahraničních veletrzích a výstavách Příjemci podpory: Malí a střední podnikatelé Uznatelné náklady: získávání marketingových informací pro vstup na zahraniční trhy marketingové cizojazyčné propagační materiály, propagace prostřednictvím internetu podpora presentace podniků na výstavách nebo veletrzích v zahraničí Druhy podpor: dotace: Dotace je poskytována do výše 50 %, minimální výše podpory na projekt je 0,1 mil. Kč a maximální 2,0 mil. Kč u samostatného MSP a 4,0 mil. Kč u seskupení MSP

21 Další informace:


Stáhnout ppt "Mgr. Robert Wenzel oddělení implementace, OSF"

Podobné prezentace


Reklamy Google