Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti Strategické záměry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti Strategické záměry."— Transkript prezentace:

1 Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013

2 Vize Globální cíl Specifické cíle Priority Analýzy prostředí Identifikace „bariér“ Strategie EU Schéma formování priorit

3 Vize 2015 „V horizontu roku 2015 by měla mít Česká republika konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se, jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na ostatních mezinárodních trzích. Podnikatelský sektor by měl svoji konkurenceschopnost opírat především o aplikaci nových vědeckovýzkumných poznatků, realizaci inovačních opatření, kvalifikovanou pracovní sílu a fungující ucelenou síť podnikatelských služeb.“

4 Současná situace české ekonomiky Pozitivní stránky: relativně rychlý ekonomický růst (5,1 % 2.Q 2005) rostoucí exportní výkonnost české ekonomiky masivní příliv FDI atd. Negativní stránky: nízká produktivita práce ve srovnání s EU nízká inovační aktivita nedostatečná mobilita pracovní síly nedostatek rizikového kapitálu atd.

5 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání ! Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI ! Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií ! Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení ! Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky ! Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch ! Vysoká energetická náročnost výroby

6 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání Bariéry  Cíle ! Zvýšení spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI ! Intenzivnější podpora VaV a transferu technologií ! Efektivní využívání ICT a moderních metod řízení ! Zlepšení vzájemné spolupráce mezi podniky ! Zvýšení nabídky vhodných podnikatelských ploch ! Snížení energetické náročnosti výroby

7 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání Intervenční oblasti Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání Lidské zdroje pro podnikáníÚspory energií KONKURENCESCHOPNOST

8 Naplňování vize I4 I3 I2I1 Cíle Vize

9 PrioritaOpatřeníProgram P 1 - Podnikání a inovace 1.1 Vznik nových firem START INKUBÁTOR 1.2 Rozvoj podniků KREDIT PROGRES ZÁRUKA ROZVOJ III. VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH MARKETING 1.3 Efektivní energie EFEKTIVNÍ ENERGIE 1.4 Inovační podnikání INOVACE VÝZKUMNÝ POTENCIÁL PATENT Návrh rozdělení priorit OPPI

10 PrioritaOpatřeníProgram P 2 -Infrastruktura pro rozvoj podnikání 2.1 Spolupráce SPOLUPRÁCE 2.2 Rozvoj lidských zdrojů (Programy ESF) INFRASTRUKTURA RLZ 2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace NEMOVITOSTI PROSPERITA

11 Návrh rozdělení priorit OPPI PrioritaOpatřeníProgram P 3 - Služby pro rozvoj podnikání 3.2 Služby pro podnikání PORADENSTVÍ INTERNACIONALIZACE ICT - SLUŽBY 3.3 Nové trendy TRENDY P 4 – Technická asinstence

12 Ing. Boris Halata Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti Děkuji za Vaši pozornost

13 OPPI 2007 – 2013 Spolupráce Inkubátor Prosperita II. Pracovní skupina 1 Praha, 27.2. 2006

14 Spolupráce klastry, póly excelence, technologické platformy Cíl: »Podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti rozvojem odvětvových seskupení »Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšení podmínek pro podnikání a inovace »Zlepšení vazeb VŠ, výzkumu a podnikatelského sektoru. Zaměření : »Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení podnikatelských subjektů s VVI a vzdělávacími institucemi »vytváření úzkých vzájemných vazeb a realizace kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.

15 Zaměření – 4 typy projektů: »Klastry »Póly excelence »Technologické platformy »Související aktivity (CzechInvest) Dopady: »30 – 40 klastrů »10 – 15 pólů excelence »5 – 10 technologických platforem Spolupráce klastry, póly excelence, technologické platformy

16 Inkubátor Cíl: »Zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů, resp. podnikatelských inovačních center, vytvářejících podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem Zaměření: Podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj firem, zejména start-up a spin-off, s inovačním potenciálem »vznik a rozvoj inkubátorů, BIC, PIC apod. »sítě Business Angels

17 Inkubátor Zaměření (pokrač.): »nové finanční nástroje: - dotace pro fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu - patentové fondy pro podporu ochrany duševního vlastnictví - aktivity související se zkvalitněním implementace programu a vybudováním infrastruktury pro implementaci Dopady: »Rozvoj podnikatelského prostředí, akcelerace vzniku a rozvoje inovativních firem, tvorba pracovních míst. »40 – 50 podpořených inkubátorů »10 fondů »700 podpořených firem

18 Prosperita II. Cíl: »Zakládání, činnost a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a na ochranu duševního vlastnictví. Zaměření: »Podpora infrastruktury pro průmyslový VVI se zaměřením na transfer technologií mezi subjekty inovačního prostředí. »Podpora přímé vazby mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou

19 Prosperita II. Zaměření (pokrač.): »zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků »zakládání a rozvoj center pro transfer technologií »vytvoření a uplatnění nových finančních nástrojů »aktivity související se zkvalitněním implementace programu Dopady: »Zvýšení konkurenceschopnosti regionů budováním znalostní základny v regionech »40 podpořených VTP a CTT »5 fondů »400 podpořených firem

20 Děkuji za Vaši pozornost

21 Výzkumný potenciál Inovace Patent Pracovní skupina 2 Praha, 27.2. 2006 OPPI 2007 – 2013

22 VÝZKUMNÝ POTENCIÁL CÍL Zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem (zejména MSP), zvýšení počtu podniků (zejména MSP), které provádějí vlastní výzkum a vývoj. Trvalé zvyšování konkurenceschopnosti a tvorba kvalifikovaných pracovních míst. ZAMĚŘENÍ Podpora firem při budování pracovišť výzkumu a vývoje, a další rozvoj existující výzkumné a vývojové kapacity podniků Prohloubení spolupráce podniků s VaV organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích a evropských programů VaV DOPADY Zvyšování výzkumného a vývojového potenciálu firem. Zlepšování pozice firem v rámci inovační infrastruktury ČR. Předpoklad je podpora cca 500 subjektů.

23 INOVACE CÍL Posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst Stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP. ZAMĚŘENÍ Podpora komercionalizace výsledků VaV a transferu technologií do tržního prostředí prostřednictvím podpory inovačních projektů zaměřených na: - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, - nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, - nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele, - nebo na zavedení progresivních marketingových metod, - nebo na realizaci eko-inovací v průmyslové výrobě. DOPADY Zvýšení inovační aktivity podniků, zvýšení technologické úrovně výroby a zavedení efektivních metod řízení podniků. Předpoklad podpora cca 1000 – 1400 subjektů

24 PATENT CÍL Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví, malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, a vysokými školami. ZAMĚŘENÍ Podpora aktivit vedoucích k ochraně práv k duševnímu vlastnictví (zejména patentových aktivit) malých a středních podniků, pracovišť výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí (zejména u EPO, USPTO, JPO) a v ČR ve formě úhrady části nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví (vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků). DOPADY Zlepšení patentové výkonnosti českých podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí. Zvýšení dostupnosti právně chráněného know-how českých podniků směrem k zahraničí. Předpoklad podpora cca 700 – 1000 subjektů.

25 Děkuji za Vaši pozornost

26 OPPI 2007 – 2013 START, KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III MARKETING Pracovní skupina 3 Praha, 27.2. 2006

27 Cíl zvýšení zájmu o podnikání usnadnění vstupu nových subjektů do podnikání Zaměření financování podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání Dopady vznik cca 3000 nových podnikatelů odstranění překážek při financování projektů začínajících podnikatelů podpora realizace podnikatelských projektů žen - podnikatelek START

28 KREDIT Cíl zachování a zvýšení konkurenceschopnosti malých podnikatelů zvýšení motivace malých podnikatelů k inovacím zvýšení zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech Zaměření podpora realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1800 podnikatelů v počátečním stádiu rozvoje zvýhodněná podpora podnikatelů v NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko :

29 Cíl podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti zvyšování zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech zvýšení motivace podnikatelů k inovacím Zaměření podpora realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1400 podnikatelů tvorba nových pracovních míst realizace inovačně zaměřených projektů PROGRES

30 Cíl podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti zvyšování zaměstnanosti Zaměření usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností dostatečného zajištění úvěru Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 6000 podnikatelů tvorba nových pracovních míst realizace inovačně zaměřených projektů záruční fond umožní poskytnutí cca 30 mld. Kč záruk k úvěrům ve výši cca 43 mld. Kč ZÁRUKA

31 Cíl realizace programu povede k růstu vlastních výkonů podpořených podnikatelů zlepšení pozice podpořených podnikatelů na trhu udržení, případně růst počtu pracovních míst Zaměření podporuje rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů ve vybraných regionech investicemi do nových technologií Dopady stabilizace podniků růst tržeb z vlastních výkonů udržení stavu zaměstnanosti ve vybraných regionech ROZVOJ III

32 Cíl zvýšit marketingovou přípravu a připravenost malých a středních podniků pro vstup na zahraniční trhy poskytovat podpůrné služeby v oblasti marketingu Zaměření na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů s preferencí minimálně 3 malých a středních podnikatelů prostřednictvím marketingové prezentace na zahraničních trzích, výstavách a veletrzích Dopady podpora cca 1600 podnikatelských subjektů v rámci individuálních projektů podpora cca 450 seskupení malých a středních podnikatelů možnost efektivní marketingové presentace podnikatelů v zahraničí MARKETING

33 Děkuji za Vaši pozornost

34 OPPI 2007 – 2013 Poradenství, Trendy Internacionalizace Specializované veletrhy a mise v zahraničí ICT a strategické služby, Využití ICT v podnicích Pracovní skupina 4 Praha, 27.2. 2006

35 Poradenství Cíl »Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit Zaměření »Vytvořit systém poradenských služeb »Podpora finančně dostupných nástrojů pro firmy Dopady »Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit »Zlepšení image poradenských služeb »Zlepšení propojení nabídky a poptávky »Vyšší spokojenost klientů a vyšší efekt poradenských služeb

36 Trendy Cíl »Zlepšit informovanost o vývoji a potřebách klíčových oborů v České republice »Systematické a dlouhodobé porovnávání konkurenceschopnosti těchto oborů a světových trendů Zaměření »Zajistit ucelené a systematické sledování vývoje podnikání a inovací »Výstupy budou sloužit pro firmy, vzdělávací, státní instituce a to zejména za účelem zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

37 Dopady »Kvalitativní - informovanost firem o trendech oborů, informovanost regionů o vývoji průmyslu a podnikání a inovací v jejich kraji, informovanost veřejnosti o prospěchu podnikání a inovací »Kvantitativní - nastavený systém sledování vývoje a informování, trvalé sledování vývoje a trendů minimálně 15 nejvýznamnějších oborů v ČR a jejich porovnání se zahraničím, realizace minimálně 15 pilotních projektů pro otestování navrhnutých strategií Trendy

38 Internacionalizace Cíl »Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod »Vytvoření podmínek pro zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti Zaměření »Rozvoj podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na podporu mezinárodních aktivit firem. Jako základní opatření obsahuje informační, vzdělávací, poradenské a prezentační aktivity Dopady »Zvýšení počtu firem ze zahraničí, které získají informace o průmyslu ČR »Zvýšení počtu kontaktů na zahraniční společnosti pro firmy z ČR »Zvýšení počtu úspěšných obchodních případů firem z ČR v návaznosti na realizované projekty.

39 Specializované veletrhy a mise v zahraničí Cíl »Podpora konkurenceschopnosti výrobních podniků a poskytovatelů služeb účastí na zahraničních veletrzích a výstavách »Soustředěnou, společnou a systematickou prezentací zvýšit potenciál tuzemských firem Zaměření »Zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem v zahraničí a zlepšení celkové prezentace České republiky prostřednictvím účasti na společné prezentaci průmyslu z ČR v zahraničí Dopady »Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a služeb v zahraničí »560 specializovaných veletrhů a výstav, 245 menších prezentací, 70 podnikatelských misí za 7 let.

40 ICT a strategické služby Cíl »Rozvoj informační a znalostní společnosti »Pozitivní dopad na skladbu HDP Zaměření »Vývoj software a další služby v oblasti IT: digitalizace dat, standardizace, implementace a administrace ICT systémů apod. »Centra sdílených služeb: centra pro sdílení vnitropodnikových funkcí jako finance, účetnictví, lidské zdroje, marketing, řízení vztahů s dodavateli, IT apod. »Centra zákaznické podpory, High-tech opravárenská centra Dopady »Cca 800 podpořených projektů během 7 let

41 Využití ICT v podnicích Cíl »Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího potenciálu ICT v podnicích, rozvoj informační společnosti Zaměření »Rozvoj a zdokonalování ICT infrastruktury v podnicích »Připojení podniků k vysokorychlostnímu internetu, podpora tvorby webstránek, zavádění e-commerce, tzv. paperless office apod. »Řešení podnikové agendy pomocí ICT »Rozvoj lidských zdrojů v oblasti ICT Dopady »Růst produktivity práce, zvýšení konkurenceschopnosti práce MSP, snížení provozních nákladů »Počet podpořených firem: cca 250 ročně

42 Děkuji za Vaši pozornost

43 OPPI 2007 – 2013 Infrastruktura pro RLZ Nemovitosti Pracovní skupina 5 Praha, 27.2. 2006

44 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Cíl zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, zvýšení konkurenceschopnosti podniků i zaměstnatelnosti jednotlivců Zaměření Podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, vybavení a zařízení infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu, průmyslových služeb, energetiky, podnikání a souvisejících oborech Dopady Kvantitativní i kvalitativní rozvoj kapacit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů

45 NEMOVITOSTI Cíl Podpora kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí prostřednictvím adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů včetně zlepšení životního prostředí Zaměření Podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, zahrnujících výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových parků, výstavbu univerzálních nájemních hal, regeneraci brownfieldů (pozemků i objektů) a relokaci firem z intravilánu měst a obcí. Dopady Rozšiřování a zakládání nových podniků a výrobních závodů zefektivnění využití a revitalizace území.

46 Děkuji za Vaši pozornost

47 OPPI 2007 – 2013 Eko-energie Pracovní skupina 6 Praha, 27.2. 2006

48 Cíl »Snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru (za ceny umožňující zachovat její konkurenceschopnost). »Omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit. »Snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů. »Podpořit podnikání v dynamicky se rozvíjejících oborech (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, energetické služby) a konkurenceschopnost v MSP. »Využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE ve velkých podnicích. »Využít významný energetický potenciál komunálních odpadů. Eko-energie

49 Zaměření 1. Využití obnovitelných a druhotných zdrojů 2. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie 3. Podpora podnikání v energetických službách Eko-energie

50 Dopady Energetickými úsporami, zvýšením účinnosti užití energie a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie dosáhnout v souladu se státní energetickou koncepcí: »snížení relativní spotřeby primárních fosilních zdrojů na jednotku HDP »přiblížení energetické náročnosti české ekonomiky průměru EU Eko-energie

51 Další efekty »Snížená zátěž životního prostředí vlivem nižších emisí škodlivin a skleníkových plynů, »Zvýšení konkurenceschopnosti podniků nižšími náklady na energie, »Rozvoj nových oborů (obnovitelné zdroje, produkce biomasy) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, »Rozvoj trhu s energetickými službami. Eko-energie

52 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti Strategické záměry."

Podobné prezentace


Reklamy Google