Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013 Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013 Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce."— Transkript prezentace:

1 Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013
Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti

2 Schéma formování priorit
Vize Globální cíl Specifické cíle Priority Analýzy prostředí Identifikace „bariér“ Strategie EU

3 Vize 2015 „V horizontu roku 2015 by měla mít Česká republika konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a produktivity práce, schopný prosadit se, jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na ostatních mezinárodních trzích. Podnikatelský sektor by měl svoji konkurenceschopnost opírat především o aplikaci nových vědeckovýzkumných poznatků, realizaci inovačních opatření, kvalifikovanou pracovní sílu a fungující ucelenou síť podnikatelských služeb.“

4 Současná situace české ekonomiky
Pozitivní stránky: relativně rychlý ekonomický růst (5,1 % 2.Q 2005) rostoucí exportní výkonnost české ekonomiky masivní příliv FDI atd. Negativní stránky: nízká produktivita práce ve srovnání s EU nízká inovační aktivita nedostatečná mobilita pracovní síly nedostatek rizikového kapitálu atd.

5 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání
Nedostatečná spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI Nedostatečná podpora VaV a transferu technologií Nedostatečné využívání ICT a moderních metod řízení Nedostatečná vzájemná spolupráce mezi podniky Nedostatečná nabídka vhodných podnikatelských ploch Vysoká energetická náročnost výroby

6 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání
Bariéry  Cíle Zvýšení spolupráce mezi podniky, VŠ a VVI Intenzivnější podpora VaV a transferu technologií Efektivní využívání ICT a moderních metod řízení Zlepšení vzájemné spolupráce mezi podniky Zvýšení nabídky vhodných podnikatelských ploch Snížení energetické náročnosti výroby

7 Identifikace klíčových „bariér“ rozvoje podnikání
Intervenční oblasti Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání KONKURENCESCHOPNOST Lidské zdroje pro podnikání Úspory energií

8 Naplňování vize Naplňování vize Vize Cíle I1 I2 I4 I3

9 Návrh rozdělení priorit OPPI
Priorita Opatření Program P 1 - Podnikání a inovace 1.1 Vznik nových firem START INKUBÁTOR 1.2 Rozvoj podniků KREDIT PROGRES ZÁRUKA ROZVOJ III. VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH MARKETING 1.3 Efektivní energie EFEKTIVNÍ ENERGIE 1.4 Inovační podnikání INOVACE VÝZKUMNÝ POTENCIÁL PATENT

10 Návrh rozdělení priorit OPPI
Priorita Opatření Program P 2 -Infrastruktura pro rozvoj podnikání 2.1 Spolupráce SPOLUPRÁCE 2.2 Rozvoj lidských zdrojů (Programy ESF) INFRASTRUKTURA RLZ 2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace NEMOVITOSTI PROSPERITA

11 Návrh rozdělení priorit OPPI
Priorita Opatření Program P 3 - Služby pro rozvoj podnikání 3.2 Služby pro podnikání PORADENSTVÍ INTERNACIONALIZACE ICT - SLUŽBY 3.3 Nové trendy TRENDY P 4 – Technická asinstence

12 Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti
Děkuji za Vaši pozornost Ing. Boris Halata Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti

13 Spolupráce Inkubátor Prosperita II.
OPPI 2007 – 2013 Spolupráce Inkubátor Prosperita II. Pracovní skupina 1 Praha,

14 Spolupráce klastry, póly excelence, technologické platformy
Cíl: Podpora ekonomického růstu a konkurenceschopnosti rozvojem odvětvových seskupení Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšení podmínek pro podnikání a inovace Zlepšení vazeb VŠ, výzkumu a podnikatelského sektoru. Zaměření: Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení podnikatelských subjektů s VVI a vzdělávacími institucemi vytváření úzkých vzájemných vazeb a realizace kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni.

15 Spolupráce klastry, póly excelence, technologické platformy
Zaměření – 4 typy projektů: Klastry Póly excelence Technologické platformy Související aktivity (CzechInvest) Dopady: 30 – 40 klastrů 10 – 15 pólů excelence 5 – 10 technologických platforem

16 Inkubátor Cíl: Zakládání, činnost a další rozvoj podnikatelských inkubátorů, resp. podnikatelských inovačních center, vytvářejících podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem Zaměření: Podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj firem, zejména start-up a spin-off, s inovačním potenciálem vznik a rozvoj inkubátorů, BIC, PIC apod. sítě Business Angels

17 Inkubátor nové finanční nástroje:
Zaměření (pokrač.): nové finanční nástroje: - dotace pro fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu - patentové fondy pro podporu ochrany duševního vlastnictví - aktivity související se zkvalitněním implementace programu a vybudováním infrastruktury pro implementaci Dopady: Rozvoj podnikatelského prostředí, akcelerace vzniku a rozvoje inovativních firem, tvorba pracovních míst. 40 – 50 podpořených inkubátorů 10 fondů 700 podpořených firem

18 Prosperita II. Cíl: Zakládání, činnost a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb a na ochranu duševního vlastnictví. Zaměření: Podpora infrastruktury pro průmyslový VVI se zaměřením na transfer technologií mezi subjekty inovačního prostředí. Podpora přímé vazby mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou

19 Prosperita II. zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků
Zaměření (pokrač.): zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků zakládání a rozvoj center pro transfer technologií vytvoření a uplatnění nových finančních nástrojů aktivity související se zkvalitněním implementace programu Dopady: Zvýšení konkurenceschopnosti regionů budováním znalostní základny v regionech 40 podpořených VTP a CTT 5 fondů 400 podpořených firem

20 Děkuji za Vaši pozornost

21 Výzkumný potenciál Inovace Patent Pracovní skupina 2 Praha, 27.2. 2006
OPPI 2007 – 2013 Výzkumný potenciál Inovace Patent Pracovní skupina 2 Praha,

22 VÝZKUMNÝ POTENCIÁL CÍL ZAMĚŘENÍ DOPADY
Zvýšení výzkumných a vývojových kapacit firem (zejména MSP), zvýšení počtu podniků (zejména MSP), které provádějí vlastní výzkum a vývoj. Trvalé zvyšování konkurenceschopnosti a tvorba kvalifikovaných pracovních míst. ZAMĚŘENÍ Podpora firem při budování pracovišť výzkumu a vývoje, a další rozvoj existující výzkumné a vývojové kapacity podniků Prohloubení spolupráce podniků s VaV organizacemi, zlepšení podmínek pro zapojení podniků do domácích a evropských programů VaV DOPADY Zvyšování výzkumného a vývojového potenciálu firem. Zlepšování pozice firem v rámci inovační infrastruktury ČR. Předpoklad je podpora cca 500 subjektů.

23 INOVACE CÍL ZAMĚŘENÍ DOPADY
Posílit dlouhodobou konkurenceschopnost podnikatelů a jejich udržitelný růst Stimulovat inovační aktivitu podniků, zejména MSP. ZAMĚŘENÍ Podpora komercionalizace výsledků VaV a transferu technologií do tržního prostředí prostřednictvím podpory inovačních projektů zaměřených na: - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, - nebo na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, - nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele, - nebo na zavedení progresivních marketingových metod, - nebo na realizaci eko-inovací v průmyslové výrobě. DOPADY Zvýšení inovační aktivity podniků, zvýšení technologické úrovně výroby a zavedení efektivních metod řízení podniků. Předpoklad podpora cca 1000 – 1400 subjektů

24 PATENT CÍL ZAMĚŘENÍ DOPADY
Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv duševního vlastnictví, malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, a vysokými školami. ZAMĚŘENÍ Podpora aktivit vedoucích k ochraně práv k duševnímu vlastnictví (zejména patentových aktivit) malých a středních podniků, pracovišť výzkumu a vývoje v ČR a v zahraničí (zejména u EPO, USPTO, JPO) a v ČR ve formě úhrady části nákladů spojených s ochranou průmyslového vlastnictví (vynálezů, užitných a průmyslových vzorů a topografií polovodičových výrobků). DOPADY Zlepšení patentové výkonnosti českých podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí. Zvýšení dostupnosti právně chráněného know-how českých podniků směrem k zahraničí. Předpoklad podpora cca 700 – 1000 subjektů.

25 Děkuji za Vaši pozornost

26 START, KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III
OPPI 2007 – 2013 START, KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III MARKETING Pracovní skupina 3 Praha,

27 START Cíl Zaměření Dopady zvýšení zájmu o podnikání
usnadnění vstupu nových subjektů do podnikání Zaměření financování podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším časovým odstupem vstupujících do podnikání  Dopady vznik cca 3000 nových podnikatelů odstranění překážek při financování projektů začínajících podnikatelů podpora realizace podnikatelských projektů žen - podnikatelek

28 KREDIT : Cíl Zaměření Dopady
zachování a zvýšení konkurenceschopnosti malých podnikatelů zvýšení motivace malých podnikatelů k inovacím zvýšení zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech Zaměření podpora realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých podnikatelů s kratší historií Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1800 podnikatelů v počátečním stádiu rozvoje zvýhodněná podpora podnikatelů v NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko :

29 PROGRES Cíl Zaměření Dopady
podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti zvyšování zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech zvýšení motivace podnikatelů k inovacím Zaměření • podpora realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 1400 podnikatelů tvorba nových pracovních míst realizace inovačně zaměřených projektů

30 ZÁRUKA Cíl Zaměření Dopady
podpora zachování a zvýšení konkurenceschopnosti zvyšování zaměstnanosti Zaměření • usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu omezených možností dostatečného zajištění úvěru Dopady zachování a zvýšení konkurenceschopnosti cca 6000 podnikatelů tvorba nových pracovních míst realizace inovačně zaměřených projektů záruční fond umožní poskytnutí cca 30 mld. Kč záruk k úvěrům ve výši cca 43 mld. Kč

31 ROZVOJ III Cíl Zaměření Dopady
realizace programu povede k růstu vlastních výkonů podpořených podnikatelů zlepšení pozice podpořených podnikatelů na trhu udržení, případně růst počtu pracovních míst Zaměření • podporuje rozvoj malých a středních podnikatelských subjektů ve vybraných regionech investicemi do nových technologií Dopady stabilizace podniků růst tržeb z vlastních výkonů udržení stavu zaměstnanosti ve vybraných regionech

32 MARKETING Cíl Zaměření Dopady
zvýšit marketingovou přípravu a připravenost malých a středních podniků pro vstup na zahraniční trhy poskytovat podpůrné služeby v oblasti marketingu  Zaměření • na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů s preferencí minimálně 3 malých a středních podnikatelů prostřednictvím marketingové prezentace na zahraničních trzích, výstavách a veletrzích Dopady podpora cca 1600 podnikatelských subjektů v rámci individuálních projektů podpora cca 450 seskupení malých a středních podnikatelů možnost efektivní marketingové presentace podnikatelů v zahraničí

33 Děkuji za Vaši pozornost

34 Specializované veletrhy a mise v zahraničí
OPPI 2007 – 2013 Poradenství, Trendy Internacionalizace Specializované veletrhy a mise v zahraničí ICT a strategické služby, Využití ICT v podnicích Pracovní skupina 4 Praha,

35 Poradenství Dopady Cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti firem prostřednictvím ucelené nabídky poradenských aktivit Zaměření Vytvořit systém poradenských služeb Podpora finančně dostupných nástrojů pro firmy Dopady Zlepšení image poradenských služeb Zlepšení propojení nabídky a poptávky Vyšší spokojenost klientů a vyšší efekt poradenských služeb

36 Trendy Cíl Zlepšit informovanost o vývoji a potřebách klíčových oborů v České republice Systematické a dlouhodobé porovnávání konkurenceschopnosti těchto oborů a světových trendů Zaměření Zajistit ucelené a systematické sledování vývoje podnikání a inovací Výstupy budou sloužit pro firmy, vzdělávací, státní instituce a to zejména za účelem zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

37 Trendy Dopady Kvalitativní - informovanost firem o trendech oborů, informovanost regionů o vývoji průmyslu a podnikání a inovací v jejich kraji, informovanost veřejnosti o prospěchu podnikání a inovací Kvantitativní - nastavený systém sledování vývoje a informování, trvalé sledování vývoje a trendů minimálně 15 nejvýznamnějších oborů v ČR a jejich porovnání se zahraničím, realizace minimálně 15 pilotních projektů pro otestování navrhnutých strategií

38 Internacionalizace Cíl Zaměření Dopady
Rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod Vytvoření podmínek pro zlepšování mezinárodní konkurenceschopnosti Zaměření Rozvoj podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na podporu mezinárodních aktivit firem. Jako základní opatření obsahuje informační, vzdělávací, poradenské a prezentační aktivity Dopady Zvýšení počtu firem ze zahraničí, které získají informace o průmyslu ČR Zvýšení počtu kontaktů na zahraniční společnosti pro firmy z ČR Zvýšení počtu úspěšných obchodních případů firem z ČR v návaznosti na realizované projekty.

39 Specializované veletrhy a mise v zahraničí
Cíl Podpora konkurenceschopnosti výrobních podniků a poskytovatelů služeb účastí na zahraničních veletrzích a výstavách Soustředěnou, společnou a systematickou prezentací zvýšit potenciál tuzemských firem Zaměření Zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských firem v zahraničí a zlepšení celkové prezentace České republiky prostřednictvím účasti na společné prezentaci průmyslu z ČR v zahraničí Dopady Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a služeb v zahraničí 560 specializovaných veletrhů a výstav, 245 menších prezentací, 70 podnikatelských misí za 7 let.

40 ICT a strategické služby
Cíl Rozvoj informační a znalostní společnosti Pozitivní dopad na skladbu HDP Zaměření Vývoj software a další služby v oblasti IT: digitalizace dat, standardizace, implementace a administrace ICT systémů apod. Centra sdílených služeb: centra pro sdílení vnitropodnikových funkcí jako finance, účetnictví, lidské zdroje, marketing, řízení vztahů s dodavateli, IT apod. Centra zákaznické podpory, High-tech opravárenská centra Dopady Cca 800 podpořených projektů během 7 let

41 Využití ICT v podnicích
Cíl Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího potenciálu ICT v podnicích, rozvoj informační společnosti Zaměření Rozvoj a zdokonalování ICT infrastruktury v podnicích Připojení podniků k vysokorychlostnímu internetu, podpora tvorby webstránek, zavádění e-commerce, tzv. paperless office apod. Řešení podnikové agendy pomocí ICT Rozvoj lidských zdrojů v oblasti ICT Dopady Růst produktivity práce, zvýšení konkurenceschopnosti práce MSP, snížení provozních nákladů Počet podpořených firem: cca 250 ročně

42 Děkuji za Vaši pozornost

43 Infrastruktura pro RLZ
OPPI 2007 – 2013 Infrastruktura pro RLZ Nemovitosti Pracovní skupina 5 Praha,

44 INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Cíl zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, zvýšení konkurenceschopnosti podniků i zaměstnatelnosti jednotlivců Zaměření Podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, vybavení a zařízení infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů v sektoru průmyslu, průmyslových služeb, energetiky, podnikání a souvisejících oborech Dopady Kvantitativní i kvalitativní rozvoj kapacit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů

45 Cíl Zaměření Dopady NEMOVITOSTI
Podpora kvalitního a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí prostřednictvím adekvátní nabídky a rozvoje podnikatelských nemovitostí podpora rozvoje hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů včetně zlepšení životního prostředí Zaměření Podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, zahrnujících výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových parků, výstavbu univerzálních nájemních hal, regeneraci brownfieldů (pozemků i objektů) a relokaci firem z intravilánu měst a obcí. Dopady Rozšiřování a zakládání nových podniků a výrobních závodů zefektivnění využití a revitalizace území.

46 Děkuji za Vaši pozornost

47 Eko-energie Pracovní skupina 6 Praha, 27.2. 2006
OPPI 2007 – 2013 Eko-energie Pracovní skupina 6 Praha,

48 Eko-energie Cíl Snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru (za ceny umožňující zachovat její konkurenceschopnost). Omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit. Snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů. Podpořit podnikání v dynamicky se rozvíjejících oborech (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, energetické služby) a konkurenceschopnost v MSP. Využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE ve velkých podnicích. Využít významný energetický potenciál komunálních odpadů.

49 Zaměření Eko-energie 1. Využití obnovitelných a druhotných zdrojů
2. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie 3. Podpora podnikání v energetických službách

50 Eko-energie Dopady Energetickými úsporami, zvýšením účinnosti užití energie a využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie dosáhnout v souladu se státní energetickou koncepcí: snížení relativní spotřeby primárních fosilních zdrojů na jednotku HDP přiblížení energetické náročnosti české ekonomiky průměru EU

51 Další efekty Eko-energie
Snížená zátěž životního prostředí vlivem nižších emisí škodlivin a skleníkových plynů, Zvýšení konkurenceschopnosti podniků nižšími náklady na energie, Rozvoj nových oborů (obnovitelné zdroje, produkce biomasy) v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, Rozvoj trhu s energetickými službami.

52 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Strategické záměry a priority MPO pro nové programovací období 2007 – 2013 Ing. Boris Halata ředitel odboru podpory podnikání a konkurenceschopnosti Sekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google