Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strukturální fondy v období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strukturální fondy v období."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strukturální fondy v období 2007 – 2013 v resortu MPO – OPPI (priority)

2 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Tvorba věcného zaměření OPPI Základní schéma Intervenční oblasti Analýzy, expertní studie Potřeby podnikatelů Priority Konzultace s podnikateli Zkušenosti z OPPP Zahraniční best practices Syntéza potřeb

3 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Tvorba věcného zaměření OPPI Identifikace potřeb podnikatelů ZALOŽENÍ ROZVOJ RŮST EXPANZE Členění potřeb dle fází rozvoje podniků

4 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Tvorba věcného zaměření OPPI Intervenční oblasti Výzkum, vývoj, inovace Infrastruktura pro podnikání Lidské zdroje pro podnikáníÚspory energií KONKURENCESCHOPNOST

5 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Tvorba věcného zaměření OPPI Priority

6 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zohlednění evropských pravidel podpory Opatření 1 Opatření 3 5 Opatření 5 Opatření 6 Opatření 4 Opatření 8 Pravidla veřejné podpory Pravidla podpory ze SF jednání

7 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní pravidla pro veřejnou podporu (1) Horizontální veřejná podpora sdělení Komise o státní podpoře pro výzkum a vývoj (OJ 1996 C 45/5) sdělení Komise o veřejné podpoře a rizikovém kapitálu (OJ 2001 C 235/3) Regionální veřejná podpora Pokyny pro podporu regionálního rozvoje (OJ 2006 C 74/6) Multisektorální rámec pro regionální podporu velkým investičním celkům (OJ 2002 C 70/8) Zohlednění evropských pravidel podpory

8 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní pravidla pro veřejnou podporu (2) Blokové výjimky Malé a střední podniky (nařízení Komise č. 70/2001) Vzdělávání (nařízení Komise č. 68/2001) De minimis (nařízení Komise č. 69/2001) Zaměstnanost (nařízení Komise č. 2204/2002) Zohlednění evropských pravidel podpory Výše uvedená pravidla pro výjimky z veřejné podpory budou pro nové programové období 2007 – 2013 revidována !

9 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní pravidla pro podporu ze SF Nařízení o obecných ustanoveních týkajících se ERDF, ESF a FS (COM (2004) 492 final) Nařízení o ERDF (COM (2004) 495 final) Cílem je posílení konkurenceschopnosti a inovací, vytváření udržitelných pracovních míst a podpora růstu beroucího ohled na životní prostředí Nařízení o ESF (COM (2004) 493 final) Cílem je posílení aktivit směřujících k dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a podpoření sociálního začlenění a snížení regionálních rozdílů v zaměstnanosti. Návrhy Komise Zohlednění evropských pravidel podpory

10 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní změny v pravidlech podpory ze SF Zohlednění evropských pravidel podpory 2004 – 20062007 – 2013 Možno čerpat z více fondů v rámci jednoho operačního programu Monofondovost - princip 1 OP = 1 fond (povoleno max. 10% křížové čerpání v rámci priority) Alokace finančních prostředků na úrovni priority a opatření Alokace finančních prostředků pouze na úrovni priority Spolufinancování z evropských fondů v max. výši 75% Spolufinancování z evropských fondů v max. výši 85% Technická pomoc v max. výši 5% prostředků ze SF Technická pomoc v max. výši 4% prostředků ze SF

11 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 – Podnikání a inovace Priorita 1 se soustředí na vytváření podmínek pro vznik nových a rozvoj existujících firem, s důrazem na inovačně orientované firmy. Pozornost bude věnována provozu a službám inkubátorů, problematice dostupnosti vhodných finančních zdrojů, včetně vytváření nových pro-inovačně působících finančních nástrojů. Důraz bude kladen na nejširší možné zavádění nových technologií včetně ICT, na podporu a na ochranu patentových aktivit, a na podporu ekologické energetiky. Cílem je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost podporovaných podniků a usnadnit přístup začínajícím podnikatelům ke kapitálu.

12 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 2 – Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 2 sleduje vytváření vhodného prostředí pro rozvoj podnikání a pro inovační procesy. V jejím zaměření budou podporovány především všechny formy efektivní kooperace mezi podniky, zejména mezi MSP a dalšími subjekty – klastry, póly excelence, technologické platformy a rozvoj podnikatelských nemovitostí na úrovni evropských standardů, center transferu technologií, vědeckotechnologických parků.

13 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 3 – Služby pro rozvoj podnikání Priorita 3 zaměřuje podporu na rozvoj a využití kvalitních poradenských a informačních služeb, a to i v oblasti vyhledávání nových obchodních příležitostí a odborné přípravy na posilování pozice českého průmyslu v mezinárodním obchodu. Podpora v rámci této priority se soustředí na zlepšení kvalifikačních a materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů. Dále bude orientována na analýzy světových trendů v oblastech podnikání, realizace výsledků VaV a inovací, jakož i na analýzy příležitostí, výzev a rizik globalizace.

14 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 P 1 1.1 START INKUBÁTOR 1.2 KREDIT PROGRES ZÁRUKA ROZVOJ VYUŽITÍ ICT V PODNICÍCH MARKETING 1.3 INOVACE VÝZKUMNÝ POTENCIÁL PATENT 1.4EKO-ENERGIE P 2 2.1SPOLUPRÁCE 2.2 INFRASTR. PRO RLZ 2.3 NEMOVITOSTI PROSPERITA P 3 3.1 PORADENSTVÍ INTERNA – CIONALIZACE Specializované veletrhy a mise v zahraničí ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 3.2TRENDY P 4 TECHNICKÁ POMOC

15 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání Vznik firemRozvoj firemInovaceEfektivní energie Podpora vzniku a rozvoje nových firem s důrazem na inovační firmy Současný stav  Nedostatek finančních zdrojů pro zahájení podnikání  Nerozvinutý trh rizikového kapitálu (zejm. pre-seed, seed a start-up)  Nedostatečná vazba podnikatelských inkubátorů na výzkumné instituce  Nabídka finančních nástrojů pro začínající podnikatele  Existující sítě poskytovatelů rizikového kapitálu a Business Angels  Rozvíjející se spin-off firmy  Produktivní síť podnikatelských inkubátorů Cílový stav Podporované činnosti  Investiční a provozní náklady začínajících podnikatelů  Výstavba a provoz podnikatelských inkubátorů  Vytvoření a provoz fondu rizikového kapitálu a fondů mikropůjček  Začínající podnikatel (do 2 let činnosti)  Provozovatelé podnikatelských inkubátorů (obce, kraje, VŠ, VVI, podnikatelé) Příjemci Nástroje: dotace, zvýhodněné úvěry, equity financing

16 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání Vznik firemRozvoj firemInovaceEfektivní energie Podpora růstu konkurenceschopnosti MSP Současný stav  Nedostatečný přístup MSP k finančním zdrojům  Slabá úroveň technologické vybavenosti MSP (zejména v oblasti ICT)  Nízká marketingová připravenost MSP pro vstup na zahraniční trhy  Konkurenceschopný a dynamicky se rozvíjející sektor MSP  Vysoká technologická vybavenost MSP  Efektivní využívání ICT v MSP  Aktivní účast českých MSP na výstavách a veletrzích v zahraničí Cílový stav Podporované činnosti  Investiční a provozní náklady MSP  Záruka za bankovní úvěr  Vybudování a modernizace ICT infrastruktury v podnicích  Marketingové prezentace a účast MSP na výstavách a veletrzích v zahraničí  Malý a střední podnikatel Příjemci Nástroje: dotace, bezúročné úvěry, zvýhodněné úvěry, záruky

17 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání Vznik firemRozvoj firemInovaceEfektivní energie Podpora výzkumně-vývojových a inovačních aktivit podniků Současný stav  Nízký podíl inovujících podniků (zejména MSP)  Malý zájem bankovního sektoru financovat (rizikové) inovační projekty  Nedostatečná vybavenost podniků pro účely vlastního VaV  Nízká patentová aktivita českých subjektů  Konkurenceschopnost podnikatelského sektoru založená na inovacích  Efektivní využívání moderních metod řízení  Podnikové kapacity VaV umožňující zapojení do mezinárodních projektů  Využívání nástrojů ochrany průmyslového vlastnictví Cílový stav Podporované činnosti  Pořízení technologií pro zavedení výsledku VaV do výroby  Rekonstrukce a vybavení prostor pro provádění podnikového VaV  Činnost vedoucí k ochraně práv průmyslového vlastnictví, tj. náklady na získání patentů, průmyslových vzorů, aj.  Podnikatelské subjekty  Instituce VaV Příjemci Nástroje: dotace, zvýhodněné úvěry

18 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání Vznik firemRozvoj firemInovaceEfektivní energie Podpora úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie Současný stav  Vysoká energetická náročnost na jednotku produkce  Závislost výroby na dovozu energetických komodit  Vysoká spotřeba fosilních primárních energetických zdrojů  Mezinárodně srovnatelná energetická náročnost výroby  Rozvíjející se nové obory podnikání zaměřené na eko-energie  Využívání obnovitelných zdrojů energie a ztrátové energie v průmyslových procesech Cílový stav Podporované činnosti  Výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie z OZE  Zavádění a modernizace systémů měření a regulace využívání energií  Zavádění nových technologií s vyšší výtěžností energetického potenciálu  Podnikatelské subjekty  Obce  Kraje Příjemci Nástroje: dotace, zvýhodněné úvěry

19 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání SpolupráceRozvoj lidských zdrojůInfrastruktura pro podnikání a inovace Podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení v oblasti inovací Současný stav  Nedostatečná spolupráce podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí  Vytváření klastrů je teprve na začátku rozvoje  Slabé zapojování českých subjektů do mezinárodních sítí  Existující vazby mezi podniky a subjekty výzkumu a vývoje vytvářející předpoklady pro efektivní transfer výsledků VaV do praxe  Cílená spolupráce podniků v rámci regionálních klastrů  Aktivní spolupráce českých subjektů na mezinárodních úrovni Cílový stav Podporované činnosti  Projekty zaměřené na vznik a rozvoj klastrů, pólů excelence a technologických platforem  Vyhledávání a generování těchto projektů  Příprava projektů pro účast v mezinárodních programech  Podnikatelské subjekty  Vysoké školy  Veřejné výzkumné instituce  Neziskové organizace  Národní a regionální agentury Příjemci Nástroje: dotace

20 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání SpolupráceRozvoj lidských zdrojůInfrastruktura pro podnikání a inovace Podpora kvalitního zázemí pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích Současný stav  Nedostatečný důraz na zvyšování kvalifikace a personální rozvoj v podnicích  Chybějící prostory pro systematické vzdělávání zaměstnanců  Existující kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců  Soustavné zvyšování kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na zavádění nových technologií a inovací výrobních procesů Cílový stav Podporované činnosti  Výstavba a rekonstrukce prostor pro vzdělávání v podnicích  Nákup vybavení a školicích pomůcek  Náklady na odborné školicí programy a kurzy  Náklady na školitele  Podnikatelské subjekty  Vzdělávací instituce  Veřejné výzkumné instituce  Neziskové organizace  Profesní komory Příjemci Nástroje: dotace

21 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání SpolupráceRozvoj lidských zdrojůInfrastruktura pro podnikání a inovace Podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání a infrastruktury pro průmyslový VaV a inovace Současný stav  Nedostatek vhodných podnikatelských ploch  Existence browfields zatěžující životní prostředí  Nedostatečná vazba mezi podniky a výzkumnými institucemi  Fungující trh podnikatelských nemovitostí zabezpečující dostatečnou nabídku kvalitních podnikatelských prostor  Rozvinutá infrastruktura pro spolupráci podniků, vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí  Kvalitní služby vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií Cílový stav Podporované činnosti  Pořízení nemovitostí  Výstavba a rekonstrukce podnikatelských prostor  Výstavba vědeckotechnických parků  Provoz a náklady na externí služby vědeckotechnických parků  Podnikatelské subjekty  Obce  Kraje  Vysoké školy  Veřejné výzkumné instituce  Neziskové organizace Příjemci Nástroje: dotace

22 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání SlužbyNové trendy Podpora nabídky kvalitních poradenských služeb a jejich využití v podnicích Současný stav  Neexistence sítí podpůrných služeb pro podnikatele  Nedostatek poradenských služeb zvyšujících připravenost MSP pro vstup rizikového kapitálu  Chybějící regionální poradenská infrastruktura  Existence komplexní nabídky poradenských služeb pro podnikatele ve všech fázích rozvoje  Dostupné podpůrné služby zejména v oblasti ICT  Dostatek kvalitních informačních služeb pro podnikatele Cílový stav Podporované činnosti  Provoz regionálních poradenských center  Poskytování marketingových informací v zahraničním obchodě  Pořádání výstav a veletrhů  Projekty firem implementujících ICT v jiných podnicích  Podnikatelské subjekty  CzechInvest  CzechTrade Příjemci Nástroje: dotace

23 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Struktura OPPI 2007 – 2013 Priorita 1 Podnikání a inovace Priorita 2 Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 3 Služby pro rozvoj podnikání SlužbyNové trendy Podpora systematického sledování vývoje podnikání a inovací v ČR a ve světě Současný stav  Roztříštěnost informací o vývoji v oblasti podnikání a inovací  Neexistence uceleného systému sledování informací o vývojových trendech v jednotlivých oborech podnikání  Dostatečná informovanost o vývoji a potřebách klíčových oborů v ČR  Benchmarking konkurenceschopnosti jednotlivých oborů v kontextu světového vývoje  Využívání informací o nových trendech podnikatelským sektorem, vzdělávacími institucemi a dalšími subjekty Cílový stav Podporované činnosti  Nastavení a řízení systému sběru a poskytování informací  Zpracování informací  Analýzy  Šíření výsledků analýz a poskytování informací  CzechInvest Příjemci Nástroje: dotace

24 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Pokračování příprav OPPI 2007 - 2013 Dopracování OP pro předložení vládě ke schválení – (5/2006) Dokončení posouzení vlivu OP na životní prostředí (SEA) – (7/2006) Vyjednávání o finální podobě OP s EK – (4/2006 - 8/2006) Na úrovni OPPI Nejbližší kroky Na úrovni dílčích programů Nastavení podmínek poskytování podpory, uznatelných nákladů, výběrových kritérií, monitorovacích ukazatelů, … Dopracování metodických postupů správy a implementace programů Příprava pro notifikaci některých programů Nezbytnou součástí dalších prací bude dialog se všemi zainteresovanými subjekty!

25 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Strukturální fondy v období."

Podobné prezentace


Reklamy Google