Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Průmysl a podnikání Základní informace o programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Průmysl a podnikání Základní informace o programu."— Transkript prezentace:

1 OP Průmysl a podnikání Základní informace o programu

2 Dokument OPPP Operační program průmysl a podnikání 2004- 2006 (OPPP) je základní programový dokument politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) sektoru průmyslu, vytvořený v návaznosti na cíle a strategii průmyslové politiky České republiky. Operační program průmysl a podnikání rozpracovává příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje.

3 Cíle OPPP rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, přispívat ke zvyšování hospodářské výkonnosti podpořit potřebné strukturální změny průmyslu Prostřednictvím: rozvoj malých a středních podniků, podporu inovačních aktivit v průmyslu výrobní, technická, ekonomická a organizační restrukturalizace podniků odstraňování starých zátěží trvalé snižování nákladů, v podmínkách ČR zejména cestou zvyšování efektivnosti využití energií.

4 Priority OPPP Priorita 1: Rozvoj podnikatelské ho prostředí, jejíž opatření jsou zaměřena na výstavbu, regeneraci a rozvoj podnikatelské infrastruktury, zlepšení prostředí pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání, rozvoj a zkvalitň ování informačních a poradenských služeb a na podporu infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace. Priorita 2: Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, jejíž opatření jsou zaměřena na pomoc začínajícím podnikatelům a malým a středním podnikům s rozvojovým potenciálem (MSP), podporu inovačních procesů vedoucích k vývoji nových výrobků, technologií a služeb, podpora efektivního a úsporné ho nakládání s energií v podnikatelském sektoru. Priorita 3: Technická pomoc, jejíž opatření jsou zaměřena na poskytování financování na řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operací OPPP, na studie, pilotní projekty, na rozvoj informačního systé mu a publicitu.

5 Opatření OPPP OpatřeníProgramyForma 1.1Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace 1. ProsperitaDotace 1.2Rozvoj podnikatelské infrastruktury2. RealityDotace 1.3Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu 3. Školící střediskaDotace 1.4Rozvoj informačních a poradenských služeb4. KlastryDotace 2.1Zakládání a rozvoj MSP5. Start 6. Kredit 7. Rozvoj 8. Marketing Úvěr Dotace 2.2Podpora inovací výrobků, technologií a služeb9. InovaceDotace i úvěr 2.3Snižování energetické náročnosti, a obnovitelné zdroje 10. Úspory energie 11. Obnovitelné zdroje Dotace

6 Program PROSPERITA Zakládání, činnost a rozvoj vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů, Centra pro transfer technologií zajišťující využívání duševního vlastnictví. Projekt se může týkat stavební investiční akce a nestavební investiční akce (pořízení nemovitosti, technické zhodnocení a oprava strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku atd.), a činností a služeb podporovaných tímto programem. podpora 75% uznatelných nákladů 3-150 mil. Kč u stavebních projektů 0,5 – 30 mil. Kč u nestavebních

7 Program REALITY Výstavba, rozvoj a regenerace podnikatelských nemovitostí a zón a související technické infrastruktury podpora 75% uznatelných nákladů (žadatelem kraj, obec, svazek obcí) podpora 46% uznatelných nákladů (žadatelem SME, rozvojová společnost) podpora 100% na brownfields 0,5 až 500 mil. Kč až 1500 mil. Kč u projektů strategického významu

8 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, Zakládání nových oborových školicích zařízení Pořízení školicích pomůcek a programů sloužících k odbornému vzdělávání. podpora 46% uznatelných nákladů 0,3 až 30 mil. Kč

9 Program KLASTRY V rámci programu budou podporovány následující 2 typy projektů: –a) Vyhledávání vhodných firem pro klastry podpora 75% uznatelných nákladů 0,2 až 1 mil. Kč –b) Zakládání a rozvoj klastrů v 1. roce až do výše 75% uznatelných nákladů v 2. roce až do výše 50 % uznatelných nákladů ve 3. roce až do výše 25% uznatelných nákladů s tím, že v celkovém součtu tato dotace nepřesáhne výši 50% celkových uznatelných nákladů na projekt. Výše dotace 3 – 45 mil. Kč

10 Programy START, MARKETING, ROZVOJ, KREDIT Podpora prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a dotací pro začínající malé a střední společnosti, propagaci, účast na veletrzích, pronikání na cizí trhy, rozvojové záměry firem s krátkou historií apod. Zvýhodněné úvěry prostřednictvím ČMZRB

11 Program INOVACE Program podpory inovací výrobků, technologií a služeb. Cílem programu je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů podpořit realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací, posilujících tak schopnost dlouhodobé konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu. Výše dotace 3-50 mil. Kč na výrobky 1-25 mil. Kč na služby 46% uznatelných nákladů

12 Program ÚSPORY ENERGIE Snižování energetické náročnosti. Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejich cílem je v jednotlivých regionech snížit energetickou náročnost vztaženou na jednotku hrubého národního produktu HDP. Výše dotace 0,5-30 mil. Kč na výrobky 46% uznatelných nákladů

13 Program OBNOVITELNÉ ZDROJE Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné zdroje energie šetří zdroje fosilních paliv a tím životní prostředí a současně umožňují diverzifikaci zdrojů energie. Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je vyšší využívání OZE pro výrobu elektřiny a tepla. Cílem programu je podpora projektů výroby elektrické energie a tepla z OZE vymezených vyhláškou č. 214/2001 Sb. Program je současně zaměřen na podporu ověřování výsledků vývoje nových technologií a prvků pro využití OZE. Výše dotace 0,5-30 mil. Kč na výrobky 46% uznatelných nákladů

14 KONTAKTY MPO – Řídicí orgán pro OPPP Odbor strukturálních fondů Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Pracoviště: Politických vězňů 20 tel.: 224 062 917 fax.: 224 062 630 www: http://www.mpo.cz e-mail: oppp@mpo.cz Regionální kanceláře agentury CzechInvest, viz www.czechinvest.org Česká energetická agentura www.ceacr.cz Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. www.cmzrb.cz


Stáhnout ppt "OP Průmysl a podnikání Základní informace o programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google