Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace"— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013
Sdružení automobilového průmyslu, Kroměříž a Vysoké Mýto Představení sebe + SSF jako ŘO OPPP a OPPI Struktura prezentace Základní struktura dokumentů a řízení OPs OPPI Administrativa x nápady do projektů Implementační struktura Desatero žadatele Struktura OPPI a regionální podpory Průřez jednotlivými (sub)programy Přehled vyhlášených a plánovaných výzev Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO

2 Národní rozvojový plán
Koordinace Operačních programů ČR Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy NRP východisko návrhu NSRR NSRR programový dokument ČR, povinnost členského státu EU 24 OP (Tématické, regionální, operační) 3 schválené OP Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání pro konkurenceschopnost Praha Adaptabilita) Strategické cíle I. Konkurenceschopná česká ekonomika II. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost III. Atraktivní prostředí IV. Vyvážený rozvoj území

3 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
Hlavní programový dokument (usnesení vlády 1302/2006) Nástroj realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti a koncepce rozvoje MSP v sektoru průmyslu (MPO) ze SF v letech 2007 – 2013 Alokace cca 100 miliard Kč (CZK) 15 programů podpory (usnesení vlády 50/2007) Globální cíl: Do roku 2013 zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OPPI navazuje na OPPP OPPI hlavní programový dokument realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období V rámci cíle "Konvergence" celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy. 15 programů a alokace 100 mld. Kč (10ti násobek). Globální cíl – do konce programovacího období se přiblížit předním zemím EU. DG Regio a ŘO OPPI - vypořádání připomínek 3 pozičních dokumentů. Schválení očekáváno koncem listopadu 2007.

4 Programy podpory OPPP x OPPI
Posun směrem k inovacím, rozšíření počtu programů Posun v pojmosloví: Uznatelné náklady x Způsobilé výdaje Priorita x Prioritní osa Opatření x Oblast podpory

5 OPPP x OPPI Elektronická komunikace eAccount Zrychlení administrativy a čerpání prostředků SF Jednodušší a komfortnější systém pro žadatele OPPP OPPI Redukce počtu předkládaných dokumentů Využití externích hodnotitelů Od Průmyslu a Podnikání (zkušební období 2004 – 20006) k Podnikání a Inovacím na delší období Racionalizace administrativy Internetový eAccount – zrychlení a komfortnost Redukce počtu formulářů, podkladů Komplexní informovanost o stavu Kontrola metodou vzorků

6 eAccount – design Úvodní stránka webu Ukázka formuláře projektu
Stav eAccount k 10/2007 Přes 2000 podaných registračních žádostí Několika set procent převis Marketing, Rozvoj, Potenciál, Inovace, ICT v podnicích a Eko-energie ??? ČMZRB – sleduje banka

7 Datum pro vznik způsobilých výdajů Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Žádost o dotaci Elektronický podpis Účet v eAccount REALIZACE PROJEKTU Registrační žádost Datum pro vznik způsobilých výdajů Ukončení projektu Žádost o platbu Plná žádost Vyplacení dotace Cesta od přihlášení projektu až po monitoring Udržitelnost projektu 3/5 let po ukončení Hodnocení žádosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace Monitoring

8 Implementační struktura
Implementace Implementační struktura Řídicí orgán – MPO – Sekce strukturálních fondů Zprostředkující subjekty: CzechInvest CzechTrade Česká energetická agentura Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Další partneři (poradenské instituce, HK, svazy, banky …) Posílení Řídicího orgánu nová reorganizace od Kumulace zprostředkujících subjektů do jednodušší infrastruktury Převedení pracovníků SF z ČEA a CT pod CI ČMZRB nejde přes eAccount vlastní bankovní režim

9 Desatero pro žadatele Záměr projektu v souladu s Výzvou
Transparentnost výběrových řízení Dodržení harmonogramu a rozpočtu Projektově oddělené účetnictví (subsystém) Dosažitelnost dokladů a jejich archivace Povinná publicita Změny, chyby a jejich vypořádání Pojištění majetku Dodržování Podmínek (součást Rozhodnutí) Porušení rozpočtové kázně, odnětí dotace a sankce Zkušenosti z OPPP platí i pro OPPI Informační toky u žadatelů nedostatečné, přerušované a šumy

10 OPPI 2007 - 2013 Prioritní osy kopírují potřeby
životního cyklu podnikatelů (vznik a rozvoj) efektivní využívání energií (a ŽP) zvyšování inovační výkonnosti podnikatelského prostředí pro spolupráci a RLZ služby rozvoje podnikání (poradenství a marketing) Zprostředkující instituce a podíly na alokaci orientační První dvě části zaměřeny na podnikání a inovace - vznik nových a ; rozvoj existujících firem, inovačně orientovaných. Důraz na zavádění nových technologií včetně ICT, patentové aktivity, ekologické energie (-tiky), a kapacity pro VaV. Podnikatelské prostředí + kooperace mezi podniky, zejména MSP a dalšími subjekty. Vytvoření potřebné infrastruktury – rozvoj podnikatelských nemovitostí, center transferu technologií, vědecko-technologických parků. Poradenské a informační služby i v oblasti mezinárodního obchodu. Zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů. 1% cca 1 mld. Kč

11 Mapa regionální podpory (velké/střední/malé podniky)
Soulad s pravidly veřejné podpory veřejné prostředky ERDF Blokové výjimky a Notifikace ČR celé území s výjimkou Prahy Velké/střední/malé i s bonifikací za MSP Další výjimky soustředěná péče státu a region s vysokou nezaměstnaností

12 Prioritní osa 1 - Vznik firem
Start Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) podnikatelské záměry osob vstupujících do podnikání poprvé s delším časovým odstupem pouze drobní podnikatelé – FO i PO forma podpory bezúročný úvěr (do 0,75 mil. Kč, PO se společníky 1,5 mil. Kč, splatnost až 7 let) nebo záruka s příspěvkem k zaručovanému úvěru (až 80% jistiny úvěru atd.) Vybavení provozovny (DHM, DNM, zásoby, drobný H/NM, DPH) následující 3 produkty ČMZRB vyhlášeny výzvami , příjem registračních žádostí – START záměry osob poprvé nebo po 7 letech bezúročný úvěr (750 TCZK se společníkem 1,5 MCZK) a záruka s příspěvkem až 80% úvěru typový projekt: vybavení provozovny způsobilé výdaje investice a zásoby, drobný H/NM, DPH

13 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
Progres ČMZRB rozvojové projekty malých a středních podnikatelů (MSP) podřízený úvěr (do 25 mil. Kč / 3% p.a., splatnost 11 let) podřízený úvěr s příspěvkem (10% vyčerpaného úvěru prominutím splátek, podmínkou zvýšení o 3 zaměstnance) část EPC – Energy Performance Contracting – projekty MSP v oblasti energetických služeb formou zvýhodněného úvěru či zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru MSP s nedostatkem kapitálu + zvýšení regionální zaměstnanosti (DHM, DNM, koupě podniku v konkursu) podřízený úvěr (25 MCZK) podřízený úvěr s příspěvkem + 10% (prokazatelné zvýšení o 3 zaměstnance) typový projekt: MSP s nedostatkem kapitálu způsobilé výdaje investice hmotné i nehmotné, podnik v konkursu ukončen příjem žádostí pro značný převis

14 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
Záruka ČMZRB podnikatelské projekty MSP (pouze pro malé) záruky (až 80% jistiny zaručovaného úvěru, cena záruky 0,1% - 0,3% p.a.) záruky s příspěvkem k zaručovanému úvěru (až 80% jistiny úvěru atd.) Investice malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu (DHM, DNM, stavební práce, stroje a zařízení, zásoby) záruka (80% jistiny za rozumnou cenu) záruka s příspěvkem až 80% jistiny úvěru typový projekt pouze pro malé podnikatele v regionech se soustředěnou podporou státu způsobilé výdaje investice hmotné i nehmotné, stavební náklady, stroje a zařízení, zásoby

15 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
Cíl zavádění progresivních technologií MSP v regionech se soustředěnou podporou státu a vysokou mírou nezaměstnanosti Podporované aktivity nová technologická zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry projekty zvyšující efektivnost procesů začleněny i stavební náklady související s realizací projektu okruh příjemců rozšířen o podnikatele působící v oblasti obchodu Rozšíření výroby novým strojním vybavením s lepšími technickými, ekonomickými a ekologickými parametry (DHM, DNM, licence, patenty, stavby 20%) progresivní technologie v regionech se soustředěnou podporou státu a vysokou mírou nezaměstnanosti typový projekt: technologická zařízení, zvyšování efektivnosti procesů způsobilé výdaje: investice hmotné i nehmotné, licence, patenty, stavební náklady do 20% dotace do 20 MCZK Příjem registračních žádostí ukončen

16 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
Rozvoj - výzva Vyhlášení programu Příjem registračních žádostí Příjem plných žádostí do Plánovaná alokace pro tuto výzvu 840 mil. Kč. Systém sběru žádostí První kolo výzvy Příjemci Malé a střední podniky Forma podpory Dotace mil. Kč

17 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
ICT a strategické služby Cíl konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v ČR nabídky nových IS/ICT řešení, SW produktů a služeb vybrané strategické služby Příjemci MSP i velké podniky Forma podpory dotace – 100 mil. Kč Podporované aktivity tvorba nových ICT řešení a aplikací centra pro návrh a aplikaci IS/ICT růst ICT – podpora nabídkové strany vybrané strategické služby opravny hi-tech, vytváření center, typový projekt: tvorba nových IS/ICT, řešení a služby způsobilé výdaje investice hmotné i nehmotné dotace až 100 MCZK

18 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
ICT v podnicích Cíl vyšší potenciál a využití informačních systémů (IS) implementace IS řízení podnikových zdrojů - logistika, finance, výroba, prodej, řešení vztahů se zákazníky (DHM, DNM, HW a sítě, SW, web, provoz) Podporované aktivity ANO Zvyšování vnitřní efektivity podniků (např. ERP systémy) Zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů (např. CRM systémy), atd. NE Prostá obnova infrastruktury a SW Samostatné pořizování programů, atd. vyšší potenciál ICT – podpora poptávkové strany typový projekt vnitřní efektivnost procesů, dodavatelsko-odběratelské vztahy, řízení podnikových zdrojů (logistika, výroba, vztahy s klienty) outsourcing způsobilé výdaje investice hmotné i nehmotné, HW, SW, sítě, weby, provoz dotace 0,5 – 20 MCZK

19 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem
ICT v podnicích - výzva Vyhlášení programu: Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 500 mil. Kč Systém sběru žádostí: kontinuální Příjemci Malé a střední podniky Forma podpory Dotace 0, mil. Kč

20 Prioritní osa 3 – Efektivní energie
Eko-energie Cíl = stimulace podnikatelských aktivit Snižování energetické náročnosti výroby Spotřeby primárních zdrojů energie Využití obnovitelných zdrojů energie výroba briket a pelet, tepelně technické vlastnosti budov (DHM, DNM, stavby) Podporované aktivity ANO Výstavba (rekonstrukce) zařízení na výrobu a rozvod el. energie z obnovitelných zdrojů Modernizace zařízení na výrobu energie, atd. NE Výzkumné a pilotní projekty Použití alternativních paliv v  dopravě, atd. snižování energetické náročnosti výroby, zásob a využití obnovitelných zdrojů typový projekt modernizace zařízení na výrobu i rozvod energie z OZ, moderní regulace a měření způsobilé výdaje investice hmotné i nehmotné, stavby dotace 0,5 – 100 MCZK

21 Prioritní osa 3 – Efektivní energie
Eko-energie - výzva Vyhlášení programu: Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 1,7 mld. Kč Systém sběru žádostí: první kolo výzvy Příjemci Podnikatelské subjekty (MSP) Forma podpory Dotace 0, mil. Kč (podřízený úvěr s příspěvkem)

22 Prioritní osa 4 -Inovace
Cíl inovace ve výrobě i službách komercionalizace výsledků VaVaI Podporované aktivity Technické inovace (produkty a procesy) Netechnické inovace (organizační a marketingové) Ochrana práv průmyslového vlastnictví (PATENT) a EKO-INOVACE Transfer technologií včetně intelektuálního vlastnictví a know-how pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu (Náklady na adaptace prostor pro instalaci strojního vybavení, provozní jen MSP dle de minimis) 4 druhy projektů pro inovace produktů, procesů, organizace a marketingu duševní vlastnictví a patentování zvláštní kapitola EKO-INOVACE typový projekt transfer technologií i vlastní kreativity pro průmyslové aplikace způsobilé výdaje Hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, nehmotný vázán výlučně k provozovně, adaptace prostor, provozní de minimis dotace 1 – 75 MCZK

23 Prioritní osa 4 -Inovace
Inovace - výzva Vyhlášení programu: Příjem registračních žádostí: Předpokládaný příjem plných žádostí: Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč Systém sběru žádostí: kontinuální Příjemci MSP i velké podniky Forma podpory Dotace mil. Kč

24 Prioritní osa 4 -Potenciál
Cíl vývojové kapacity podniků (zejména MSP) spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými (VaV) institucemi Podporované aktivity (Stavební práce do 40% ZV, provozní jen MSP dle de minimis) ANO Založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu (pozemky, budovy, stroje a zařízení a jiné vybavení) Provozní náklady centra NE Prostá obnova majetku Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí Výrobní aktivity vývojové kapacity podniků a spolupráce s VaV institucemi, zvýšení počtu subjektů s vlastními centry typový projekt rozvoj center průmyslového výzkumu způsobilé výdaje stavební práce do 40% ZV, provozní de minimis dotace 1 – 75 MCZK

25 Prioritní osa 4 -Potenciál
Potenciál - výzva Vyhlášení programu: Příjem registračních žádostí: Předpokládaný příjem plných žádostí Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 600 mil. Kč Systém sběru žádostí: kontinuální Příjemci Právnické osoby (pouze a.s., s.r.o., k.s. a družstvo) Fyzické osoby Forma podpory Dotace mil. Kč

26 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Spolupráce Cíl vznik a rozvoj kooperačních seskupení – klastrů, (pólů excelence), technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni Příjemci právnické osoby podle § 18 Občanského zákoníku Forma podpory dotace Podporované aktivity klastry (póly excelence) technologické platformy kooperační seskupení, spolupráce podnikatelské sféry s terciární a VaV společné strategie a projekty typový projekt klastry a technologické platformy (póly excelence x centra excelence VaVpI) způsobilé výdaje investice, stavby, provozní de minimis dotace dle notifikace či blokových výjimek

27 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Prosperita Cíl zakládání a rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) Příjemci právnické osoby dle § 18 Občanského zákoníku písm. a), c) a d), a dle § 20 Obč. zák. a neziskové organizace (OPS) Forma podpory dotace Podporované aktivity - zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků center pro transfer technologií podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.) infrastruktura pro průmyslový VaVaI typový projekt vědecké a vědeckotechnické parky, centra pro transfer technologií, podnikatelské inkubátory a inovační centra způsobilé výdaje stavební práce do 40% ZV, provozní de minimis 0,2 – 150 MCZK

28 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Školicí střediska Cíl investice do infrastruktury pro RLZ v podnicích a institucích poskytujících služby v oblasti dalšího profesního vzdělávání Příjemci MSP i velké podniky, sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, neziskové organizace, vzdělávací instituce vzdělávající mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech a odvětvích Forma podpory Dotace ,2 – 150 mil. Kč Křížové financování infrastruktura pro RLZ pro další profesní růst doplněk aktualizující potřeby inovovaných technologií příjemci podnikatelské subjekty a sdružení, samosprávné celky, neziskové organizace, vzdělávací instituce „mimoškolské“ typový projekt školicí středisko a vzdělávací projekt způsobilé výdaje stavby a technické zhodnocení, HW, zařízení pro vzdělávání, pomůcky 0.2 – 150 MCZK

29 Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Nemovitosti Cíl zkvalitnění infrastruktury pro podnikání Příjemci MSP i velké podniky, územní samosprávné celky a jejich svazky Forma podpory dotace – 500 mil. Kč Podporované aktivity přípravy a regenerace zóny vyhotovení projektové dokumentace relokace (přemístění ) firmy akreditace manažera regionální infrastruktury infrastruktura pro podnikání, rozvoj podnikatelských nemovitostí, funkční trh nemovitostí příjemci podnikatelské subjekty a sdružení, samosprávné celky typový projekt průmyslové zóny způsobilé výdaje nákup a stavby, projektová dokumentace, provozní náklady jako poradenství, studie, marketing 1 – 500 MCZK

30 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Poradenství Cíl zlepšení kvality a dostupnosti služeb vzdělávacích, poradenských a informačních pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti Příjemci MSP Forma podpory dotace Podporované aktivity Národní registr poradců (NRP) Portfolio poradenských služeb Regionální informační a poradenská infrastruktura (RIPI) TRENDY - analýzy rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu info a poradenské služby NRP, portfolio služeb, RIPI, Trendy –poziční dokument příjemci: MSP typový projekt: poradenská cenově zvýhodněná služba způsobilé výdaje dodavatelsky

31 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Marketing Cíl vzdělávací, asistenční a informační služby a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu Podporované aktivity individuální a skupinové projekty MSP pro vstup na zahraniční trhy společná účast na veletrzích v zahraničí schválených MPO oborové a katalogové prezentace realizované agenturou CzechTrade rozvoj služeb agentury CzechTrade v oblasti mezinárodního obchodu (provozní náklady - marketingové informace a propagace, cizojazyčný web, provoz stánku) služby pro exportéry příjemci podnikatelské subjekty typový projekt individuální a skupinové účasti na veletrzích, marketingové studie, katalogové OBOROVÉ prezentace způsobilé výdaje provozní náklady s výstavou, webem atd. dotace individuální do 0,1 – 2 MCZK, 50% ZV (70ka) a při opakované 50% ZV (deM)

32 Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Marketing - výzva Vyhlášení programu: Příjem registračních žádostí: Předpokládaný příjem plných žádostí do Plánovaná alokace pro tuto výzvu: 210 mil. Kč Systém sběru žádostí: kontinuální Příjemci Právnické osoby (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) Fyzické osoby Forma podpory Dotace 0,1 - 2 mil. Kč

33 Přehled výzev OPPI pasé červeně aktuální černě plánované zeleně

34 zelená linka 800 800 777 (Po – Pá od 9:00 – 13:00 hod.)
Děkuji za pozornost! zelená linka (Po – Pá od 9:00 – 13:00 hod.) Zdroje informací


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace"

Podobné prezentace


Reklamy Google