Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

"Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013" Mgr. Jan Martínek, Ph.D. odbor implementace strukturálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013" Mgr. Jan Martínek, Ph.D. odbor implementace strukturálních."— Transkript prezentace:

1 "Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013" Mgr. Jan Martínek, Ph.D. odbor implementace strukturálních fondů, MPO

2 OPPI 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  Programový dokument MPO pro čerpání finančních prostředků ze SF v letech 2007 – 2013 s alokací cca 100 mld. CZK  Schválen vládou ČR dne 15. 11. 2006 (usnesení č. 1302/2006)  15 jednotlivých programů podpory (usnesení vlády č. 50/2007)  Globální cíl: Do konce programovacího období zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

3 OPPPOPPI 2004 - 2006 Jednodušší a komfortnější systém pro žadatele Zrychlení administrativy a čerpání prostředků SF Elektronická forma komunikace – eAccount Využití externích hodnotitelů 2007 - 2013 Redukce počtu předkládaných dokumentů Kontrola metodou vzorků OPPP x OPPI

4

5 Implementace Implementační struktura  Řídicí orgán – MPO – Sekce strukturálních fondů  Zprostředkující subjekty:  CzechInvest  CzechTrade  Česká energetická agentura  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

6 OPPI 2007 - 2013

7 Mapa regionální podpory (velké/střední/malé podniky)

8 Harmonogram Předpokládané termíny zahajování programů  1. vlna (od 1. 3. 2007)  ROZVOJ – registrace žádostí od 1.3., plné žádosti od 1.4., ukončení příjmu plných žádostí 30.6.; kolová výzva  MARKETING – registrace žádostí od 1.3., plné žádostí od 1.4., ukončení příjmu plných žádostí 31.12., kontinuální, časově omezená výzva  2. vlna (příjem registračních žádostí od 1. 6. 2007)  ICT v PODNICÍCH – plné žádosti od 1.8., ukončení příjmu plných žádostí 29.12.2007; kontinuální výzva, alokace 500 mil. CZK  INOVACE  POTENCIÁL  EKO-ENERGIE

9 Harmonogram  3. vlna (příjem registračních žádostí od 1. 10. 2007) ???  ŠKOLICÍ STŘEDISKA  ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY  PORADENSTVÍ – část týkající se poradenských služeb pro MSP Ostatní programy  PROSPERITA – připravuje se pre-notifikační jednání s EK  SPOLUPRÁCE – dosud není shoda na přístupu k realizaci programu, vazba na OP VaVpI, možná bude nutno notifikovat  NEMOVITOSTI – nutná notifikace  ÚVĚROVÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S ČMZRB (START, PROGRES, ZÁRUKA) – dosud probíhají jednání o podobě realizace těchto programů

10 Program Klastry OPPP - výsledky Hudební nástroje Tableware Dřevařství OZE Mechatronika Automobilový prům. Technické textilie Sklářství Stavební materiály Svařování Vodárenské techn. Pivovarnictví OZE Dřevařství Obalová technika Zpracování kamene Medicínsko- farmaceutický ICT Dřevozpracující Strojírenství Technické plasty Nanotechnologie Elektrotechnika Nástrojářství Automobilový prům. IT klastr Nanotechnologie Plastikářství Obuvnictví Dřevařství a výroba nábytku Dřevařství OZE Automobilový prům. Strojírenství ICT Chemický (vodík) Stavebnictví OZE, recyklace Biotechnologie Letectví Bioinformatika Oděvní průmysl Nábytkářský Mikroelektronika Vinařství Založené klastry Ukončená fáze mapování klastru Ve fázi mapování klastru Založené klastry ve 2. fázi -- Podpořeno 56 (42+14) projektů -- Založeno 25 klastrů -- Alokovaná částka programu Klastry cca 280 mil. Kč

11 Pro firmy:  Identifikace společných potřeb  Úspora nákladů  Rychlejší přenos informací, technologií  Výměna zkušeností  Společné rozvojové projekty  Zvýšení inovací v oboru  Vyjednávací síla, efektivnější dodavatelsko-odběratelské vztahy  Přístup na nové trhy Pro VŠ: Přínosy klastrů Pro veřejnou správu:  Cílená podpora růstových firem  Podpora perspektivních odvětví  Specializace regionu  Zatraktivnění regionu pro investory  Zvýšení konkurenceschopnosti regionu  Efektivní partnerství (PPP) Zlepšení komunikace, znalost společných potřeb Tvorba společných projektů a synergie spolupráce  Znalost potřeb průmyslu  Vzdělávání na míru  Aplikovaný výzkum  Zisk ze společných projektů VaV  Transfer technologií  Přístup k dalším zdrojům financování

12 •Navazuje na program Klastry OPPP •Změny –Rozšíření podporovaných aktivit –Rozšíření způsobilých výdajů –Změna systému podpory –Zvýšení maximální částky podpory –Zvýšení alokace •Alokace 5,3 mld. Kč (cca 750 mil. Kč/rok) Program Spolupráce OPPI

13 •Vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení –Klastry –Póly excelence –Technologické platformy •Nástroj rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu –Rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem –Zkvalitnění vazeb mezi podnikatelskou sférou, výzkumem a VŠ –Urychlení komercionalizace inovačních aktivit (Klastry), (Póly excelence?) –Tvorba dlouhodobých strategií a koordinace s EU (TP) •Příprava výzev (PS Spolupráce, PS VaVaI a VaVpI, kulaté stoly) -- regionální -- nadregionální -- mezinárodní úroveň Program Spolupráce OPPI Cíle

14 Národní technologické platformy Role •Definovat strategický vývoj na poli výzkumu a experimentálního vývoje pro jednotlivé průmyslové sektory a obory na národní úrovni •Přispívat k většímu propojení mezi průmyslem a výzkumnými institucemi v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu s komerčním využitím •Podpora výzkumné, vývojové a inovační aktivity u podnikatelských subjektů •Vypracování strategických dokumentů a jejich postupné implementace •Nasměrování výzkumných grantů do oblastí s vysokou přidanou hodnotou pro průmysl a celý hodnotový řetězec, spolupráce s veřejnou správou na národní i regionální oblasti při určování prioritních oblastí •Reflexe celosvětového technologického vývoje ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky •Úzká spolupráce s evropskými technologickými platformami (ETP)

15 •Právnická osoba neboli administrátor NTP (např. asociace) –Může vzniknout i nový právnický subjekt •Nejdůležitější aktéři na trhu - velké podniky, MSP, průmyslové svazy, výzkumné instituce, vysoké školy a terciární sféra, regulátoři, finanční instituce •Platforma jako vyjednávací fórum - sdružuje lídry na podnikatelském i výzkumném poli, jejichž primárním cílem je podporovat vize strategického významu pro rozvoj daného odvětví či oboru •Struktura –sekretariát NTP –řídící rada NTP – dohlíží na vývoj strategického rámce a jeho implementaci –horizontální pracovní skupina – financování, normy, vzdělávání –expertní tematické skupiny – experti na jednotlivé technologické oblasti, podílí se na přípravě strategického rámce Národní technologické platformy Složení a příjemce podpory

16 •Způsobilé výdaje –Příprava strategického rámce a implementačního plánu –Studie –Informační a marketingové materiály NTP –Participace na aktivitách ETP •Nejedná se o podporu na výzkumné projekty nebo technologické vybavení (VaVpI?) •NTP podněcuje či podporuje vznik výzkumného projektu •Výzkumné instituce - členi NTP, mohou získat podporu a bonifikace na vybavení a výstavbu technologických pracovišť z programů podpory MŠMT VaVpI •Podnikatelské subjekty mohou čerpat z dalších programů např. OPPI pro projekty implementující strategický plán NTP (individuální projekty – Potenciál, Prosperita, nebo kooperační projekty – Klastry) Národní technologické platformy Podpora z OPPI – program SPOLUPRÁCE

17 •NTP napomáhají –ke spojení úsilí vědecké a podnikatelské komunity na národní úrovni a ve vztahu k ETP –k efektivní spolupráci a spoluúčasti na návrzích strategického vývoje, rámcových programů i podporovaných aktivit na evropské úrovni –usnadnění přístupu členů k významným plánovacím procesům ETP –snazšímu přístupu k mezinárodním partnerům a členům ETP např. při účasti na projektech 7RP Národní technologické platformy Propojení s evropskými platformami

18 1. Vznik technologické platformy 2. Zhodnocení potenciálu NTP a jejího zaměření (studie proveditelnosti) 3. Vypracování vizí NTP, strategického výzkumného rámce a implementačního plánu 4. Implementace (příprava projektů, vyhledávání partnerů) 5. Spoluúčast na přípravě národních strategií a podpůrných dotačních programů obecně Strategický rámec by měl reflektovat aktivity relevantních ETP v daném oboru či odvětví! Národní technologické platformy Vývojové fáze

19 •Spolupráce na přípravě strategického vývoje odvětví na národní úrovni: •Účast na příslušných pracovních skupinách •Vypracování návrhů na grantové programy •Spoluúčast na přípravě studií proveditelnosti k národním rozvojovým programům a strategickým dokumentům národní hospodářské politiky (např. společná strategie pro rozvoj lidských zdrojů) •Příprava projektů reflektující Strategický rámec NTP: •Vyhledávání domácích i zahraničních partnerů; •Zajištění finančních zdrojů (FP7, Strukturální fondy EU, CIP, EUREKA, rizikový kapitál, EIB etc.) •Diseminační plán Národní technologické platformy Budoucí aktivity

20 •Dotace •Nařízení EK 1998/2006 o použití článků Smlouvy na podporu de minimis –200 TEUR/3 roky Národní technologické platformy Forma a výše podpor

21 Spolupráce na přípravách vítána! Děkuji za pozornost! martinek.jan@mpo.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org zelená linka 800 800 777


Stáhnout ppt ""Podpora Technologických platforem v ČR z Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013" Mgr. Jan Martínek, Ph.D. odbor implementace strukturálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google