Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha Informace o budoucím programovacím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha Informace o budoucím programovacím."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha Informace o budoucím programovacím období kohezní politiky EU 2014 - 2020 JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace strukturálních fondů

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR Programové období 2014+ Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti S podporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK Předně potom cíle: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl týkající se výzkumu a vývoje) 2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komu- nikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí) 3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) Významná je i podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Hlavní principy pro programovací období 2014 - 2020 Princip strategického zaměření a propojení intervencí -spojeno s tematickou koncentrací a zaměřením na výsledky, vazba na ex-ante kondicionality Princip podpory tam, kde dochází k selhání trhu Princip podpory kvalitních a udržitelných projektů Princip snadnější přípravy a realizace projektů -spojeno s jednotným metodickým prostředím a zjednodušením administrativních postupů

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Tematická koncentrace Z prezentace komisaře pro regionální politiku Johanesse Hahna 6. října 2011

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Národní rozvojové priority a vymezení tematických okruhů Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s gestory (pod vedením prof. Mejstříka) finalizoval 8 tematických okruhů: TO 1 – Trh práce a vzdělávání, gestor – Miroslav Zámečník TO 2 – Funkční výzkumný a inovační systém – Jiří Blažek TO 3 – Konkurenceschopné podniky – Jiří Blažek TO 4 – Mobilita, dostupnost, sítě a energie – Petr Moos TO 5 – Efektivní správa a instituce – Pavel Telička TO 6 – Integrovaný rozvoj území – Petr Zahradník TO 7 – Boj s chudobou, sociální začleňování a zdraví – Miroslav Zámečník TO 8 – Životní prostředí – Petr Zahradník MPO se významně spolupodílelo na formulaci TO 2, 3 a 4.

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti na národní úrovni prostřednictvím silného tematického operačního programu pro podnikatelskou sféru v gesci MPO při zajištění dostatečné regionální dimenze Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků s orientací na podporu inovací a znalostní ekonomiky (soulad se strategickými materiály EU i ČR – Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR) Strategie MPO pro nové programovací období

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vymezení operačních programů pro ERDF, ESF a FS v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK, MPO) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, MŠMT) Operační program Zaměstnanost (OPZ, MPSV) Operační program Doprava (OPD, MD) Operační program Životní prostředí (OP ŽP, MŽP) Integrovaný regionální operační program (IROP, MMR) Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR, Magistrát hl. města Prahy) Operační program Technická pomoc (OP TP, MMR) Materiál MMR do vlády „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020“

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout? Finančně dostatečně pokrytého operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na: Znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory) Podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) Posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor.

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Klíčová skupina příjemců – podnikatelé, zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního programu) Zohlednění specifických potřeb regionů ČR, zejména strukturálně postižených regionů Forma podpory – vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní řešení Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí – koordinace intervencí, synergické efekty) Strategie MPO pro nové programovací období

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Priority MPO pro novou kohezní politiku Návrh sektorových priorit MPO pro období 2014+: Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Sektorové priority MPO: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Důraz na výzkum, vývoj a inovace bude v novém OP ještě rozsáhlejší než v OPPI, vč. využívání nových forem podpory (nástroje finančního inženýrství).

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Schéma priorit MPO Národní rozvojová priorita Sektorové priority Oblasti priorit Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb Rozvoj infrastruktury a služeb Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj VaV kapacit podniků −Podpora rozvoje VTP, PI a CTT −Infrastruktura pro rozvoj ICT −Podpora transferu znalostí a technologií −Podpora rozvoje klastrů −Technologický foresight a skauting −Podpora zavádění technických a netechnických inovací −Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií −Finanční nástroje pro inovační podnikání −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Rozvoj školicích středisek −Rozvoj infrastruktury pro podnikání −Zavádění nových technologií −Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků −Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání −Ochrana průmysl. vlastnictví −Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech −Podpora technického vzdělávání a speciálních školení −Poskytování ICT služeb pro MSP −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin −Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie −Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení −Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů −Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice −Podpora vyššího využívání druhotných surovin

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA základem je vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie důraz bude kladen na lepší spolupráci podnikatelského a vědeckovýzkumného sektoru nutné je také řešit vyšší ochranu duševního vlastnictví v podnicích a zvýšit aktivitu firem v oblasti patentování výstupů jejich podnikového VaV v oblasti inovací je třeba zvýšit podíl zaváděných inovací vyšších řádů (tj. zavádění inovací do podniků představujících aplikaci znalostí a technologií nových na trhu), ale také řešit současný nízký podíl netechnických inovací (organizačních, marketingových) bude uplatňován i technologický foresight (pomoc při stanovení strategických cílů a priorit v oblasti technologií na úrovni podniku, odvětví či regionu) Sektorová priorita: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA nastavit nástroje podpory tak, aby zabezpečily moderní infrastrukturu pro podnikání, pomohly k rozšíření nabídky sofistikovaných poradenských služeb pro podnikatele a lépe motivovaly k podnikavosti veřejné intervence by měly podporovat zejména MSP s cílem dále posilovat jejich konkurenceschopnost zaměřit se na podporu využití existujících průmyslových budov, řešit nedostatečnou infrastrukturu pro specializovaná školení, zajistit lepší podmínky pro rozvoj firem s nižším inovačním potenciálem v menších městech a na venkově, rozšířit oblast kvalitních poradenských služeb pro MSP podporujících jejich mezinárodní konkurenceschopnost, marketingovou připravenost, jejich internacionalizaci, včetně zajištění dostupnosti informací a služeb pro podnikání při vstupu na zahraniční trhy propojit s podporou technického vzdělávání a speciálních školení Sektorová priorita: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA vychází se ze skutečnosti, že energetická náročnost naší ekonomiky významně ovlivňuje její celkovou konkurenceschopnost je třeba odlišit podporu v rámci kohezní politiky od připravované nové podpory v rámci Nástroje pro propojení Evropy v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií (CEF) zaměření na podporu úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, efektivního využívání OZE, vyššího využívání i druhotných surovin relativně novou samostatnou oblastí je podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice – při lepší koordinaci intervencí a v úzké vazbě na střediska excelence a regionální VaV centra (např. do vývoje inteligentních rozvodných systémů nízkého napětí) k tomuto se dopracovává Státní energetická koncepce Sektorová priorita: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Operační program MPO pro období 2014 - 2020 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Předběžná pozice Evropské komise Je vyjádřena v Pozičním dokumentu, který bude v ČR představen 22. 11. 2012; za hlavní priority (v působnosti MPO) EK považuje: zlepšení účinnosti investic do výzkumu a inovací pomoc MSP v oblastech poradenství na využívání inovací a ekologických technologií, energetické účinnosti, požadavků na dovednosti, přístup k novým trhům a obchodní strategie, zakládání podniků, rozvoj klastrů aj. aktivace potenciálu růstu a konkurenceschopnosti v oblasti ICT (podpora rozvoje elektronického obchodování a elektronických služeb business to business) podpora posunu k nízkouhlíkovému hospodářství napříč odvětvími účinné nakládání s odpady horizontálně – moderní a profesionální veřejná správa

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Předběžná pozice Evropské komise Hlavní priority v oblasti výzkumu (aplikovaného) a inovací: soustředit se na budoucí a vznikající klíčové technologie s cílem prozkoumat mezery na trhu a znovuoživit místní hospodářství podpora podnikových investic do výzkumu a inovací, vývoje produktů a služeb, obchodování s výsledky výzkumu, přenosu technologií, vytváření sítí, rozvoje klastrů a aplikovaných inovací prostřednictvím inteligentní specializace u center pro přenos technologií podpora výstupů aplikovaného výzkumu a technologického rozvoje a obchodování s nimi (v strategickém partnerství) u center pro výzkum a technologický rozvoj podpora politik více externě zaměřených (v oblastech výzkumných činností a spolupráce) na MSP

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Předběžná pozice Evropské komise Hlavní priority v oblasti zlepšení konkurenceschopnosti MSP: zajistit lepší přístup k novým technologiím na podporu využívání inovací mezi MSP a oblastí výzkumu, včetně podpory sociálních podniků podpora uplatňování eko-inovací a ekologických technologií vytvoření škály finančních nástrojů, včetně nástrojů pro řízení rizik a vstupní kapitál, na podporu zakládání nových společností a pro rozvoj stávajících společností s potenciálem růstu zlepšení celkového podnikatelského prostředí pro MSP prostřednictvím poskytnutí infrastruktury (inkubátory, technologické parky, vylepšení stávajících průmyslových areálů) ČR by měla podniknout rozhodný krok směrem od grantové podpory MSP k finančním nástrojům.

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Předběžná pozice Evropské komise Podmíněnost priorit financování: vytvoření vnitrostátní a regionální strategie pro výzkum a inovace pro inteligentní specializaci (S3 strategie – Smart Specialization Strategy) přijetí opatření pro zajištění účinného provedení zákona o malých podnicích existence strategie pro posílení účinnosti správy, včetně přijetí služebního zákona odpovídajícího evropským normám K jakým podporám má Komise rezervovaný přístup: podpora sportovní infrastruktury, výstavba nových a rozšíření stávajících nemocnic, investice do místních silnic všeobecná vzdělávací infrastruktura komerční turistická zařízení (hotely), volnočasová zařízení a lázně

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost gregr@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha Informace o budoucím programovacím."

Podobné prezentace


Reklamy Google