Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu"— Transkript prezentace:

1

2 © 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Hospodářská politika se zaměřením na rozvoj průmyslové činnosti, inovace a energetickou politiku vlády Ing. Erik GEUSS © 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Struktura prezentace Automobilový průmysl ČR,
Národní lisabonský program, Národní inovační strategie ČR, Národní Inovační politika na léta 2005 – 2010, Programy: Inovace, Prosperita, Potenciál, Spolupráce, Start, Záruka, Státní energetická koncepce

4 Automobilový průmysl V roce 2006 dosáhl s 506 mld. Kč tržeb skoro pětinového podílu v rámci zpracovatelského průmyslu (1. místo před elektrotechnikou..) S více jak 110 tisíci pracovníky participuje na zaměstnanosti 10,3 % Jeho podíl na vývozu v roce 2006 dosáhl 17,9 % (tj. 383 mld. Kč), nejvíce ze všech odvětví zpracovatelského průmyslu Největším exportérem v České republice byla Automobilka Škoda Auto, která je zároveň největším zaměstnavatelem v průmyslu

5 Národní lisabonský program
Vláda se rozhodla realizovat zejména následující opatření v mikroekonomické oblasti: Vytvořit přitažlivější podnikatelské prostředí (koncepce omezování byrokratické zátěže, živnostenský zákon, atd.,) Podporovat vyšší kulturu podnikání a vybudovat příznivé prostředí pro malé a střední podniky, Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a vývoje, Usnadňovat inovace a přejímání informačních a komunikačních technologií (viz Programy)

6 Národní inovační politika
Vychází z Národní inovační strategie ČR: (Schválené 24. března 2004 vládou ČR) Cíl: Prostřednictvím rozvoje fungující inovační infrastruktury by se česká ekonomika měla postupně přetransformovat z ekonomiky, jejíž oporou jsou pracovně náročné výroby, na ekonomiku založenou na znalostech a  na výrobě technologicky náročných produktů s vysokým stupněm přidané hodnoty Části: Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací. Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Zajistit lidské zdroje pro inovace. Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací

7 Podpora inovací průmyslu z veřejných finančních zdrojů
V období 2004 – 2006 bylo v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP) alokováno cca 10 mld. Kč. V novém programovacím období 2007 – 2013 se uskutečňuje podpora konkurenceschopnosti českých podniků a inovací z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Celková alokace na všechny programy OPPI činí cca 100 mld. Kč. Všechny programy se svým způsobem zaměřují za vytvoření prostředí příznivého pro podnikání a pro inovace v ČR. Podporovány jsou především malé a střední podniky. Cílem všech programů z OPPI je zvyšování konkurenceschopnosti ČR.

8 Podpora inovací průmyslu z veřejných finančních zdrojů – 2. část
Programy jsou zaměřeny především na: spolupráci podniků s vysokými školami, transfer znalostí, klastry, infrastrukturu pro inovace (inkubátory, centra excelence, technologické platformy), přístup k finančním zdrojům pro začínající podniky Nejdůležitější programy: Inovace, Prosperita, Potenciál, Spolupráce, Start a Záruka.

9 Program Inovace cíl programu: zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví a zároveň posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vyváženého regionálního rozvoje české ekonomiky. S ohledem na udržitelný rozvoj věnuje program zvláštní pozornost podpoře ekologicky efektivních inovací (eko-inovací), nejúspěšnější program OPPP – 102 schválených projektů (předloženo 331) v hodnotě 1,493 mld. Kč,

10 Program Prosperita I /OPPP
cíl programu: podpora rozvoje inovační infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, zejména zakládání a provoz podnikatelských inkubátoru, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, v roce 2006 obdrželo podporu 21 projektů, v celkové hodnotě mil. Kč. Tři projekty obdržely rozhodnutí o poskytnutí podpory až v průběhu roku 2007, a to v souhrnné hodnotě 391 mil. Kč, celkem 70 projektů, podpora přiznána 32 projektům hodnotě 1 744 milionu Kč.

11 Program Prosperita II (navazuje na Prosperita I z OPPP)
cíl programu: podpora vědeckých, resp. vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center, celková alokace na programy Prosperita II cca 12 mld. Kč, nově podpora sítí Business Angels (tzn. společností, které nabízí nadějné projekty malých firem bývalým podnikatelům či manažerům, kteří mají díky svému úspěšnému podnikání na svém kontě dostatek volných finančních prostředků, které chtějí investovat do nadějné firmy a aktivně se podílet na jejím vývoji),

12 Program Potenciál cíl programu: prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky,podpora inovační infrastruktury u podniků celková finanční alokace přibližně 8,5 mld. Kč za celé programovací období.

13 Program Spolupráce (navazuje na „Klastry)
cíl programu: kontinuálně vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni, celková alokace je 1,37 mld. EUR, což z něj činí program s největším podílem finančních prostředků (38,4 %) v rámci OPPI, předpokládané datum vyhlášení programu: , příjem registračních žádostí od

14 Programy Start a Záruka
Start - cíl programu: podpora realizace podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. Navazuje na stejnojmenný program z předchozího programovacího období, Záruka - cíl programu: pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice Oba programy vyhlášen , příjem žádostí trvá do !

15 Státní energetická koncepce
Schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004. Dle nových skutečností a trendů vývoje v energetice se stanovuje aktualizovaný komplexní soubor priorit a dlouhodobých cílů, které bude Česká republika v energetickém hospodářství sledovat v rámci udržitelného rozvoje Vzhledem k novým signálům renesance jaderné energetiky ve světě i v České republice, růstu poptávky a cen jaderného paliva bude do budoucna vhodné se zabývat otázkou možnosti zvýšení stavu bilančních zásob uranu v České republice, resp. pokračování v jeho těžbě. Jaderná energetika posílila v posledním období své postavení v elektrizační soustavě a naplňuje cíle Státní energetické koncepce

16 Státní energetická koncepce - II
Protože se ve všech zemích Evropské unie očekává dynamický růst cen elektřiny i zemního plynu, lze očekávat jejich další růst i v České republice. Oblast energetické bezpečnosti je proto jednou z hlavních priorit Státní energetické koncepce, která spolu s maximální nezávislostí na cizích zdrojích energie a při udržitelném rozvoji v oblasti ochrany životního prostředí a ekonomickém a sociálním rozvoji, vytváří rámec pro dlouhodobý vývoj energetického hospodářství, ale i celkový rozvoj ekonomiky České republiky

17 Děkuji Vám za pozornost, přeji hezký den!!
Prezentaci Hospodářská politika se zaměřením na rozvoj průmyslové činnosti, inovace a energetickou politiku vlády Připravil Ing. Erik GEUSS Ředitel sekce strategie a ekonomiky průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "© 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google