Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace Ing. Michal Koryčánek Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace Ing. Michal Koryčánek Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace Ing. Michal Koryčánek Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest

2 OPPI Specifické cíle (2007-2013) -- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. -- Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu. -- Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu.

3 Aktuální výzvy ICT a strategické služby – 0,5 mld. Kč -- Příjem RŽ: 3. 3-30. 6. 2008 -- Příjem PŽ: 2. 6.-31. 10. 2008 Potenciál II – 2,6 mld. Kč -- Příjem RŽ: 3. 3. 2008-30. 9. 2009 -- Příjem PŽ: 1. 5. 2008-30. 11. 2009 Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví -- Příjem RŽ: 1. 3.-31. 12. 2008 -- Příjem PŽ: 2. 6. 2008-28. 2. 2009 Nemovitosti – 2 mld. Kč -- Příjem RŽ: 1. 4.-31. 12. 2008 -- Příjem PŽ: od 1. 8. 2008 Školicí střediska 0,4 mld Kč -- Příjem RŽ: 3. 3. 2008-28. 2. 2009 -- Příjem PŽ: 1. 7. 2008-30. 4. 2009

4 Cíl: podpora tvorby nových ICT/IS řešení příp. jejich aplikací. Příjemce dotace: právnické osoby a fyzické osoby zapsané v OR se sídlem na území ČR. Podpora: přímá dotace (2-75 mil. Kč) Podmínky účasti: -- dvě uzavřená účetní období (možnost předložit údaje za matku), -- tvorba nových pracovních míst dle aktivity a velikosti podniku, -- min. investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši jednoho, dvou či pěti miliónů Kč dle velikosti podniku. Výpočet způsobilých výdajů (dvě varianty, nelze kombinovat): -- hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele, -- hmotný a nehmotný majetek. ICT a strategické služby

5 Potenciál Cíl: -- podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, -- tvorba kvalifikovaných pracovních míst a tím i rozvoj lidských zdrojů, -- prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, -- zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje. Podpora: dotace (1-100 mil. Kč) Podporované investiční aktivity: -- pozemky, budovy, stroje, zařízení, -- hrubé mzdy zaměstnanců.

6 Školicí střediska Cíl: -- zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, -- zvýšení odborných znalostí zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností. Podpora: dotace (0,2-100 mil. Kč) Podporované investiční aktivity: -- pořízení pozemků a koupě nemovitostí, -- výstavba, rekonstrukce a modernizace staveb, -- inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí, -- projektová dokumentace, -- HW a sítě, -- pořízení veškerých pomůcek ke školení, -- vybavení školicího střediska.

7 Nemovitosti Cíl: -- Rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, -- vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí. Podpora: přímá dotace (dle typu projektu a příjemce dotace) Podporované aktivity: -- příprava zóny, infrastuktura -- výstavba nájemního objektu (pouze obce a samosprávné celky), -- rekonstrukce objektu, -- projektová dokumentace. -- nákup pozemků / staveb

8 Inovace – Projekty na ochranu průmyslového vlastnictví Cíl: -- Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví podnikateli, výzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. Podpora: dotace do výše 1 mil. Kč Podporované aktivity: -- podávání přihlášek vynálezů v ČR a v zahraničí, -- zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů a užitných vzorů v ČR a v zahraničí, a dále průmyslových vzorů a ochranných známek v zahraničí.

9 Plánované výzvy -- Prosperita -- vyhlášení výzvy duben 2007 -- příjem RŽ od srpna -- ICT v podnicích II -- Inovace II -- Spolupráce -- vyhlášení výzev v květnu 2008 -- příjem RŽ pravděpodobně v červenci 2008

10 Prosperita Cíl: zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, tj.: -- vznik a rozvoj inkubátorů (BIC, PIC apod.), -- vznik a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, -- vznik a rozvoj center pro transfer technologií sítě. -- podpora rozvoje sítí Business Angels. Podpora: dotace (1-300 mil. Kč dle typu projektu) Podporované aktivity: -- nákup pozemků a objektů, -- investiční náklady v oblasti výstavby, -- nákup HW a SW, -- služby poradců a další.

11 Spolupráce Cíl: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení -- klastry -- technologické platformy => rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem a podniky a VŠ Podpora: dotace Podporované investiční aktivity: -- Dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware a sítě, stavební náklady, stroje a zařízení pro VaV) -- Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software, databáze, data) -- Provozní náklady (zejména nájem, mzdy, cestovné, pojistné, marketing, propagace, workshopy, semináře)

12 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojůJeremie 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a VPOTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING

13 Statistiky OPPI Vybraný ProgramPočet PŽAlokace fin. prostř. Výzva / OPPI Žádosti o dotace Eko-energie - Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - Výzva I 1871,7 / 8 mld. Kč3,6 mld. Kč Eko-energie - Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie - Výzva I 97657,2 mil. Kč ICT v podnicích - Výzva I 3390,5 / 4,2 mld. Kč772,9 mil. Kč Inovace - Inovační projekt - Výzva I 2091,5 / 14,0 mld. Kč3,3 mld. Kč Marketing - výzva I 7600,19 / 2,9 mld. Kč458 mil. Kč Potenciál - Výzva I 1150,9 / 8,4 mld. Kč2 mld. Kč ROZVOJ - Výzva I 6320,77 / 3,0 mld. Kč4,5 mld. Kč Celkem u vybraných2 3395,56 / 40,5 mld Kč15,3 mld. Kč

14 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2008. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace Ing. Michal Koryčánek Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest."

Podobné prezentace


Reklamy Google