Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace"— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace
Ing. Michal Koryčánek Náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest

2 OPPI Specifické cíle (2007-2013)
-- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem. -- Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu. -- Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu.

3 Aktuální výzvy ICT a strategické služby – 0,5 mld. Kč
-- Příjem RŽ: -- Příjem PŽ: Potenciál II – 2,6 mld. Kč -- Příjem RŽ: -- Příjem PŽ: Projekt na ochranu průmyslového vlastnictví -- Příjem RŽ: -- Příjem PŽ: Nemovitosti – 2 mld. Kč -- Příjem RŽ: -- Příjem PŽ: od Školicí střediska 0,4 mld Kč -- Příjem RŽ: -- Příjem PŽ:

4 ICT a strategické služby
Cíl: podpora tvorby nových ICT/IS řešení příp. jejich aplikací. Příjemce dotace: právnické osoby a fyzické osoby zapsané v OR se sídlem na území ČR. Podpora: přímá dotace (2-75 mil. Kč) Podmínky účasti: -- dvě uzavřená účetní období (možnost předložit údaje za matku), -- tvorba nových pracovních míst dle aktivity a velikosti podniku, -- min. investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši jednoho, dvou či pěti miliónů Kč dle velikosti podniku. Výpočet způsobilých výdajů (dvě varianty, nelze kombinovat): -- hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele, -- hmotný a nehmotný majetek.

5 Potenciál Cíl: -- podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, -- tvorba kvalifikovaných pracovních míst a tím i rozvoj lidských zdrojů, -- prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, -- zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje. Podpora: dotace (1-100 mil. Kč) Podporované investiční aktivity: -- pozemky, budovy, stroje, zařízení, -- hrubé mzdy zaměstnanců.

6 Školicí střediska Cíl:
-- zajištění kvalitního zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a aktivity související s rozvojem lidských zdrojů, -- zvýšení odborných znalostí zaměstnanců a prohlubování jejich dalších dovedností. Podpora: dotace (0,2-100 mil. Kč) Podporované investiční aktivity: -- pořízení pozemků a koupě nemovitostí, -- výstavba, rekonstrukce a modernizace staveb, -- inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí, -- projektová dokumentace, -- HW a sítě, -- pořízení veškerých pomůcek ke školení, -- vybavení školicího střediska.

7 Nemovitosti Cíl: -- Rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, -- vytvoření funkčního trhu podnikatelských nemovitostí. Podpora: přímá dotace (dle typu projektu a příjemce dotace) Podporované aktivity: -- příprava zóny, infrastuktura -- výstavba nájemního objektu (pouze obce a samosprávné celky), -- rekonstrukce objektu, -- projektová dokumentace. -- nákup pozemků / staveb

8 Inovace – Projekty na ochranu průmyslového vlastnictví
Cíl: -- Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví podnikateli, výzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. Podpora: dotace do výše 1 mil. Kč Podporované aktivity: -- podávání přihlášek vynálezů v ČR a v zahraničí, -- zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů a užitných vzorů v ČR a v zahraničí, a dále průmyslových vzorů a ochranných známek v zahraničí.

9 Plánované výzvy -- vyhlášení výzvy duben 2007 -- příjem RŽ od srpna
-- Prosperita -- vyhlášení výzvy duben 2007 -- příjem RŽ od srpna -- ICT v podnicích II -- Inovace II -- Spolupráce -- vyhlášení výzev v květnu 2008 -- příjem RŽ pravděpodobně v červenci 2008

10 Prosperita Cíl: zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, tj.: -- vznik a rozvoj inkubátorů (BIC, PIC apod.), -- vznik a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, -- vznik a rozvoj center pro transfer technologií sítě. -- podpora rozvoje sítí Business Angels. Podpora: dotace (1-300 mil. Kč dle typu projektu) Podporované aktivity: -- nákup pozemků a objektů, -- investiční náklady v oblasti výstavby, -- nákup HW a SW, -- služby poradců a další.

11 Spolupráce Cíl: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení -- klastry -- technologické platformy => rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem a podniky a VŠ Podpora: dotace Podporované investiční aktivity: -- Dlouhodobý hmotný majetek (zejména hardware a sítě, stavební náklady, stroje a zařízení pro VaV) -- Dlouhodobý nehmotný majetek (zejména software, databáze, data) -- Provozní náklady (zejména nájem, mzdy, cestovné, pojistné, marketing, propagace, workshopy, semináře)

12 Priority, programy, alokace
Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 2,6 % 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 21,8 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4,0 % 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 22,4 % 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE 38,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 7,9 % 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING Alokace v % z celkové alokace pro celý OPPI. Po sečtení Priority 1 – 6: 97.1 % (zbylé 2,9 % je technická pomoc).

13 Statistiky OPPI Vybraný Program Počet PŽ Alokace fin. prostř.
Výzva / OPPI Žádosti o dotace Eko-energie - Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - Výzva I 187 1,7 / 8 mld. Kč 3,6 mld. Kč Eko-energie - Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie - Výzva I 97 657,2 mil. Kč ICT v podnicích - Výzva I 339 0,5 / 4,2 mld. Kč 772,9 mil. Kč Inovace - Inovační projekt - Výzva I 209 1,5 / 14,0 mld. Kč 3,3 mld. Kč Marketing - výzva I 760 0,19 / 2,9 mld. Kč 458 mil. Kč Potenciál - Výzva I 115 0,9 / 8,4 mld. Kč 2 mld. Kč ROZVOJ - Výzva I 632 0,77 / 3,0 mld. Kč 4,5 mld. Kč Celkem u vybraných 2 339 5,56 / 40,5 mld Kč 15,3 mld. Kč

14 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace"

Podobné prezentace


Reklamy Google