Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň8.března 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň8.března 2007."— Transkript prezentace:

1 RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň8.března 2007

2 PROGRAMY PODPORY INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE -- IMPULS -- TANDEM -- TRVALÁ PROSPERITA -- 7RP: Vývoj: MPO NÁRODNÍ PROGRAMYPROGRAMY ZE ZDROJŮ EU -- OPPI: MPO -- Inovace -- Potenciál -- Prosperita -- Spolupráce -- OP VaVpI: MŠMT -- OP LZZ: MPSV -- 7RP

3 Inovační proces

4 PROGRAMY PODPORY PROGRAMY NA PODPORU KAPACIT VaVPROJEKTŮ VaVVÝSLEDKŮ VaV PODNIK NEBO FIRMA PŘÍJEMCI PODPORY VYSOKÁ ŠKOLA NEBO VÝZKUMNÝ ÚSTAV Prosperita Trvalá prosperita Tandem Inovace (projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví ) Spolupráce Potenciál VaVpI 2.1 VaVpI 2.2 Vývoj Impuls

5 POTENCIÁL Cíl ╌ Posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na výrobní aktivity firem. ╌ Podporováno je zejména zakládání a rozvoj technologických center a vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje (VaV). Příjemci ╌ Firmy a podniky

6 POTENCIÁL (OPPI) Výše podpory: 1 – 75 mil. Kč Podporované aktivity: Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Bližší informace www.czechinvest.org/potencial

7 PROSPERITA (OPPI) Cíl ╌ podpora vzájemné spolupráce mezi vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky formou výstavby a rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Příjemci: ╌ podniky a firmy ╌ sdružení podnikatelů ╌ vysoké školy a veřejné výzkumné instituce ╌ územní samosprávné celky a jejich svazky

8 PROSPERITA (OPPI) Výše podpory: až do výše 200 mil. Kč Podporované aktivity: ╌ zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií Bližší informace www.czechinvest.org/prosperita

9 SPOLUPRÁCE (OPPI) Cíl podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení (klastrů, pólů excelence a technologických platforem), v nichž spolupracují podniky, vysoké školy a výzkumné ústavy. Příjemci: ╌ podniky a firmy ╌ sdružení podnikatelů (klastry apod.) ╌ vysoké školy a veřejné výzkumné instituce ╌ kraje

10 SPOLUPRÁCE Podporované aktivity: ╌ klastry - rozvoj kooperačních seskupení sdružujících firmy daného odvětví, krajské samosprávy, vysoké školy, výzkumné a další instituce v regionu ╌ póly excelence - rozvoj specifických typů seskupení zaměřených na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví ╌ technologické platformy - rozvoj oborových seskupení sdružujících „klíčové hráče" odvětví na národní úrovni, která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty Bližší informace www.czechinvest.org/spoluprace

11 SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM: VÝVOJ Národní program MPO podporující malé a střední podniky (MSP), které se účastní Sedmého rámcového programu (7RP). Program je financován ze státního rozpočtu Výše podpory: ╌ 100 tis. Kč pro účastníka (partnera v) projektu 7RP ╌ 250 tis. Kč pro koordinátora projektu 7RP Alokace 5 mil. Kč (2007) Bližší informace www.czechinvest.org/7-rp-eu

12 TRVALÁ PROSPERITA Cíl ╌ Podpora VaV projektů, které napomohou ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podpoří celkový technologický rozvoj ČR. Program je financován ze státního rozpočtu. ╌ Součástí Národního programu výzkumu II (NPV II) 2006 – 2011. Implementační struktura ╌ Poskytovatel podpory – MPO ╌ Implementační agentura – CzechInvest (administrace, podklady)

13 TRVALÁ PROSPERITA Tématické oblasti ╌ Projekt musí zapadat do 24 tématických oblastí s obecně prospěšným přínosem (např. obnovitelné zdroje energie, nové materiály, bezpečnost dopravy, nové konstrukce strojů atd.) Příjemci: ╌ vysoké školy a veřejné výzkumné instituce ╌ neziskové výzkumné instituce a ostatní instituce, které vykonávají činnost v oblasti VaV ╌ podniky, firmy (VaV v předmětu činnosti podnikání) ╌ možnost zapojení spolupříjemců do projektu

14 TRVALÁ PROSPERITA Výše podpory: 1 – 30 mil. Kč / rok Bližší informace www.czechinvest.org/trvala-prosperita základní a aplikovaný výzkum (mimo průmyslový)max. 100 % z UN průmyslový výzkummax. 50 % z UN vývojmax. 25 % z UN

15 IMPULS Cíl: -- podpora výzkumu a vývoje nových materiálů, průmyslových výrobků, výrobních technologií, informačních a řídicích produktů a technologií -- určen k vyřešení jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje zpravidla až na úroveň ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, pilotního, ověřovacího zařízení nebo nového odzkoušeného technologického postupu Příjemci: A) jednotlivé organizace, či subjekty, nebo B) účelová seskupení, tj. projektové týmy sestavené ze skupin

16 INOVACE (OPPI) Cíl -- Zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na: -- realizaci inovačních projektů (IP) podniků -- projekty směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví

17 INOVACE Inovační projekty projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví -- podnikatelský subjekt-- MSP, -- veřejná výzkumná instituce, -- VŠ, -- fyzická osoba projekty s výstupem v OKEČ – 15,17- 37, 72 a 74.3 kromě odvětví vymezených v bodě 4.4 programu není odvětvové vymezení kromě Alokace: 14 mld. Kč (cca 2 mld.Kč/rok) Příjemci

18 INOVACE Podporované aktivity a)Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) b)Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) c)Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a s veřejnými institucemi (organizační inovace) d)Zavedení nových prodejních kanálů (marketingové inovace) pozn. c) a d) pouze pro MSP, pokud současně realizují a) nebo b)

19 INOVACE Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. stroje a zařízení a jejich technické zhodnocení,nákup patentů a licencí, HW a sítě, SW,…) -- Vybrané provozní náklady (pouze pro MSP) (např. mzdy a povinné pojistné, poradenské služby, výdaje na zvláštní školení) -- Náklady na povinnou publicitu Způsobilé výdaje budou podrobněji vymezeny v jednotlivých výzvách

20 INOVACE Forma podporyDOTACE a) Inovace produktů 1-75 mil. Kč b) Inovace procesů c) Organizační inovace do 2 mil. Kč d) Marketingové inovace % dle limitů regionální mapy intenzity veřejné podpory Forma a výše podpory

21 INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Část programu INOVACE – vyhlašován však bude samostatně. Příjemci: ╌ malé a střední podniky ╌ veřejné výzkumné instituce ╌ vysoké školy ╌ fyzické osoby Vyhlášení: 1. dubna 2007 Příjem žádostí: 1. května 2007 DÁL

22 Výše podpory: ╌ 10 – 300 tisíc Kč Podporované aktivity: ╌ získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) Bližší informace www.czechinvest.org/inovace INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví

23 OP Výzkum a vývoj pro inovace Cíl Budování a modernizaci infrastruktury a kapacit VaV v regionech pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru Nepodporuje konkrétní výzkumné a vývojové aktivity Implementační struktura ╌ Správce programu – MŠMT ╌ Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje ╌ Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji ╌ Prioritní osa 3 – Posilování kapacit VŠ v terciárním vzdělávání OP VaVpI není schválen Evropskou komisí – zřejmě ještě dozná změn

24 Podpora inovačního procesu OP LZZOP VaVpIOPPIMezivýstupy Finální výstupy Rozvoj lidských zdrojů pro VaV Vznik a rozvoj infrastruktury pro komercializaci výsledků VaV (podpora vzniku spin-off;duševní ochrana výsledků s následným prodejem soukromému sektoru) Vznik a rozvoj infrastruktury pro podnikový VaV(POTENCIÁL) Rozvoj technologického vybavení podniků pro poslední fázi inovačního procesu- uvedení inovace na trh (INOVACE) Podpora patentových aktivit podniků (PATENT) Komercializova- telný výsledek VaV – transfer technologie Infrastruktura pro podnikový VaV Patentovaný prototyp Uvedení inovovaných produktů na trh VTP, centra transferu tech. (PROSPERITA)

25 Informační zdroje o podpoře V a V a inovací -- www.mpo.cz -- www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org -- www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz -- Národní kontaktní bod pro 7RP - www.tc.cz -- CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (7RP) - www.czelo.cz -- www.cordis.luwww.cordis.lu -- http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html -- www.7rp.czwww.7rp.cz -- www.2007-2013.euwww.2007-2013.eu -- http://ec.europa.eu/grants/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

26 Děkuji za pozornost.. Ing. Martin Kobzáň - e-mail: martin.kobzan@czechinvest.orgmartin.kobzan@czechinvest.org - tel: 573 776 260


Stáhnout ppt "RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň8.března 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google