Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň 8.března 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň 8.března 2007."— Transkript prezentace:

1 RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň 8.března 2007

2 PROGRAMY PODPORY INOVACÍ, VÝZKUMU A VÝVOJE
-- IMPULS -- TANDEM -- TRVALÁ PROSPERITA -- 7RP: Vývoj: MPO NÁRODNÍ PROGRAMY PROGRAMY ZE ZDROJŮ EU -- OPPI: MPO -- Inovace -- Potenciál -- Prosperita -- Spolupráce -- OP VaVpI: MŠMT -- OP LZZ: MPSV -- 7RP

3 Inovační proces

4 (projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví )
PROGRAMY PODPORY PROGRAMY NA PODPORU KAPACIT VaV PROJEKTŮ VaV VÝSLEDKŮ VaV Potenciál Vývoj Impuls PODNIK NEBO FIRMA PŘÍJEMCI PODPORY VYSOKÁ ŠKOLA NEBO VÝZKUMNÝ ÚSTAV Trvalá prosperita Tandem Inovace (projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví ) Prosperita Spolupráce VaVpI 2.1 VaVpI 2.2

5 POTENCIÁL Cíl Příjemci
Posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na výrobní aktivity firem. Podporováno je zejména zakládání a rozvoj technologických center a vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje (VaV). Příjemci Firmy a podniky

6 POTENCIÁL (OPPI) Výše podpory: Podporované aktivity: Bližší informace
1 – 75 mil. Kč Podporované aktivity: Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Bližší informace

7 PROSPERITA (OPPI) Cíl Příjemci:
podpora vzájemné spolupráce mezi vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a podniky formou výstavby a rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Příjemci: podniky a firmy sdružení podnikatelů vysoké školy a veřejné výzkumné instituce územní samosprávné celky a jejich svazky

8 PROSPERITA (OPPI) Výše podpory: Podporované aktivity: Bližší informace
až do výše 200 mil. Kč Podporované aktivity: zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií Bližší informace

9 SPOLUPRÁCE (OPPI) Cíl Příjemci:
podpora vzniku a rozvoje kooperačních seskupení (klastrů, pólů excelence a technologických platforem), v nichž spolupracují podniky, vysoké školy a výzkumné ústavy. Příjemci: podniky a firmy sdružení podnikatelů (klastry apod.) vysoké školy a veřejné výzkumné instituce kraje

10 SPOLUPRÁCE Podporované aktivity: Bližší informace
klastry - rozvoj kooperačních seskupení sdružujících firmy daného odvětví, krajské samosprávy, vysoké školy, výzkumné a další instituce v regionu póly excelence - rozvoj specifických typů seskupení zaměřených na high-tech obory zpracovatelského průmyslu a průřezová odvětví technologické platformy - rozvoj oborových seskupení sdružujících „klíčové hráče" odvětví na národní úrovni, která se zaměřují na vědeckovýzkumné projekty Bližší informace

11 SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM: VÝVOJ
Národní program MPO podporující malé a střední podniky (MSP), které se účastní Sedmého rámcového programu (7RP). Program je financován ze státního rozpočtu Výše podpory: 100 tis. Kč pro účastníka (partnera v) projektu 7RP 250 tis. Kč pro koordinátora projektu 7RP Alokace 5 mil. Kč (2007) Bližší informace

12 TRVALÁ PROSPERITA Cíl Implementační struktura
Podpora VaV projektů, které napomohou ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a podpoří celkový technologický rozvoj ČR. Program je financován ze státního rozpočtu. Součástí Národního programu výzkumu II (NPV II) – 2011. Implementační struktura Poskytovatel podpory – MPO Implementační agentura – CzechInvest (administrace, podklady)

13 TRVALÁ PROSPERITA Tématické oblasti Příjemci:
Projekt musí zapadat do 24 tématických oblastí s obecně prospěšným přínosem (např. obnovitelné zdroje energie, nové materiály, bezpečnost dopravy, nové konstrukce strojů atd.) Příjemci: vysoké školy a veřejné výzkumné instituce neziskové výzkumné instituce a ostatní instituce, které vykonávají činnost v oblasti VaV podniky, firmy (VaV v předmětu činnosti podnikání) možnost zapojení spolupříjemců do projektu

14 TRVALÁ PROSPERITA Výše podpory: Bližší informace
1 – 30 mil. Kč / rok Bližší informace základní a aplikovaný výzkum (mimo průmyslový) max. 100 % z UN průmyslový výzkum max. 50 % z UN vývoj max. 25 % z UN

15 IMPULS Cíl: -- podpora výzkumu a vývoje nových materiálů, průmyslových výrobků, výrobních technologií, informačních a řídicích produktů a technologií -- určen k vyřešení jednoho konkrétního programového projektu výzkumu a vývoje zpravidla až na úroveň ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, pilotního, ověřovacího zařízení nebo nového odzkoušeného technologického postupu Příjemci: A)  jednotlivé organizace, či subjekty, nebo B)  účelová seskupení, tj. projektové týmy sestavené ze skupin

16 INOVACE (OPPI) Cíl -- Zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na: -- realizaci inovačních projektů (IP) podniků -- projekty směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví

17 Alokace: 14 mld. Kč (cca 2 mld.Kč/rok)
INOVACE Příjemci Inovační projekty projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví -- podnikatelský subjekt -- MSP, -- veřejná výzkumná instituce, -- VŠ, -- fyzická osoba projekty s výstupem v OKEČ – 15,17-37, 72 a 74.3 kromě odvětví vymezených v bodě 4.4 programu není odvětvové vymezení kromě Alokace: 14 mld. Kč (cca 2 mld.Kč/rok)

18 INOVACE Podporované aktivity
Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a s veřejnými institucemi (organizační inovace) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingové inovace) pozn. c) a d) pouze pro MSP, pokud současně realizují a) nebo b)

19 INOVACE Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
(např. stroje a zařízení a jejich technické zhodnocení,nákup patentů a licencí, HW a sítě, SW,…) -- Vybrané provozní náklady (pouze pro MSP) (např. mzdy a povinné pojistné, poradenské služby, výdaje na zvláštní školení) -- Náklady na povinnou publicitu Způsobilé výdaje budou podrobněji vymezeny v jednotlivých výzvách

20 INOVACE Forma a výše podpory Forma podpory DOTACE a) Inovace produktů
1-75 mil. Kč b) Inovace procesů c) Organizační inovace do 2 mil. Kč d) Marketingové inovace % dle limitů regionální mapy intenzity veřejné podpory

21 INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Část programu INOVACE – vyhlašován však bude samostatně. Příjemci: malé a střední podniky veřejné výzkumné instituce vysoké školy fyzické osoby Vyhlášení: 1. dubna 2007 Příjem žádostí: 1. května 2007 DÁL

22 INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Výše podpory: 10 – 300 tisíc Kč Podporované aktivity: získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí) Bližší informace

23 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Cíl Budování a modernizaci infrastruktury a kapacit VaV v regionech pro efektivní partnerství veřejného a soukromého sektoru Nepodporuje konkrétní výzkumné a vývojové aktivity Implementační struktura Správce programu – MŠMT Prioritní osa 1 – Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje Prioritní osa 2 – Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji Prioritní osa 3 – Posilování kapacit VŠ v terciárním vzdělávání OP VaVpI není schválen Evropskou komisí – zřejmě ještě dozná změn

24 Podpora inovačního procesu
Vznik a rozvoj infrastruktury pro Vznik a rozvoj infrastruktury pro podnikový VaV ( POTENCIÁL ) komercializaci výsledků VaV ( podpora vzniku spin - off ; duševní ochrana výsledků s následným Infrastruktura pro prodejem soukromému sektoru ) podnikový VaV Komercializova- telný výsledek VaV – transfer technologie VTP, centra transferu tech. Podpora patentových aktivit podniků ( PROSPERITA ) ( PATENT ) Patentovaný prototyp Rozvoj lidských zdrojů pro VaV Rozvoj technologického vybavení podniků pro poslední Uvedení fázi inovačního procesu - inovovaných uvedení inovace na trh produktů na trh ( INOVACE ) OP VaVpI OP LZZ OPPI Mezivýstupy Finální výstupy

25 Informační zdroje o podpoře V a V a inovací
-- -- -- -- Národní kontaktní bod pro 7RP - -- CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (7RP) - -- -- -- -- --

26 Děkuji za pozornost.. Ing. Martin Kobzáň
- - tel:


Stáhnout ppt "RIS ve Zlínském kraji Možnosti nových operačních programů pro inovační aktivity firem Martin Kobzáň 8.března 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google