Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální kancelář agentury CzechInvest v Pardubickém kraji Programy podpory podnikáni v oblasti RLZ v období 2007 - 2013 Ing.Tomáš Vaníček, ředitel regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální kancelář agentury CzechInvest v Pardubickém kraji Programy podpory podnikáni v oblasti RLZ v období 2007 - 2013 Ing.Tomáš Vaníček, ředitel regionální."— Transkript prezentace:

1 Regionální kancelář agentury CzechInvest v Pardubickém kraji Programy podpory podnikáni v oblasti RLZ v období 2007 - 2013 Ing.Tomáš Vaníček, ředitel regionální kanceláře Pardubice – Dům Techniky, 2/5 2007

2 Kdo jsme… -- státní příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jejíž služby jsou bezplatné -- působnost v Praze a ve všech krajských městech ČR -- nabídka programů na podporu podnikání a investic -- poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních způsobů financování -- podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR a rozvoj aplikovaného výzkumu

3 Naši klienti -- potenciální žadatelé o podporu ze strukturálních fondů EU -- podniky ze zpracovatelského průmyslu zejména MSP -- univerzity, vzdělávací instituce a výzkumné ústavy -- kraj, města, obce -- firmy, které významně investují do: -- IT a zpracovatelského průmyslu -- výzkumu a vývoje -- strategických služeb

4 SF EU v ČR 2007 - 2013

5 Zapojení CI do SF 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace (ERDF) MPO -- cca 11,75 % alokace SF pro ČR (tj. 14.3 mld. Kč ročně) -- Orientace na inovativní podnikání, VaV v podnicích a spolupráci -- Od 1.3. příjem žádostí do Rozvoj a Marketing OP Výzkum, vývoj pro inovace (ERDF) MŠMT -- cca 8 % alokace SF pro ČR (cca 10 mld. Kč ročně) -- Podpora spolupráce mezi výzkumnými/VŠ institucemi a podniky (roční alokace cca 2,5 mld. Kč) CzechInvest 10 programů + příjem žádostí: -- 1 CzechTrade -- 1 ČEA zatím pouze oblasti podpory Pozn. Zapojení do LZZ není vyjasněno

6 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

7 Priority, programy, alokace Prioritní osaOblast podporyProgramAlokace 1. Vznik firem1.1 Podpora začínajícím podnikatelůmSTART0,6 1.2 Využití nových finančních nástrojů2,0 2. Rozvoj firem2.1 Bankovní nástroje podpory MSPPROGRES2,6 ZÁRUKA5,0 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ3,0 Rozvoj strategických a ICT služeb 7,0 Využití ICT v podnicích4,2 3. Efektivní energie3.1 Úspory energie a obnovitelné zdrojeEKO-ENERGIE4,0 4. Inovace4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podnikůINOVACE14,0 4.2 Kapacita pro průmyslový výzkum a vývojPOTENCIÁL8,4 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráceSPOLUPRÁCE5,3 PROSPERITA12,0 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojůŠKOLICÍ STŘEDISKA5,0 5.3 Infrastruktura pro podnikáníNEMOVITOSTI16,1 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služebPORADENSTVÍ5,0 6.2 Podpora marketingových služebMARKETING2,9

8 OP Podnikání a inovace Priorita 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Cíl: -- Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti VaV, -- zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, -- zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu -- zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu. 5.1 Platformy spolupráce -- SPOLUPRÁCE a PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů -- ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání -- NEMOVITOSTI

9 Rozvoj zaměstnanců Pomohou s náklady na řízení a rozvoj zaměstnanců Školící střediska Educa Standard Investors In People

10 ŠKOLICÍ STŘEDISKA II

11 Cíl programu -- Zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání, personální činnosti a aktivity související s rozvojem lidských zdrojů -- Zvýšit konkurenceschopnost podniků i zaměstnatelnost jednotlivců -- Zvyšovat odborné znalosti zaměstnanců a prohlubovat další dovednosti: -- manažerské -- technické -- jazykové Alokace: 5 mld. Kč (cca 715 mil.Kč/rok)

12 Aktivity programu -- výstavba -- pořízení -- rekonstrukce -- modernizace -- vybavení a zařízení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech

13 Odvětvové vymezení -- Zpracovatelský průmysl -- Služby, zejména tzv. průmyslové služby -- Energetika -- Stavebnictví -- Informační a komunikační technologie -- Výzkum a vývoj -- Průřezová odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika, atd.) -- Technické zkoušky a analýzy, manipulace s nákladem a skladování, architektonické a inženýrské činnosti

14 Příjemci podpory I -- Podnikatelské subjekty – bez rozdílu velikosti -- Sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení a samospráva -- podnikatelské, -- oborové, -- odvětvové a profesní komory, -- zaměstnavatelský svaz, -- další svazy sdružující podnikatelské subjekty -- Územní samosprávné celky a jejich svazky

15 Příjemci podpory II -- Veřejné výzkumné instituce -- Soukromé vzdělávací instituce -- převažující OKEČ Vzdělávání + působení v oboru min. 2 roky -- Nestátní neziskové organizace -- obecně prospěšné společnosti, -- sdružení občanů, atd. -- Příjemce podpory se zavazuje k tomu, že školicí středisko bude více než z poloviny užíváno zaměstnance podniků z podporovaných sektorů

16 Způsobilé výdaje ╌ Pořízení pozemků a koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce nebo modernizace staveb ╌ Projektová dokumentace ╌ Hardware a sítě ╌ Inženýrské činnosti spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí ╌ Technická zařízení a zařizovací předměty staveb ╌ Školicí pomůcky ╌ Školicí programy ╌ Přípravné studie, analýza a poradenství spojené s investicí do RLZ

17 Forma a výše podpory, příjem žádostí Forma podpory Dotace Výše podpory (na 1 projekt) 200 tis. – 150 mil. Kč Podpora projektů dle blokové výjimky a podle regionální mapy podpory pro ČR Zdroj: CzechInvest, 2006 ╌ Příjem Registračních žádostí bude zahájen 1.6. 2007

18 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

19 EDUCA (Profese)

20 OP LZZ - struktura ╌ Priorita 1 - Adaptabilita •Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání (Educa, IIP) •Zvýšení adaptability pracovní síly a prevence nezaměstnanosti •Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání ╌ Priorita 2 - Aktivní politiky trhu práce ╌ Priorita 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti ╌ Priorita 4 - Veřejná správa a veřejné služby ╌ Priorita 5 - Mezinárodní spolupráce

21 Educa Cíle programu: ╌ Prostřednictvím všech forem vzdělávání zajistit zaměstnancům prohloubení jejich kvalifikace, rozšíření znalostí a dovedností Podporované činnosti: ╌ všechny formy vzdělávání, jejichž výstupem je rozšíření a prohloubení schopností, znalostí a dovedností zaměstnanců – v oblasti obecného vzdělávání (jazykové znalosti, ICT gramotnost, manažerské dovednosti), i specifického vzdělávání (zvyšování technických znalostí spojených s novými technologiemi, prohlubování profesních dovedností) Příjemce podpory: ╌ Podnikatelské subjekty – bez rozdílu velikosti ╌ Sdružení podnikatelů (vč. Klastrů, Inkubátorů + oborové, odvětvové a profesní komory, aj.) ╌ Nestátní neziskové organizace (o.p.s., sdružení občanů, apod.)

22 Způsobilé výdaje ╌ vybavení (např. počítač, dataprojektor, flipchart) ╌ software, licence ╌ osobní výdaje interního týmu a školených osob ╌ cestovné, ubytování a stravné, režijní náklady ╌ studijní a výukové podklady a publikace ╌ školení, konference, stáže, workshopy, audit, překlady a tlumočení Forma výše podpory (2 režimy): a) formou blokové výjimky - pro MSP: obecné vzdělávání 80%, specifické 45% - ostatní podniky: obecné vzdělávání 60%, specifické 35% - projekty, kde budou MSP i velké podniky (např. klastry) – výše podpory stanovené pro velké podniky b) formou de-minimis - 80% uznatelných nákladů projektu Educa

23 Moderní formy personálního řízení (IIP)

24 Moderní formy personálního řízení ╌ Cíle programu: ╌ Rozvoj personálního řízení v podnicích, zajištění provázanosti strategického řízení s personálními činnostmi a cíli až na úroveň jednotlivce a zavádění moderních forem řízení a rozvoje lidského kapitálu ve společnostech ╌ Podporované aktivity: ╌ Zavádění standardu IIP (Investors in People) ╌ Vytváření infrastruktury pro zavádění standardu Investors in People ╌ Organizace dalších aktivit směřujících k rozvoji personálního řízení v podnicích (konference, výměny zkušeností, fóra personalistů aj.)

25 ╌ Příjemce podpory ╌ CzechInvest (účelová dotace k úhradě uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu (100% ZV) ╌ Uživatelé: Podnikatelské subjekty - zvýhodněný nákup poradenských služeb vedoucích k zavedení standardu IIP Moderní formy personálního řízení

26 Příklady úspěšných projektů z oblasti RLZ v Pardubickém kraji

27 Případová studie OEZ, s.r.o.

28 OEZ, spol. s r.o. Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích skříněk, cca 1 200 zaměstnanců • Podnikové školicí středisko v Letohradě • Vybavení školicími pomůckami • Kapacita 50 míst Případová studie OEZ, s.r.o.

29 Rozpočet projektu: Celkové náklady3 514 000 Kč - z toho uznatelné náklady 2 953 000 Kč - dotace 46 %1 358 000 Kč Případová studie OEZ, s.r.o.

30 Brück AM spol. s r.o. Zámrsk 10, 565 43 Zámrsk Tel.: +420 465 500 858 www.brueck.cz Případová studie Brück AM spol. s r.o.

31 Podané projekty: 1. 2004, OPPP Rozvoj I, CNC obráběcí a vrtací centrum Celkové náklady projektu 60 mil. Kč, požadovaná dotace 19 mil. 2. 2005, OPPP Rozvoj II, Tepelné zpracování Celkové náklady projektu 25 mil., dotace 6 mil. Kč 3. 2006 OPRLZ Profese, Odborné vzdělávání zaměstnanců v technických oborech, Celkové náklady 408 tis. Kč, dotace 285 tis. 4. 2006 podáno 5 projektů v rámci OPPP Marketing, podpora zahraničních výstav, marktingové studie apod., Celkové náklady 2,3 mil. Kč, dotace 1,09 mil. Kč Celkově rozhodnuto o dotacích ve výši 7,3 mil. Kč Případová studie Brück AM spol. s r.o.

32 Informace www.czechinvest.org

33 Kontakty CzechInvest Regionální kancelář pro Pardubický kraj Náměstí Republiky 56 530 02 Pardubice Tel.: +420 466 616 144 Fax: +420 466 616 702 E-mail: pardubice@czechinvest.org www.czechinvest.org www.czechinvest.org/pardubicky-kraj

34 CzechInvest, the Investment and Business Development Agency, is an agency of the Ministry of Industry & Trade of the Czech Republic Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Regionální kancelář agentury CzechInvest v Pardubickém kraji Programy podpory podnikáni v oblasti RLZ v období 2007 - 2013 Ing.Tomáš Vaníček, ředitel regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google